Logo UAB
2023/2024

Dret del Treball

Codi: 102381 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Helena Ysas Molinero
Correu electr˛nic:
helena.ysas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha requisits previs, tot i que és convenient haver superat l'assignatura de primer curs "Dret", donat que aporta uns coneixements bàsics de l'ordenament jurídic que poden ajudar a entendre les qüestions relacionades amb el Dret del Treball.


Objectius

Introduir l'estudiant en el coneixement de les principals institucions del Dret del Treball, com a eines per a la gestió empresarial i com a instruments per comprendre la seva incidència en l'economia. Delimitar l'àmbit d'aplicació de la normativa laboral i comprendre les fonts reguladores dels drets i deures laborals. Analitzar la diferent tipologia dels contractes de treball. Conèixer la regulació de la jornada, del salari, de la suspensió i, especialment, de l'extinció del contracte. Aproximar l'estudiant al coneixement de la funció de sindicats i patronals, de la representació i participació dels treballadors a l'empresa, així com de les relacions de negociació i conflicte col·lectius.


CompetŔncies

  Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses
 • Adequar l'activitat professional i la gestiˇ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciˇ del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el procÚs de distribuciˇ de beneficis fruit de la legislaciˇ mercantil i tributÓria.
 2. Aplicar el dret als conflictes laborals o mercantils.
 3. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 6. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 7. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 8. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 9. Utilitzar la legislaciˇ mercantil, tributÓria i laboral actualment vigent a Espanya.

Continguts

TEMA 1

INTRODUCCIÓ AL DRET DEL TREBALL I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1. Origen i funcions

2. Delimitació de l'objecte de regulació del Dret del Treball

2.1 Voluntarietat, alienitat, subordinació i retribució salarial

2.2 Exclusions

2.3 Inclusions: les relacions laborals especials

3. El treball autònom: concepte i tipologia

 

TEMA 2

FONTS REGULADORES DE LA RELACIÓ LABORAL I PRINCIPIS D'APLICACIÓ

1. La normativa internacional i europea

2. La Constitució espanyola

3. La normativa estatal

4. La negociació col·lectiva

5. L'autonomia de la voluntat de les parts

6. Principis d'interpretació i aplicació.

 

TEMA 3

LES PARTS EN EL CONTRACTE DE TREBALL

1. La persona treballadora

2. L’empresari 

2.1. Concepte

2.2. Empreses de Treball Temporal

2.3. Subcontractació d’obres i serveis

2.4. Successió d’empreses

2.5. Cessió il·legal de treballadors

2.6. Grups d’empreses

 

TEMA 4

CONTRACTE DE TREBALL.  CONFIGURACIÓ GENERAL I MODALITATS CONTRACTUALS

1.Forma i formalitats del contracte de treball

2. Període de prova i altres pactes típics

3. Modalitats contractuals

3.1. Contractació indefinida

3.1.1 Contracte de treball de durada indefinida ordinari

3.1.2 Contracte de treball fix-discontinu

3.2. Contractació temporal

3.2.1 Contracte de treball per circumstàncies de la producció i per substitució

3.2.2 Contractes de treball formatius

3.2.3 Altres contractes temporals

3.3. Contractació a temps parcial i altres modalitats i tipus de contractes de treball.

 

TEMA 5

DESENVOLUPAMENT DE LA RELACIÓ LABORAL (I) TEMPS DE TREBALL I SALARI.

1. Jornada laboral ordinària comuna i jornades especials

2. La jornada laboral ordinària. Elements quantitatius i distributius

3. Jornada laboral extraordinària

4. Horari i calendari

5. Interrupcions de la jornada: descansos i permisos

6. Concepte i classes de salari.

7. Percepcions extrasalarials.

8. Estructura salarial i fixació del salari

9. Pagament i protecció del salari

 

TEMA 6

DESENVOLUPAMENT DE LA RELACIÓ LABORAL (II). MODIFICACIONS I SUSPENSIÓ.

1. Classificació professional i mobilitat funcional

3. Mobilitat geogràfica

4. Modificacions substancials de les condicions de treball

5. Suspensió de la relació laboral. Concepte i principals supòsits
 

TEMA 7

EXTINCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL

1. Concepte, causes i efectes

2 Extinció per causes objectives

3. Acomiadament individual i col·lectiu per causes empresarials

4. Acomiadament disciplinari

 

TEMA 8

LA INCIDÈNCIA DEL DRET COL·LECTIU DEL TREBALL EN LA DINÀMICA EMPRESARIAL

1. Òrgans de representació unitària i sindical i dels treballadors a l'empresa

2.  Negociació i conveni col·lectiu com a instruments de regulació de les condicions de treball a l'empresa

3. Relacions de conflicte

3.1 Dret de vaga

3.2 Tancament patronal


Metodologia

1. ACTIVITATS DIRIGIDES

Les activitats dirigides són totes aquelles que es desenvolupen a l'aula, en els horaris previstos per a l'assignatura i sota la direcció del professor. Poden ser de classes teòriques, classes pràctiques o mixtes.

 

1.1. CLASSES TEÒRIQUES

Consisteixen en l'exposició per part del professor de diversos aspectes del temari, prenent com a base la normativa aplicable i, si s'escau, els materials que prèviament s'hauran facilitat a través de l'Espai Docent de l'assignatura dins del Campus Virtual.

 

1.2. CLASSES PRÀCTIQUES

Consisteixenen la presentació, discussió i resolució de casos pràctics. Es treballarà en grups petits i en discussió d'aula.

 

2. ACTIVITATS SUPERVISADES

Les activitats supervisades són les que es duen a terme fora de l'aula, a partir de les indicacions donades pel professor, i queden sotmeses posteriorment a algun procés de supervisió o seguiment per part d'aquest.

 

3. ACTIVITATS AUTÒNOMES

Les activitats autònomes són totes aquelles en les quals els/les alumnes s'organitzen el seu temps i esforç de forma autònoma, ja sigui individualment o en grup, com la recerca i l'estudi de bibliografia, l'elaboració d'esquemes o resums, etc. En el marc d'aquesta assignatura la part essencial de les activitats autònomes es vincula a la preparació de l'examen final.

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes prÓctiques 17 0,68 3, 4, 6, 7, 8
Classes te˛riques 32,5 1,3 2, 4, 9
Tipus: Supervisades      
Elaboraciˇ de resums i esquemes 10,5 0,42 4, 6, 7
Recerca i anÓlisi de documentaciˇ jurÝdica (bibliografia, normativa, jurispr¨dŔncia, etc.) 15 0,6 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi 68,5 2,74 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Avaluaciˇ

 

El sistema d'avaluació es conforma a partir de tres elements: l’examen parcial, l'examen final i l’avaluació de la participació a classe, especialment en les discussions de casos pràctics i materials .

 

 

 

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5,l'estudiant haurà derepetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

 

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació ja no pot ser qualificat com "no avaluable".

 

 1. L’examen parcial

 

L'objectiu de l'examen parcial, que es puntuarà de 0 a 10 punts, serà verificar l'adquisició de les competències treballades a través de les classes teòriques i pràctiques. La puntuació obtinguda a l'examen final conformarà el 40% de la nota de l'assignatura. Es podran platejar preguntes teòriques i/o la resolució d’un o diversos casos pràctics.

 

2. L'examen final

 

L'objectiu de l'examen final, que es puntuarà de 0 a 10 punts, serà verificar l'adquisició de les competències treballades a través de les classes teòriques i pràctiques. La puntuació obtinguda a l'examen final conformarà el 50% de la nota de l'assignatura. Es podran platejar preguntes teòriques i/o la resolució d’un o diversos casos pràctics.

 

3. Avaluació de la participació

 


S’avaluarà la participació a classe de l’alumnat, especialment el les activitats de discussió i resolució de casos pràctics i de discussió de materials.

 

 

 

Nota final de l'assignatura

 

La nota final de l’assignatura es conforma per l’examen parcial (40%), l’examen final (50%) i l’avaluació de la participació a classe (10%)

 

L’assignatura es considerarà aprovada si la nota resultant és igual o superior a 5, SEMPRE QUE LA QUALIFICACIÓ A L’EXAMEN FINAL SIGUI IGUAL O SUPERIOR A 4 PUNTS SOBRE 10. Si la nota de l’examen final és inferior a 4 sobre 10, l’assignatura es considerarà suspesa amb la nota obtinguda a l’examen final.

 

 

 

Recuperació

 

 “Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts dela qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

 

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

La recuperació consistirà en un examen de format similar als exàmens parcial i final i inclourà la totalitat del temari de l’assignatura. La nota de la recuperació només tindrà dues possibles opcions: aprovat o suspens. Si l'estudiant obté una qualificació d'aprovat es considera que ha superat l'assignatura amb una nota numèrica igual a 5. Si l'alumne obté una qualificació de suspens, no supera l'assignatura i la nota final serà igual a la nota obtinguda abans de la recuperació.

 

 

 

Convocatòries

 

Un alumne només pot obtenir un "No avaluable" a l'assignatura sempre i quan no hagi participat en cap examen d'avaluació.

 

 

 

Calendari d’activitats d’avaluació

 

 La data de l'examen parcial i final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

 

 "La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

 

 Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el documentSol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

 

 Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

 

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

 

 Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independènciadel procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

 

PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB) 

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.  

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.  

Presencialitat: 

 • La presencia del o de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat. 
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.  
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%. 

 

Tipologia  Evidència

Pes a l’avaluació final (%)

Durada de l’activitat 

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO)

 Resolució de preguntes de caràcter teòric

 40%

 45min

 Sí

 Resolució de casos pràctics

 40%

 45min

 Sí

 Resolució de qüestionari test o veritat/fals

 20%

 20 min

 Sí

TOTAL 

100% 

 1h50min

 

 

 

 RECUPERACIÓ

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

 

REVISIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL:  

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

 

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 9
Examen parcial 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
Participaciˇ a classe en la resoluciˇ de casos prÓctics i comentari de materials 10% 3 0,12 2, 3, 7, 8, 9

Bibliografia

És imprescindible que tota la bibliografia que adquireixi/utilitzi l'alumnat per preparar l'assignatura sigui d'una edició no anterior a setembre de 2022. Les edicions de manuals i repertoris de normativa anteriors a aquesta data NO són vàlides per a la preparació de la matèria. A l'inici del curs el professor responsable resoldrà qualsevol dubte al respecte.

1. Manual

Eina complementària de les activitats teòriques i pràctiques fetes al llarg del curs, per a la millor preparació de les activitats d'avaluació continuada i de l'examen final de l'assignatura.

MONTOYA MELGAR, A..: Derecho del Trabajo, Tecnos, Madrid.

2. Normativa

El professorat informarà i facilitarà (principalment via campus virtual) les normes que haurà d'utilitzar l'alumnat. 

3. Enllaços web

Els principals enllaços web que s'hauran d'utilitzar en el marc d'aquesta assignatura corresponen a les bases de dades "Aranzadi", "Tirant on line" i "La Ley", que són de consulta gratuïta per tot l'alumnat d'aquesta Universitat

Per a l'accés a les normes es recomana la utilització de la base de dades de legislació del Boletín Oficial del Estado (pública i gratuïta): http://www.boe.es/legislacion/legislacion.php


Programari

Moodle i, en cas d'haver de fer docència telepresencial, Teams.