Logo UAB
2023/2024

Personalitat i Diferències Individuals

Codi: 102578 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Lorena Chanes Puiggros
Correu electrònic:
lorena.chanes@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Muriel Vicent Gil
Susana Fernandez Mondragon
Marina Verdaguer Rodriguez
Andrea Riera Campillo
Manuel Casado Gómez
Jacqueline Grace Nonweiler
Abigail Mora Sanz

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament per a aquesta assignatura, però és altament recomanable estar cursant simultàniament la resta d’assignatures que componen el primer semestre del primer curs; especialment Història de la Psicologia i Fonaments de Psicobiologia I.


Objectius

En finalitzar l’assignatura, l’estudiant haurà d’haver assolit els següents objectius:

OBJECTIUS GENERALS:
1) Conèixer les diferents perspectives que conviuen dins la psicologia de la personalitat.
2) Identificar els aspectes complementaris i diferencials de les diferents perspectives de la psicologia de la personalitat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1) Discriminar les diferents perspectives de la personalitat.
2) Adscriure els autors a les seves respectives teories.
3) Associar teoria, avaluació i tractament per a cada perspectiva.
4) Comprendre el desenvolupament històric de les perspectives.
5) Valorar la bondat de les diferents perspectives de la Psicologia de la Personalitat.


Competències

 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Avaluar els diferents tipus de personalitat.
 4. Classificar els principals models teòrics que expliquen les diferències individuals i la personalitat.
 5. Identificar els instruments d'avaluació en psicologia de la personalitat.
 6. Identificar i relacionar els trets de personalitat dels individus.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

Definició, camp d’estudi i mètodes d’investigació en l’estudi de la personalitat.
    1. Introducció a l’estudi de la personalitat.
    2. Introducció als mètodes per a l’estudi de la personalitat.
    3. Introducció a l’avaluació de la personalitat.

Teories i models en psicologia de la personalitat.
    4. Introducció a les principals perspectives en psicologia de la personalitat.
    5. Perspectiva disposicional. Aproximació lèxica.
    6. Perspectiva disposicional. Aproximació teòrica.
    7. Perspectiva biològica.
    8. Camps d’aplicació de la Psicologia de la Personalitat i les Diferències Individuals.


Metodologia

METODOLOGIA DOCENT:
   Exposicions teòriques.
   Descripció i aplicació de proves d’avaluació de la personalitat.
   Fòrums de discussió i tutories.

ACTIVITATS FORMATIVES:
   Anàlisi d’instruments i tècniques d’avaluació en personalitat.
   Aplicació de tècniques d’avaluació de la personalitat.
   Estudi de casos.
   Discussions en grup.
   Lectures científiques.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 27 1,08 4
Pràctiques d'aula 6 0,24 1, 3, 4, 6
Seminaris en grup petit 18 0,72 3, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3
Tipus: Autònomes      
Estudi 82 3,28
Lectura articles 6,5 0,26 1

Avaluació

L’Avaluació Continuada (AC) consistirà en el següent:
   Evidència 1: Prova presencial escrita BLOC A
   Evidència 2: Prova presencial escrita BLOC B + competència T01 (lectura i comprensió article científic en anglès)
   Evidència 3: Informe de pràctiques
   Evidència 4: "Peer-review" (activitat a l'aula)

Aquells/es estudiants amb notes de l'avaluació continuada (EV1+EV2+EV3+EV4) més altes, a partir del 9,00, obtindran matrícula d'honor. Si el nombre de matrícules d'honor atorgades seguint aquest criteri no supera el màxim, aquells/es estudiants amb una nota de l'avaluació continuada entre 8,00 i 8,99 que ho desitgin podran optar a matrícula d'honor realitzant un breu examen oral.

Recuperació: Evidència 1 i/o Evidència 2 (aquella/es suspesa/es).

 • L'assignatura es considerarà superada quan la mitjana ponderada de l'avaluació continuada (EV1+EV2+EV3+EV4) sigui igual o superior a 5,00.
 • Es considerarà avaluable, aquell/a estudiant que hagi lliurat com a mínim una evidència d'aprenentatge amb pes igual a 4 punts (40%). Això equival a haver-se presentat a la EV1 o la EV2.
 • Es considerarà no avaluable, aquell/a estudiant queno s'hagi presentat ni a l'EV1 ni a l'EV2.
 • Recuperació: pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total (és a dir, haver fet l'Ev1 i l'Ev2) i hagi obtingut una nota inferior a 5,00 punts i major o igual a 3,50 punts. 
  • EV1, Ev2: Recuperació del bloc/blocs no superat/s
  • EV3, Ev4: No recuperable.

La nota de l'evidència recuperada substituirà la nota obtinguda originalment i es recalcularà la nota ponderada final de la mateixa manera que per a l'avaluació continuada.

L'Avaluació Única (AU) consistirà en:
Ev1: Prova escrita sobre els continguts del BLOC A, escrita, individual, presencial (40%)
Ev2: Prova escrita sobre els continguts del BLOC B + competència T01 (lectura i comprensió article científic en anglès), escrita, individual (40%)
Ev3: Informe de pràctiques, escrit, individual (15%)
Ev4: Peer-review, escrit, individual (5%)
Durada 5 hores. A realitzar durant el segon període evaluatiu.

Procés de recuperació: Mateix que l'AC.

 https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EVIDÈNCIA 1: Prova escrita sobre els continguts del BLOC A, escrita, individual, presencial 1r periode avaluatiu 40% 1,5 0,06 3, 4, 5, 6
EVIDÈNCIA 2: Prova escrita sobre els continguts del BLOC B + competència T01 (lectura i comprensió article científic en anglès), escrita, individual, presencial 2n periode avaluatiu 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5, 6
EVIDÈNCIA 3: Informe de pràctiques, escrit, col·lectiu, lliurament presencial mes de desembre 15% 0 0 3, 5, 6, 8
EVIDÈNCIA 4: "Peer-review", escrit, col·lectiu, presencial a última pràctica d'aula 5% 0 0 2, 3, 5, 6, 7

Bibliografia

Manual de referència:
Carver, C.S. & Scheier, M.F. (2014). Teorías de la personalidad. México: Pearson.

Altres manuals:
Larsen, R. J. & Buss, D. M. (2005). Psicología de la pesonalidad. Méjico: McGraw-Hill.
Pueyo, A. A. (1996). Manual de psicología diferencial. Madrid: McGraw-Hill.
Ávia, M.D. y Sánchez-Bernardos, M.L. (1995). Personalidad: Aspectos cognitivos y sociales. Madrid: Pirámide.
Bermúdez, J., Pérez-García, A. y Sanjuán, P. (2003). Psicología de la personalidad: teoría e investigación. Madrid: UNED.
Brody, N. y Ehrlichman, H. (2000). Psicología de la personalidad.  Madrid: Prentice Hall.
Cooper, C. (2002). Individual Differences.  London: Arnold
Eysenck, H.J. (1982). Fundamentos biológicos de la personalidad. Barcelona: Fontanella.
Eysenck, H.J. y Eysenck, M. W. (1987). Personalidad y diferencias individuales. Madrid: Pirámide.
Fierro, A. (1996). Manual de psicología de la personalidad. Barcelona : Paidós.
Funder, D.C. (1997). The personality puzzle. New York: W.W. Norton & Company.
Liebert, R. y Langenbach, L. (2000). Personalidad. México: International Thompson Editores.
Matthews, G; Deary, I.J. & Whiteman, M. C. (2003). Personality traïts. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
Pelechano, V. (1996). Psicología de la personalidad. Barcelona: Ariel.
Pervin, L.A. (1998). La ciencia de la personalidad. Madrid: McGrawHill.
Phares, E.J. (1991). Introduction to personality. New York: HarperCollins Publishers.
Schultz, D. P. y Schultz, S. P. (2002). Teorías de la personalidad. Madrid: Thomson.
Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality. Cambridge: Cambridge University Press.


Programari

-