Logo UAB
2023/2024

Comunicaciˇ Comercial

Codi: 102357 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Facundo Garcia
Correu electr˛nic:
josefacundo.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

JOSE FACUNDO GARCIA PEREYRA

Prerequisits

Es recomana que l'alumne hagi superat les assignatures de Màrqueting I i Màrqueting II.


Objectius

Comunicació Comercial és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS dins dels estudis de Grau dAdministració i Direcció dEmpreses.
L'objectiu principal de l'assignatura de Comunicació Comercial és proporcionar a l'alumne una visió molt més profunda i especialitzada d'una de les tasques principals del màrqueting: la comunicació comercial. En aquest sentit, es pretén transmetre a l'estudiant el sentit i la finalitat de la política de comunicació comercial de l'empresa com a instrument que s'emmarca en l'estratègia de màrqueting i el màrqueting mix, així com també la seva relació amb els punts de contacte del client que poden ser afectats per factors interns com a externs a l'organització.


Els objectius més concrets són:
• Comprendre el paper que juga la comunicació dins de la gestió corporativa i la gestió del màrqueting.
• Comprendre la importància de la comunicació integrada de màrqueting.
• Entendre el procés de comunicació comercial i conèixer les diferents eines de comunicació de què disposen les empreses, on i off line, i la necessitat de coordinar-les i integrar-les adequadament per aconseguir beneficis sinèrgics.
• Conéixer la seqüència de decisió lògica i adequada en el procés de planificació de la comunicació de l'empresa.
• Saber establir objectius i assignar pressupost per al mix d'activitats de comunicació de màrqueting, així com per a cadascuna.
• Aprendre a valorar la rellevància del context quan s'han d'adoptar decisions sobre comunicació comercial, alhora que conèixer com els atributs relacionats amb el receptor, el missatge, el medi i el remitent interactuen per produir efectes.
• Conèixer, entendre i manejar les principals tècniques i instruments generals utilitzats en la comunicació comercial, posant èmfasi en un enfocament integrador sobre això que contempli diferents aspectes de les organitzacions.
• Conèixer les noves eines de comunicació social i utilitzar-les dins de l'estratègia de comunicació.
• Ser capaç de seleccionar i utilitzar les eines apropiades per resoldre problemes específics de comunicació comercial.
• Saber dissenyar i analitzar la comunicació integrada de màrqueting.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Aplicar els coneixements te˛rics per millorar les relacions amb els clients i prove´dors, i identificar els avantatges i inconvenients de les relacions per a ambdues parts: empresa i clients o prove´dors.
 • Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementaciˇ d'estratŔgies de les empreses.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera clara.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ.
 2. Aplicar els conceptes de mÓrqueting estratŔgic per a la consecuciˇ d'una organitzaciˇ orientada al mercat.
 3. Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 7. Entendre la importÓncia del mÓrqueting estratŔgic com a font d'avantatges competitius per a l'organitzaciˇ.
 8. Establir estratŔgies d'innovaciˇ i desenvolupament de nous productes.
 9. Formular i dissenyar diferents estratŔgies de creixement i diferenciaciˇ.
 10. Identificar els diferents elements que configuren un pla de comunicaciˇ i elaborar un pla de comunicaciˇ.
 11. Identificar els diferents elements que configuren un pla de mÓrqueting, i elaborar un pla de mÓrqueting.
 12. Identificar les diferŔncies en l'aplicaciˇ del mÓrqueting a diferents sectors econ˛mics o tipologies d'organitzacions.
 13. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 14. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 15. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat Ŕtica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Realitzar una anÓlisi del mercat i de les estructures competitives, i determinar un diagn˛stic estratŔgic per a l'empresa.
 18. ReconŔixer les diferents orientacions que pot adoptar una empresa.
 19. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 20. Traslladar els objectius estratŔgics en programes de mÓrqueting-mix concrets.
 21. Traslladar els objetius estratŔgics a programes de comunicaciˇ concrets.
 22. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 23. Valorar els principals conceptes i instruments de comunicaciˇ (offline i online).
 24. Valorar els principals conceptes i instruments del mÓrqueting.
 25. Valorar la importÓncia de les relacions comercials a llarg termini amb els clients (mÓrqueting de relacions).

Continguts

1. Introducció a la comunicació comercial.
Definició de comunicació comercial.
La comunicació integral de màrqueting.
Levolució de la comunicació integral de màrqueting.
La relació de la comunicació integral de màrqueting amb el branding.


2. El mix de comunicació i comunicació integral de màrqueting
Definició del mix de comunicació i els seus components.
El mix de comunicació com a part de la comunicació integral de màrqueting.
Punts de contacte de la comunicació integral de màrqueting.
Mitjans propis pagats i guanyats.
Procés de planificació de la comunicació integral de màrqueting.


3. El comportament del consumidor i la comunicació integral de màrqueting
Procés de presa de decisions del consumidor
Marcs teòrics que fonamenten les preses de decisions del consumidor
Percepcions, actituds i decisions
Influències ambientals en el comportament del consumidor.


4. Procés de comunicació
La naturalesa de la comunicació
Model bàsic de la comunicació
El procés de resposta


5. Font, missatge i factors relacionats amb el canal de comunicació
La matriu de persuasió.
Factors dorigen de la comunicació.
Anàlisi del poder de la font de comunicació
Estructura del missatge de comunicació


6. L'ús del màrqueting digital a la comunicació
Estratègia de màrqueting digital.
Social mitjana.
Màrqueting de continguts.
Màrqueting dinfluència.
Disseny del missatge.


7. La comunicació interna com a factor de la comunicació integral de màrqueting
Els punts de contacte de la comunicació integral de màrqueting i la comunicació interna
Màrqueting extern, màrqueting intern i màrqueting interactiu.
Disseny i gestió del servei al client.
Procés de servei i satisfacció del client.
Engagement i gestió de l'experiència del client


8. El branding intern com a factor de la comunicació integral de màrqueting
Definició i exemples de branding intern.
La diferència entre branding i gestió de la marca.
Posicionament de la marca ocupadora i diferenciació.
La importància de la cultura organitzacional


Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

 

L'assignatura de Comunicació Comercial farà servir una combinació de metodologies docents per tal de potenciar l'aprenentatge per part de l'alumne.

1) Classes magistrals: en aquestes sessions els professors desenvoluparan els principals conceptes i nocions de l'assignatura.

2) Realització d'activitats pràctiques i exercicis: els estudiants hauran de resoldre de forma autònoma o amb petits grups de treball les pràctiques i exercicis proposats. Algunes d'aquestes activitats es realitzaran a l'aula i altres no.

3) Activitats complementàries: lectura d'articles de premsa que contribueixin a il·lustrar i aclarir aspectes rellevants del contingut de l'assignatura.

4) Tutories presencials: l'estudiant disposarà d'unes hores on els professors de l'assignatura podran ajudar-lo/la a resoldre els dubtes que se li presentin en l'estudi de la matèria i/o en la resolució dels problemes.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Te˛rico-PrÓctiques 32,5 1,3 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25
Defensa de treballs 17 0,68 4, 22
Tipus: Supervisades      
Elaboraciˇ informe supervisat/ Tutories 5,5 0,22 7, 12, 14, 17, 20, 25
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi 36 1,44 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 25
Realitzaciˇ prÓctiques, exercicis i treball final en grup 25 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25
Realitzaciˇ prÓctiques, exercicis i treball final individual 20 0,8 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 24

Avaluaciˇ

El procés d'avaluació continuada està compost per: Assistència i participació en classes i seminaris. (absències màximes: 3) - 15%: en cas de més absències sense justificació, la qualificació d'aquesta part de participació és un zero. Quatre seminaris escrits sobre lectures i casos: el 15% de la nota final. Assignació final de curs (en grup): 35%. Examen final: 35%. Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. 

• És condició necessària, però no suficient, superar l'examen per aprovar l'assignatura.

• Per aprovar l'assignatura cal superar els seminaris, com a tasca final del curs, com a examen. • Les dates dels seminaris així com les presentacions orals del treball de curs s'especificaran en el marc del programa del curs a través del Campus Virtual.

• Es necessari assistir a les sessions de seminari. Qualsevol absència per problemes mèdics laborals o degudament documentats no tindrà cap efecte en la nota final. Es permet tenir tres absències injustificades al curs. • Els treballs escrits del seminari es presentaran davant la classe corresponent a través del Campus Virtual. Només s'avaluaran si l'estudiant assisteix a la sessió del seminari corresponent, o presenta justificació mèdica o laboral de l'absència.

• L'examen serà al final del semestre, el dia i l'horafixats per la Facultat, que es farà públic amb temps suficient i que l'estudiant haurà de confirmar a través de la pàgina web de la Facultat.

• L'estudiant haurà de comunicar la composició del grup i el tema triat per al document del curs a través del correu electrònic del professor durant les dues primeres setmanes del semestre. En cas contrari, no se'ls permetrà lliurar-lo.

• Els estudiants que no hagin superat tots els seminaris o l'assignació final del curs o tots dos podran presentar un nou escrit individual, determinat pel professor, per obtenir la qualificació necessària per superar les activitats d'avaluació que havien suspès. El professor especificarà als alumnes en aquesta situació les característiques i data de lliurament del treball corresponent.

• Els estudiants que no hagin superat l'examen tindran l'oportunitat de participar en les activitats de compensació, és a dir, podran tornar a presentar-se a l'examen suspès el dia que la Facultat determini, després de finalitzar el segon semestre.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pelqual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb lanormativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, esqualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 35% 2 0,08 2, 4, 7, 12, 20, 23, 24, 25
Participaciˇ a classe i assistŔncia 15% 2 0,08 2, 5, 6, 9, 14, 16, 19, 20, 22, 24
Seminaris 15% 8 0,32 3, 4, 5, 6, 10, 19, 21, 23
Treball final de curs 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

Belch, G. E., Belch, M. A., Guolla, M. A., Webb-Hughes, A. M., & Skolnick, H. (2021). Advertising and promotion: An integrated marketing communications perspective (Vol. 12). New York: McGraw-Hill/Irwin.

 

Bibliografia complementària:

Bonchek, M. (2014). Making sense of owned media. Harvard Business Review, 10, 2-4.

Corrêa, S. C. H., Soares, J. L., Christino, J. M. M., Gosling, M. D. S., & Goncalves, C. A. (2020). The influence of YouTubers on followers’ use intention. Journal of Research in Interactive Marketing, 14(2), 173-194.

Hollebeek, L. D., & Macky, K. (2019). Digital content marketing's role in fostering consumer engagement, trust, and value: Framework, fundamental propositions, and implications. Journal of interactive marketing, 45(1), 27-41.

Kotler, P., Keller, K., Manceau, D., & Hemonnet-Goujot, A. (2019). Marketing Management (16e édition) (No. hal-02176421).

Kotler, P., Armstrong, G., Harris, L. C., & He, H. (2020). Principles of marketing-Eight European edition. Harlow: Pearson Education Limited.

Mosley, R. (2014). Employer brand management: practical lessons from the world's leading employers. John Wiley & Sons.

Nai, A., & Maier, J. (2021). The wrath of candidates. Drivers of fear and enthusiasm appeals in election campaigns across the globe. Journal of Political Marketing, 1-18.

Teichert, T., Hardeck, D., Liu, Y., & Trivedi, R. (2018). How to implement informational and emotional appeals in print advertisements: A framework for choosing ad appeals based on advertisers' objectives and targeted demographics. Journal of Advertising Research, 58(3), 363-379.

Zhang, Y., & Neelankavil, J. P. (1997). The influence of culture on advertising effectiveness in China and the USA: A cross‐cultural study. European Journal of Marketing, 31(2), 134-149.


Programari

Excel, Power Point, Word