Logo UAB
2023/2024

Integració Econòmica Europea

Codi: 102481 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Rosell Foxa
Correu electrònic:
jordi.rosell@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Alejandra Paz Rivera Vicencio

Prerequisits

El coneixements que resulten d’haver cursat les assignatures “Introducció a l’economia”, “Economia Internacional” i "Integració Econòmica", es a dir, una comprensió dels conceptes bàsics de l’economia i un coneixement dels grans trets de l’evolució de l’economia mundial  i les relacions internacionals.


Objectius

 L'objectiu general de l'assignatura es analitzar l’economia i les polítiques de la Unió Europea.

Els objectius formatius de l'assignatura son:

 • Conèixer els fonaments i desenvolupaments del procés d’integració europea.
 • Comprendre les formes i la dinàmica del sistema institucional de la Unió Europea.
 • Analitzar les polítiques de competència, comercial, monetària, agrícola, internes, social y regional.
 • Entendre les característiques, capacitats, limitacions i reptes de l’economia europea.
 • Analitzar la integració del mercat únic en un context de globalització, la convergència entre Estats membres i amb els Estats Units, i les estratègies per a la estabilització i les reformes estructurals.
 • Interpretar les relacions entre intensificació de les polítiques i ampliació de la Unió, i entre competitivitat i solidaritat a Europa.
 • Manejar les fonts comunitàries.

Competències

  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de les institucions internacionals a l'economia.
 2. Aplicar l'anàlisi econòmica als processos d'integració, en general, i al d'integració europea, en particular.
 3. Avaluar el funcionament i la conjuntura actual de l'economia espanyola.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 7. Examinar la influència i el paper de les institucions públiques espanyoles a l'economia.
 8. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 9. Interpretar el procés de globalització econòmica i les seves conseqüències per a l'economia espanyola.
 10. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 11. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 12. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 15. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 17. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 18. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 19. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1. Elements de la integració europea

 Tema 2. Economia europea: dinàmica i estructura

 Tema 3. Dinàmica de les Comunitats Europees

 Tema 4. El sistema de la Unió Europea

 Tema 5. Les llibertats econòmiques bàsiques i les polítiques de la Unió

 Tema 6. Unió econòmica i monetària

 Tema 7. Política comercial

 Tema 8. Política de competència

 Tema 9. Polítiques internes

 Tema 10. Política agrícola comuna

 Tema 11. Política regional i de cohesió

 Tema 12. Política social europea

 Tema 13. Elements de política econòmica europea

 Tema 14. Unió Europea vs. Estats Units d'Amèrica

 Tema 15. Europa en crisi

 Conclusió: dinàmica de la integració europea


Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial.

Metodologia docent:

 • pràctiques setmanals, on es participará amb lectura prèvia dels documents i amb entrega al final de cada pràctica d'un resum manuscrit individual
 • treball en grup de preparació i presentació d'un aspecte acordat amb el professor
 • exàmens escrit

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases magistrals 32,5 1,3 1, 2, 3, 7, 9
Pràctiques 17 0,68 4, 6, 8, 10, 11, 17
Tipus: Supervisades      
Treball en grup 18 0,72 5, 11, 17, 18
Tutories 2,5 0,1 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi del material 75,5 3,02 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19

Avaluació

 
Avaluació continuada
 
L'avaluació de l'aprenentatge (nota final) s'obtindrà sumant:

- exercicis: 30 %.

- presentació: 10 %.

- dos exàmens parcials: 30% de la nota final cada examen

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

 

Aquesta assignatura preveu el sistema d’avaluació única  (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB)

 

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluacióúnica ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

Presencialitat:

 • La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat.
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%.

Tipologia  Evidència (1)

Pes a l’avaluació final (%) (2)

Durada de l’activitat

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO) (3)

Examen

100%

2 hores

 

“En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.”

“La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada”.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació(exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de lesactivitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen I 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Examen II 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Exercicis 30% 0,5 0,02 2, 3, 9, 11, 17
Presentacion 10% 0,5 0,02 8, 11, 17, 18

Bibliografia

Bibliografia bàsica i complementària

 • Brunet, Ferran (2010): Curso de Integración Europea, Madrid, Alianza Editorial, 2nd ed. (disponible en paper a la Biblioteca de Ciencies Socials)
 • Baldwin, R. & Wyplosz, C. (2015). The economics of European integration, McGraw-Hill, 5th. ed.(disponible en paper a la Biblioteca de Ciencies Socials)
 • European Commission. DG Economic and Financial Affairs (2018): The EU Economy: 2018 Review, Luxembourg, OPOCE <http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications>.
 • European Commission – Secretariat-General (2018): General Report on the Activities of the European Union 2017, Luxembourg, OPOCE. <http://europa.eu.int/abc/doc/off/rg/en/welcome.htm>
 • European Parliament - DG for Research (2018): Fact Sheets, Luxembourg, OPOCE <http://www.europarl.eu.int/factsheets/ default_en. htm>.
 • Willem Molle, The Economics of European Integration : Theory, Practice, Policy, Rouledge, 2019 (eBook disponible)

Programari

Cap