Logo UAB
2023/2024

Direcció i Planificació Estratègica

Codi: 102361 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Bolivar Ramos
Correu electrònic:
mariateresa.bolivar@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomana cursar aquesta optativa a quart d'ADE.


Objectius

Impartir, ampliar i practicar els coneixements i les tècniques relatives a la direcció i planificació estratègica de l'empresa. Igualment, es preten millorar les habilitats i competències de l'estudiant mitjançant la preparació i exposició oral de determinades lectures, treballs i/o casos pràctics relacionats amb la disciplina.


Competències

 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementació d'estratègies de les empreses.
 • Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera clara.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar la formulació i implementació d'estratègies a diferents entorns, empresa familiar o empreses acabades de crear.
 2. Aplicar els processos de formulació d'estratègies a casos concrets.
 3. Avaluar l'efecte de les diferents estratègies en la competitivitat de l'empresa.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Classificar les diferents formes de competir d'una empresa.
 7. Elaborar plans d'empreses.
 8. Enumerar els principals competidors d'una empresa.
 9. Enumerar les etapes i els processos bàsics en la formulació i implementació d'una estratègia empresarial.
 10. Fonamentar decisions d'estratègia empresarial.
 11. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 12. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 13. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 14. Relacionar l'estratègia empresarial amb els objectius de les empreses i el seu desglossament per departaments o unitats de treball.
 15. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Continguts

PART I. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA: TEMÀTIQUES GENERALS

1. Fonaments bàsics de direcció estratègica de l'empresa: Concepte i continguts de l'estratègia empresarial.- El procés de direcció estratègica.- Enfocaments de pensament estratègic.- Evolució dels sistemes de direcció de l'empresa.

2. Recursos i capacitats, actius intangibles i gestió del coneixement en les organitzacions: Aproximacions bàsiques en la recerca d'avantatges competitius.-Posicionament estratègic i teoria dels recursos i capacitats.- Tipus d'estratègies competitives.- Gestió d'intangibles / capital intel·lectual: valoració i problemàtica. - Aprenentatge organitzatiu i gestió del coneixement.

3. Estratègies d'entrada i sortida de negocis: Estratègies per a l'entrada i sortida de negocis.- Estratègia de diversificació.- Reestructuració corporativa.

4. Sistemes de planificació i control estratègic en l'organització: Contingut, procés d'elaboració i implantació del pla estratègic en l’organització.- El control estratègic.- El quadre de comandament integral.

PART II. ESTRATÈGIES EMPRESARIALS EN UN CONTEXT GLOBAL: PRÀCTIQUES I POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES

5. La gestió estratègica de la innovació: Gestió de la innovació i de la tecnologia.- Tipus de innovació.- El procés d'innovació .- El concepte de "open innovation" .- L'eco-innovació com a estratègia empresarial.

6. L'estratègia d'internacionalització empresarial: La decisió estratègica d'internacionalització empresarial.- Processos de formulació i implantació de l'estratègia internacional de l'empresa.

7. Aliances estratègiques o acords de col·laboració entre empreses: La cooperació interempresarial: motius, avantatges i inconvenients.- Procés de creació i desenvolupament d'una estratègia de col·laboració.- Tipologia d'acords de col·laboració.

8. L'estratègia empresarial en el marc de les TICs: Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i avantatge competitiu- E-business: un enfocament estratègic.


Metodologia

El desenvolupament de l'assignatura es basa en les següents activitats:

(1) Explicacions del professor/a a classe amb suport TIC.

(2) Análisi i discussió d'exercicis, notícies, lectures i/o casos pràctics.

(3) Preparació i presentació de casos pràctics i treballs a classe per part dels estudiants.

(4) Tutories presencials o virtuals.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15
Classes teòriques 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment 10 0,4 2, 4, 7, 10, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi i activitats per part de l'estudiant 83 3,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

En aquesta assignatura, la nota final del curs estarà formada per la mitjana ponderada de tres notes:

1. Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l'assistència a classe i la realització dels exercicis, treballs i activitats programades. Al llarg del curs es controlaran tots aquests aspectes que resultaran en una nota que representarà el 30% de la nota final del curs. Pot incloure la presentació de diversos treballs. 

2. Prova parcial. A meitat del curs es realitzarà una prova escrita. La nota d'aquest examen parcial representarà el 20% de la nota final del curs.

3. Examen final (veure calendari exàmens de la Facultat). S'avaluarà a l'alumne/a en base als continguts de l'assignatura. La nota de l'examen representarà el 50% de la nota final del curs. Per tal d'aplicar el còmput del 30%, 20% i 50% de la nota final del curs, és necessari treure una nota igual o superior a 3.5 en aquest examen final. Si la nota de l'examen final és inferior a 3.5, l'alumne/a suspendrà l'assignatura sense dret a recuperació. 

Al final del curs el/la professor/a publicarà les qualificacions finals i el dia, hora i lloc de revisió de l'examen.

Hi haurà una recuperació per aquells estudiants que no hagin superat l'assignatura i la seva nota final global (ponderada) sigui igual o superiora 3,5 i inferior a 5. En cas de superar la recuperació, la nota final serà d'un APTE (5).

Es considerarà un/a alumne/a com a no avaluable en el cas que no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiant afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa AcadèmicaUAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'alumne/a que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15
Prova parcial 20% 1,5 0,06 4, 5, 10, 13, 15
Seguiment del curs 30% 4 0,16 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 • Bibliografia bàsica:

Guerras-Martín, L.A. y Navas-López, J.E. (2016). La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicacions (5ª adición). Thomson-Civitas, Madrid. EBOOK – Biblioteca UAB.

Grant, R.M. (2014): Dirección Estratégica. Conceptos, técnicas y aplicaciones (8ª edición). Thomson Reuters, Madrid.

 • Bibliografia complementària:

Ariño, A. (2007). Alianzas estratégicas: opciones para el crecimiento de la empresa. Estrategia financiera236(23), 40-51.

Dess, G., y Lumpkin, G. T. (2011). Dirección Estratégica. McGraw-Hill, Madrid. 

Dess, G., Lumpkin, G. T., Eisner, A., & Lee, S. (2020). Strategic management: Text and cases 10th edition. McGraw-Hill Education.

García-Canal, E. (2004). El papel de las alianzas estratégicas en la internacionalización de la empresa española. Universia Business Review, 3, 70-83.

García, E., Rialp, A.  y Rialp, J. (2007). Inversiones en TIC y estrategias de crecimiento empresarial, Centre d’Economia Industrial. Fundació Empresa i Ciència (UAB), Barcelona.

Johnson, G., Scholes, K. y Whittington, R. (2010). Dirección estratégica (7ª ed.). Pearson Prentice Hall: Madrid.

Jones, G.R. (2013). Teoría organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones (7ª ed.). Pearson Prentice Hall.

Pla, J. (2016). Dirección internacional de la empresa. McGraw-Hill/Interamericana de España.

Pla, J.  y León, F. (2004). Dirección de empresas internacionales. Pearson-Prentice Hall, Madrid.

Rialp, A, (2003): Fundamentos teóricos de la organización de empresas. Un enfoque interdisciplinar. Pirámide, Madrid.

Schaan, J.L., Kelly, M. y Tanganelli, D. (2012). Gestión de alianzas estratégicas. Pirámide, Madrid. 

White, M. A., y Bruton, G. D. (2017). The management of technology and innovation: A strategic approach. Cengage Learning.

 • Altres materials de l'assignatura (disponibles al Campus Virtual). 

Programari

Es necessita el programari bàsic habitualment inclòs en qualsevol ordinador (Word, PowerPoint...).