Logo UAB
2023/2024

Introducció a la Comptabilitat

Codi: 102366 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 1 2
2501573 Economia OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Isabel Narbón Perpiña
Correu electrònic:
isabel.narbon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

José Javier Romero Mogorrón
Celine Françoise Marie Gayet
Maria de los Dolores Magri Majos
Debora Celdran Gonzalez
Pedro Escudero Fernández
Marta Hernansaez Torras

Prerequisits

Aquesta assignatura no té cap requisit previ.


Objectius

Context:

L'assignatura de Introducció a la comptabilitat és la primera que s'imparteix en el grau dins de l'àrea de comptabilitat i la única que s'imparteix en el primer curs. Estableix les bases conceptuals que permeten amb posterioritat cursar les assignatures d'anàlisi d'estats financers, comptabilitat financera o comptabilitat de societats per posar alguns exemples.

Objectius:

 • Comprendre les fonaments de la comptabilitat i el seu marc conceptual: normativa, principis i criteris de valoració.
 • Conèixer i saber desenvolupar el procés o cicle comptable d'una empresa: operacions de l'empresa amb el mon exterior.
 • Determinació del resultat de l'exercici i presentació dels comptes anuals d'acord amb el Pla General de Comptabilitat vigent.
 • Entendre la situació econòmica i financera de l'empresa.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 3. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 5. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 6. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 7. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

TEMA 1: La comptabilitat com a sistema d'informació.

 • Definició i objectius de la comptabilitat.
 • Les divisions de la comptabilitat.
 • Usuaris de la informació comptable.
 • El marc conceptual de la comptabilitat.
  • Requisits (característiques) de la informació comptable.
  • Regulació i harmonització de la comptabilitat.
 • El Pla General de Comptabilitat vigent.

TEMA 2: El patrimoni i els resultats. L'equació comptable.

 • El balanç de situació.
  • Equilibri patrimonial i identitat comptable.
  • Estructura econòmica i financera: actius, passius i fons propis.
 • El compte de pèrdues i guanys.
  • Despeses i ingressos.
 • L'anàlisi de les transaccions.

TEMA 3: El mètode comptable

 • El compte com a instrument de representació i mesura.
 • El procediment de registre:
  • Convenis de càrrec i abonament.
  • El llibre diari i llibre major.
  • El balanç de comprovació de sumes i saldos.

TEMA 4: El cicle comptable.

 • El procés o cicle comptable (etapes o fases).
 • Obertura de la comptabilitat.
 • Fase de registre de transaccions durant l'exercici.
 • Ajustaments de fi de període.
  • Periodificació d'ingressos i despeses
  • Variació d'existències
  • Amortització de l'immobilitzat
  • Deterioraments 
 • Regularització comptable i comptabilització de l'impost sobre beneficis.
 • Tancament de la comptabilitat.
 • Elaboració dels comptes anuals.

TEMA 5: Existències

 • Concepte i classes d’existències
 • Procediments de comptabilització: inventaripermanent i periòdic.
 • Valoració de les entrades i sortides d’existències:
  • Valoració inicial
  • Mètodes d’assignació de valor
  • Correccions valoratives

TEMA 6: Creditors i deutors per operacions de tràfic

 • Registre comptable de deutors i creditors comercials
 • L'impost sobre el valor afegit (IVA): registre comptable i la seva liquidació
 • Avançaments. Descomptes i devolucions.
 • Deteriorament de valor de crèdits comercials
 • Efectes comercials a cobrar.
 • Remuneracions a el personal.

Metodologia

 • Classes de teoria: activitat expositiva per part del professor, guiada amb material de suport.
 • Classes pràctiques: resolució d'exercicis i casos pràctics per reforçar i aplicar els coneixements teòrics, sota la direcció del professor i realitzada bé individualment o en grup.
 • Tutories: resolució de dubtes i seguiment dels exercicis a preparar.
 • Treball autònom individual: estudi personal de l'alumne (bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d'informació, etc.),  preparació de casos i exercicis addicionals.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de pràctica 17 0,68
Classes presencials de teoria 32,5 1,3
Tipus: Supervisades      
Lliurament pràctiques 5 0,2 1, 6
Tutories 4,5 0,18
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 85 3,4 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUA:

L'avaluació de l'assignatura es farà tenint en compte els següents criteris:

 1. LLiurament de exercicis i casos pràctics, i participació a classe (10% de la nota final)
 2. Realització de dues proves teòriques parcials (40% de la nota)
 3. Realització d'una prova pràctica al finalitzar el semestre (50% de la nota final)

Informació adicional:

 • Per calcular la nota global de l'assignatura segons les ponderacions anteriorment esmentades, cal obtenir una nota mínima de 4 punts en l'examen pràctic final.
 • Els estudiants que obtinguin una nota global igual o superior a 5 punts, havent obtingut com a mínim un 4 en l'examen pràctic final, aprovaran l'assignatura.
 • Els estudiants que obtinguin una nota global igual o superior a 3,5 punts i inferior a 5 punts, o sent igual o superior a 5 punts obtinguin una nota inferior a 4 punts en l'examen pràctic final, podran presentar-se a examen de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova, que serà comú per a tots els estudiants. Els estudiants que es presentin a la prova de recuperació i aprovin, obtindran una nota final de l'assignatura màxima de 5 punts.
 • Els estudiants que obtinguin una nota global inferior a 3,5 punts, no podran presentar-se a les proves de recuperació i hauran de repetir l'assignatura. A l'acta mantindran la nota corresponent a l'examen pràctic final.
 • L'estudiant es considerarà "No avaluable" quan no hagi realitzat cap de les activitats d'avaluació.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de laFacultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB).  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

 

AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB) 

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.  

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.  

Presencialitat: 

 • La presencia del o de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat. 
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.  
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%. 

Tipologia  Evidència 

Pes a l’avaluació final (%) 

Durada de l’activitat 

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO) 

 Examen 

 100%

 2 hores

 SI

TOTAL 

100% 

 

 

 

 

Procediment de revisió de les qualificacions

S'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

La revisió de la qualificació final de la proba única segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitatsque representi un mínim de dues terceres parts de la qualificaciótotalde l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la nota major entre l'examen de recuperació i l'examen final.

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
LLiurament pràctiques 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prova parcial pràctica 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Proves parcials teoria 40% 2 0,08

Bibliografia

Montesinos Julve, Vicente: "Fundamentos de Contabilidad Financiera". Ediciones Pirámide, 2021. Cuarta Edición. (última edició disponible)

Vilardell, Immaculada y Solà, Magda: "Introducción a la contabilidad general". McGraw/Hill. Madrid, 2009. Segona Edició. (última edició disponible)

Pla General de Comptabilitat. McGraw/Hill. Última edición.

Pla General de Comptabilitat i de Pimes. Reials Decrets 1514/2007 i 1515/2007, de 16 de novembre. www.icac.meh.es


Programari

Microsoft Office.