Logo UAB
2023/2024

Sistemes d'Informació per a la Gestió

Codi: 102388 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Obis Artal
Correu electrònic:
teresa.obis@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Introducció a la Infraestructura informàtica en l'entorn empresarial i al concepte de Sistema Integrat de Gestió, analitzant detalladament els avantatges i inconvenients des d'un punt de vista empresarial de treballar amb un sistema integrat de gestió en comparació d'utilitzar aplicacions individuals per a cada subsistema empresarial. Introducció als Sistemes d'Informació per a la Direcció com a eina de suport a la presa de decisions en els diferents àmbits de l'empresa.

Desenvolupament d'aplicacions amb Gestors de Contingut, Tendes Virtuals, Gestors de les Relacions amb el Client, Campanyes d'eMail Marquèting i Business Intelligence.


Competències

 • Aplicar els coneixements teòrics per millorar les relacions amb els clients i proveïdors, i identificar els avantatges i inconvenients de les relacions per a ambdues parts: empresa i clients o proveïdors.
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar, justificar i raonar les decisions correctes en funció dels paràmetres bàsics d'un problema empresarial.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bàsics de modelització en la presa de decisions empresarials.
 2. Aplicar les tècniques de resolució algorítmica de problemes d'optimització.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Discernir entre mètodes alternatius d'anàlisi, i aplicar les eines quantitatives apropiades per a la resolució de problemes de gestió empresarial.
 8. Modelitzar la gestió de les operacions empresarials aplicant-hi tècniques quantitatives de suport.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 11. Resoldre problemes d'optimització i obtenció de previsions a través d'aplicacions informàtiques.
 12. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 13. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 14. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 15. Utilitzar les tècniques previsionals en l'àmbit empresarial.

Continguts

1. Introducció als sistemes d'informació per a la gestió. 

2. Sistemes de Gestió de Continguts (desenvolupament de pàgines Web interactives).

3. Tendes virtuals

4. Gestió de les Relacions amb el Client (CRM)

5. Campañes d'eMail Marquèting 

6. Business Intelligence


Metodologia

Assignatura eminentment pràctica on es donaran les nocions perquè l'alumne pugui desenvolupar, en grups de 3/4 persones, els temes del programa. Així els alumnes hauran de crear una pàgina Web amb el gestor de continguts WordPress i una tenda virtual amb WooCommerce, gestionar les relacions amb el client amb un CRM enviar una campanya de eMail Marquèting i, per últim, desenvolupar un dashboard amb Tableau.

L'assistència a les classes és obligatòria, ja que es participa en l'elaboració dels projectes plantejats en l'assignatura. 

El programari de visualizació de dades Tableau (www.tableau.com) està proporcionat per el programa Tableau for Teaching (http://www.tableau.com/academic)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques, desenvolupament de projectes 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Classes teóriques, discussió de casos i presentació de treballs 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment dels treballs a realitzar i dels casos a preparar 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Lectures relacionades, preparació de casos i pràctiques, estudi i elaboració d'esquemes 69 2,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Un 60% de l'avaluació s'efectua a partir del lliurament de tres projectes elaborats en grups de 3/4 persones.

a) Creació d'una pàgina Web amb Tenda Virtual (20%)

b) Desenvolupament d'una campanya de màrqueting digital (20%)

c) Disseny d'un quadre de comandament d'anàlisi (20%)
 

L'asistencia es calcularà per a cada projecte, de la següent manera: Present = 2 punts, Retard o Falta justificada = 1, Falta no justificada = 0 punts.

      - L'alumne/a que no superi el 80% d'asistencia en un determinat projecte, perdrà un 50% de la nota obtinguda pel seu grup en aquest projecte.

      - L'alumne/a que no superi el 70% d'asistencia en un determinat projecte, perdrà el 100% de la nota obtinguda pel seu grup en aquest projecte.

 
Un altre 40% correspon a l'avaluació individual basada en proves i exercicis realitzats de forma individual a les classes.
 

Per calcular la nota de l'assignatura és indispensable obtenir una nota mitjana superior o igual a 5 en el conjunt de les proves individuals. Si en el conjunt de les proves individuals s'obté una mitjana entre 3,5 i 4,9 l'alumne podrà realitzar l'examen de recuperació per a superar l'assignatura, sempre que la seva mitjana global també sigui superior o igual a 3,5.

Un alumne serà considerat "No avaluable" en l'assignatura, si informa el professor que deixa l'assignatura abans de la setmana 7 del curs.

Aquesta asignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran al campus virtual a l'inici del curs i es realitzaran dins de les setmanes de docència. No hi ha examen final de l'assignatura.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Al campus virtual s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

En aquest sentit, qualsevol lliurament que s'identifiqui plagiat d'altres companys o de qualsevol altra font comporta un zero en aquesta avaluació. En cas de plagi entre companys del curs el zeroserà tant per qui fa el plagi comper qui ho facilita. 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats d'avaluació personal 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Desenvolupament d'una campanya de màrqueting digital 20% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Desenvolupament d'una pàgina Web amb tenda 20% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Disseny d'un dashboard amb Tableau 20% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

WORDPRESS

http://www.webempresa.com/curso-wordpress-gratis.html

http://www.webempresa.com/tutoriales-packs-webempresa-wordpress-con-framework-gantry.html

 http://www.webempresa.com/curso-woocommerce-gratis-para-tiendas-wordpress.html 

 http://www.aragonemprendedor.com/archivos/descargas/tutorial-de-wordpress.pdf

 http://asociacionpaideia.org/wp-content/uploads/2016/11/guia-recien-llegado-wp.pdf

 http://www.malaga.es/base/descargas/144345/manual-wordpress-diputacion-malaga

 https://es.wordpress.org/plugins/

 http://tecnologiaedu.uma.es/materiales/web20/archivos/cap3b_CrearBlogWordPress.pdf

 SUITE CRM (SUGAR CRM)

 https://suitecrm.com/wiki/index.php/Userguide

 http://www.activalink.com/suite-crm-elementos-basicos/

 https://drive.google.com/file/d/0B1MFyYAVHCIQSHBMZlpfYnZRT28/view

 http://www.comunidad365.com/wp-content/uploads/downloads/Libro_Hugo_Brunetta.pdf

 http://calidad.kiubix.com/manuales/SuiteCRM.pdf

 http://www.abartiateam.com/documentacion/sugarcrm/ManualdeSugarCRM.pdf

 https://es.slideshare.net/irontec/curso-completo-de-crm-sugarcrm

 TABLEAU

 https://www.tableau.com/es-es/learn/training

 http://downloads.tableau.com/quickstart/main-guides/es-es/desktop_getstarted7.0.pdf

 https://www.tableau.com/es-es/products/trial


Programari

Servidor virtual amb cPanel

WordPress

WooCommerce

SuiteCRM

Odoo

Tableau