Logo UAB
2023/2024

Comptabilitat Financera

Codi: 102371 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Rosa Rovira Val
Correu electrònic:
mariarosa.rovira@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Elena Puerto Casasnovas
Jose Manuel Aguilar Rodriguez

Prerequisits

És altament necessari haver assolit els coneixements de l’assignatura Introducció a la Comptabilitat que s’imparteix  a primer curs.


Objectius

Aquesta assignatura té com objectiu que l’estudiant conegui la normativa comptable, els conceptes de les magnituds principals que integren els comptes anuals, així com la valoració i el registre de les operacions de l'empresa dins del context de la regulació comptable vigent.

Le competències adquirides en aquesta assignatura són la base de coneixement per altres camps de la comptabilitat com ara l'anàlisi dels estats financers, l'auditoria, la comptabilitat pública, la comptabilitat de societats, comptabilitat de les cooperatives o la comptabilitat d'entitats sens ànims de lucre.

A més a més, la comptabilitat financera està estretament vinculada amb altres matèries com ara Economia de l'Empresa, Dret Mercantil o Fiscalitat.

 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar la informació comptable com instrument d'avaluació i diagnòstic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Interpretar els indicadors financers d'una entitat i entendre les decisions que es poden prendre a partir de la seva anàlisi.
 2. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 4. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Continguts

TEMA 1. EL MARC DE LA INFORMACIÓ COMPTABLE

1.1. La regulació comptable

1.2. La regulació de l'Informe de Sostenibilitat

1.3. El marc conceptual del Pla General de Comptabilitat

 

TEMA 2. EL FINANÇAMENT PROPI

2.1. El capital

2.2. Les reserves

2.3. Distribució del resultat

2.4. Ampliació de capital

2.5. Subvencions, donacions i llegats rebuts

 

TEMA 3. EL FINANÇAMENT ALIÈ

3.1. Definició de passiu financer

3.2. Classes de passius financers

3.3. Valoració i registre de passius financers

 

TEMA 4. LES INVERSIONS TÈCNIQUES DE L'EMPRESA I LES INVERSIONS INMOBILIÀRIES

4.1. Concepte

4.2. Elements de l'Immobilitzat Intangible, de l'Immobilitzat Material i de les Inversions immobiliaries

4.3  Valoració inicial i registre

4.4. Valoració posterior i registre

4.5. Baixa de l'actiu

 

TEMA 5. ELS ACTIUS FINANCERS

5.1. Els instruments financers

5.2. Definició d'actius financers

5.3. Classificació de les inversions financeres

5.4. Valoració i registre de les inversions financeres

 

 

 

 

 


Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial.

 • Classes teòriques on la professora fa una exposició de la matèria, incentivant la participació dels estudiants.
 • Classes pràctiques on s’analitzen i discuteixen exercicis i casos pràctics generalment resolts prèviament pels estudiants.
 • Classes pràctiques on s'introdueix a l'alumne al sistema informàtic SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing)
 • Tutories on els estudiants tenen la possibilitat de resoldre els seus dubtes amb la professora d’una manera personalitzada.
 • Proposta la lectures i discussió de notícies d’actualitat relacionades amb l’assignatura.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68 1, 3, 4
Classes teòriques 32,5 1,3 2
Tipus: Supervisades      
Lliurament de pràctiques 5 0,2 1, 2, 4
Pràctiques programa informàtic SAP 4 0,16 4
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 85,5 3,42 2

Avaluació

 Important:  “Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.” 

 La nota final de l’assignatura es valora realitzant les següents activitats:

 • Lliurament d'exercicis, pràctiques o similar durant el semestre
 • 2 Proves de coneixements (examen) durant el curs
 • Nota mínima: En cada una de les proves de coneixement (examen) cal obtenir una qualificació igual o superior a 3,5 punts (sobre 10) per a que pugui fer nota mitja. Es a dir, una nota inferior a 3,5 punts (sobre 10) no es té en compte per a fer la nota mitja de l'assignatura     

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Un alumne només pot obtenir un “No avaluable” a l’assignatura sempre i quan no hagi participat en cap de les activitats d’avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d’avaluació continuada ja no pot optar a un “No avaluable”.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen parcial i final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluacióno es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)   

Els estudiantsiles estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova:

https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9. 

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmen de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 45% 3 0,12 1, 3, 4
Examen parcial 45% 3 0,12 1, 3, 4
Lliurament d'exercicis/pràctiques o similar 10% 0 0 1, 2

Bibliografia

BÀSIC

Real Decreto 1514/07, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Real Decreto 1515/07, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas

Real Decreto 602/2016 BOE 17-12-16 por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real Decreto 1515/2007

Resolución del ICAC de 1 de marzo de 2013 sobre inmovilizado material y inversiones inmobiliarias

Resolución de l'ICAC de 28 de maig de 2013 sobre inmovilizado intangible

Real Decreto 1/2021 por el que se modifica el Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1514/20017 y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007

 

COMPLEMENTARI

Llibres

Varios autores (2017) Plan General de Contabilidad. Actualización 2017, incluye Consultas y Resoluciones ICAC, Editorial ACCID i Profit Editorial, ISBN: 978-84-16904-54-9

Thomas, C.W., Tietz, W.M., Harrison, W.T. (2019) Financial Accounting, 12th edition, Pearson, ISBN-13: 9780134725987

Wild, J. (2019) Financial Accounting: Information for Decisions, 9th edition, McGrawHill, ISBN10: 1259917045, ISBN13: 9781259917042

 

Llibres d'exercicis

Gómez, F. (Coordinador) (2017) Ejercicios Resueltos y comentados con el PGC. Adaptado a RD 602/2016 de 2 de diciembre (BOE de 17-12-16), por el que se modifican el PGC, PGC PYMES y normas de consolidación, Editorial ACCID, ISBN: 978-84-16904-20-4

Reverte Maya, C. (2014) Exercicses of Financial Accounting, Ecobook: Editorial del Economista, ISBN: 9788496877917

 

Enllaços webs

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció: http://www.accid.org

Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA): http://www.aeca.es/

European Accounting Association (EAA): http://www.eaa-online.org/r/eaa_home

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG): http://www.efrag.org/Front/Home.aspx

Expertos en Contabilidad e Información Financiera (ECIF), organisme del Consejo General de Colegios de Economistas de España: http://www.ecif.economistas.org/index.php

International Accounting Standards Board (IASB): http://www.ifrs.org/Home.htm

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC): http://www.icac.meh.es/

 


Programari

Sistema informàtic SAP (Systems, Applications, Products in Data Processing)