Logo UAB
2023/2024

Sistemes d'Informaciˇ

Codi: 102389 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Caballero Chacon
Correu electr˛nic:
joan.caballero@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joan Caballero Chacon

Prerequisits

El desenvolupament de l'assignatura no contempla cap prerequisit de coneixements previs per poder-la
cursar.
Evidentment s' han de complir els requisits administratius per poder-se matricular


Objectius

Mostrar la manera en que les organitzacions utilitzen els sistemes i les tecnologies de l'informació per a
transformar els models de negocis, desenvolupar noves estratègies, innovar amb nous serveis i productes i
assolir l'excel·lència operativa.

 1. Comprendre perquè els Sistemes d'Informació són esencials en els negocis i com els han transformat.
 2. Diferenciar aplicacions o funcionalitats segons els tipus básics de Sistemes d'informació i determinar el valor que aporten a la gestió.
 3. Identificar i provar com els procesos de negoci es duen a terme mitjançant sistemes corporatius de gestió.
 4. Apreciar els avantatges empresarials derivats del tractament digital de la informació. 
 5. Interessar-se per com internet i l'us extensiu de les TIC permeten reconfigurar els models de negoci tradicionals.
 6. Reconeixer els riscos i perills derivats de la dependència digital.
 7. Aprendre a fer servir eines concretes en els camps de l'anàlisi de dades l'execució de processos de negoci.

CompetŔncies

  Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses
 • Aplicar els coneixements te˛rics per millorar les relacions amb els clients i prove´dors, i identificar els avantatges i inconvenients de les relacions per a ambdues parts: empresa i clients o prove´dors.
 • Aplicar els instruments matemÓtics per sintetitzar situacions econ˛miques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Identificar, justificar i raonar les decisions correctes en funciˇ dels parÓmetres bÓsics d'un problema empresarial.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Utilitzar les tecnologies de la informaciˇ disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnol˛gics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bÓsics de modelitzaciˇ en la presa de decisions empresarials.
 2. Aplicar les tŔcniques de resoluciˇ algorÝtmica de problemes d'optimitzaciˇ.
 3. Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 7. Discernir entre mŔtodes alternatius d'anÓlisi, i aplicar les eines quantitatives apropiades per a la resoluciˇ de problemes de gestiˇ empresarial.
 8. Modelitzar la gestiˇ de les operacions empresarials aplicant-hi tŔcniques quantitatives de suport.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 10. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 11. Resoldre problemes d'optimitzaciˇ i obtenciˇ de previsions a travÚs d'aplicacions informÓtiques.
 12. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 13. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 14. Utilitzar les tecnologies de la informaciˇ disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnol˛gics.
 15. Utilitzar les tŔcniques previsionals en l'Ómbit empresarial.

Continguts

Tema1: Sistemes d'informació en els negocis globals actuals
1. Dades, informació i coneixement.
2. La cadena de valor de la informació: administració de bases de dades i informació
3. Tipologies de Sistemes d'informació.
4. Infraestructura TIC. Data centers i cloud computing.

Tema 2: Processos de negoci i sistemes corporatius de gestió.
1. Els processos de negoci.
2. Els sistemes de gestió empresarial: ERP, CRM i SCM.

Tema 3: Anàisi de dades i suport al control i la presa de decisions.
1. Intel·ligènca de negoci.
2. Big data i analítica de dades.

Tema 4: Transfrmació digital.
1. Disrupció digital.
2. Negocis a Internet.
3. Economia col·laborativa.
4. Internet of things, smart cities i indústria 4.0.

Tema5: Seguretat i aspectes ètics relacionats amb els Sistemes d'Informació.
1. Integritat, disponibilitat i confidencialitat.
2. Amenaces i Cibercrim
3. Defensa perimetral, autentificació. Sistemes de gestió de la seguretat de la informació.
4. Privcitat, transprència i propietat intel·lectual

Tema6: Eines de Productivitat Personal.
1. Anàlisi i explotació de dades utilitzant fulls de càlcul.
2. Tractament i anàlisi de la informació: Bases de dades relacionals.

Tema7: Tecnologia blockchain i la seva aplicació al món de l'empresa.

 


Metodologia

Relació professors-alumnes

La informació general i rellevant de l'assignatura que detalli els continguts de la guia docent com per exemple les dates d'avaluació continuada i dates i condicions dels lliuraments de treballs es publicaran al campus virtual (o lloc equivalent) i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències; sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis ja que s’entén que el campus virtual és el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre professor i estudiant.

 

Classes magistrals presencials, casos i sessions de resolució de exercicis

On es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per introduir-se en els temes que configuren el programa. Alhora, s’indiquen les vies possibles per completar o aprofundir la informació rebuda en aquestes sessions.

Durant les sessions es poden utilitzar també eines d'aprenentatge actiu.

Pràctiques amb el sistema ERP SAP:

Una bona part de les pràctiques es realitzaran amb SAP presencialment al laboratori. En aquest cas tot el material de referència està en anglès.

Pràctiques de  fulles de càlcul i bases de dades:

Les pràctiques corresponents a fulles de càlcul i bases de dades es realitzaran presencialment al laboratori. El material de referència s'entregarà majoritàriament en català o castellà, i puntualment en anglès.

Durant el curs es fomentarà el treball en equip i el intercanvi col·laboratiu d’informació i d’eines per a la resolució de problemes. No obstant, el procés final d’aprenentatge ha de ser individual, posat de relleu per l’activitat autònoma de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treball iniciat a les sessions dirigides del curs. L’activitat supervisada, al voltant de tutories reglades i consultes esporàdiques efectuades durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l’adquisició dels coneixements que proporciona l’assignatura.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PrÓctica 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Teoria 32,5 1,3 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories individualitzades per la realitzaciˇ dels casos proposats 10,5 0,42 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi dels materials proposats, elaboraciˇ dels exercicis i activtats suggerides 88 3,52 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluaciˇ

Si no s'assoleix la nota mínima de 3 a cada activitat d'avaluació, la seva nota no es comptabilitzarà a efectes de càlcul de la nota final de curs (la nota de l'activitat comptarà com a 0). 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)   

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaranles qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en casque l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixaassignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

 Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Casos, exercicis i participaciˇ a classe. S'avaluarÓ la participaciˇ, la presentaciˇ de temes relacionats amb la part te˛rica de l'assignatura i casos d'estudi. 25% 0 0 1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Examen Final. InclourÓ tot el vist a l'assigntura. 40% 2 0,08 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14
Exercicis sobre fulls de cÓlcul i bases de dades relacionals. S'avaluaran els exercicis prÓctics entregats en grup. 20% 0 0 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
PrÓctiques amb SAP. S'avaluaran exercicis realitzats en grup. 15% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14

Bibliografia

LAUDON, K.C., LAUDON, J.P. (2018): "Management Information Systems: Managing the Digital Firm". 15th Ed. Ed. Pearson Education

ALEXANDER, KUSLEIKA (2.019): "Excel 2019 Bible". John Wiley and Sons.

HIRSH, SANDRA (2019): Blockchain. American library association


Programari

SAP

Microsoft Excel