Logo UAB
2023/2024

Macroeconomia I

Codi: 102384 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 2
2501573 Economia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Valeri Sorolla Amat
Correu electrònic:
valeri.sorolla@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Mireia Durany Vendrell
Javier Fernandez Blanco
Ana Isabel Cordoba Sanchez
Mar Soriano Prats
Jessica Vazquez Sanchez
Virginia Jimenez Gonzalez
Martin Federico Alba
Guillem Reixach Matamoros

Prerequisits

Introducció a l'Economia.
Matemàtiques I.
Matemàtiques II.
Estadística I.


Objectius

Aquesta assignatura proposa i discuteix les principals eines instrumentals, tan des del punt de vista teòric com
empíric, per a l'anàlisi de l'evolució del conjunt d'una economia. Així, la temàtica se centra en l'estudi de la
producció, distribució i assignació de la renda nacional i les seves interaccions al llarg del temps amb la resta
de variables macroeconòmiques.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es comprenen els fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques nacionals i internacionals, la seva evolució i les conseqüències que en poden derivar per a una empresa.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
  Economia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es comprenenels fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques internacionals, la seva evolució i les conseqüències que es poden derivar per a una empresa.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Calcular l'estat estacionari en el model de Solow i determinar l'equilibri en els models IS-LM i de Mundell-Fleming
 2. Calcular l'estat estacionari en el model de Solow i determinar l'equilibri en els models IS-LM i de Mundell-Fleming.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Descriure els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per capita.
 8. Descriure els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per càpita. 
 9. Distingir els determinants de l'oferta individual de treball i la cerca d'ocupació.
 10. Entendre els determinants de l'oferta individual de treball i la recerca d'ocupació.
 11. Examinar l'efecte de les polítiques econòmiques sobre les variables macroeconòmiques i avaluar-hi els efectes de polítiques contracícliques.
 12. Identificar els components del producte interior brut i de la renda nacional.
 13. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 14. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 15. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 16. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 17. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 20. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 22. Relacionar atur i inflació.
 23. Relacionar l'atur i la inflació.
 24. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 25. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

1. Introducció.

1.1   Les variables macroeconòmiques.

1.2   El producte interior brut (PIB).

1.3   Medir el cost de la vida: deflactor del PIB i IPC.

1.4    Producció, assignació i distribució de la renda nacional.

 

 2. Llarg termini: creixement econòmic.

2.1   Creixement i la comptabilitat del creixement.

2.2   Acumulació de capital i progrés tecnològic: El model de Solow.

2.3   Evidència empírica: convergència absoluta, convergència condicional i diferències en renda per càpita.

2.4   Creixement endògen.

 

3. El mercat laboral.

3.1   Principals variables.

3.2   Un model de la taxa natural d’atur.

3.3   Atur friccional.

3.4   Atur estructural.

 

4. Fluctuacions econòmiques.

4.1   El cicle econòmic.

4.2   La corba de demanda agregada.

4.3    Oferta agregada en el curt i llarg termini.

 

5. El model IS-LM i la corba de demanda agregada.

5.1   El model de la creu keynesiana.

5.2    El multiplicador i la política fiscal.

5.3   La corba IS.

5.4   Actius financers, el mercat de diner i la corba LM

5.5   Efectes de les polítiques fiscal i monetària en el model IS-LM.

5.6   La corba de demanda agregada.

 

6. La macroeconomia d'una economia oberta.

6.1   Tipus de canvi i sistemes de tipus de canvi.

6.2   El model de Mundell i Fleming.

6.3   Efectivitat de les polítiques fiscal i monetària en una petita economia oberta.

6.4   La gran economia oberta.

 

7. Temes de macroeconomia.


Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial.

En aquesta materia combinem les classes magistrals amb suport TIC, juntament amb sessions mes aplicades
dedicades a la resolució de llistes de problemes i exercicis.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals . 32,5 1,3 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 23, 24
Exercicis i discussió en grup. 17 0,68 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 23, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories. 20 0,8 2, 5, 7, 10, 11, 12, 23
Tipus: Autònomes      
Estudi. Preparació d'exercicis i discussió en grup. 55,5 2,22 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 23, 24
Lectura de textes. 20 0,8 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 23, 24

Avaluació

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen parcial i final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves.

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final. 50 % de la nota final. 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Examen parcial 35% de la nota final. 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Exercicis i altres treballs. 15% de la nota final. 1,5 0,06 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 23, 24

Bibliografia

Mankiw, N. G., Macroeconomía, 10 edición, 2020. Barcelona: Antoni Bosch Editor. Edició online: https://elibro.net/es/lc/uab/titulos/173781

Blanchard, O., A. Amighini y F. Giavazzi,  Macroeconomía, 5ª edición, 2012. Madrid: Pearson Educación S.A.

Blanchard, O., A. Amighini y F. Giavazzi,  Macroeconomics. A European Perspective, 3rth edition, 2017. New York: Pearson Education. Online edition: https://ebookcentral-proquest-com.are.uab.cat/lib/uab/reader.action?docID=5175087

 

 


Programari

Processador de textes i full de càlcul.