Logo UAB
2023/2024

Economia Urbana

Codi: 102465 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 1
2501573 Economia OT 4 1
2504216 Hist˛ria, PolÝtica i Economia ContemporÓnies OT 3 1
2504216 Hist˛ria, PolÝtica i Economia ContemporÓnies OT 4 1
2504216 Hist˛ria, PolÝtica i Economia ContemporÓnies OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
JosÚ Luis Roig SabatÚ
Correu electr˛nic:
joseplluis.roig@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per al correcte seguiment de l'assignatura són necessaris coneixements bàsics de microeconomia i de econometria


Objectius

L'assignatura d'Economia Urbana té com a objectiu ensenyar la forma en què des de l'economia s'analitzen els fenòmens urbans. Per a això s'utilitzen les eines des del punt de vista teòric com a empíric que s'han desenvolupat en els últims anys en la disciplina.
Per tant els objectius es concreten en els següents punts:
1. Que els estudiants coneguin i siguin capaços d'utilitzar els principals desenvolupaments teòrics en l'àmbit de l'economia urbana
2. Que els estudiants coneguin i siguin capaços d'utilitzar les principals eines d'anàlisi empírica
3. Que els estudiant puguin plantejar-se preguntes rellevants i desenvolupar una anàlisi crítica en relació als problemes més importants que afecten a les ciutats tant del món desenvolupat com dels països en vies de desenvolupament


CompetŔncies

  Economia
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar que comprŔn en profunditat els conceptes relatius a l'economia regional i urbana.
 • Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
  Hist˛ria, PolÝtica i Economia ContemporÓnies
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avanšat de llengua anglesa.
 • Gestionar i aplicar dades a la resoluciˇ de problemes.
 • Identificar els principis analÝtics fonamentals en economia internacional, la globalitzaciˇ dels mercats i els processos d'integraciˇ econ˛mica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.
 • Vincular qŘestions fonamentals de l'actualitat econ˛mica amb desenvolupaments econ˛mics anteriors partint dels principals elements de la hist˛ria econ˛mica contemporÓnia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els mercats de treball regionals.
 2. Analitzar els mercats de treball urbans.
 3. Aplicar les teories mÚs rellevants sobre la localitzaciˇ de l'activitat econ˛mica i humana al territori.
 4. Avaluar el creixement urbÓ i la formaciˇ de sistemes de ciutats.
 5. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 7. Demostrar capacitat d'adaptaciˇ en entorns canviants.
 8. Demostrar capacitat d'expressiˇ oral i escrita en un nivell avanšat de llengua anglesa utilitzant conceptes complexos.
 9. Demostrar capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint en els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 10. Demostrar iniciativa i capacitat de treballar de manera aut˛noma quan la situaciˇ ho requereixi.
 11. Demostrar una capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 12. Descriure l'evoluciˇ hist˛rica dels factors estratŔgics que determinen el desenvolupament i la localitzaciˇ de la ind˙stria.
 13. Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 14. Interpretar la sostenibilitat en clau urbana i territorial.
 15. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 16. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestiˇ del temps com a l'ordenaciˇ i la planificaciˇ.
 17. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 18. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 19. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 20. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 21. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 22. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 23. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 24. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions.

Continguts

1. Introducció 

- ¿Què és l'economia urbana?
- ¿Què és una ciutat?
- ¿Per què existeixen les ciutats? 

2. Economies d'aglomeració

- Tipologia d'economies d'aglomeració
- Microfonaments de les economies d'aglomeració
- Mesurament d'economies d'aglomeració

3. Estructura espacial urbana

- Renda del sòl urbà
- Model de ciutat monocèntrica
- Models policèntrics
- Funcions de densitat

4. Grandària urbana i sistema de ciutats

- Beneficis i costos de la grandària urbana
- Grandària urbana i composició econòmica de les ciutats
- Distribució de la grandària urbana
- Creixement urbà

5. Desigualtat i ciutat

- El mesurament de la segregació
- Causes de la segregació.
- Costos de la segregació

6. Sostenibilitat i ciutat

- Sostenibilitat i forma urbana
- Costos de la dispersió urbana
- Polítiques contra la dispersió urbana
- Polítiques de transport urbá

 


Metodologia

La docència serà presencial.

Les sessions teòriques consisteixen en el desenvolupament per part del professor dels diferents continguts de l'assignatura. Els alumnes disposen de manuals de referència, material addicional per a cada tema així com bibliografia complementària per a cada tema.

Les classes pràctiques consisteixen en el desenvolupament de mètodes empírics necessaris per entendre l'evidència empírica i perquè els estudiants siguin capaços d'interpretar resultats. Els estudiants disposarán de dades subministrades pel professor per utilitzar els diferents mètodes explicats en classe.

Algunes classes pràctiques seran dedicades a la discussió de problemes de polítiques prèvia la lectura d'un text rellevant. Aquestes discussions han de permetre als estudiants utilitzar els coneixements adquirits a les classes teòriques

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases prßcticas 17 0,68 5, 6, 10, 13
Clases teˇricas 32,5 1,3 1, 3, 4, 9, 14
Tipus: Supervisades      
Seguiment de treballs 6,5 0,26 1, 3, 4, 5, 10, 14
TutorÝas 6 0,24 1, 3, 4, 5, 9, 10, 14
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal 88 3,52 1, 3, 4, 10, 14, 16

Avaluaciˇ

“Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.”

 

L'avaluació es realitzarà de manera contínua al llarg del curs, segons les següents ponderacions de les activitats:

1. Examen final 40% de la nota final

2. Examen intermedi 35% de la nota final

3. Exercicis sobre la matèria de cada tema 25% de la nota final

Tots els alumnes tenen l'obligació de fer les tasques avaluables. Els dos exàmens (intermedi i final) exigeixen aconseguir una nota mínima de 3,5. Quan aquest llindar no s'aconsegueix (és a dir, quan la nota està per sota 3,5) la nota a fi de calcular la nota final serà de zero. Les notes de les altres activitats completen la nota final sense necessitat de nota mínima

L'assignatura s'aprova amb una nota final mínima de 5. En el cas d'una nota final inferior a 3,5 l'estudiant haurà de tornar a cursar l'assignatura en el següent curs.


Per a aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l'assignatura serà d'APROVAT sent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l'assignatura serà de SUSPÈS sent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluadora es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza algun component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat amb un "no avaluable".

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicisen aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 19, 20, 22
Examen parcial 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 19, 20, 21, 22
Exercicis 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24

Bibliografia

       Lectures bàsiques:

 

Jan K. Brueckner (2011) Lectures on Urban Economics. The MIT Press.

Arthur O’Sullivan (2018) Urban Economics. 9th edition. McGraw-Hill

Roberto Camagni (2002) Economía Urbana. Antoni Bosch Ed.

 

Al campus virtual, els estudiants tindran disponible el material usat en classe així com llistes de lectures complementàries específiques de cada tema.


Programari

El programari utlitzat es GRETL, Stata y Excel