Logo UAB
2023/2024

Avaluació Psicològica Clínica en la Infància i l'Adolescència

Codi: 102540 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria de la Osa Chaparro
Correu electrònic:
nuria.delaosa@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Noemí Guillamon Cano

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit establert, però és molt recomanable tenir coneixements bàsics d'altres disciplines, com són els de l'avaluació psicològica i de psicopatologia infantil i adolescent.


Objectius

En finalitzar l'assignatura, s'espera que l'estudiant sigui capaç de:

 • Obtenir i identificar les dades més rellevants d'una història clínica infantil/adolescent a fi de formular hipòtesis de diagnòstic i planificar el procès d'avaluació.
 • Conèixer el procediment d'aplicació i valoració de les principals tècniques i instruments d'avaluació psicològica, en les diferents àrees i problemes del desenvolupament
 • Identificar i delimitar els problemes principals a fi de poder proposar les línies bàsiques del procés d'intervenció.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Escoltar activament per poder obtenir i sintetitzar la informació pertinent i comprendre el contingut.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar el contingut d'entrevistes clíniques relacionades amb casos pràctics en l'àmbit de la psicologia clínica infantil i adolescent.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 5. Contrastar els resultats amb les hipòtesis de diagnòstic.
 6. Elaborar el diagnòstic i el procés d'intervenció.
 7. Elaborar hipòtesis de diagnòstic.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Indicar els objectius d'intervenció.
 10. Organitzar la informació en funció de les variables implicades.
 11. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 12. Valorar els resultats obtinguts a través de diferents instruments aplicats a casos pràctics.
 13. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

 1.  Característiques específiques i procés d'avaluació en la infància i l'adolescència.   
 2. Avaluació del desenvolupament i la capacitat intelectual
 3. Avaluació clínica dels problemes de l'aprenentatge
 4. Avaluació clínica del Trastorn por Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat 
 5. Avaluació clínica dels Trastorns de l'Espectre Autista
 6. Avaluació clínica dels trastorns del control dels impulsos i de la conducta
 7. Avaluació clínica dels trastorns de l'estad d'ànim
 8. Avaluació clínica dels trastorns d'ansietat
 9. Avaluació clínica dels problemes de la conducta alimentaria

Metodologia

Classes teòriques: classe magistral amb suport multimèdia. Mida dels grups: 1/1.

Classes pràctiques: Aplicació i correcció de proves. Anàlisi i resolució de situacions i casos clínics. Mida dels grups: seminari en grup petit.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques/seminaris 12 0,48
Classes teòriques 24 0,96 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12
Tipus: Supervisades      
Resolución de casos prácticos 36 1,44 2, 5, 6, 7, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Lecturas y ampliación de conocimientos 74 2,96

Avaluació

L’alumne haurà de realitzar

 • EV1: Un examen tipus test amb un valor del 35% de la nota final al primer periode avaluatiu.

 • EV2: Presentar una memòria grupal (3 ó 4 alumos) dels casos presentats i treballats a les pràctiques. La presentació oral de l'informe es faran de forma aleatòria per un membre del grup. L'informe també s'haurà de presentar per escrit durant la setmana 17. El valor d’aquesta activitat serà d’un 25%. Aquesta evidència és imprescindible per aprovar l’assignatura, de manera que, els alumnes que no lliurin o participin a la realització de l’informe seran considerats suspesos a l’assignatura.

 • EV3: Un examen final amb preguntes obertes que representa el 40% de la nota final de l’assignatura al segon període avaluatiu.

 1. Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 40% de l'assignatura constarà com a “avaluable”.
 2. Cal haver obtingut una qualificació mínima de 4 punts a l'evidència EV3 per calcular la qualificació final ponderada.
 3. Cal haver aprovat al menys una de les evidències EV1 o EV3 per tal de poder fer la ponderació amb la Ev2.
 4. Es podrà realitzar una prova de recuperació. Per poder presentar-se a la prova de recuperació és necessari que el còmput de la nota final ponderada sigui com a mínim de 3.5 punts i un màxim de 4,9 punts. Aquesta prova inclourà preguntes obertes i /o tipus test. Cal a més que durant l'avaluació continuada l'alumnat hagi lliurat evidències amb un pes mínim de 2/3 (els dos exàmens). Si no es compleixen les condicions per poder recuperar la nota màxima serà un 4.5
 5. Si es realitza la recuperació, la nota obtinguda es sumarà a la nota ponderada. La prova es puntuarà entre 0 i 2 punts. Cal aprovar aquest examen (obtenir mínim 1 punt) per tal que el seu valor sigui afegit a la nota final ponderada prèviament obtinguda a l’assignatura.
 6. Per superar l’assignatura cal obtenir una puntuació mínima de 5 en la nota final ponderada.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

AVALUACIÓ ÚNICA

 

L’alumne haurà de realitzar

 • EV1: Un examen tipus test amb un valor del 35% de la nota final - 2 hores

 • EV2: Presentar una memòria individual dels casos presentats i treballats a les pràctiques. La presentació oral de l'informe es fara el mateix dia de l'avaluació única - 1hora.  El valor d’aquesta activitat serà d’un 25%. Aquesta evidència és imprescindible per aprovar l’assignatura  

 • EV3: Un examen final amb preguntes obertes sobre resolució de casos que representa el 40% de la nota final de l’assignatura. 2 hores

 1. Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes igual o superior a 40% de l'assignatura constarà com a “avaluable”.
 2. Cal haver obtingut una qualificació mínima de 4 punts a l'evidència EV3 per calcular la qualificació final ponderada.
 3. Cal haver aprovat al menys una de les evidències EV1 o EV3 per tal de poder fer la ponderació amb la Ev2.
 4. Es podrà realitzar una prova de recuperació. Per poder presentar-se a la prova de recuperació és necessari que el còmput de la nota final ponderada sigui com a mínim de 3.5 punts i un màxim de 4,9 punts. Aquesta prova inclourà preguntes obertes i /o tipus test. Cal a més que l'alumnat hagi realitzat  evidències amb un pes mínim de 2/3 (els dos exàmens). Si no es compleixen les condicions per poder recuperar la nota màxima serà un 4.5
 5. Si es realitza la recuperació, la nota obtinguda es sumarà a la nota ponderada. La prova es puntuarà entre 0 i 2 punts. Cal aprovar aquest examen (obtenir mínim 1 punt) per tal que el seu valor sigui afegit a la nota final ponderada prèviament obtinguda a l’assignatura.
 6. Per superar l’assignatura cal obtenir una puntuació mínima de 5 en la nota final ponderada.

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1: Examen tipus test (1er periode avaluatiu) 35% 2 0,08 2
EV2: Informe relatiu a les pràctiques (setmana 17) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
EV3: Examen preguntes obertes: resolucions de casos (2on periode avaluatiu) 40% 2 0,08 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12

Bibliografia

Bibliografia

Artigas-Pallarés, J. y Narbona, Juan. (2011) Trastornos del neurodesarrollo. Barcelona: Viguera editores.

Carrasco, A. (2014). La entrevista con niños y adolescentes. En Perpiñá, Conxa. Manual de entrevista psicológica pp. 201-239. Madrid: Piràmide

Carrasco, Miguel Angel., Ramírez, Isabel. y del Barrio, Victoria. (2013). Evaluación Clinica: Diagn´ostico, Formulación y Contrastación de los Trastornos Psicológicos

Costas, Carme. (2004). Avaluació psicològica del desenvolupament infantil. Des del naixement fins als sis anys (1ª reimpressió corregida). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.

Ezpeleta, Lourdes. (2012). La evaluación de los trastornos infantiles. En Comeche, M.I. y Vallejo, M.A. Manual de Terapia de Conducta en la infancia pp. 85-114 Madrid: Dykinson

Ezpeleta, Lourdes. (2009). La entrevista diagnóstica con niños y adolescentes. Madrid: Síntesis.

de la Osa, Nuria. y Lacalle, Montserrat. (2011). Evaluación en la infancia y la adolescencia. En R. Fernández-Ballesteros (Ed.) Evaluación Psicológica: Conceptos, métodos y estudio de casos, pp. 339-356. Madrid: Pirámide.

 

Youngstrom, E.A. Prinstein, M.J., Mash, E.J. & Barkley, R.A. (2020). Assessment of disorders in Childhood and Adolescence (5th Ed.). Guidford Press


Programari

No n'hi ha especific