Logo UAB
2023/2024

Control Econòmic i de Gestió

Codi: 102369 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eric John Slof
Correu electrònic:
ericjohn.slof@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És recomanable haver cursat Comptabilitat Financera, Anàlisi d’Estats Financers, Comptabilitat de Costos i Comptabilitat de Gestió. Alumnes amb coneixements insuficients en aquestes matèries han de comptar amb la necessitat de fer lectures addicionals.


Objectius

El Control de Gestió és una de les funcions principals de la direcció general de l’empresa o de qualsevol organització econòmica. Es tracta d’una activitat-instrument per aconseguir que cada departament, divisió o àrea de gestió de l’empresa o organització tendeixi a funcionar amb la màxima eficiència possible per al conjunt.

Així, els temes que s’aborden son: com afecta la delegació de funcions directives a l’ eficiència global de l’organització?; què s’ha de tenir en compte per escollir l’indicador o indicadors de gestió adequats per a fixar objectius quantitatius i avaluar posteriorment la gestió realitzada?; quines altres condiciones s’haurien de complir per tal que el sistema de control-avaluació de la gestió tingui una relació cost-benefici adequada?; i quines són les diferents alternatives pel que fa a fórmules d’incentius-segons-resultats per a motivar o recompensar als directius responsables de cada àrea de gestió de l’organització?


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 5. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 6. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 7. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 9. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

2. LA RELACIÓ D’AGÈNCIA EN LES ORGANITZACIONS

3. FORMES DE CONTROL EN LES ORGANITZACIONS

4. INDICADORS DE GESTIÓ

5. CENTRES DE RESPONSABILITAT

6. INCENTIUS

7. ABAST I LIMITACIONS DEL CONTROL DE GESTIÓ


Metodologia

L’enfocament de l’assignatura està basat en una anàlisi conceptual de l’empresa, però  orientat a aplicar els conceptes treballats, amb èmfasi en la descripció de casos i en la realització d’exercicis pràctics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de teoria 32,5 1,3 7
Classes presencials pràctiques 17 0,68 7
Tipus: Supervisades      
Tutoríes 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Lectures i preparació de casos i exercicis 93 3,72 3, 4, 6, 7

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 

En l’avaluació de coneixements i competències l’èmfasi estarà posat en el treball constant per part de l’alumne i el seu seguiment del curs. L’assignatura solament pot superar-se per la via d’una avaluació continuada al llarg del semestre, en les condicions que es detallen a continuació. 

Durant el semestre s’encarregarà cada setmana treballs individuals o en grup. A més s’indicaran lectures a realitzar. Després del tema 3 i al final del semestre, es realitzaran proves de validació individual obligatòries.

Els treballs es portaran a terme tant dins com fora de l’horari de classe. Els treballs encarregats per a ser resolts durant les classes solament es recolliran durant la mateixa classe; en aquests casos no s’admeten lliuraments previs o posteriors a la classe ni lliuraments per part de terceres persones. Per tant, és necessari poder assistir habitualment a classe.

L’avaluació del conjunt dels treballs resultarà en una puntuació en una escala de 0 a 10.

 

Cada prova de validació global tindrà tres apartats. Cadascun dels en total sis apartats serà avaluat com a contestat “adequadament” o “inadequadament”. La puntuació obtinguda en la validació es determinarà en funció del nombre d’apartats contestats adequadament, de la forma següent:

Apartats contestats adequadament

Puntuació de la validació

6

0

5

-1

4

-2

3

-3

2

-4

1

-5

0

-6

 La nota global de la assignatura serà la suma de les puntuacions obtingudes per als treballs i les proves de validació, amb un màxim de 10 i un mínim de 0.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la provade recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual osuperior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no presenta cap tasca avaluable es considera "no avaluable", per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran lesqualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
proves de validació 0 0 0 1, 7
treballs en grup 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
treballs individuals 50 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Vergés, J. Control i incentius en la gestió empresarial. Edicions de la UAB, col·lecció ‘Materials’, nº 91. Última edició.

Merchant KA, Van Der Stede WA. Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Prentice Hall. Última edició. - També disponible en format electrònic.

Anthony RN, Govindarajan V. Management Control Systems. McGraw Hill. Última edició. (Hi ha disponible una versió en castellà: Sistemas de Control de Gestión. McGraw Hill)


Programari

MS Office