Logo UAB
2023/2024

Dret Financer i Tributari

Codi: 102380 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciķ i Direcciķ d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Blanca Bosch Fernandez
Correu electrōnic:
blanca.bosch@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaį. Per consultar l'idioma us caldrā introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciķ és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Blanca Bosch Fernandez

Prerequisits

Matriculat al segon curs, segon semestre.

 

 


Objectius

L'assignatura optativa de Dret tributari forma part del conjunt de disciplines que tenen com objectiu dotar a
l'estudiant de les bases jurídiques administratives i tributàries necessàries per obtenir una visió completa de la
empresa i l'activitat económica.
Els objectius de l'assignatura són dos. Per una banda proveïr a l'alumne dels coneixements adients per comprendre
els conceptes bàsics que envolten l'institut jurídic del tribut. Per altre banda donar a conèixer els elements
fonamentals dels procediments administratius d'aplicació dels tributs i de revisió dels actes administratiu-tributaris,
és a dir, conèixer la posició del contribuent davant de la Hisenda Pública.

 

 


Competčncies

  Administraciķ i Direcciķ d'Empreses
 • Adequar l'activitat professional i la gestiķ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autōnomament quan la situaciķ ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciķ del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 • Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 • Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Adequar l'activitat professional i la gestiķ empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribuciķ del valor generat.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autōnomament quan la situaciķ ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 • Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 • Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el procés de distribuciķ de beneficis fruit de la legislaciķ mercantil i tributāria.
 2. Aplicar el dret als conflictes laborals o mercantils.
 3. Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar autōnomament quan la situaciķ ho demani.
 6. Iniciativa i capacitat de treballar autōnomament quan la situaciķ ho demani.
 7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 8. Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 9. Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 10. Utilitzar la legislaciķ mercantil, tributāria i laboral actualment vigent a Espanya.

Continguts

Durant el curs es desenvoluparan les següents lliçons

I.- La gestió i liquidació dels tributs.

     I.1.- Fases dels procediments tributaris

     I.2.- La liquidació tributària

     I.3.- Terminis, prova i notificació d'actes.

     I.4.- Procediments de gestió: declaració i comprovació.


II.- La inspecció dels tributs.

      II.1.-  Documentació d'actuacions inspectores: les actes.

      II.2.- Fases del procediment: inicio, desenvolupament i resolució.


III.- La recaptació dels tributs.

      III.1.- Període voluntari i període executiu.

      III.2.- Procediment de constrenyiment


IV.- Revisió d'actes administratiu-tributaris.

       IV.1.- Recurs de reposició

       IV.2.- Reclamació econòmic-administrativa


V.- Les sancions tributaries i el procediment sancionador.

      V.1.- Principis de la potestat sancionadora a l'àmbit tributari.

      V.2.- Infraccions i sancions tributàries.

      V.3.- Procediment sancionador.

El contingut de cada lliçó serà concretat pel professor/a al començament del curs.

 


Metodologia

La metodologia docent es basa en el treball del o de l'estudiant amb l'objectiu d'adquisició de les capacitats necessàries per entendre i aplicar la realitat jurídica objecte d'estudi. Aquesta tasca es fa amb el recolzament del professorat qui aportarà les referències necessàries per assolir les diferents competències.
El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació del i de l'estudiant es fonamenta en les següents activitats:
1. Activitats dirigides:
Classes magistrals: on el o la professor/a proporciona els conceptes bàsics de la matèria que són els instruments necessaris per comprendre el marc normatiu i jurisprudencial.
Classes pràctiques: on els i les estudiants analitzen i resolen juntament amb el o la professor/a casos pràctics prèviament elaborats. La base del treball pràctic és la comprensió i aplicació crítica de la normativa i jurisprudència relacionades amb el contingut essencial explicat a les classes magistrals. Aquestes activitats també es poden realitzar mitjançant una pluralitat d'accions: activitats de debat sobre la temàtica impartida amb base en l'actualitat i treballs en grup a classe sobre materials recomanats
2. Activitats supervisades:
Suposen realitzar les activitats de tutoria.
3. Activitats autònomes:
El i l'estudiant s'ha d'organitzar el temps i l'esforç de manera autònoma, sigui individualment o en grup. Suposa la cerca de bibliografia i jurisprudència instrumental per a la resolució dels casos pràctics i exercicis proposats pel/per la professor/a, activitat d'estudi per la superació de les diferents proves i consultes en tutories al o a la professor/a o tutor/a.
 
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert per centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avualció de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoriques 32,5 1,3 3, 10
Classes practiques 17 0,68 2, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 5,5 0,22 4, 5, 7, 8
Tipus: Autōnomes      
Estudi, redacciķ de treballs i cerca de documentaciķ i bibliografia 95 3,8 3, 5

Avaluaciķ

 L'avaluació de l'assignatura se ha de fer amb tres proves del següent tipus i valors:

1ª Prova: examen de valor 2'5 punts

2ª prova: resolució de casos pràctics de valor 2'5 punts

3ª prova: prova de síntesi de valor 5 punts

Per sumar els punts de cada prova, necessaris pera obtenir la nota final, s'han de realitzar totes les proves d'avaluació plantejades i que a la tercera s'obtingui un mínim de 2'5 punts. Altrament, l'assignatura no es considerarà superada i haurà de realitzar-se la prova de recuperació consistent en un examen de tota la matèria impartida. La superació d'aquesta prova comportarà una nota que, com a màxim, arribarà als 5 punts. 

 

Calendari d’activitats d’avaluació

 

 Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

 

 La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

 

 "La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

 

 Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

 Procediment de revisió de les qualificacions

 

 Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

 Procés de Recuperació

 

 “Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

 

 La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

 Irregularitats en actes d’avaluació 

 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)
 
 
AVALUACIÓ UNICA
 
Aquesta assignatura/mòdul preveu el sistema d'avaluació única.

 

 

Activitats d'avaluaciķ continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 2.5 punts 0 0 1, 8, 10
Prova de sintesí 5 punts 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Resoluciķ de casos prāctics 2'5 punts 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 Manual de tributació a concretar amb els alumnes en funció de les edicions.

Ebooks:

CALVO ORTEGA, Rafael y CALVO VERGEZ, Juan: Curso de Derecho Financiero. Derecho tributario. Parte general y parte especial. Derecho Presupuestario. Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F230784783%2Fv24.4&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=p&eid=b30e2e2ff8a63b1dcdbe467a0fa9a10a&eat=%5Bereid%3D%22b30e2e2ff8a63b1dcdbe467a0fa9a10a%22%5D&pg=1&psl=&nvgS=false

CAZORLA PRIETO, Luis María: Derecho financiero y tributario. Parte General. Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F106616179%2Fv20.3&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=0&eid=75012e66c24a80277d48306743ab8126&eat=%5Bereid%3D%2275012e66c24a80277d48306743ab8126%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false

MENÉNDEZ MORENO, Alejandro: Derecho financiero y tributario. Parte General. Lecciones de Cátedra, Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F126950843%2Fv21.2&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=0&eid=7eba9aa735a153ae2d1960262cfb8248&eat=%5Bereid%3D%227eba9aa735a153ae2d1960262cfb8248%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false

PÉREZ ROYO, Fernando y CARRASCO GONZÁLEZ, Francisco M.: Derecho financiero y tributario, Ed. Civitas/Thomson Reuters, https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F105325997%2Fv30.4&titleStage=F&titleAcct=i0adc41900000016ea7f36fac72f31b8a#sl=0&eid=1ea8a9daa5d7010d21e84dcd310f0588&eat=%5Bereid%3D%221ea8a9daa5d7010d21e84dcd310f0588%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false

Guia del programa facilitada pel/per la professor/a.

Links:

https://www.agenciatributaria.es

https://atc.gencat.cat/ca/inici

 

 


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.