Logo UAB
2023/2024

Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació

Codi: 102566 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Rosario Granero Perez
Correu electrònic:
roser.granero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Albert Fornieles Deu
Mariona Portell Vidal
Rocio Elena Ayala Rojas
Rosario Granero Perez
Jaume Vives Brosa
Alfredo Pardo Garrido
Diego Redolar Ripoll

Prerequisits

A l'alumne no se li pressuposa coneixements especials de matemàtiques llevat de conèixer els fonaments d'anàlisi de dades recollides en el curs d'Accés a la Universitat i/o en l'ensenyament secundari en els seus diferents plans d'estudi.


Objectius

"Mètodes, dissenys i tècniques d'investigació" és la primera assignatura metodològica del pla d'estudis de Psicologia i pertany a la matèria "Estadística". S’imparteix el segon semestre de primer curs. Aquesta ubicació pretén afavorir una adequada transferència de competències metodològiques a les restants matèries. Així mateix, hauria de proporcionar les bases indispensables per a un correcte aprofitament de les restants assignatures metodològiques que la segueixen i complementen.

Els objectius formatius de l'assignatura són:

 • Capacitar a l'alumnat en la comprensió de la lògica de la investigació psicològica i dels elements bàsics que condicionen la validesa d'una investigació.
 • Iniciar-los en la cerca bibliogràfica i la lectura crítica d'articles d'investigació, valorant l'adequació dels diferents mètodes, dissenys i tècniques d’investigació en funció de les característiques del problema plantejat.
 • Introduir i presentar les idees i els conceptes fonamentals de l'anàlisi de dades, amb exemples concrets, tant en la investigació com en la psicologia aplicada.

S'espera que en finalitzar l'assignatura l'alumnat sigui capaç de:

 • Comprendre els supòsits en què es basa la lògica de la investigació científica.
 • Conèixer els principis ètics de la investigació psicològica.
 • Identificar els elements i fases implicades en la realització d'una investigació
 • Identificar els diferents tipus de variables que intervenen en una investigació.
 • Diferenciar les alternatives metodològiques utilitzades en la investigació psicològica.
 • Conèixer les característiques dels dissenys utilitzats habitualment en Psicologia.
 • Avaluar el procés d'investigació a través dels criteris de qualitat desenvolupats dins de cada tradició (fiabilitat, validesa, triangulació, rellevància, etc.).
 • Aplicar els procediments bàsics relacionats amb la recerca documental i ser capaç d'organitzar i sistematitzar la bibliografia científica revisada.
 • Distingir el nivell de mesura amb què s'han obtingut unes dades, com a requisit imprescindible, per seleccionar adequadament les corresponents anàlisis gràfiques i els estadístics o índexs a calcular.
 • Manejar els índexs estadístics descriptius a fi de resumir les dades i interpretar correctament els resultats obtinguts.
 • Conèixer el vocabulari metodològic bàsic en català, espanyol i anglès.
 • Conèixer els estàndards de publicació de treballs de l'American Psychological Association.
 • Conèixer els elements bàsics de maneig dels programes d'anàlisi estadística.

Competències

 • Demostrar una aproximació crítica, d'escepticisme constructiu, de creativitat i d'actitud d'orientació a la recerca en les activitats professionals.
 • Distingir els dissenys de recerca, els procediments i les tècniques per valorar hipòtesis, contrastar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Reconèixer els fonaments epistemològics dels diferents mètodes de recerca en psicologia, i la funció, les característiques i les limitacions que tenen.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera crítica i reflexiva la bibliografia científica situant-la dins d'un marc epistemològic.
 2. Classificar els estudis aplicats segons els mètodes i les tècniques que s'utilitzen per a obtenir evidències.
 3. Descriure com s'aplica el mètode científic per a obtenir i acumular evidències en els diferents camps d'aplicació de la psicologia.
 4. Discriminar quins mètodes de recerca són més apropiats per a donar resposta a una hipòtesi de recerca formulada en els diferents camps aplicats de la psicologia.
 5. Elaborar conclusions raonades sobre els avantatges i les limitacions de les diferents orientacions metodològiques per abordar problemes de la psicologia aplicada.
 6. Elaborar propostes sobre l'aplicació de tècniques de recollida de dades per a l'estudi del comportament d'individus, grups o organitzacions.
 7. Fer propostes raonades sobre mètodes d'adquisició de noves evidències en psicologia.
 8. Formular i planificar el contrast d'hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la recerca.
 9. Identificar correctament els components fonamentals que intervenen i participen en el procés de recerca científica.
 10. Identificar els dissenys de recerca que s'utilitzen per a fer contrasts d'hipòtesis en els diferents àmbits aplicats de la disciplina.
 11. Identificar les característiques de les principals tècniques d'estadística descriptiva.
 12. Identificar les característiques específiques de les diferents orientacions en la recerca psicològica.
 13. Interpretar adequadament els resultats derivats de l'aplicació de les diverses estratègies d'anàlisi descriptiva i de l'obtenció d'índexs epidemiològics.
 14. Interpretar el contingut i l'abast d'una demanda d'evidència científica i determinar el tipus d'estudi més adequat per atendre-la.
 15. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 16. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 17. Raonar adequadament en el marc del pensament estadístic.
 18. Resoldre problemes pràctics en els quals s'utilitzin estratègies pròpies del mètode científic per a la recerca d'evidències en psicologia.
 19. Utilitzar adequadament eines de recerca documental.
 20. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 21. Valorar de manera crítica i reflexiva les característiques, els avantatges i les limitacions dels mètodes de recerca utilitzats en l'àmbit de la psicologia.
 22. Valorar i contrastar mètodes i tècniques i prendre decisions sobre quins són els més adequats en cada context de recerca.

Continguts

L'assignatura "Mètodes, Dissenys i Tècniques d'Investigació" s'organitza en tres blocs temàtics:

Bloc FDI. Fonaments metodològics i introducció als dissenys d'investigació.

1. Principis de metodologia de recerca.

2. Dissenys experimentals.

3. Dissenys quasiexperimentals.

4. Experiments de cas únic.

5. Dissenys «Ex post facto».

6. Metodologia d'enquestes.

7. Metodologia observacional.

8. Metodologia qualitativa i mètodes mixtes.

Bloc DOCU. Documentació i cerca bibliogràfica.

1. Cerca bibliogràfica: PsycINFO, Pubmed i Web of Science.

2. Gestió bibliogràfica amb Mendeley.

Bloc DES. Anàlisi de dades: estadística descriptiva.

1. Descripció de dades quantitatives.

2. Descripció de dades categòriques.

3. Fonaments de probabilitat i descripció de proves de cribatge/diagnòstic.


Metodologia

En aquesta assignatura proposem diferents activitats basades en metodologies d'aprenentatge actiu centrades en l'alumnat. D'aquesta forma es perfila un plantejament "híbrid" en el qual combinem tècniques didàctiques tradicionals amb altres recursos encaminats a fomentar l'aprenentatge significatiu.

Nota: La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. L’equip docent detallarà a través de l’aula moodle o el mitjà de comunicació habitual el format presencial o virtual/on-line de les diferents activitats dirigides i d’avaluació, tenint en compte les indicacions de la facultat en funció del que permeti la situació sanitària.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral en grup 1/1 55,5 2,22 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22
Classe pràctica d'aula 18 0,72 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Classe pràctica de laboratori en aula d'informàtica 4 0,16 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Revisió de problemes integrats 4 0,16 20
Tutories 5 0,2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22
Tipus: Autònomes      
Activitats de lectura crítica 30 1,2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22
Aplicació de tècniques d'estadística descriptiva i interpretació dels resultats que s'obtenen amb els diferents procediments d'anàlisi 12 0,48 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 18, 21, 22
Entrenament en programes informàtics basat en tutorials sobre documentació 26 1,04 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21
Estudi i realització (individual o en grup) de resums, esquemes i mapes conceptuals. 37,2 1,49 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22
Lectures per a la preparació de les sessions teòriques 30 1,2 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22

Avaluació

Avaluació continuada

El procés d'avaluació continuada inclou les següents activitats avaluatives, distribuïdes al llarg del curs (usem les sigles FDI, DOCU i DES introduïdes a l’apartat “Continguts” per indicar la part de la matèria relacionada amb cada evidència):

Tipus 1

- Evidència 1 (presencial). Prova teòrica-pràctica escrita d'autoria individua. Aquesta prova avalua l'adquisició dels continguts del Bloc DOCU i de la primera part del Bloc FDI. Aquesta evidència es realitzarà durant el primer període avaluatiu.

- Evidència 2 (presencial). Prova teòrica-pràctica escrita d'autoria individual i organitzada en dues parts que es realitzaran el mateix dia, durant el segon període avaluatiu:

 • Evidència 2a. Aquesta part de la prova avalua l'adquisició dels continguts de la segona part del Bloc FDI.
 • Evidència 2b. Aquesta part de la prova avalua l'adquisició dels continguts del Bloc DES.

Excepcionalment, si un/a estudiant no es pot presentar a una de les proves (Evidència 1 o Evidència 2) per una causa justificada, podrà presentar l'evidència durant la setmana de recuperacions. Caldrà aportar un justificant a on consti el motiu pel qual no s'ha pogut presentar a la prova. Per tractar-se d'una mesura excepcional, l'equip docent valorarà la documentació aportada en cada cas i determinarà si es pot aplicar aquesta mesura.

Tipus 2 i 3

- Evidència 3 (presencial). Participació de qualitat en les sessions de pràctiques delBloc FDI. Autoriaindividual o en parelles. Format depresentació oral. La realització serà durant lessessions pràctiques, aproximadament, de la setmana 4 a la setmana 13.

- Evidència 4 (virtual). Exercici pràctic del Bloc FDI. Autoria individual. Format de presentació escrit. El lliurament serà, aproximadament, la setmana 11.

- Evidència 5 (virtual). Exercici pràctic del Bloc DES. Autoria individual. Format de presentació escrit. El lliurament serà, aproximadament, la setmana 15. Per a ser avaluat/da en aquesta evidència cal haver assistir a un mínim de 2 pràctiques del Bloc AD (programades a finals del semestre).

En sintonia amb la noció d'aprenentatge centrat en l'estudiant, proposem un tipus d'avaluació que flexibilitza la forma amb què es pot aconseguir la màxima puntuació. Així, les activitats de tipus 2 i 3 admeten combinacions en diferents itineraris avaluatius.

Definició d'estudiant avaluable

Un/a estudiant es considera avaluable quan ha lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o superior a 4 punts (sobre 10).

Definició de superació de l'assignatura

Un/a estudiant ha superat l'assignatura quan compleixi les dues condicions següents:

a) Hagi obtingut una qualificació mínima de 5 punts (sobre 10) en l’avaluació continuada.

b) En cadascuna de les evidència tipus 1 (Evidencia 1 i Evidencies 2) hagi obtingut una puntuació mínima de 3 punts (sobre 10). En cas de no assolir aquests requisits, la nota màxima a consignar a l'expedient acadèmic serà de 4.5 punts (sobre 10).

Recuperació

En la data fixada per la Facultat, seran recuperables les evidències1, 2a i 2b, mitjançant una provateòrica-pràctica escrita d'autoria individual. Per tal que l'alumnat pugui optar a la recuperació cal que es compleixin les dues condicions següents:

a) No haver assolit els criteris establerts per superar l'assignatura, però haver obtingut una nota de l'avaluació continuada major o igual a 3.5 punts;

b) Haver realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total.

La nota obtinguda en la recuperació de cada evidència substitueix l'obtinguda prèviament, i la nota màxima que pot aconseguir l'alumnat en cada prova recuperada és de 7 punts (sobre 10). Un cop realitzada la recuperació, es recalcula la nota final de curs amb els mateixos pesos de ponderació sobre cada evidència recuperada i aplicant els mateixos criteris globals que s'empren a l'avaluació continuada. La nota màxima a consignar a l'expedient acadèmic per als estudiants que no superin aquests criteris serà de 4.5 punts (sobre 10).

Avaluació única

El procés d'avaluació única inclou les següents activitats avaluatives (usem les sigles FDI, DOCU i DES introduïdes a l’apartat “Continguts” per indicar la part de la matèria relacionada amb cada evidència):

Tipus 1. Examens tipus test amb preguntes d'elecció múltiple. Autoria individual.

- Evidència 1a (presencial, obligatòria). Avalua l’adquisició dels continguts del Bloc FDI. Pes de ponderació: 45% sobre la nota total.
- Evidència 1b (presencial, obligatòria). Avalua l’adquisició dels continguts del Bloc DOCU. Pes de ponderació: 15% sobre la nota total.
- Evidència 1c (presencial, obligatòria). Avalua l’adquisició dels continguts del Bloc DES. Pes de ponderació: 20% sobre la nota total.

Tipus 2: Exercici pràctic de resolució de casos i problemes. Autoria individual.

- Evidència 2 (opcional). Avalua l'adquisició de continguts del bloc DES. Format de presentació: document imprés amb la resolució d'un cas pràctic i de resolucío de problemes. Pes de ponderació: 20% sobre la nota total.

Temps de duració de la prova presencial: màxim 180 minuts. 

Superació avaluació única: s’aplicaran els mateixos criteris que els de l’avaluació continuada.

Recuperació avaluació única: s’aplicarà el mateix procés de recuperació que el de l’avaluació continuada. Són recuperables les activitats obligatòries (Tipus 1: 1a, 1b i 1c).

Qüestions generales

* No es preveu que l'alumnat de segona o posterior matrícula s’avaluï mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

*En aquest enllaç es poden consultar les pautes d'avaluació de la Facultat de Psicologia:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1. Prova escrita (FDI-DOCU) 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Evidència 2a. Prova escrita (FDI) 20% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Evidència 2b. Prova escrita (DES) 30% 1,3 0,05 3, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21
Evidència 3. Participació en pràctiques (FDI) 10% 0 0 3, 4, 6, 7, 9, 18, 19, 21, 22
Evidència 4. Exercici pràctic (FDI) 10% 0 0 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22
Evidència 5. Exercici pràctic (DES) 10% 0 0 8, 9, 11, 13, 17, 18, 22

Bibliografia

Bibliografia fonamental:

Granero, R. (2023). Metodología de Investigación en Psicología: estadística descriptiva. Material Didáctico. UAB.

Portell, M., & Vives, J. (2019). Investigación en psicología y logopedia: introducción a los diseños experimentales, cuasi-experimentales y ex post facto. Servei de publicacions de la UAB.

Bibliografia complementària:

Babbie, E. (2000). Fundamentos de la investigación social. Thomson.

Cabello-López, J.B. (2021). Lectura crítica de la evidencia clínica. Barcelona: Elsevier.

Cumming, G., & Calin-Jageman, R. (2016). Introduction to the new statistics. Routledge-Taylor & Francis.

Field, A. (2016). An adventure in statistics: the reality enigma. Los Angeles: SAGE Publications.

Gambara, H. (2002). Métodos de investigación en Psicología y Educación. Cuaderno de prácticas (3ª ed.). Madrid: McGraw Hill.

León, O.G., & Montero, I. (2015). Métodos de investigación en psicología y educación: las tradiciones cuantitativa y cualitativa (4ª ed.). McGrawHill.

Sahughnessy, J.J., Zechmeister, E.B., & Zechmesiter, J.S. (2007). Métodos de investigación en Psicología(7ª ed.). McGraw Hill.

Macchi, R.L. (2021). Introducción a la estadística en ciencias de la salud. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Maciá-Soler, L., & Moncho-Vasallo, J. (2021). Estadística aplicada a las ciencias de la salud. Barcelona, Elsevier.

Suárez-Falcón, J.C., Recio-Saboya, P., San Luís Costas, M.C., & Pozo, Cabanillas, M.P. (2019). Introducción al análisis de datos. Aplicaciones en psicología y ciencias de la salud. Madrid: Editorial Sanz y Torres.


Programari

Zotero