Logo UAB
2023/2024

Educació per a la Salut

Codi: 102595 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joana Moix Queralto
Correu electrònic:
jenny.moix@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joana Moix Queralto

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament per a aquesta assignatura.


Objectius

Els objectius formatius de l'assignatura són els següents:

 • Delimitar conceptualment què és l’Educació de la Salut  (EpS) dins de la Psicologia de la Salut.
 • Entendre els conceptes de salut i malaltia des d’una perspectiva biopsicosocial i el paper de l’EpS en aquest marc conceptual.
 • Analitzar els determinants psicològics que influencien els comportaments de risc i els comportaments promotors de salut.
 • Conèixer la temàtica i les aplicacions de l’Educació per a la Salut tant individual com a nivell comunitari.
 • Aprendre a elaborar un diagnòstic psicosocial dels problemes de salut
 • Conèixer i saber aplicar els principals models de planificació i de intervenció en Educació per a la Salut.
 • Aprendre a analitzar i dissenyar diferents programes de d’educació per a la salut

Competències

 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Definir els objectius i elaborar el pla d'intervenció en funció del propòsit d'aquesta intervenció (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament).
 • Dominar les estratègies i les tècniques per involucrar en la intervenció les persones destinatàries.
 • Planificar l'avaluació dels programes d'intervenció.
 • Proposar i negociar les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció amb els destinataris.
 • Seleccionar i aplicar els mètodes i les tècniques recollits en el pla d'intervenció, d'acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei sol·licitat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar models i estratègies per al diagnòstic de necessitats de salut.
 2. Dissenyar instruments d'avaluació ad hoc i planificar-ne la validació.
 3. Dissenyar objectius d'intervenció adaptats a diferents nivells (prevenció, promoció, intervenció i rehabilitació).
 4. Dissenyar programes d'educació, prevenció i promoció de la salut.
 5. Dissenyar programes d'intervenció en problemes de salut.
 6. Identificar les limitacions i contraindicacions de les diferents formes d'abordar els problemes de salut des d'una perspectiva psicosocial.
 7. Relacionar les diferents tècniques per potenciar l'adhesió i la motivació per al canvi en diferents problemes de salut.

Continguts

 1) Què és l’Educació per a la Salut?

1.1.- Definició de salut i d’Educació per a la Salut.

1.2.- Objectius de l’Educació per a la Salut.

1.3.- Importància de l’Educació per a la Salut.

1.4.- Àmbits d’actuació.

 2) Variables moduladores dels comportaments de risc o de promoció de la salut.

 3) Com promoure el canvi?

3.1.- Estratègies pel canvi en Educació per a la Salut.


Metodologia

Metodologia docent de les classes magistrals està basada fonamentalment en una introducció teòrica seguida d'exercicis pràctics, seminaris de treball autònom, lectures relacionades i realització de tallers per part de l'alumnat.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals en grup 24 0,96
Seminaris 12 0,48 2, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Suport a la realització de treballs i solució de dubtes 24 0,96 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectura de textos 39 1,56
Realizació i preparació de treballs 49 1,96 3, 6

Avaluació

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades mitjançant quatre evidències d'aprenentatge. 

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (40%) no podrà constar en actes com a "no avaluable".

Es considerarà que l'alumnat ha superat l'assignatura si en el conjunt de les 4 evidències obté una puntuació igual o superior a 5, i en l'evidència 1 ha tret com a mínim una puntuació de 4 sobre 10.

Un/a estudiant pot optar a la recuperació si (1) ha estat prèviament avaluat/da en un conjunt d'activitats els pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura i (2) no ha assolit els dos crtieris establers per superar l’assignatura. En cas de no assolir aquests requisits, la nota màxima a consignar a l'expedient acadèmic serà de 4.5 punts.

Es podrà recuperar l'evidència 1. La nota obtinguda en la recuperació d'Ev1  subsituirà l'obtinguda originalment en el càlcul de la qualificació de l'assignatura.

Aquesta assignatura no preveu l'avaluació única

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

La normativa d'avaluació es pot trobar en el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

Codi evidència

Denominació

Pes

Format(oral, escrit o ambdós)

Autoria (individual, col·lectiva o ambdues

Via (presencial, virtual o ambdues)

EV1

Prova escrita de preguntes obertes

40%

escrit 

individual

presencial (Primer periode avaluatiu)

EV2

Lectura i comentari d’un llibre

10%

escrit

individual

virtual (Primer periode avaluatiu)

EV4

Presentació de tallers

25%

oral

col·lectiva

presencial (aprox setmanes 10-15)

EV3

Informe del treball de pràctiques

25%

escrit

col·lectiva

virtual (aprox setmana 16)

 

  

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1 Prova escrita individual 40 2 0,08 1, 6
Evidència 2 Lectura i comentari d'un llibre 10 0 0 3, 6, 7
Evidència 3 Informe del treball de pràctiques (col.lectiva) 25 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Evidència 4 Presentació oral del treball (col.lectiva) 25 0 0 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

Bibliografia complementaria

- Miller, William.R. i Rollnink, Stephen. (2015). La entrevista motivacional. Barcelona: Paidos.

 

 


Programari

No aplicable