Logo UAB
2023/2024

Fiscalitat

Codi: 102368 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Manuel Aguilar Rodriguez
Correu electrònic:
josemanuel.aguilar@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jose Manuel Aguilar Rodriguez

Prerequisits

Per aprofitar al màxim la matèria impartida, és aconsellable haver superat les assignatures Introducció a la Comptabilitat i Comptabilitat Financera, impartides a primer i segon curs a la Facultat d'Economia i Empresa de la UAB respectivament. Aquestes assignatures proveeixen els
										
											coneixements comptables necessaris per seguir amb aprofitament l'assignatura de fiscalitat empresarial el contingut de la qual se centrarà en l'estudi de l'impost sobre societats, IVA i principals procediments tributaris vinculats a l'àmbit empresarial.

 


Objectius

De les matèries que es cursen al primer curs d'ADE o d'ADE + DRET, la que presenta més afinitat amb la Fiscalitat Empresarial és la Introducció a la Comptabilitat. La raó fonamental és que el contingut del curs de Fiscalitat Empresarial se centra en lestudi de limpost sobre societats, IVA i procediments tributaris
										
											
										
											En base a això els principals objectius acadèmics que planteja l'assignatura són els següents:
										
											
										
											Primer bloc de lassignatura. IMPOST SOBRE SOCIETATS. (22 hores lectives de docència presencial).
										
											
										
											Exposar i explicar en profunditat l'impost sobre societats de forma clara i pràctica tal com es regula a la vigent Llei de l'impost sobre societats (Llei 27/2014, de 27 de novembre) i el seu Reglament de desenvolupament RD aprovat pel Reial decret 634 /2015, del 10 de juliol.
										
											L'estudi d'aquesta matèria té com a objectiu l'obtenció d'un coneixement sòlid i complet per part de l'alumne que permeti liquidar l'impost i obtenir els elements de judici necessaris per a la implementació de les mesures d'índole fiscal i financeres més adequades en funció del context i de les circumstàncies concurrents ad casum.
										
											
										
											   2. Conéixer els conceptes bàsics i la pràctica de la fiscalitat empresarial en l'àmbit de l'impost sobre societats.
										
											
										
											   3. Interpretar en clau fiscal els conceptes principals amb què es registra comptablement l'activitat de l'empresa.
										
											
										
											   4. Calcular el resultat fiscal, vinculant aquest càlcul amb les opcions disponibles de planificació fiscal de l'empresa.
										
											
										
											   5. Determinar la base imposable aplicant les reduccions i compensacions prèvies al resultat comptable de l'exercici, així com els ajustos per diferències temporànies i permanents que preveu la normativa tributària.
6. Determinació de la Quota Íntegra, que s'obté de l'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable anterior, per minorar-la posteriorment amb les deduccions sobre quota amb els límits quantitatius i temporals previstos a l'article 39 de la Llei de l'impost.
7. Determinació de la quota líquida i diferencial de l'impost minorada per les retencions i els pagaments fraccionats realitzats durant l'exercici amb les diferents modalitats de càlcul d'acord amb el que preveu l'article 40 LIS.
8. Estudis dels diferents règims especials daplicació del títol VII de la LIS dedicant especial atenció als següents:

Règim especial d'empreses de reduïda dimensió. (ERD)
Règim especial d'empreses de reduïda dimensió. (ERD)
Règim especial d´arrendament d´habitatges (REAV)
Règim de consolidació fiscal.
Règim especial de les fusions, les escissions, les aportacions d'actius, el bescanvi de valors i el canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea (FEAC)Transparència fiscal internacional.
Règim fiscal de determinats contractes de lloguer financer.
   9. Estudi de tota lestructura de liquidació i gestió de limpost amb la resolució de casos pràctics.
										
											  10. Identificació dels principals elements de contingència tributària i operacions potencialment conflictives amb l'Administració Tributària, així com mecanismes de conciliació preventiva (APV-APA entre altres programes).
										
											  11. Xifres de recaptació i anàlisi comparada.

Segon bloc de lassignatura. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT. (16,5 hores de docència presencial). 1. Antecedents generals. 2. Naturalesa i àmbit daplicació. 3. El fet imposable. 4. Exempcions. 5. Lloc de realització del fet imposable. 6. Meritació. Regla general i especials amb menció específica a les regles de facturació del RD 1619/2012 de 30 de novembre. 7. Base imposable. Regla general i especials. 8. El subjecte passiu. Supòsits dinversió del subjecte passiu. 9. Els tipus impositius. 10. Deduccions i devolucions. Règim de prorrata general, especial i sectors diferenciats. 11. Règims especials. 12. Obligacions formals dels subjectes passius. 13. Principals aspectes de gestió i liquidació de limpost. 14. Xifres de recaptació i anàlisi comparada.
Tercer bloc de l'assignatura. PROCEDIMENT TRIBUTARI. (16,5 hores de docència presencial).
										
											
										
											1. Procediments tributaris.
										
											 i. Principis generals.
										
											 ii. Normes comunes sobre actuacions i procediments.
										
											
										
											 2. Procediments de gestió més comuns.
										
											 i. Procediment per a la pràctica de devolucions.
										
											 ii. Procediment iniciat mitjançant una declaració.
										
											 iii. Procediment de verificació de dades.
										
											 iv. Procediment de comprovació de valors.
										
											 v. Procediment de comprovació limitada.
										
											
										
											3. Procediment dInspecció.
										
											i.Disposicions generals.
										
											ii. Actuacions dinspecció.
										
											
4. Procediment de recaptació. i. Disposicions generals. ii. Procediment de constrenyiment. iii. Procediment davant de responsables i successors.
5. Infraccions i sancions tributàries.

6. Procediments especials de revisió.
i. Revisió dactes nuls de ple dret.
										
											ii. Declaració de lesivitat dactes anul·lables.
										
											iii. Revocació.
										
											iv. Rectificació derrors.
										
											v. Devolució dingressos indeguts.
										
											
										
											7. Recurs de reposició i reclamacions economicoadministratives. Estudi de l'itinerari procedimental dels recursos i les reclamacions en via administrativa, així com dels diferents òrgans executius i consultius per a l'aplicació dels tributs. Consultes Vinculants del Tribunal Econòmic Administratiu Central i Direcció General de Tributs.
										
											
										
											8. Estudi i anàlisi dels pronunciaments jurisprudencials més rellevants sobre les diferents matèries del programa, amb especial atenció a la jurisprudència casacional aplicable en vigor del Tribunal Suprem en matèria contenciosa administrativa.
										
											
										
											9. Principals sentències de l'Audiència Nacional i els Tribunals Superiors de Justícia de les comunitats autònomes.
Competències

 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Utilitzar la informació comptable com instrument d'avaluació i diagnòstic.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Interpretar els indicadors financers d'una entitat i entendre les decisions que es poden prendre a partir de la seva anàlisi.
 5. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 6. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 7. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 8. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.

Continguts

PRIMER BLOC. IMPOST SOBRE SOCIETATS.
										
											
										
											TEMA 1. INTRODUCCIÓ A L'IMPOST SOBRE SOCIETATS.
										
											Normativa aplicable.
										
											Naturalesa de limpost i xifres de recaptació.
										
											Estructura de liquidació.
										
											Naturalesa i àmbit daplicació.
										
											Fet imposable. Subjecte passiu i contribuent de limpost. Residència i domicili.
										
											Concepte d'activitat econòmica i d'entitat patrimonial.
										
											 
										
											
										
											TEMA 2. LA BASE IMPOSABLE.
										
											Règims de determinació i presumpció de rendes i onerositat de les operacions.
										
											Diferències amb la Normativa comptable. Permanents i temporals.
										
											Excepcions al resultat comptable: amortitzacions. Supòsits de llibertat d'amortització i amortització accelerada
										
											Excepcions al resultat comptable: pèrdues per deteriorament i provisions.
										
											Excepcions al resultat comptable en matèria de regles de valoració: transmissions patrimonials i operacions societàries.
										
											Excepcions al resultat comptable en matèria de regles de valoració: operacions vinculades i altres supòsits especials.
										
											Règim fiscal de determinats contractes de lloguer financer.
										
											Imputació temporal dingressos i despeses.
										
											Compensació de bases imposables negatives.
										
											Reduccions de la base imposable: Patent Box, Reserva de capitalització i reserva d'anivellament.
										
											Exempcions aplicables.
										
											 
										
											
										
											TEMA 3. QUOTA INTEGRA I DEUTE TRIBUTARI.
										
											Determinació de la quota íntegra. Tipus de gravamen general i específics.
										
											Deduccions per evitar la doble imposició internacional jurídica i econòmica.
										
											Bonificacions aplicables.
										
											Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats i altres incentius en quota de caràcter conjuntural. Límits temporals i quantitatius.
										
											Deduccions dels pagaments a compte: pagaments fraccionats.
										
											 
										
											
										
											TEMA 4. GESTIÓ DEL'IMPOST.Període impositiu i meritació de l'impost. Termini de liquidació.
										
											Líndex dentitats.
										
											Obligacions comptables. Béns i drets no comptabilitzats. Revaloracions voluntàries. Estimació de rendes al mètode d'estimació indirecta.
										
											Obligacions comptables. Facultats de lAdministració tributària.
										
											Béns i drets no comptabilitzats o no declarats: presumpció dobtenció de rendes
										
											Revaloracions comptables voluntàries.
										
											Autoliquidació i ingrés del deute tributari.
										
											Liquidació provisional.
										
											Devolució.
										
											Supòsit pràctic d'autoliquidació de l'impost amb el model oficial AEAT (Model 200).
TEMA 5. COMPTABILITZACIÓ DE L'IMPOST SOCIETATS.
										
											Normes comptables per a la determinació del resultat comptable i l'impost sobre societats (NRV 13 PGC).
										
											Reflex comptable dels actius i passius per impostos diferits.
										
											Comptabilització de limpost amb bases imposables negatives.
										
											Comptabilització de limpost en entitats de nova creació.
										
											Efectes impositius de la modificació del tipus de gravamen.
										
											Altres diferències temporànies amb referència als grups (8) i (9) a la comptabilització de l'impost.
										
											Conciliació del resultat comptable de lexercici amb la base imposable. Menció a la memòria dels comptes anuals.
										
											Resolució i estudi de casos pràctics.
										
											 
										
											TEMA 6. RÈGIMS ESPECIALS.
										
											Agrupacions dinterès econòmic, espanyoles i europees, i dunions temporals dempreses.
										
											Entitats dedicades a l'arrendament de vivenda.
										
											Règim de consolidació fiscal. Diferències principals amb el grup dIVA.
										
											Règim especial de les fusions, les escissions, les aportacions d'actius, el canvi de valors i el canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europead'un Estat membre a un altre de la Unió Europea.
										
											Transparència fiscal internacional.
										
											Incentius fiscals per a les entitats de reduïda dimensió.
										
											Règim fiscal de determinats contractes de lloguer financer.
										
											Règim dentitats parcialment exemptes.
										
											 
										
											TEMA 7. CASOS PRÀCTICS I ANÀLISI COMPARADA.
										
											Estudi de tota lestructura de liquidació i gestió de limpost amb la resolució de casos pràctics.
										
											Identificació dels principals elements de contingència tributària i operacions potencialment conflictives amb l'Administració Tributària, així com mecanismes de conciliació preventiva (APV-APA entre altres programes).
										
											Xifres de recaptació i anàlisi comparada.
SEGON BLOC. IVA.
										
											
										
											TEMA 1.
										
											Antecedents generals.
										
											Naturalesa i àmbit daplicació.
										
											El fet imposable.
										
											Exempcions.
										
											Lloc de realització del fet imposable.
										
											Resolució dexercicis pràctics.
										
											
TEMA 2. Meritació. Regla general i especials amb menció específica a les regles de facturació del RD 1619/2012 de 30 de novembre. Base imposable. Regla general i especials. El subjecte passiu. Supòsits dinversió del subjecte passiu. Els tipus impositius. Deduccions i devolucions. Règim de prorrata general, especial i sectors diferenciats. Resolució dexercicis pràctics.
TEMA 3. Règims especials. Obligacions formals dels subjectes passius. Principals aspectes de gestió i liquidació de limpost. Xifres de recaptació i anàlisi comparada.
 
TERCER BLOC. PROCEDIMENT TRIBUTARI. 

TEMA 1.

Procediments tributaris.
i. Principis generals.
ii. Normes comunes sobre actuacions i procediments.
Procediments de gestió més comuns.
i. Procediment per a la pràctica de devolucions.
ii. Procediment iniciat mitjançant una declaració.
iii. Procediment de verificació de dades.
iv. Procediment de comprovació de valors.
v. Procediment de comprovació limitada.

Procediment d´Inspecció.
i. Disposicions generals.
ii. Actuacions dinspecció. Facultats. Durada i modus operandi.

Procediment de recaptació.
i. Disposicions generals.
ii. Procediment de constrenyiment.
iii. Procediment davant de responsables i successors.

Infraccions i sancions tributàries.
Tipus infractors més habituals.
Elements subjectius d'infracció.

Procediments especials de revisió.
Terminis dinterposició i característiques.
i. Revisió dactes nuls de ple dret.
ii. Declaració de lesivitat dactes anul·lables.
iii. Revocació. iv. Rectificació derrors.
v. Devolució dingressos indeguts.

Recurs de reposició i reclamacions economicoadministratives.
Estudi de l'itinerari procedimental dels recursos i les reclamacions en via administrativa, així com dels diferents òrgans executius i consultius per a l'aplicació dels tributs.

Consultes Vinculants del Tribunal Econòmic Administratiu Central i Direcció General de Tributs.

Estudi i anàlisi dels pronunciaments jurisprudencials més rellevants sobre les diferents matèries del programa, amb especial atenció a la jurisprudència casacional aplicable en vigor del Tribunal Suprem en matèria contenciós administrativa.

Principals sentències de l'Audiència Nacional i Tribunals Superiors de Justíciade les comunitats autònomes. Resolució cas pràctic lliurable.

Metodologia

Sense oblidar la importància d'assolir una mínima seguretat en els conceptes teòrics, la metodologia s'orienta preferentment cap una aproximació pràctica de l'objecte d'estudi. A tal efecte, realitzarem les següents activitats:

A - Activitats dirigides:

A1 - Teoria: definició de conceptes en classes presencials.

A2 - Pràctica: treballarem la resolució d'exercicis en hores de classes presencials.

Nota: com a part de les sessions teòriques i pràctiques presencials, el professor introduirà la metodologia del projecte Doing Business del Banc Mundial i del grup d'estudis fiscals de la OCDE, que posteriorment ens permetrà comparar diverses legislacions fiscals a nivell internacional.

B - Activitats autònomes:

B1 - L'assoliment dels conceptes teòrics implicarà 40 hores de treball autònom.

B2 - El treball dels exercicis implicarà  40.5treball autònom.

C - Activitats supervisades:

C1 - Les hores de treball autònom dedicades a la teoria vindran reforçades per 5 hores de tutoria, requerint aproximadament 1 hora addicional en activitats d'avaluació.

C2 - Les hores de treball autònom dedicades a la pràctica vindran reforçades per 10 hores de tutoria, requerint aproximadament 3 hores addicionals en activitats d'avaluació.

C3 - S'espera que l'estudiant es dediqui a analitzar la fiscalitat del cas (una PIME) que anirem desenvolupant en les sessions presencials.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Presencials en preparació de l'examen final 32,5 1,3
Classes Presencials en preparació de l'exercici de seguiment 17 0,68
Tipus: Supervisades      
Tutories en preparació de la prova de seguiment 5 0,2
Tutories en preparació de la prova final 10 0,4
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació per la prova de seguiment 42 1,68
Estudi i preparació per la prova final 34 1,36

Avaluació

Un alumne es considerarà "No Avaluable" a l'assignatura sempre que no hagi participat en cap de les proves d'avaluació. Si en realitza alguna ja no es podrà considerar "No Avaluable".
										
											Tot alumne amb una nota de menys de 3,5 punts a la prova final de coneixements es considerarà suspès.
Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única Calendari dactivitats davaluació. Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis a l'aula, lliurament de treballs,...) s'anunciaran amb antelació suficient durant el semestre. La data de l'examen final de l'assignatura està programada al calendari d'exàmens de la Facultat. "La programació de les proves davaluació no es podrà modificar, llevat que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte davaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'article 115. Calendari de les activitats davaluació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document Sol·licitud de reprogramació prova -reprogramacionde-proves Procediment de revisió de les qualificacions. Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en què es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera, s'informarà del procediment, el lloc, la data i l'hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa dela Universitat. Procés de recuperació. "Per participar en el procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat avaluat prèviament en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9. La data d'aquesta prova estarà programada al calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari, mantindrà la mateixa nota.
Irregularitats en actes davaluació.
										
											
										
											Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte davaluació, amb independència del procés disciplinari que es
										
											pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes davaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final daquesta assignatura serà 0". Apartat 10 de lArticle 116. Resultats de lavaluació. (Normativa Acadèmica UAB).
										
											
										
											Activitats davaluació.
										
											
										
											Control 1. Tipus test Impost Societats. Ponderació 25%.
										
											Control 2. Tipus test IVA. Ponderació 15%.
										
											Exercici lliurable. Procediment Tributari Ponderació 10%.
										
											Prova final de coneixement (cal obtenir una nota mínima de 5 per poder optar a l'aprovat). Ponderació 50%.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Control 1. Tipus test. Impost de Societats. Ponderació 25 % 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Control 2. Tipus test. IVA. Ponderació 15 %. 15% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ejercici entregable. Procediment tributari. 10 % 5 0,2 4, 7
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

 Impuesto sobre sociedades (1). Régimen general. Comentarios y casos prácticos. 2022 

https://tienda.cef.udima.es/libros/impuesto-sociedades-regimen-general-1-comentarios-casos-practicos-2022.html

Autor: Fernando Borrás Amblar, José Vicente Navarro Alcázar.

Impuesto sobre el valor añadido. Comentarios y casos prácticos (2 volúmenes).

https://tienda.cef.udima.es/libros/impuesto_valor_anadido_comentarios_casos_practicos.html

Autor: Antonio Longás Lafuente.

 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. Noticias Jurídicas.

 Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Noticias Jurídicas.

 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Noticias Jurídicas.

 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

 Material en diapositivas que entregará el profesor para el seguimiento de las diferentes materias.

 Sentencias del Tribunal Supremo y Audiencia Nacional de la Sala Contencioso Administrativa.

 Sentencias de TSJ de las Comunidades Autónomas.

 Doctrina Administrativa evacuada por el TEAC y DGT.


Programari

Excel, Power Point, Word