Logo UAB
2023/2024

Laboratori Integrat

Codi: 102612 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Nestor Gomez Trias
Correu electrònic:
nestor.gomez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquin Ariño Carmona
Josep Maria Folch Albareda
Anna Genesca Garrigosa
Nestor Gomez Trias
Antonio Jesus Casamayor Gracia
Marcelo Amills Eras
Mireia Sole Canal
Teresa Anglada Pons
Ot Massafret Surinyach
Carlos Barcia Gonzalez
Coral Zurera Egea
Marina Rodriguez Muñoz
Sandra Alonso Alonso
Antonia Noce
Santiago Duro Sanchez
Sandra Andreu Cortés
Maria Ballester Devis
Laia Ribas Cabezas

Equip docent extern a la UAB

Magí Passols Manzano

Prerequisits

Cal estar cursant simultàniament o haver cursat les assignatures de teoria corresponents als continguts de les pràctiques de laboratori.

És imprescindible revisar i assimilar la documentació disponible als espais del Campus Virtual referent a la seguretat en els laboratoris. Tanmateix, no es podrà accedir als laboratoris docents sense justificació d’haver superat el test de Seguretat base als laboratoris disponible al Campus Virtual.

Serà obligatori l’ús de la bata i, en algunes pràctiques, l'ús de les ulleres de seguretat, així com el seguiment de la normativa referent als elements de seguretat descrits als guions de pràctiques.


Objectius

Els objectius de l’assignatura se centren en l’adquisició de competències en el marc de la formació pràctica de l’alumnat: la seva iniciació al treball pràctic de laboratori i la seva familiarització amb les tècniques més utilitzades en els camps de la Bioquímica, la Biologia Molecular i la Biologia Cel·lular.

Pel que fa a l’assignatura de Bioquímica en aquestes practiques s’apliquen i amplien en el laboratori alguns dels conceptes teòrics explicats tant en les classes magistrals com en els seminaris. En aquesta assignatura l’alumnat ha d’adquirir els coneixements i habilitats que li donin una visió el més complerta possible dels mètodes utilitzats en la purificació i manipulació de proteïnes i de DNA. Per tal de consolidar els coneixements teòrics de cinètica enzimàtica l’alumnat realitzarà experimentalment la determinació de les constants cinètiques d’un enzim. Així mateix es reforçaran els coneixements d’integració del metabolisme mitjançant la determinació en animals sans i diabètics de determinats metabòlits alterats en aquesta malaltia.

Així mateix, l’alumnat també adquiriria els coneixements necessaris per a la determinació de certs paràmetres biològics que li seran una referència a l’hora d’establir diagnòstics clínics en el seu futur com a veterinari. Un altre dels objectius de l’assignatura és donar a conèixer a l’alumnat les eines informàtiques necessàries per a l'obtenció d’informació sobre les diferents molècules biològiques o per a la cerca bibliogràfica.

La pràctica de Genètica Molecular aplicada a espècies domèstiques té com a principal objectiu que l’estudiantat es familiaritzi amb les tècniques diagnòstiques basades en la utilització de marcadors moleculars. A partir de mostres de sang de porc i de llet cabra/vaca, l’estudiant/ta ha d’extreure ADN genòmic. Posteriorment, es duu a terme el diagnòstic de la síndrome d’estrès porcí, mitjançant PCR-RFLP, i aixi mateix s’infereix l’origen de la mostra de llet (cabra o vaca) emprant una PCR espècie-específica basada en l’analisi de l’ADN mitocondrial. La comprensió i domini d’aquestes tècniques té importància tant des d’el punt de vista de diagnòstic de malalties hereditàries com de certificació de l’origen de determinats aliments o productes d’interès farmacèutic.

Pel que fa als continguts referents a Biologia Cel·lular, les pràctiques en el laboratori se centren en l’aprenentatge de tècniques bàsiques específiques d’aquest camp i de les característiques pròpies del treball de laboratori. Concretament, es marquen els següents objectius: consolidar la pràctica en la utilització del microscopi òptic i la preparació de mostres per a aquest tipus de microscòpia, observar diferents tipus de cèl·lules i estructures cel·lulars, aprendre a interpretar imatges obtingudes amb diferents tipus de microscopis, observar la divisió mitòtica en diferents tipus de cèl·lules per comprendre el funcionament del fus mitòtic i l’anell contràctil, observar la divisió meiòtica en cèl·lules germinals i comprendre els processos de recombinació meiòtica i observar la fecundació i primers estadis del desenvolupament embrionari.


Competències

  • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
  • Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar-ne els resultats clínics, biològics i químics, així com interpretar els resultats de les proves generades per altres laboratoris.

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
  2. Aplicar l'experiència teòrica i pràctica de diversos procediments bioquímics bàsics a l'estudi de molècules biològiques.
  3. Demostrar experiència teòrica i pràctica en diversos procediments bioquímics d'importància com a suport en el diagnòstic.
  4. Interpretar i explicar el funcionament de les cèl·lules i els processos cel·lulars bàsics mitjançant experiències pràctiques.
  5. Utilitzar els coneixements teòrics i l'experiència pràctica en diverses metodologies bàsiques en l'estudi de les cèl·lules i les funcions cel·lulars.

Continguts

L’assignatura s’estructura en tres blocs: 1) Bioquímica i Biologia Molecular; 2) Genètica Molecular i 3) Biologia Cel·lular.

 

Bioquímica i Biologia Molecular (24h)

  • Pràctiques del primer semestre

BQ0: Descripció del conjunt de normes generals de seguretat als laboratoris docents de Bioquímica i Biologia.

BQ1: Separació d’una barreja d’aminoàcids per cromatografia d'intercanvi iònic (Dowex) i identificació mitjançant cromatografia en capa fina.

BQ3: Determinació de la Km de la fosfatasa alcalina del sèrum.

BQ2: Aplicacions informàtiques en la recerca bibliogràfica (Pubmed) + gluconeogènesi (aula d’informàtica).

BQ4: Proteïnograma manual amb explicació de perfils. Sessió complementat amb seminari presencial sobre diagnòstic basat en proteïnograma.

BQ5: Estudi metabòlic de la diabetis (glicogen hepàtic, glucosa i hidroxibutirat en sèrum).

BQ6: Estudi de la funció renal en gos: determinació de la relació proteïna/creatinina en orina.

BQ7: El laboratori de bioquímica clínica (SBCV).

  • Pràctiques del segon semestre

BQ8-BQ10: Lloc: V0-147 i Aula d’informàtica. (3.0h+2.5h+1.5h=7.0h)

BQ8:    Transformació de bacteris amb un DNA plasmídic.

BQ9:    Purificació d’un plasmidi a partir de bacteris (Miniprep) i restricció de DNA.

BQ10:  Aplicacions bioinformàtiques

 

Genètica Molecular (9h)

* Pràctiques GM1-5. Lloc: V0-207.

Genètica Molecular aplicada a les espècies domèstiques (2h+2h+1.5h+1.5h+2h=9h)

 

Biologia Cel·lular Lloc: V0-120 (18h)

* Pràctica BC1. Microscòpia òptica (3h).

* Pràctica BC2. Microscòpia electrònica. Els continguts s’impartiran en format pràctica d’aula (3h).

* Pràctica BC3. Divisió cel·lular mitòtica (3h).

* Pràctica BC4. LI7 als horaris de la Facultat. Microscòpia de fluorescència i confocal (3h).

* Pràctica BC5. LI9 als horaris de la Facultat. Divisió cel·lular meiòtica (3h).

* Pràctica BC6. LI10 als horaris de la Facultat. Fecundació i desenvolupament embrionari (3h).

 


Metodologia

Aquesta és una assignatura de caràcter pràctic en la qual no s’imparteixen classes magistrals. Els/les alumnes realitzen el treball experimental individualment i sota la supervisió del professorat responsable. No obstant això, part dels continguts seran impartits en format de seminari o per via telemàtica asincrònica.

Els guions de pràctiques on es detallen els protocols de cada pràctica i es plantegen els qüestionaris de resposta, estaran disponibles en el Campus Virtual de l’assignatura.

Abans de començar una sessió de pràctiques l’alumnat ha d’haver llegit el protocol i conèixer, per tant, els objectius de la pràctica, els fonaments i els procediments que ha de realitzar.

L’objectiu de les classes pràctiques és completar i reforçar els coneixements adquirits en les classes teòriques i seminaris de les assignatures de Bioquímica i Biologia Animal i Cel·lular així com adquirir i reforçar nocions bàsiques de Genètica Molecular. En les sessions pràctiques s’estimularà l'adquisició d'habilitats com la capacitat d’observació així com l’anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts.

A l’inici de cada sessió de pràctiques es farà una introducció en la que s’explicaran els fonaments teòrics de la pràctica a realitzar, el funcionament dels diferents aparells que s’utilitzaran durant la pràctica, així com les normes generals de seguretat a tenir presents durant el seu desenvolupament.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques de laboratori 51 2,04 1, 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

El sistema d’avaluació de l’adquisició de competències per aquesta matèria es fonamenta en l’avaluació continuada a base de proves escrites presencials de diferents tipologies, que inclouen qüestionaris específics i la resolució de problemes/casos relacionats amb les pràctiques.

Atès el caràcter pràctic de l'assignatura, l'assistència a les sessions presencials és obligatòria. Es podrà tolerar fins un 10% d'absències no justificades. En qualsevol cas, si el nombre total d'absències (incloent-hi les justificades i les no justificades) supera el 20% del total de les sessions, l'alumna/e es considerà com a No Avaluable (No Presentat).

L’avaluació final de l’assignatura s’obtindrà exclusivament per la mitjana ponderada obtinguda a través de l’avaluació continuada dels diferents continguts impartits en el decurs de l’assignatura. Per a superar l’assignatura cal obtenir una qualificació final igual o superior a 5 i obtenir un mínim de qualificació de 3 en cadascun dels tres blocs de continguts. Els continguts de Bioquímica i Biologia Molecular representaran un 47% de la nota final, els de Genètica Molecular un 18% i els de Biologia cel·lular constituiran un 35% de la mateixa.

Es podrà incentivar, si el professor/ora ho considera oportú, el coneixement previ del contingut de les sessions pràctiques mitjançant els procediments que el professorat determini. Aquest factor pot representar fins al 10% de la nota de la sessió pràctica.


Biologia Cel·lular


Les pràctiques s’avaluaran mitjançant un examen tipus test d’elecció múltiple de 15 min aproximadament que es realitzarà al laboratori al final de cada pràctica. Els sis exàmens tindran el mateix pes i tots junts aportaran el 35% de la nota final de l'assignatura. La realització de les proves serà obligatòria i es qualificarà amb “zero” les proves no realitzades.


Bioquímica i Genètica Molecular

Els/les alumnes s'avaluaran mitjançant proves curtes ja siguin tipus test d'elecció múltiple i/o, en determinades sessions, resolució de problemes que requereixen una resposta curta: dues al primer quadrimestre, pràctiques LI1 (BQ1-BQ3) i LI5 (BQ4-BQ7), i dues al segon quadrimestre, LI6 (BQ8-BQ10), LI8 (GM1-5). La ponderació de les notes de les pràctiques de Bioquímica i Genètica Molecular a la nota final serà la següent: la LI1 aportarà el 16% de la nota final de l'assignatura, la LI5 el 17%, la LI6 el 14% i la LI8 el 18% restant. La realització de les proves serà obligatòria i es qualificarà amb “zero” les proves no realitzades.

Aquesta assignatura no ofereix l'opcio d'avaluació única.

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves curtes en finalitzar cada pràctica o bloc de pràctiques. S'inclou dins el temps descrit de la sessió de pràctiques (avaluació individual) Mitja ponderada de l’avaluació dels diferents continguts, segons es descriu a "Avaluació" 0 0 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Bibliografia bàsica


* Nelson, D.L., & Cox, M.M. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th edition. Freeman ed. 2009.
* Berg, J. M., Tymoczko, J. L. & Stryer, L. Bioquímica. 6ª edició. Ed. Reverté. Barcelona, 2007.
* Griffiths, AJ.F. Genética. 7ª edición. McGraw Hill/Interamericana de España ed. 2008.
* Voet, D., Voet, J.G i Pratt, C.W. Fundamentos de Bioquímica. 2ª edición. Ed. Panamericana. 2007.
* Kathi Canese and Sarah Weis. Chapter "PubMed: The Bibliographic Database" in the The NCBI Handbook. 2nd edition. Bethesda (MD): National Center for Biotechnology Information (US) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK153385/

 

Enllaços web


Pagines web per a l’anàlisi i manipulació de DNA.

http://tools.neb.com/NEBcutter2/

http://molbiol-tools.ca/Restriction_endonuclease.htm

 

Base de dades de literatura biomedica

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


La bibliografia i els enllaços web dels continguts de Biologia Cel·lular s’indiquen en els protocols de pràctiques o, si és el cas, en la Guia Docent de la corresponent assignatura de teoria.


Programari

No s'utilitzarà cap tipus de programari especial