Logo UAB
2023/2024

Política Econòmica

Codi: 102468 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OB 3 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 3 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OB 4 0
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Emilio Padilla Rosa
Correu electrònic:
emilio.padilla@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jordi Perdiguero Garcia
Rosa García Hernández

Prerequisits

Es recomana haver superat Microeconomia I i Macroeconomia I.


Objectius

 • Identificar els agents que participen i incideixen en l’elaboració de les diferents polítiques econòmiques
 • Reconèixer els principals desequilibris macroeconòmics, així com els objectius de política econòmica i la seva mesura
 • Analitzar els objectius de política econòmica tenint en compte la perspectiva de gènere
 • Conèixer els principals instruments de política econòmica i comprendre el seu funcionament
 • Comprendre els mecanismes de transmissió entre instruments i objectius de política econòmica
 • Identificar els possibles conflictes i complementarietats entre objectius de política econòmica
 • Facilitar l’accés a la informació rellevant sobre els objectius i els instruments de la política econòmica
 • Interpretar l’actuació de la política econòmica dels governs a partir de l’anàlisi dels pressupostos públics
 • Comprendre els condicionants i oportunitats que els processos d’internacionalització suposen a la política econòmica

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l?impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que comprèn en profunditat els conceptes relatius als objectius i als instruments de política econòmica.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Història, Política i Economia Contemporànies
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer el disseny institucional i regulador, així com les principals polítiques econòmiques implementades per les economies actuals a diferents escales per gestionar el creixement econòmic i les seves oscil·lacions cícliques.
 • Reconèixer els fonaments bàsics de l'anàlisi econòmica, tant des d'una perspectiva microeconòmica com a macroeconòmica.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de les institucions internacionals a l'economia.
 2. Analitzar el procés d'elaboració de la política econòmica i les estratègies dels seus agents.
 3. Analitzar els fets econòmics i les decisions en termes d'eficiència i equitat.
 4. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 5. Analitzar els problemes subjacents a la coordinació de polítiques econòmiques.
 6. Avaluar la qualitat del propi treball.
 7. Avaluar les decisions de política econòmica en els seus diferents àmbits.
 8. Avaluar les polítiques públiques.
 9. Buscar fonts documentals a partir de conceptes.
 10. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 11. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 12. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 13. Definir els conceptes relatius als objectius i als instruments de la política econòmica.
 14. Demostrar capacitat d'adaptació en entorns canviants.
 15. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 16. Demostrar que es comprenen les anàlisis dels fenòmens socials presentades en llengua anglesa, i observar-ne els punts forts i febles.
 17. Descriure els agents econòmics principals que configuren l'economia espanyola i catalana.
 18. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 19. Examinar la influència i el paper de les institucions públiques espanyoles a l'economia.
 20. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 21. Gestionar el propi temps: planificar l'estudi propi, gestionar la relació amb un tutor o tutora o un assessor o assessora, i establir i complir els terminis adequats per a un projecte de treball.
 22. Identificar el paper del sector públic en l'economia espanyola.
 23. Identificar les funcions del sector públic en la seva condició de regulador de l'economia, i els principis en què es fonamenta.
 24. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 25. Identificar les institucions i organismes a través dels quals es produeix la intervenció pública i la regulació de l'economia.
 26. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 27. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 28. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 29. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l'ordenació i la planificació.
 30. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 31. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 32. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 33. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 34. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 35. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 36. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 37. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 38. Reconèixer les institucions i organismes a través dels quals es produeix la intervenció pública i la regulació de l'economia.
 39. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 40. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 41. Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 42. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 43. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 44. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 45. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Es presenten els elements bàsics necessaris per analitzar i comprendre la política econòmica. L’assignatura revisa les diferents intervencions dels poders públics en l’economia i analitza les seves repercussions. Es tracten els aspectes generals, els objectius i els instruments de política econòmica.

TEMARI 

1. Introducció a la política econòmica
2. Intervenció de l'Estat i regulació econòmica
3. Objectius, instruments i polítiques
4. L'elaboració de la política econòmica
5. L’ocupació
6. L’estabilitat de preus
7. El creixement econòmic
8. Qualitat de vida i medi ambient
9. La redistribució de la renda
10. La política monetària
11. La política fiscal
12. La política de rendes
13. La política exterior i la coordinació internacional de polítiques econòmiques
  


Metodologia

A les sessions de teoria s’exposaran els continguts de l’assignatura en classes magistrals. Les classes teòriques destaquen els continguts més importants de cada tema. En les classes en que es facin servir presentacions amb diapositives, aquestes no suposaran en cap cas un substitut dels apunts de classe ni de la bibliografia obligatòria que s’ha de consultar.

Les classes pràctiques es desenvolupen a partir les instruccions precises que subministrarà el professorat. Els materials estaran disponibles en el Campus Virtual.

El Campus Virtual serà la eina de suport docent i de interacció entre estudiants i professors.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44
Classes teòriques 32,5 1,3 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 16, 17, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 45
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment de treballs presencial i virtual 8 0,32 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Tipus: Autònomes      
Estudi dels materials del curs 44,5 1,78 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 45
Recopilació d'informació i preparació de treballs 44,5 1,78 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44

Avaluació

La nota es basarà en tres tipus d’activitats d’avaluació:

 • Primer examen parcial (35) i examen final (segon examen parcial) (35%):

Hi haurà dos exàmens, cadascú corresponent a una meitat del curs. Cada examen ponderarà un 35% de la nota final. El primer es farà passada la primera meitat del curs, en la data indicada pel professor a l’inici del curs i el segon a l’acabar el curs, en les dates establertes per la facultat en el seu calendari d’exàmens finals. Seran exàmens escrits i les seves característiques (resposta oberta o test, nombre de preguntes, etc.) seran explicades prèviament pel professor.

 • Treballs (20%):

El treball (o treballs) ponderarà un 20% de la qualificació final. El guió del treball a elaborar estarà disponible al Campus Virtual i serà explicat a classe pel professor. El professor indicarà a l’inici del curs la data de lliurament del treball. En l’avaluació es tindrà en compte el seguiment estricte de les pautes assenyalades al guió, la qualitat de les idees exposades, la presentació i redacció, el treball en equip i l’exposició oral.

 • Pràctiques i exercicis a l’aula (10%).

S’entregaran diverses pràctiques a classe seguint el guió explicat pel professor. Aquestes pràctiques ponderaran un 10% de la qualificació i es poden utilitzar per valorar l’assistència i la participació.

La qualificació final serà el resultat ponderat de les diferents avaluacions de les activitats del curs. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en elsegüent curs.

Un alumne només pot obtenir un "No Avaluable" si no ha participat en cap de les activitats d'avaluació de l'assignatura. Per tant, es considera que la realització d'algun component d'avaluació impedeix d'optar a un "No Avaluable".

 

Prova d'avaluació única

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. 

La prova d'avaluació única consistirà en un examen escrit (100% de pes en l'avaluació final), que s'haurà de fer presencialment. La durada de l'activitat serà de 90 minuts.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dinsdel període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

En el cas d’optar per l’avaluació única, la revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada

Procés de Recuperació

Els estudiants que a l'avaluació del curs hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 3.5 i inferior a 5, poden presentar-se a la prova de recuperació. "Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representiun mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.L'estudiant que es presenti i la superi (nota igual o superior a 5) aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota (i no la nota de la provade recuperació).

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudicid'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluaciód’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final (segon examen parcial) 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41
Primer examen parcial 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 38, 40, 41
Pràctiques i exercicis a l'aula 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43
Treballs 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Cuadrado, J.R. (dir) (2023): Política Económica. Elaboración, Objetivos e Instrumentos, McGraw-Hill, Madrid (7ª edición).

 

Bibliografia complementària:

Baldwin, R., Weder di Mauro, B. (2020) Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes. CEPR Press, London.

BCE (2021) Informe anual 2020, BCE, Frankfurt am Main. Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2020~4960fb81ae.es.html

BCE (2022) Informe anual 2021, BCE, Frankfurt am Main. Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/annrep/ecb.ar2021~14d7439b2d.en.pdf

BCE (2023) Informe anual 2022. BCE, Frankfurt am Main. Disponible en: https://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ecb.ar2022~8ae51d163b.es.html

Bénassy-Quéré, A., Coeuré, B., Jacquet, P. and Pisani-Ferry, J. (2018), Economic Policy. Theory and Practice. Oxford University Press, New York (Second edition).

Euromemo Group (2020) EuroMemorandum 2020. A Green New Deal for Europe – Opportunities and Challenges. Disponible en: http://www2.euromemorandum.eu/uploads/euromemorandum_2020.pdf

Euromemo Group (2021) EuroMemorandum 2021. A post-Covid 19 global-local agenda for a socio-ecological transformation in Europe. Disponible en: http://www2.euromemorandum.eu/uploads/euromemorandum_2021_updated.pdf

Euromemo Group (2022) EuroMemorandum 2022. Caught between the Covid-19 crisis and the war in Ukraine: the EU in 2022. Disponible en: http://www2.euromemorandum.eu/uploads/euromemorandum2022_final_draft_28march_2022.pdf

Euromemo Group (2023) EuroMemorandum 2023. Europe in Polycrisis: Struggles for Survival, Climate and Energy Justice. Disponible en:  http://www2.euromemorandum.eu/uploads/euromemorandum_2023.pdf

Fernández Díaz, A., Parejo Gámir, J.A. y Rodríguez Saiz, L. (2011) Política Económica, Cuarta Edición, McGraw Hill (4ª edición rev.)

Fernández Díaz, A. (dir.) (1999) Fundamentos y Papel Actual de la Política Económica, Pirámide, Madrid.

Ochando Claramunt, C. (coord.) (2021) Políticas Económicas Coyunturales. Ojetivos e Instrumentos. Tirant lo Blanch, Valencia (2ª edición)

Sánchez Andrés, A. (2021) Introducción a la Política Económica Concepto, Estructura y Formación. Tirant lo Blanch, Valencia.

Sánchez Andrés, A. (coord.) (2022) Políticas Económicas Estructurales. Tirant lo Blanch, Valencia.

 

Enllaços web:

Banco Central Europeo: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Banco de España: http://www.bde.es

Banco Mundial: http://www.bancomundial.org

Comisión Europea: Econ. y Finanzas: http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/index_en.htm

Departament d'Economia i Hisenda (Generalitat de Catalunya): http://economia.gencat.cat/ca/inici/

Fondo Monetario Internacional: http://www.imf.org/external/spanish/index.htm

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es/

Ministerio de Hacienda: https://www.hacienda.gob.es/

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: https://portal.mineco.gob.es/

Servicio público de empleo estatal: http://www.sepe.es/


Programari

-