Logo UAB
2023/2024

Processos Psicològics: Pensament i Llenguatge

Codi: 102603 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Miquel Torregrossa Alvarez
Correu electrònic:
miquel.torregrossa@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jordi Fernández Castro
Olga Soler Vilageliu
Yago Ramis Laloux
Guillermo Parra Lorenzo
María Inés Caño Melero

Equip docent extern a la UAB

(Equip docent incomplet pendent de concusos)

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerrequisits.


Objectius

Aquesta assignatura té com objectiu introduir l’estudiant a l’estudi del pensament i del llenguatge des d’una perspectiva cognitiva. S’analitzaran les característiques de les tasques cognitives de classificació i estructuració de la informació, del raonament, de la presa de decisions i de la resolució de problemes, també es proporcionaran recursos per a la millora del pensament i s’identificaran mètodes d’intervenció.  D’altra banda, s’explicaran els processos cognitius que estan implicats en l’ús del llenguatge en les seves diferents vessants (comprensió, producció) així com en les seves diferents funcions (comunicació i representació) i es presentaran les diverses perspectives teòriques sobre l’origen (filogenètic i ontogenètic) del llenguatge, així com alguns trastorns del llenguatge rellevants en la discussió sobre aquests marcs teòrics.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i descriure els processos de resolució de problemes i presa de decisions.
 2. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 5. Descriure i valorar críticament els diferents tipus de raonament humà.
 6. Distingir els fonaments dels diversos enfocaments en l'estudi de la creativitat i la resolució de problemes i classificar les estratègies de resolució de problemes d'acord amb aquests enfocaments.
 7. Enumerar i relacionar les característiques i les funcions del llenguatge humà.
 8. Identificar i diferenciar els processos de representació del coneixement.
 9. Identificar les diferents hipòtesis sobre la interacció del llenguatge i el pensament en la cognició humana i contrastar-les.
 10. Identificar les implicacions socials, econòmiques i/o mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Identificar les principals característiques dels enfocaments teòrics en l'estudi de l'aprenentatge associatiu, la memòria i la psicolingüística, i distingir textos de diferents autors d'acord amb aquestes característiques.
 12. Identificar, descriure i relacionar les diferents fases del processament del llenguatge natural.
 13. Presentar un informe de les destreses i les habilitats desenvolupades en la resolució de problemes concrets.
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 16. Reconèixer i analitzar de manera crítica la metodologia experimental i observacional en estudis de psicolingüística, els dissenys escollits, les variables de mesura i la interpretació dels resultats.
 17. Treballar en equip.
 18. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 19. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Bloc temàtic Llenguatge:

Tema 1. Com entenem el llenguatge des de la Psicologia Cognitiva

Tema 2. Processament del llenguatge

 • Comprensió del llenguatge
  • Percepció de la parla en nadons i en adults
  • Com reconeixem i emmagatzemem les paraules
  • Processament sintàctic: l'estructura del llenguatge
 • Llenguatge i comunicació
  • Pragmàtica del llenguatge en funcionament
  • Comprensió i producció del discurs
 • Producció del llenguatge

Tema 3. Aproximacions teòriques a la psicolingüística

 • Adquisició del llenguatge humà: innatisme versus aprenentatge
 • Llenguatge i cognició: el llenguatge, és una capacitat cognitiva independent de la resta?
 • Llenguatge humà i comunicació animal: dues versions del mateix fenomen?

 

 

Bloc temàtic Pensament:

Tema 0. Aspectes Fonamentals

 • Definició de pensament
 • Funcions del pensament
  • Fer judicis: certesa i plausibilitat
  • Raonar
  • Decidir
  • Comprovar hipòtesis
  • Resoldre problemes
 • Dos sistemes de pensament
  • Heurístics i algorismes.
  • Context i interpretació.
  • Models normatius i models descriptius
  • Sistema 1 – Sistema 2

Tema 1. Judici i presa de decisions

 • Judici
  • Judici i Judici intuïtiu
  • Accessibilitat
  • La predicció d’esdeveniments incerts
  • Heurístics i Biaixos
 • Presa de decisions
  • Teories racionals en la presa de decisions (SEU i MAT)
  • Problemes amb les teories racionals en la presa de decisions
  • Teoria prospectiva
  • Emmarcament de les decisions

Tema 2. Processos Inductius

 • Definició, característiques i tasques
 • Conceptes i categories
 • Inducció de regles i comprovació d’hipòtesis
 • Causalitat i raonament contrafactual
 • Raonament analògic

Tema 3. Raonament Deductiu

 • Què és raonar
 • Raonament: deductiu vs inductiu
 • Raonament categòric
  • Raonament categòric: Aspectes normatius
  • El rendiment humà en tasques de raonament categòric.
  • Errors formals: L’Efecte Atmosfera.
  • Errors formals: Les conversions il·lícites
  • Errors de contingut: La consistència cognitiva.
  • La teoria psicològica del raonament: Els modelsmentals
 • Raonament Proposicional
  • Raonament condicional i bicondicional
 • Raonament amb disjuntius

 


Metodologia

En aquesta assignatura proposem diferents activitats basades en metodologies d’aprenentatge actiu centrades en l’estudiant. D’aquesta forma es perfila un plantejament “híbrid” en el que combinem tècniques didàctiques tradicionals amb altres recursos encaminats a fomentar l’aprenentatge significatiu i cooperatiu.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
D1. Classes teòrico-pràctiques (Grup 1/1) 36 1,44 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12
D2. Pràctiques en grup petit (1/4) i en grup mig (1/2) 20 0,8 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
S1. Exercicis autoavaluatius 20 0,8 1, 5, 7, 8, 12
S2. Tutories 10 0,4 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17
Tipus: Autònomes      
A1. Lectura, estudi i autoaprenentatge 115 4,6 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12
A2. Recerca d'informació 10 0,4 1
A3. Elaboració de documents 10 0,4 13

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es realitza de forma continuada. L'avaluació té una clara funció formativa.

Les competències d’aquesta assignatura seran avaluades mitjançant: informes individuals, de grup, i proves escrites.

Les evidències d’aprenentatge que haurà de lliurar l‘estudiant faran referència als continguts i competències treballats en les classes teòrico-pràctiques, i a les competències treballades a pràctiques.

El sistema d’avaluació s’organitza en 4 evidències, cada una de les quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:

Evidència 1: Informe de pràctiques de pensament (15%) (4 sessions de les que 3 són avaluatives). Els informes són individuals o en grup depenent de la pràctica.

Evidència 2: Prova escrita de pensament (35%) (1er periode avaluatiu)

Evidència 3: Informe de pràctiques llenguatge (15%) (4 sessions avaluatives). Els informes són individuals.

Evidència 4: Prova escrita de llenguatge (35%) (2on periode avaluatiu)

Assignatura superada

L’assignatura està superada quan l’estudiant obté una nota igual o superior a 5 i té superades almenys dues de les quatre evidències d'aprenentatge programades.

En cas de no assolir aquests requisits (no haver superat com a mínim dues de les quatre evidències) la nota màxima que es pot obtenir és de 4 punts.

Recuperació:

L'estudiant podrà optar a recuperació si (a) al llarg de l'avaluació continuada ha realitzat evidències amb un pes igual o superior a dos terceres parts de la qualificació total de l'assignatura, i (b) al final del procés d'avaluació continuada té una nota igual o superiora 3,5 punts i menor de 5 punts.

L'equip docent de l'assignatura decidirà, en funció de les evidències no superades de cada estudiant, quina o quines li cal recuperar.

La recuperació consistirà en una prova (o diverses proves en cas de recuperació de diverses evidències) per demostrar que es tenen els continguts mínims que calen per aprovar l'assignatura. La qualificació obtinguda a la prova de recuperació substituirà a la de la prova escrita recuperada. La nota final de l’assignatura es recalcularà a partir d’aquesta/es nota/es.

La nota màxima que es pot obtenir en l'assignatura, en cas de superar la recuperació, serà Aprovat (5).

Assignatura 'no avaluable': Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a “no avaluable”.

Alumnes de segona matricula: Aquesta assignatura no preveu cap prova de síntesi per als alumnes de segona matricula, o més.

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Avaluació única. es realitzarà en el mateix dia i lloc que la prova del segon període avaluatiu de l’assignatura. I s’avaluaran tots els continguts de l’assignatura amb el mateix pes avaluatiu que en l'avaluació continuada.  Es realitzaran els dos examens parcials (pes 35% cadascun) amb preguntes tipus test. Informes de practiques de laboratori i preguntes curtes sobre les practiques de seminari dels processos de llenguatge i pensament (pes 15% per cada procés). La durada aproximada sera de 5 hores. S'aplicarà el mateix procés de recuperació que el de l'avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Informes de pràctiques del bloc temàtic de pensament 15% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 18
EV2. Prova escrita del bloc temàtic de pensament 35% 2 0,08 1, 2, 5, 8, 10, 14, 15, 19
EV3. Informes de pràctiques del bloc temàtic de llenguatge 15% 0 0 2, 3, 7, 12, 16, 18, 19
EV4. Prova escrita del bloc temàtic de llenguatge 35% 2 0,08 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19

Bibliografia

Bibliografia fonamental:

Manktelow, K. (2012). Thinking and reasoning: An introduction to the psychology of reason, judgement and decision making. Psychology Press.

Soler, O. (coord.) (2006). Psicologia del Llenguatge. Barcelona: EdiUOC.

Bibliografia complementària:

Belinchón, M., Igoa, J.M. y Rivière, A. (1996). Psicología del lenguaje: Investigación y Teoría. Madrid: Trotta.

Berko, J. y Bernstein, N. (1999). Psicolingüística. Madrid: McGraw-Hill.

Bruning, R.H., Schraw, G.J., Norby, M.N. y Ronning, R.R. (2005). Psicología cognitiva y de la instrucción. Madrid: Prentice Hall.

Carreiras, M. (1997). Descubriendo y procesando el lenguaje. Madrid: Trotta.

Carretero, M. y Asensio, M. (coords.) (2004). Psicología del pensamiento. Madrid: Alianza Editorial.

Carroll, D. W. (2006) Psicología del lenguaje. Madrid: Thomson-Paraninfo (Trad. de l’original: Psychology of Language).

Cortès-Colomé, M. (2016). Psicología de la comunicación lingüística. Madrid: Síntesis.

Costa, A. (2017). El cerebro bilingüe. La neurociencia del lenguaje. Barcelona: Debate.

Cuetos, F., González, J., y de Vega, M. (2015). Psicología del lenguaje. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

DeBono, E. (1997). Aprende a pensar por ti mismo. Barcelona: Paidós.

Espino Morales, O.G. (2004). Pensamiento y razonamiento. Madrid: Pirámide.

Fernández, J., Pintanel, M., Chamarro, A. (2008, 2a ed.) Manual de Psicologia del pensament. Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions, Universitat Autònoma de Barcelona.

Gabucio, F. (coord.) (2005). Psicología del pensamiento. Barcelona: Ediuoc.

Garnham, A. i Oakhill, J. (1996). Manual de Psicología del Pensamiento. Barcelona: Paidós.

Harley, T.A. (2013). Psicología del lenguaje. McGraw-Hill (Trad. i Ed. revisada de l’original: Psychology of Language).

Harley, T. (2014). The psychology of language. From data to theory. Psychology Press.

Hillix, W.A. i Rumbaugh, D. (2003). Animal bodies,human minds. Ape, dolphin, and Parrot language skills. Dordrecht: Kluwer.

Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Barcelona: Debate.

Mariscal, S. i Gallo, M. P. (2014). Adquisición del lenguaje. Madrid: Síntesis.

Mayer, R.E. (1986). Pensamiento, resolución de problemas y cognición. Barcelona: Paidós.

Pinker, S.(1995). El instinto del lenguaje. Cómo crea el lenguaje la mente. Madrid: Alianza (Psicología Minor)

Pozo, J.I. (1989). Teorías cognitivas del Aprendizaje. Madrid: Morata.

Puente, A. (2003). Cognición y aprendizaje: fundamentos psicológicos. Madrid: Pirámide.

Saiz, C. (2002). Pensamiento crítico: Conceptos básicos y actividades prácticas. Madrid: Pirámide.

Serra, M. (2013). Comunicación y Lenguaje. La nueva neuropsicología cognitiva, I. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Serra, M., Serrat, E., Solé, M. R., Bel, A. y Aparici, M. (2000). La adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel.

Tubau, E. (Coord.) (2005). Intuïció, raonament i control de l’acció. Barcelona: Publicacions i edicions. Universitat de Barcelona.

Vega, M. (1984). Introducción a la Psicología cognitiva. Madrid: Alianza.

Vega, M. de y Cuetos, F. (coord.) (1999). Psicolingüística del Español. Madrid: Trotta.


Programari

Les sessions i tutories virtuals (en cas que n'hi hagi) es realitzaran mitjançant el programa Teams