Logo UAB
2023/2024

Anàlisi Dels Estats Financers

Codi: 102376 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Narbón Perpiña
Correu electrònic:
isabel.narbon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Isabel Narbón Perpiña
Maria de los Dolores Magri Majos
Inmaculada Ruiz Busons
Pedro Escudero Fernández
Ane Elixabete Ripoll Zarraga

Prerequisits

Per aprofitar al màxim la matèria impartida, és aconsellable haver assolit els coneixements de l'assignatura Introducció a la Comptabilitat, impartida a primer curs a la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB. Aquesta assignatura proveeix els coneixements comptables necessaris per seguir amb fluïdesa els continguts d'Anàlisi dels Estats Financers.


Objectius

Context:

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS del grau d'Economia de la UAB, i s'ofereix al primer semestre de segon curs.

Aquesta assignatura complementa els coneixements de l'assignatura d'Introducció a la Comptabilitat, en que l'alumne aprèn el mètode comptable bàsic i quins son i com es formulen els principals estats comptables.

Objectius:

Ensenyar a interpretar els principals estats financers de les organitzacions: Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis en el Patrimoni Net i Estat de Fluxos d'Efectiu.

Es pretén avaluar els estats financers a partir de l'ensenyança d'eines i tècniques d'anàlisi, per tal de poder emetre un diagnòstic de la situació econòmica i financera de l'organització en el passat (solvència i rendibilitat), que ajudi a entendre la seva evolució futura i que permeti la presa de decisions sobre aquesta situació.

Per aconseguir aquest objectiu, a partir d'un coneixement teòric dels estats comptables esmentats i les tècniques d'anàlisi, l'assignatura es centrarà en pràctiques sobre estats comptables reals.


Competències

 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Generar i transmetre la informació necessària per a la presa de decisions al si de les empreses.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els sectors empresarials a partir dels comptes anuals.
 2. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 4. Emetre un diagnòstic a partir de l'anàlisi econòmica i financera d'una empresa.
 5. Identificar les decisions que es poden prendre a través de la informació comptable.
 6. Interpretar els indicadors de rendibilitat d'una empresa i preparar-hi la presa de decisions.
 7. Interpretar els indicadors de solvència d'una empresa i entendre les decisions que s'hi poden prendre a partir d'aquesta anàlisi.
 8. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 15. Reconèixer les variables qualitatives que poden influir en la presa de decisions a partir dels estats financers.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 18. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 19. Valorar la utilitat de la comptabilitat per als usuaris potencials

Continguts

TEMA 1. INTRODUCCIÓ. INFORMACIÓ FINANCERA I ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS

 1. Concepte i utilitat de l'anàlisi d'estats financers.
 2. Oferta d'informació empresarial.
  1. Els comptes anuals.
  2. Fonts de la informació empresarial.
 3. El paper de la informació qualitativa. Influència del risc en la presa de decisions.
 4. Usuaris de la informació empresarial.
 5. Limitacions de la informació empresarial.

TEMA 2. ESTATS FINANCERS (I)

 1. El balanç de situació.
  1. Estructura i masses patrimonials.
  2. Elements de les masses patrimonials. El problema de la valoració.
  3. Instruments per a l'anàlisi del balanç: percentatges i taxes de variació.
 2. El compte de resultats.
 3. Reconeixement d'ingressos i despeses.
  1. Estructura i elements del compte de resultats:
  2. Tipus de resultats:
   1. EBIT, EBITDA i benefici net.
   2. Els marges brut i d'explotació.
  3. Instruments per a l'anàlisi del compte de resultats: percentatges i taxes de variació.
 4. La memòria.

TEMA 3. ESTATS FINANCERS (II)

 1. L'estat de fluxos d'efectiu.
  1. Concepte i obligatorietat.
  2. Classificació dels fluxos d'efectiu.
  3. Mètodes d'elaboració: directe i indirecte.
  4. Relació del resultat de l'exercici i efectiu net per activitats d'explotació: qualitat del benefici.
 2. L'estat de canvis en el patrimoni net.
  1. Concepte i obligatorietat.
  2. L'estat total de canvis en el patrimoni net.
  3. L'estat d'ingressos i despeses reconegudes.
 3. L'informe de gestió.
 4. L'informe d'auditoria.
 5. La informaciódelscomptes consolidats.

TEMA 4. ANÀLISIS DE LA LIQUIDITAT I SOLVÈNCIA A CURT TERMINI

 1. Concepte de liquiditat
 2. Posicions i equilibri financer en el curt termini.
 3. El capital corrent o fons de maniobra i la seva classificació.
 4. El cicle d'operacions: rotacions, períodes mitjans de maduració i el període de caixa.
  1. Concepte.
  2. Tipus de períodes de maduració.
  3. Relació amb la solvència a curt termini.
 5. Ràtios de liquiditat.

TEMA 5. ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA A LLARG TERMINI

 1. Concepte de solvència a llarg termini
 2. Posicions i equilibri financera en el llarg termini
 3. Anàlisi de la solvència a llarg termini a partir de ràtios:
  1. Ràtios d'estructura de l'actiu
  2. Ràtios d'estructura del passiu.
   1. Autofinançament.
   2. Ràtios d'endeutament i autonomia financera
  3. Ràtios que relacionen magnituds actives i passives:
   1. Ràtio de garantia.
  4. Anàlisi de la solvència a partir de l'estat de fluxos d'efectiu.

TEMA 6. ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT I DEL RESULTAT

 1. La rendibilitat econòmica (ROA: return on assets).
 2. La rendibilitat financera (ROE: return on equity).
  1. Components de la rendibilitat de l'empresa.
  2. El palanquejament financer.
 3. Indicadors de referència del mercat:
  1. Deute Financer Net.
  2. Equity Value.
  3. Enterprise Value.
  4. Benefici per acció.
  5. Pay-out i dividend per acció.
  6. Ràtio preu-guany (PER)
  7. Ràtio preu-valor comptable.

Metodologia

 • Classes de teoria: activitat expositiva per part del professor, guiada amb material de suport.
 • Classes pràctiques: anàlisi i discussió de casos reals. Resolució d'exercicis i casos pràctics per reforçar i aplicar els coneixements teòrics, sota la direcció del professor i realitzada bé individualment o en grup.
 • Tutories: Resolució de dubtes i seguiment dels treballs a realitzar i casos a preparar.
 • Treball autònom per part de l'alumne: lectures relacionades amb la matèria, estudi i preparació d'esquemes, preparació de casos i exercicis.
 • Proves d'avaluació i seguiment: avaluació escrita dels coneixements.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68
Classes teòriques 32,5 1,3
Tipus: Supervisades      
Tutories 4,5 0,18
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 90 3,6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es farà tenint en compte els següents criteris:

 1. LLiurament d'un cas d¡estudi en grup (15% de la nota final)
 2. Realització d'un examen parcial amb continguts teòrics i pràctics dels temes 1 al 3 (40% de la nota final)
 3. Realització d'un examen final amb continguts teòrics i pràctics dels temes 4 al 6 (45% de la nota final)

Informació adicional:

 • Per calcular la nota global de l'assignatura segons les ponderacions anteriorment esmentades, cal obtenir una nota mínima de 3,5 punts en cada examen (parcial i final).
 • Els estudiants que obtinguin una nota global igual o superior a 5 punts, havent obtingut com a mínim un 3,5 punts en cada examen (parcial i final), aprovaran l'assignatura.
 • Els estudiants que obtinguin una nota global igual o superior a 3,5 punts i inferior a 5 punts, o sent igual o superior a 5 punts obtinguin una nota inferior a 3,5 punts en algun dels exàmens, podran presentar-se a examen de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova, que serà comú per a tots els estudiants. Els estudiants que es presentin a la prova de recuperació i aprovin, obtindran una nota final de l'assignatura màxima de 5 punts.
 • Els estudiants que obtinguin una nota global inferior a 3,5 punts, no podran presentar-se a les proves de recuperació i hauran de repetir l'assignatura.
 • L'estudiant es considerarà "No avaluable" quan no hagi realitzat cap de les activitats d'avaluació.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de laFacultat.

“La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar alprocés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.
La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Cas d'estudi 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Examen final. Continguts teórics i pràctics dels temes 4-6 (es necessita un mínim de 3,5 punts sobre 10 per aprovar l'assignatura) 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19
Examen parcial. Continguts teòrics i pràctics dels temes 1-3 (es necessita un mínim de 3,5 punts sobre 10 per aprovar l'assignatura) 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19

Bibliografia

Bàsica:

 • Múñoz Merchante, A.; Ibánez Jiménez, E.; Parte Esteban, L. (2020): Análisis de Estados Financieros. Editorial Sanz y Torres, S.L. 

Complementària:

 • Archel, P.;  Lizarraga, F., Sánchez, S., Cano, M. (2018): Estados Contables. Elaboración, análisis e interpretación,  Pirámide 6ª ed.
 • Garrido, P.; Iñiguez, R. (2010): Análisis de estados contables. Elaboración e interpretación de la información financiera. Ediciones Pirámide
 • Walker, J. (2009): Accounting in a nutshell. Edició 3rd ed. Recurs electrònic de la biblioteca de Ciències Socials.
 • Wild, J; Subramanyam, K.; Halsey, R. (2007): Análisis de estados financieros. 9ª ed. Ed. McGraw-Hill.

Enllaços Web: 

 • Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). http://www.icac.meh.es
 • Banco de España. http://www.bde.es
 • Banco Central Europeo. http://www.ecb.int
 • Bolsa de Madrid. http://www.bolsamadrid.es
 • Comisión Nacional del Mercado de Valores. http://www.cnmv.es
 • Guía Empresarial de Esade. http://www.guiame.net
 • Consell General de Cambres de Catalunya. http://www.cambrescat.es
 • Informe Anual de L'empresa Catalana. http://www.gencat.net/economia/progecon/ecocat/inform.htm
 • Registro de Economistas Auditores. http://www.rea.es
 • Registro Mercantil. http://www.registradores.org
 • Instituto Censores Jurados de Cuentas de España. http://www.icjce.es

Programari

Microsoft Excel.

Bases de dades: SABI