Logo UAB
2023/2024

Comerç Internacional

Codi: 102475 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 3 2
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Obiols Homs
Correu electrònic:
francesc.obiols@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Assignatures UAB recomenades (per estudiants UAB): Matemàtiques I, Matemàtiques II, Microeconomia I, Microeconomia II, Economia Internacional

General recomenat (per estudiants d'intercanvi): haver cursat assignatures en teoria econòmica intermitja i tenir un coneixement bàsic d'eines matemàtiques


Objectius

El curs cobreix els principals models teòrics de comerç internacional. El curs busca:

1. Desenvolupar el concepte d’avantatge comparativa com a clau per al comerç.

2. Comprendre el rol de la dotació de factors com a claus del desenvolupament del comerç internacional.

3. Analitzar el comportament de les empreses davant de les oportunitats i els reptes que presenta el comerç en un món globalitzat.

4. Entendre els diferents mecanismes de que disposen els governs per regular el comerç internacional.

5. Estudiar la lògica de les decisions polítiques en termes de comerç internacional i el seu impacte econòmic i polític.


Competències

  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Demostrar que es comprenen en profunditat els conceptes relatius al comerç internacional.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Utilitzar els models teòrics per analitzar les macroeconomies obertes.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
  Història, Política i Economia Contemporànies
 • Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s'han establert en el segle passat entre els diversos agents socials, polítics i econòmics tant en marcs nacionals com regionals i internacionals.
 • Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
 • Identificar els principis analítics fonamentals en economia internacional, la globalització dels mercats i els processos d'integració econòmica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el balanç en termes de benestar de les diferents polítiques comercials.
 2. Analitzar l'impacte sobre el comerç internacional causat per un canvi en els recursos, i integrar la relació entre el creixement i el comerç internacional.
 3. Analitzar una balança de pagaments.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Comprendre els principals indicadors de competitivitat dels països.
 6. Demostrar capacitat d'adaptació en entorns canviants.
 7. Demostrar iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma quan la situació ho requereixi.
 8. Entendre els aspectes fonamentals darrere de l'elecció de règim de tipus de canvi.
 9. Identificar avantatges comparatius
 10. Identificar avantatges comparatius.
 11. Identificar els determinants de les inversions estrangeres directes i de la migració internacional, així com l'impacte socioeconòmic que tenen en els països d'origen i destinació.
 12. Identificar els vincles que condicionen les relacions de lliure comerç internacional i, en general, limiten el procés de globalització.
 13. Identificar les teories clàssiques i modernes del comerç internacional, així com l'evidència empírica associada.
 14. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 15. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 16. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l'ordenació i la planificació.
 17. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 18. Ponderar la incidència sobre els equilibris internacionals de les diferents polítiques comercials (quotes, aranzels, subsidis, etc.).
 19. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 20. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 21. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 22. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 23. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 24. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 25. Reconèixer el paper de la història i/o de les economies externes en els patrons de comerç.
 26. Reconèixer els grups d'agents que es beneficien del comerç i grups d'agents que estan perjudicats pel comerç internacional.
 27. Reconèixer els principals determinants dels processos d'internacionalització de les empreses.
 28. Relacionar les teories i institucions amb la regulació del comerç internacional.
 29. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 30. Trobar patrons de comerç en funció dels avantatges comparatius.
 31. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 32. Vehicular l'estructura de les institucions polítiques amb les polítiques comercials.
 33. Vehicular la diversitat de productes amb la competència imperfecta i rendiments d'escala.

Continguts

PART I: TEORIA DEL COMERÇ INTERNACIONAL

1. Avantatge absolut i comparatiu. El model de Ricardo

2. El model de factors específics i la distribució dels ingressos

3. Dotacions inicials i comerç. El model Heckscher-Ohlin. El teorema de Stolper-Samuelson

4. El comportament de les empreses davant del comerç internacional

PART II: INTRUMENTS I POLÍTIQUES DEL COMERÇ INTERNACIONAL

5. Tarifes i altres instruments de comerç internacional

6. Polítiques comercials internacionals

7. Una introducció al rol del tipus de canvi


Metodologia

Combinació de sessions i metodologia teòria i pràctica, incloent: classes magistrals, estudi dirigit, resolució pràctica de problemes, preparació d'activitats i presentacions pels estudiants, i seguiment en hores de tutories.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 2, 9, 18, 25, 26, 30, 33
Problemes i altres activitats 17 0,68 1, 2, 4, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 33
Tipus: Supervisades      
Tutories 2,5 0,1 1, 2, 4, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 33
Tipus: Autònomes      
Estudi 53 2,12 1, 2, 9, 14, 17, 18, 25, 26, 30, 31, 33
Resolució i preparació d'activitats avaluables 30 1,2 1, 2, 4, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31, 33

Avaluació

L’avaluació del curs constarà de diverses activitats avaluatives. Aquestes activitats i la seva participació en la nota final són:

60% exàmens + 20% activitats en grup + 20% activitats individuals

Per aprovar el curs, cal obtenir una nota de 4/10 a la mitjana ponderada dels exàmens parcials. De no obtenir aquesta nota, els estudiants es podran presentar a un examen que inclourà tot el temari del curs i també caldrà obtenir un 4/10. De no obtenir-lo tampoc en aquest examen, el curs quedarà suspès (si la mitjana de les altres activitats fa que la nota ponderada superi el 5, a l'expedient s'hi farà constar un 4,9 - supsens). Els estudiants que tinguin una nota 4 o superior també poden optar a aquest examen de tot el temari si volen millorar la seva nota.

Si aplicant els pesos esmentats anteriorment, la qualificació de l'estudiant és superior o superior a 5/10, es considerarà aprovat el curs. En el cas d'una nota inferior a 3,5/10, l'alumne no passarà el curs. Per a aquells estudiants que hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5/10 i inferior a 5/10, es farà un examen de recuperació. La qualificació d’exàmens de recuperació serà qualitativa i només tindrà dos resultats possibles: APROVAT o NO APROVAT. Si l'estudiant obté una nota APROVAT, superarà el curs amb una nota numèrica màxima de 5/10. Si l’alumne obté una puntuació NO APROVAT, la nota final serà igual a la que s’obté abans de la recuperació.

Si no ha participat en cap de les activitats del curs, es considera que un estudiant està "no avaluat". Per tant, si un estudiant assisteix a una o més activitats de l’avaluació, ja no pot optar a un “no avaluat”.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les activitats d'avaluació (exàmens parcials, exercicis a l'aula, tasques, ...) s'anunciaran amb molta antelació durant el semestre. Només es poden reprogramar els exàmens (vegeu les regles abans); altres activitats d'avaluació (que representen una part menor de la nota final) no es tornaran a programar en cap cas.

La data de l’examen final està programada al calendari d’avaluació de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat. 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació,es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, ambindependència delprocés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

NOTA en relació a la situació lligada a la COVID-19: L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB)

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

Presencialitat:

 • La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat.
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%.

Ha de constar la següent informació referida a les característiques de l’avaluació única. Suggerim incorporar la següent taula:

Tipologia  Evidència (1)

Pes a l’avaluació final (%) (2)

Durada de l’activitat

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO) (3)

 examen

 100%

 2,5h.

 SI

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

100%

 

 

 

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres activitats d'avaluació 40% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Exàmens 60% 5 0,2 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33

Bibliografia

Referències bàsiques:

International economics: Theory and policy
Krugman, Obstfeld and Melitz
Pearson, 2018 (11th edition)

International trade
Feenstra and Taylor
Macmillan Higher Education, 2020 (5th edition)


Programari

Sense requeriments de programari específic.