Logo UAB
2023/2024

Processos Psicològics: Motivació i Emoció

Codi: 102576 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Sanz Ruíz
Correu electrònic:
antonio.sanz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Antonio Font Guiteras
Joaquín Timoteo Limonero García
Maria Alvarez Moleiro
Corel Mateo Canedo

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert específicament per a aquesta assignatura, però és altament recomanable estar cursant simultàniament la resta d’assignatures programades al segon semestre del primer curs del Grau en Psicologia: Fonaments de Psicobiologia II, Mètodes, Dissenys i Tècniques d’Investigació, La Dimensió Social de la Persona.


Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria de formació bàsica “Psicologia” que està ubicada al primer curs del Grau. Alhora, forma part d’un conjunt d’assignatures orientades a l’adquisició de competències relatives als processos psicològics bàsics que constitueixen la base del comportament humà:

 

- Processos Psicològics: atenció i percepció (primer curs, primer semestre)

- Processos Psicològics: aprenentatge i condicionament (segon curs, primer semestre)

- Processos Psicològics: memòria (segon curs, segon semestre)

- Processos Psicològics: pensament i llenguatge (tercer curs, segon semestre)

 

Aquesta assignatura es planteja com a objectiu general que l’estudiant sigui capaç d’identificar i delimitar els processos motivacionals i afectius, adquirint eines d’anàlisi conceptual que l'ajudaran a interpretar el comportament humà des de l'evidència científica. Es posarà un especial èmfasi en la utilitat dels conceptes, fenòmens, models i teories treballades a l'assignatura com a eines d'anàlisi transversals per qualsevol del àmbits d'intervenció dels i les professionals de la psicologia.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Distingir els dissenys de recerca, els procediments i les tècniques per valorar hipòtesis, contrastar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 3. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 4. Aplicar els coneixements sobre processos motivacionals i emocionals i relacionar-los amb els models teòrics.
 5. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 6. Distingir els mecanismes del procesament emocional.
 7. Elaborar i redactar informes a partir dels resultats obtinguts en experiments sobre els processos de motivació i emoció.
 8. Identificar els diversos enfocaments teòrics de l'estudi científic dels processos de motivació i emoció.
 9. Identificar els mètodes d'avaluació dels processos motivacionals i emocionals.
 10. Identificar les principals variables motivacionals i emocionals implicades en el comportament humà.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Bloc A: Psicologia de la Motivació

Tema 1: Bases conceptuals per a l’anàlisi dels processos motivacionals. Definició de motivació, avaluació, perspectiva històrica

Tema 2: Conceptes Motivacionals I: instint, impuls, activació, incentius

Tema 3: Sistemes motivacionals: primaris (homeostàtics i no homeostàtics) i socials

Tema 4: Conceptes motivacionals II: expectatives, atribucions, metes, teories cognitives de la motivació

Tema 5: Motivació intrínseca: Definició, avaluació, teories, procediments d’intervenció

 

Bloc B: Psicologia de l’Emoció y els processos afectius

Tema 6: Bases conceptuals per a l’anàlisi dels processos afectius: definició, components, tipus de fenòmens afectius, classificació dels processos afectius

Tema 7: Expressió i funció de les emocions: emocions bàsiques i regles d’expressió, funció social-comunicativa, funció adaptativa.

Tema 8: Teories de les emocions: de James i Lange a LeDoux i Damasio

Tema 9: Procesos psicològics i emoció: por condicionada, indefensió apresa, activació emocional vicària, aprenentatge emocional vicari. Processament afectiu, modulació afectiva dels processos cognitius (atenció, percepció, memòria, raonament, llenguatge).

Tema 10: Cognició i Emoció: intel·ligència emocional, empatia, psicologia positiva, resiliència.


Metodologia

La metodologia docent de l’assignatura està orientada a fomentar l’autonomia i l’actitud crítica. Es pretén que l’estudiant formuli reflexions rellevants sobre els processos motivacionals i afectius, i que plantegi estratègies adreçades a donar resposta a dites reflexions (realitzant petites activitats empíriques -experiments de laboratori- de manera dirigida). Cal que l’estudiant sigui proactiu/va en la cerca d’informació envers l’estat actual de la recerca en psicologia de la motivació i els processos afectius, i que comparteixi aquesta informació, contribuïnt a la creació d'un espai d’aprenentatge col·laboratiu. Aquells continguts que, per la seva naturalesa, ho permeten, son abordats des de la perspectiva de gènere. Així mateix, al llarg del curs es promourà la participació igualitària a l'assignatura.

La docència dirigida d’aquesta assignatura està estructurada en un cicle de conferències amb suport de tecnologies multimèdia, que es fan en grups grans, i en seminaris i pràctiques de laboratori, que es fan en grups petits. En les pràctiques de laboratori l’estudiant realitza un seguit d’experiments, en el quals obté dades que ha d'interpretar en relació als conceptes i teories que s’han tractat en les conferències i els seminaris. Per la seva part, els seminaris estaran orientats bàsicament a les següents activitats formatives:

 • Anàlisi, aclariment i discussió dels conceptes i teories presentats pels ponents de les conferències.
 • Preparació pels exàmens de l'assignatura.
 • Anàlisi de casos.

 Algunes de les activitats dirigides i autònomes incorporaran activitats de ludificació.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals amb suport de TICs 36 1,44 10
Pràctiques de laboratori 8 0,32 4, 10, 12
Seminaris 8 0,32 2, 3, 10
Tipus: Supervisades      
Consultes sobre la realització de les evidències d'aprenentatge col'lectives i solució de dubtes 7,5 0,3 4, 10
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació en revistes, llibres i Internet 15 0,6 3, 10
Elaboració d'evidències d'aprenentatge col'lectives 20 0,8 3, 4
Estudi 31,5 1,26 10
Lectura de textos 20 0,8 2, 3, 10
Pràctiques virtuals 2 0,08 6, 8, 10, 12

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura conté evidències d’aprenentatge individuals, i es fa d'acord amb les pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia.

Informes de pràctiques i casos:

 • Informes de pràctiques i casos de motivació: Consisteixen en la interpetació de resultats i la discussió de les dues pràctiques de motivació, així com l'anàlisi dels casos de motivació. Tindran en conjunt un valor d'un 20% de la qualificació.

 • Informes de pràctiques i casos d'emoció: Consisteixen en la interpetació de resultats i la discussió de les dues pràctiques d'emoció, així com l'anàlisi dels casos d'emoció. Tindran en conjunt un valor d'un 20% de la qualificació.

Proves parcials de síntesi:

 • En acabar cadascun dels blocs temàtics de l'assignatura (motivació i emoció), es durà a terme una prova de síntesi, coincidint amb les setmanes d'avaluació. Aquestes proves estaran orientades a posar de manifest la capacitat de l’estudiant en aplicar els conceptes i les teories treballades en l’anàlisi del comportament humà pel què fa als processos psicològics objecte d’estudi de l’assignatura.

Definició d’estudiant avaluable: Es considera avaluat/ada quan l'estudiant ha lliurat 2 o més de les 4 evidències d'aprenentatge.

Definició d'assignatura superada: Un estudiant ha superat l’assignatura quan ha obtingut una qualificació global de 5 punts.

Recuperació: Està previstauna recuperació final de totes les evidències, a la qual l'estudiant pot accedir si no ha assolit els criteris de superació de l'assignatura i ha i estat avaluada en 2 o més de les 4 evidències d'aprenentatge. En aquesta recuperació final es poden dur a terme les proves necessàries per a assolir la superació de l'assignatura. En cas que l'estudiant superi l'assignatura com a resultat de la participació a la recuperació, la qualificació final serà de 5 punts.

Prova de síntesi per a estudiants de segones matrícules: No es preveu que l’alumnat de 2ª o posteriors matrícules s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

Codi Evidència Denominació Pes Format Autoria Via Setmana
EV1 Informes de pràctiques i casos de motivació  20% Escrit Individual Virtual asíncrona 7
EV2 Prova de síntesi de motivació 30% Escrit Individual Virtual síncrona (Primer període avaluatiu)
EV3 Informe de pràctiques i casos d'emoció 20% Escrit Individual Virtual asíncrona 17
EV4 Prova de síntesi d'emoció 30% Escrit Individual Virtual síncrona (Segon període avaluatiu)

Avaluació única:

 • Descripció: Consistirà en les mateixes evidències que constitueixen el model general d'avaluació contínua de l'assignatura.
 • Moment: Es podrà fer el lliurament de totes les evidències en un acte únic coincidint amb la data de celebració de la prova parcial de síntesi del segon període avaluatiu previst per a l'assignatura segons el calendari de la Facultat de Psicologia.
 • Durada: 3h (corresponents a la realització de les proves de síntesi parcials EV2 i EV4.
 • Recuperació: S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.
 • Revisió: La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

Còpia o plagi: Segons l’Art 266, punt 10 Normativa UAB, en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi,...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les evidències d'aprenentatge, la qualificació final serà 0.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència EV1: Informes de pràctiques i casos de motivació 20% 0 0 2, 3, 10, 12
Evidència EV2: Prova de síntesi (psicologia de la motivació) 30% 1 0,04 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13
Evidència EV3: Informes de pràctiques i casos d'emoció 20% 0 0 2, 3, 6, 12
Evidència EV4: Prova de síntesi (psicologia de l'emoció) 30% 1 0,04 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13

Bibliografia

Manuals acadèmics i altres fonts documentals (en negreta els dos manuals de bibliografia fonamental):

 • Anna Forés i Jordi Grané (2008). La resiliencia. Crecer desde la adversidad. Barcelona: Plataforma Editorial.
 • Antoine Bechara, Antonio Damasio, Hanna Damasio i Steven Anderson SW (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex. Cognition, 50: 7-15.
 • Antonio Damasio. (2005). En Busca de Spinoza. Neurobiología de la Emoción y los Sentimientos. Barcelona: Crítica.
 • Autors diversos (2006). Psicología positiva, optimismo, creatividad, humor, adaptabilidad al estrés. Papeles del Psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, 27 (1)
 • Barbara L. Fredrickson (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56, 218–226. doi:10.1037/0003-066X.56.3.218
 • Bernard Weiner (1986). Human Motivation.  Nueva York: Holt Reinehart & Winston.
 • Daniel Goleman (1996). La inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
 • Donald McClelland (1989). Estudio de la Motivación Humana. Madrid: Narcea.
 • Elisabeth Duffy (1957). The psychological significance of the concept of "arousal" or "activation." Psychological Review, 64(5), 265-275. http://dx.doi.org/10.1037/h0048837
 • Ellen Skinner (1996). A guide to constructs of control. Journal of Personality and Social Psychology 71(3):549-70. doi: 10.1037/0022-3514.71.3.549
 • Enrique Gª Fernández-Abascal (1997). Psicología General: Motivación y Emoción. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.
 • Enrique Gª Fernández-Abascal (2009)(Ed.). Emociones positivas. Madrid:Pirámide.
 • Herbert L. Petri i John M. Govern (2006). Motivación: Teoría, Investigación y Aplicaciones. Madrid: Thomson-Paraninfo.
 • Javier Moltó (1995). Psicologia de las Emociones. Entre la Biologia y la Cultura. València. Albatros.
 • Joaquín T. Limonero (2003)(Ed.). Motivació i Emoció. Barcelona: EdiUOC.
 • JohnMarshall Reeve, J. (2010). Motivación y Emoción, 5ª edición. Madrid: McGraw-Hill.
 • José Miguel Mestre i Pablo Fernández-Berrocal (2007) (Eds.). Manual de Inteligencia Emocional. Madrid: Pirámide
 • Joseph Le Doux (1999). El Cerebro Emocional. Barcelona: Ariel.
 • Luis Aguado (2005). Motivación, Afecto y Conducta. Madrid: Alianza.
 • Luis Mayor i Francsco Tortosa  (1990). Ambitos de Aplicación de la Psicología Motivacional. Bilbao: Desclée de Brower.
 • Margaret Bradley i Peter Lang ((1994). Measuring emotion: The Self-Assessment Manikin and the semantic differential. Journal of Behavioral Therapy & Experimental Psychiatry 25(1) 49-59.
 • Margaret Bradley, Maurizio Codiposti, Dean Sabatellini i Peter Lang (2001). Emotion and motivation (II): Sex differences in pisture processing. Emotion, 1(3), 300-319
 • Margaret Bradley i Peter Lang (2007). The International Affective Picture System (IAPS) in the study of emotion and attention. En J.A. Coan and J.J.B. Allen (Eds,) Handbook of Emotion Elicitation and Assessment (pp29-46). Oxford University Press
 • Paul R. Pintrich i Dale Schunk (2002). Motivación en Contextos Educativos. Madrid: Prentice-Hall.

Programari

L'accés al programari requerit per a la realització de les pràctiques de laboratori es proporcionarà al laboratori docent.

L'accés al programari requerit pels seminaris i per les evidències d'aprenentatge es proporcionarà a través de l'aula virtual, en el període de realització previst.