Logo UAB
2023/2024

Fenòmens de Transport

Codi: 102398 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500897 Enginyeria Química OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Gloria González Anadón
Correu electrònic:
gloria.gonzalez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

David Gabriel Buguña

Prerequisits

Haver cursat i superat les materies de la titulació de les àrees de matemàtiques, física, química, així com balanços macroscòpics i aplicacions informàtiques.


Objectius

Establir el model matemàtic que descriu un sistema a partir de les equacions de canvi de quantitat de moviment, matèria i energia.

Resoldre el model del sistema per via analítica o numèrica, i analitzar i interpretar la solució.


Competències

 • "Comprendre i aplicar els principis bàsics en què es fonamenta l'enginyeria química, i més concretament: balanços de matèria, energia i quantitat de moviment; termodinàmica, equilibri entre fases i equilibri químic; cinètica dels processos físics de transferència de matèria, d'energia i de quantitat de moviment, i cinètica de la reacció química"
 • Aplicar coneixements rellevants de les ciències bàsiques, com són les matemàtiques, la química, la física i la biologia, i també principis d'economia, bioquímica, estadística i ciència de materials, per comprendre, descriure i resoldre problemes típics de l'enginyeria química.
 • Comunicació
 • Hàbits de pensament
 • Hàbits de treball personal

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements rellevants de les matemàtiques, la física i la química en l'elaboració i la resolució dels models de transport.
 2. Aplicar els principis bàsics de l'enginyeria química en l'elaboració i la resolució dels models de transport.
 3. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 4. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics
 5. Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
 6. Posar en pràctica les lleis fonamentals de la termodinàmica en problemes d'enginyeria de processos químics.
 7. Prevenir i solucionar problemes.
 8. Treballar de manera autònoma.

Continguts

1.- Introducció als fenòmens de transport

Història i context dins l’Enginyeria Química, FT i OB. Anàlisi de sistemes. Balanços de matèria, energia i quantitat de moviment.  EDP’s, Computer Fluidodynamics: CFD. Mecanismes de transport i lleis de velocitat en 1D

2.- Expressions matemàtiques en les equacions de canvi

Equacions vectorials dels balanços. Sistemes de coordenades: cartesianes, cilíndriques i esfèriques. Operacions vectorials (algebraiques i diferencials). Expansió de les equacions dels balanços: Matèria total; quantitat de moviment, energia calorífica i balanç per components. Condicions de contorn per a la resolució.

3.- Balanç de matèria: equació de continuïtat

Deducció de l’equació del balanç total de matèria

4.-Equacions del balanç de quantitat de moviment.

Balanç i segona llei de Newton. Expansió de les equacions dels balanços de quantitat de moviment. La llei de Newton de la viscositat : Equació de transport 3D. Altres expressions del balanç: Navier-Stokes, Euler. Fluids no newtonians. Exemple d’aplicació del balanç: Perfil de velocitat en un tub: Eq. Hagen-Poiseuille. Fluids incompressibles i pressió: Altres variables: Vorticitat, línies de corrent, equació de pressió.

5.- Equacions del balanç de l’energia

Expressions de les equacions dels balanços d’energia total, mecànica i calorífica.. Llei de Fourier de la conducció de calor. Transport 3D. Expansió de les equacions dels balanços d’energia calorífica. Exemple d’aplicació en resolució analítica: ENE per conducció 1D (medis seminfinits-funció error i geometries concretes-Gurney-Lurie. Exemple d’aplicació en resolució numèrica ENE conducció 2D/3D: Software d’integració.

6.- Balanç de matèria per a un component.

Balanç en unitats màssiques i molars: Expansió de les equacions dels balanços. La llei de Fick de la difussió: Equació de transport 3D. Exemples resolució analítica en sistemes en EE sense reacció química : Difusió d’un component a través d’un altre en repòs i  contradifusió  equimolecular. Exemples  de resolució analítica en sistemes en ENE sense reacció química: medis seminfinits-funció error i geometries concretes-Gurney-Lurie. Exemples de resolució analítica en sistemes amb generació (reacció química): RQ homogenia, catàlisi heterogènia

7.- Transport de propietat a les interfícies: coeficients de transport

Definicions generals dels coeficients de transport. Càlcul per analogies entre FT. Teoria de la capa límit: resolució de les equacions a la capa límit. Perfils universals de propietat. Teoria de la pel·lícula.

8.- Turbulència

Concepte de turbulència, escales de turbulència. Característiques del flux turbulent: Fluctuacions. Resolució matemàtica de la Turbulencia:  Equació de Navier Stokes. Mètodes numèrics: Discretització de EDP’s. Resolució de RANS  (Reynolds Average Navier Stokes): densitats de flux i propietats turbulentes. Exemple d’aplicació: Resolució numèrica del perfil de velocitats en una canonada.

 


Metodologia

L’assignatura es desenvolupa amb classes de teoria, de problemes i seminaris.

Classes teòriques: Classes  d’aula
Classes de problemes: Resolució de problemes corresponents a la matèria. Discussió amb els alumnes sobre les estratègies de solució i la seva execució.
Seminaris: Seminaris sobre utilització de  programari per a la resolució de problemes amb equacions  diferencial amb derivades parcials.
Durant el curs es proposen treballs que utilitzen mètodes analítics o numèrics per a la resolució del problema plantejat. En el campus virtual es publiquen els enunciats i calendaris d’entrega dels treballs.  

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de problemes 15 0,6 1, 2, 4, 6, 8
Classes de teoria 30 1,2 1, 2, 4
seminaris 5 0,2 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
examen global 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6
realització de treballs 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Estudi, resolució de problemes 56 2,24 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Distribució de la nota: 30 % treballs i 70 % exàmens(proves parcials escrites).

Avaluació continuada: nota mínima de cada part per superar l’avaluació continuada 3/10
1ª prova parcial (PP1) : 25 % nota.
2ª prova parcial (PP2): 45 % nota.
Treballs entregats (TR): 30% nota.

Avaluació única: qui s'aculli al procés d'avaluació única declarant-ho a principi de curs, realitzarà  el dia de la segona prova parcial, una part addicional corresponent a la primera part del curs.


Prova final de recuperació

Hi haurà una prova final  de recuperació de tot el curs (70%) per a aquells estudiants que no hagin superat l'avaluació continuada. La prova final inclourà una avaluació de tota l'assignatura, i no es podran recuperar només les proves parcials no superades. Donat que la valoració de cap dels treballs supera el 15%, aquests  no tenen recuperació, l'examen de final només és recuperació de les proves parcials. (màx 70%)

Les proves parcials i final contindran una part teòrica i una part de problemes. 

La data de revisió d’exàmens es farà pública en el moment de publicar les qualificacions a través de la plataforma virtual docent.

Els alumnes repetidors podran escollir l'avaluació continuada o la realització només de la prova final. En aquest últim cas la prova suposarà el 100% de la qualificació.

La qualificació de Matrícula d'Honor, a banda de la nota numèrica que pot donar-hi accés, tindrà en compte la proactivitat respecte l'assignatura, la integració personal dels principis de l'assignatura, la capacitat de relacionar-la amb d'altres assignatures i la fluïdesa, fiabilitat i expressió dels raonaments.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a unavariació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar qualsevol activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
examens escrits 70 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
treballs 30 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Christie J. Geankoplis, "Transport Processes and Separation Process Principles", 5th ed. Prentice-Hall, 2018

R.B. Bird, W.E. Steward, E.N. Lighfoot, "Transport Phenomena", revised 2nd ed. Wiley, 2007

Joel Plawsky, "Transport Phenomena Fundamentals", 3rd ed., CRC Press, 2014

Ismail Tosun, "Modeling in Transport Phenomena. A conceptual Approach", 2nd ed., Elsevier, 2007


Programari

S' utilitzarà software d'integració d'equacions diferencials amb derivades parcials, d'accés lliure (FLEXPDE)