Logo UAB
2023/2024

Direcció Estratègica I

Codi: 102363 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 3 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Guallarte Nuez
Correu electrònic:
carlos.guallarte@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Xavier Lopez Lujan
Maria Teresa Bolivar Ramos
Rafael Fernandez Santor

Prerequisits

Es recomana tenir / haver cursat: Economia de l’Empresa I i Comptabilitat Financera


Objectius

Impartir i practicar els coneixements i les tècniques relatives a la direcció estratègica de l'empresa, amb la finalitat que el participant -dirigent i /o dirigit- s'involucri eficaçment en els processos de formulació de l'estratègia empresarial.

Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementació d'estratègies de les empreses.
 • Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els processos de formulació d'estratègies a casos concrets.
 2. Avaluar l'efecte de les diferents estratègies en la competitivitat de l'empresa.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Classificar les diferents formes de competir d'una empresa.
 6. Enumerar els principals competidors d'una empresa.
 7. Enumerar les etapes i els processos bàsics en la formulació i implementació d'una estratègia empresarial.
 8. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 11. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Continguts

Tema 1 Introducció a la funció directiva

Tasques de direcció.- Funció directiva: competitivitat, eficàcia i competències directives.- La dimensió ètica i la responsabilitat social en la direcció d’ empreses.- Investigacions empíriques sobre la funció directiva.

 

Tema 2. Estratègia d'empresa:

Concepte de política o estratègia d'empresa .- Contingut de l'estratègia empresarial .- Objectius i nivells estratègics .- La unitat estratègica de negoci .- El procés estratègic .- Enfocaments del pensament estratègic.

 

Tema 3. Diagnòstic estratègic (I): Anàlisi externa:

Concepte i nivells de l'entorn .- Anàlisi de l'entorn general .- Anàlisi de l'entorn sectorial i de la competència .- Els grups estratègics .- Segmentació de demanda.

 

Tema 4. Diagnòstic estratègic (II): Anàlisi interna:

Anàlisi funcional i de perfil estratègic .- Cadena de valor .- Corba d'experiència .- Anàlisi dels recursos i capacitats .- El benchmarking.

 

Tema 5. Estratègies de negoci (I):

Naturalesa i fonts de l'avantatge competitiu.- Anàlisi de l'avantatge competitiu en cost i en diferenciació .- El rellotge estratègic.

 

Tema 6. Estratègies de negoci (II) en diferents contextos sectorials:

Cicle de vida .-Estratègies per a sectors emergents, en maduresa i en declivi .- Estratègies d'innovació.

 

Tema 7. Estratègies corporatives:

Direccions del desenvolupament estratègic .- Estratègies corporatives de: diversificació, integració vertical, internacionalització i cooperació .- Direcció i tècniques de gestió d'empreses diversificades.

 

Tema 8. La formulació de l'estratègia en la pràctica empresarial:

Criteris d'avaluació i tècniques de selecció d'estratègies .- El pla estratègic.


Metodologia

Per tal d’assolir els objectius de l’assignatura, s’utilitzaran les següents metodologies docents:

1. Classes magistrals amb suport TIC: En aquestes sessions els professors desenvoluparan els principals conceptes i nocions fonamentals de l’assignatura. Per facilitar el seu aprenentatge es posaran exemples d’empreses i s’efectuaran les aplicacions pràctiques necessàries.

2. Sessions de treball centrades en un cas: S’utilitzarà la metodologia del cas per conèixer millor els diferents conceptes teòrics treballats en les sessions magistrals.

3. Activitats diverses de suport: Amb l’objectiu d’apropar l’estudiant al món de l’empresa durant el curs es proposarà la lectura d’articles de premsa i/o de revistes especialitzades on surtin notícies relacionades amb els conceptes que es treballant a l’assignatura, així com també l'assistència a conferències i xerrades.

4 Tutories presencials: L’estudiant disposarà d’unes hores on els professors de l’assignatura podran ajudar-lo/la a resoldre els dubtes que se li presentin en l’estudi de la matèria i en la resolució de problemes.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Classes teòriques 32,5 1,3 1, 2, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories, seguiment 13 0,52 1, 2, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi dels continguts i resolució de casos 84 3,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

La nota final del curs estarà formada per la mitjana ponderada de tres notes:

1. Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l’assistència a classe i la realització dels exercicis i activitats programades per cadascun dels temes. Al llarg del curs es controlaran tots aquests aspectes que resultaran en una nota que representarà el 20% de la nota final del curs.

2. Prova parcial. A meitat del curs es realitzarà una prova escrita. La nota d’aquest examen representarà el 30% de la nota final del curs.

3. Examen final (veure calendari exàmens de la Facultat). S’avaluarà a l’alumne en base als continguts de l’assignatura. La nota de l’examen representarà el 50% de la nota final del curs. Per tal de superar l’assignatura és necessari treure en aquest examen una nota superior a 3.5.

En cas que la nota de l'examen final sigui inferior a 3,5 i la nota final del curs serà igual o superior a 3,5 i inferior a 5, podrà presentar-se a la prova de recuperació.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igualo superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la notanumèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB) 

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.  

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.  

Presencialitat: 

  • La presencia del o de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat. 
  • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única. 
  •  Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%. 

 

Tipologia  Evidència (1) 

Pes a l’avaluació final (%) (2) 

Durada de l’activitat 

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO) (3) 

 examen

 80%

 

 Si

 anàlisi de casos

 20%

 

 Si

 

 

 

 

TOTAL 

100% 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓ

“En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.”  

REVISIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL:  

“La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada".


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Final 50% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7
Prova Parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7
Seguiment del curs 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 

GRANT, R.M. (2014): Dirección estratégica. Madrid: Civitas. (última edició)

GUERRAS, L.A.; NAVAS, J.E. (2015): La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. Madrid: Thomson-Civitas.  (última edició)

https://proview-thomsonreuters-com.are.uab.cat/title.html?redirect=true&titleKey=aranz%2Fmonografias%2F134345413%2Fv5.10&titleStage=F&titleAcct=i0adc419000000150ae2ce464136a4fc3#sl=0&eid=8d53ef81f7040234bf652b8d5e7c6a22&eat=%5Bereid%3D%228d53ef81f7040234bf652b8d5e7c6a22%22%5D&pg=1&psl=p&nvgS=false

JOHNSON, G., SCHOLES, K. y WHITTINGTON, R. (2010): Dirección estratégica (7ª ed.). Madrid: Pearson Prentice Hall.  (última edició)


Programari

Microsoft Office