Logo UAB
2023/2024

Comptabilitat de Costos

Codi: 102374 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eric John Slof
Correu electrònic:
ericjohn.slof@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Inmaculada Vilardell Riera
Eric John Slof
Celine Françoise Marie Gayet
Sergio Cadena Abadias
Marcela Ramirez Melo

Prerequisits

És recomanable haver cursat l'assignatura Introducció a la comptabilitat.


Objectius

 • Proporcionar els coneixements necessaris que permetin a l'alumne identificar i entendre el context econòmic-financer de la comptabilitat de costos, familiaritzant-lo amb la seva terminologia i aplicacions. 
 • Aconseguir que l'alumne descobreixi i sàpiga utilitzar la relació existent entre l'estructura de costos, nivell d'activitat i el benefici d'una empresa.
 • Formar l'alumne en els diferents sistemes d'acumulació i assignació de costos utilitzats per valorar el cost d'un producte o servei i confeccionar el corresponent compte de resultats analític, identificant els costos del producte i els costos del període.
 • Iniciar l'alumne en la problemàtica dels costos indirectes de manera que sigui capaç de comprendre les diferències conceptuals i operatives existents entre els sistemes de costos individualitzats i els globalitzats.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Generar i transmetre la informació comptable adequada en cada moment a les necessitats informatives dels diferents usuaris.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar la utilitat de la informació comptable per a la presa de decisions dels seus diferents usuaris.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Conèixer els sistemes d'informació comptable com a suport a la direcció i les funcions dels mateixos en la gestió de les organitzacions.
 3. Elaborar la informació relativa a un sistema de comptabilitat de gestió.
 4. Identificar les decisions que es poden prendre a través de l'anàlisi i interpretació de la informació comptable.
 5. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 6. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 7. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Continguts

TEMA 1. INTRODUCCIÓ

1.1.        Per què les organitzacions tenen costos, i per què els han de conèixer?

1.2.        Diferències entre Comptabilitat Financera i Comptabilitat de Gestió

1.3.        El rol de la Comptabilitat de Costos per a la Comptabilitat Financera i la Comptabilitat de Gestió

1.4.        El concepte comptable i econòmic del cost

1.5.        Els tipus de recursos utilitzats per les organitzacions i el comportament fix o variable del seu cost

1.6.        Activitats clau i organització interna d’empreses de serveis, comercials i industrials

TEMA 2. EL REPARTIMENT DE COSTOS ENTRE DIFERENTS OBJECTES DE COST

2.1.        L’elecció de l’objecte de cost i dels costos assignables

2.2.        Costos directes i indirectes

2.3.        Mètodes de repartiment de costos indirectes

2.4.        El cost “complet”

TEMA 3. EL PRODUCTE DE L’EMPRESA COM OBJECTE DE COST

3.1          Sistemes de costos complets i costos parcials

3.2.        El full costing i els costos de producte vs. els costos de període

3.3.        Cost total i cost unitari

3.4.        Preu, ingressos, marge brut, resultat operatiu i benefici

4.5.        Tipus d’inventaris i la seva valoració

3.6.        Situacions de subactivitat i la Imputació Racional

3.7.        Reflex en els sistemes d'informació comptable

TEMA 4. REPARTIMENT DE COSTOS EN EL CAS D’ESTRUCTURES ORGANIZATIVES MÉS COMPLEXES

4.1.        Seccions principals i auxiliars

4.2.        L'estadística de costos

4.3.        El cost complet del producte

4.4.        Reflex en els sistemes d'informació comptable

TEMA 5. LA VALORACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS: COSTOS PER PROCÉS

5.1.        Costos individualitzats vs. costos mitjans

5.2.        Sistemes de costos per procés

5.3.        Producció en curs i les unitats equivalents

TEMA 6. LA VALORACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS: COSTOS PER COMANDA/LOTS

6.1.        Sistemes de costos per comanda/lots

6.2.        Alternatives per l’agrupació de costos indirectes i el seu repartiment

6.3.        El procés d'acumulació de costos; costos reals i costos previstos

6.4.        Sistemes mixtos de costos individualitzats i costos mitjans

TEMA 7. LA RELACIÓ ENTRE ELS COSTOS, L'ACTIVITAT I EL RESULTAT

7.1.        Inductors dels costos i la relació de causalitat amb l'output

7.2.        Costos fixos i variables en funció de la activitat

7.3.        El paper del factor temps en el comportament dels costos

7.4.        Preu i marge de contribució unitari

7.5.        El punt d'equilibri i el marge de seguretat

7.6.        L'estructura de costos i el palanquejament operatiu

7.7.        Anàlisi en situacions de multiproducte

7.8         Anàlisi multi-nivell de contribució, articulat per línies de producte, clients, mercats, regions, etc.


Metodologia

La metodologia emprada en aquesta assignatura contempla, d'una banda, la utilització d'exposicions teòriques per part del professor i de l'altra, la preparació prèvia, per part dels alumnes, de lectures, exercicis i casos que seran objecte de discussió conjunta a classe. La preparació, discussió i lliurament d'exercicis i casos forma part del procés d'avaluació de l'alumne.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de teoria 32,5 1,3 2, 3, 4, 5, 6, 7
Classes presencials pràctiques 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 2, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Lectures relacionades, Preparació de casos i exercicis, Estudi i elaboració d'esquemes 89 3,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

En l'avaluació de coneixements i competències l'èmfasi estarà posat a la feina constant per part de l'alumne i el seu seguiment del curs. L'assignatura només es pot superar per la via d'una avaluació contínua al llarg del semestre, amb les condicions que es detallen a continuació.

Durant el semestre es realitzaran dos exàmens parcials i generalment cada setmana es recolliran exercicis. Cada examen parcial i el conjunt dels exercicis seran puntuats amb una nota entre 0 a 10.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà de fer la mitjana ponderada de les notes dels dos exàmens parcials (cadascuna amb un pes de 40%) i dels exercicis (20%). Com a condició necessària per a poder fer la mitjana s'ha d’haver aconseguit com a mínim una nota de 4 sobre 10 en cadascun dels exàmens parcials. En el cas de no complir amb aquesta condició, la nota final de l’assignatura es calcularà com el valor menor entre 3,4 i la mitjana ponderada dels dos exàmens parcials i la nota dels exercicis.

La nota per al conjunt dels exercicis està condicionada a la participació continuada en aquesta activitat; en el cas de lliurar menys del 75% dels treballs encarregats, no es tindran en compte els lliuraments fets i la nota per al conjunt dels exercicis serà un cero. Els exercicis encarregats per a ser resolts a classe només es recolliran durant aquesta mateixa classe; en aquests casos no s'admeten lliuraments previs o posteriors a la classe ni lliuraments per part de terceres persones.

Per a aquells alumnes que no hagin participat en un dels exàmens parcials, o que no hagin superat la nota mínima de 4, necessària per fer la mitjana, hi haurà una recuperació de les proves pendents. En aquests casos només es podran recuperar els exàmens pendents, i es conservaran les notes que s'hagin obtingut dels exercissis lliurats i de l’altre examen. Per a ser considerada en el cómput de la nota global, la nota a la recuperació d'un exàmen parcial ha de ser un 5, com a mínim. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota global inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagiun motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia iEmpresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han depresentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Senseperjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que puguiconduir a una variació significativa de la qualificació d’unacte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, ambindependència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas quees produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació.(Normativa Acadèmica UAB)


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 1 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Examen parcial 2 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pràctiques 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Bibliografia bàsica en negreta

Asociación española de contabilidad y administración de empresas. La contabilidad de gestión. Serie de principios de contabilidad de gestión. AECA. Última edició disponible.

Atkinson AA, Banker RD, Kaplan RS, Young SM. Management Accounting. Prentice-Hall.Última edició disponible.

Bhimani A, Horngren CT, Datar SM and Rajan M. Management and Cost Accounting. Pearson. Última edició disponible. - També disponible en format electrònic

Drury C. Management and Cost Accounting. Thomson Learning.Última edició disponible. Última edició disponible.

Donoso Anes R, Donoso Anes A. Sistemas de costes e información económica. Pirámide. Última edició disponible.

Mallo Rodríguez C, Jiménez Montañés MA. Contabilidad de costes. Pirámide. Última edició disponible.

Nicolàs P. Costes para la dirección de empresas. Servei de publicacions UAB. Última edició disponible.

Rosanas JM. Contabilidad de costes para la toma de decisiones. Desclée de Brouwer Editorial. Última edició disponible.


Programari

MS Office