Logo UAB
2023/2024

Gestiˇ de la Distribuciˇ

Codi: 102356 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Facundo Garcia
Correu electr˛nic:
josefacundo.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jose Facundo Garcia

Prerequisits

Es recomana que l'alumne hagi superat les assignatures de Màrqueting I i Màrqueting II.

Es recomana tenir coneixements de màrqueting i una alta disposició a apendre sobre les estrègies, problemàtiques i activitats relacionades amb la gestió dels canals de distribució en qualsevol format i lloc. Sense ser rigurosos i com a anunci del que es tracta, correspondria a la profundització de la "p" de Place de les quatre "p's" del marqueting tradicional.


Objectius

Al acabar el curs l’ alumne ha de ser capaç de: 

•Entendre els principals conceptes i terminologia de gestió de la distribució, 
•Formular estratègies per a la gestió de la distribució,
•Identificar les relacions de intercanvi i millores en les pràctiques comercials i de gestió entre els membres del canal.
 

Al acabar el curs l’ alumne ha de saber:

•Analitzar situacions de gestió de la distribució i saber prendre decisions sobre el comportament dels que intervenen
•Valorar l’ importància de les relacions a llarg termini amb els clients i dissenyar sistemes col·laboratius
•Relacionar les distintes àrees de l’empresa amb l’enfoc d’orientació a resultats amb la millor utilització del canal de distribució

CompetŔncies

 • Aplicar els coneixements te˛rics per millorar les relacions amb els clients i prove´dors, i identificar els avantatges i inconvenients de les relacions per a ambdues parts: empresa i clients o prove´dors.
 • Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementaciˇ d'estratŔgies de les empreses.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera clara.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els conceptes de mÓrqueting estratŔgic per a la consecuciˇ d'una organitzaciˇ orientada al mercat.
 2. Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 5. Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 6. Entendre la importÓncia del mÓrqueting estratŔgic com a font d'avantatges competitius per a l'organitzaciˇ.
 7. Establir estratŔgies d'innovaciˇ i desenvolupament de nous productes.
 8. Formular i dissenyar diferents estratŔgies de creixement i diferenciaciˇ.
 9. Identificar els diferents elements que configuren un pla de comunicaciˇ i elaborar un pla de comunicaciˇ.
 10. Identificar els diferents elements que configuren un pla de mÓrqueting, i elaborar un pla de mÓrqueting.
 11. Identificar les diferŔncies en l'aplicaciˇ del mÓrqueting a diferents sectors econ˛mics o tipologies d'organitzacions.
 12. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 13. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Realitzar una anÓlisi del mercat i de les estructures competitives, i determinar un diagn˛stic estratŔgic per a l'empresa.
 16. ReconŔixer les diferents orientacions que pot adoptar una empresa.
 17. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 18. Traslladar els objectius estratŔgics en programes de mÓrqueting-mix concrets.
 19. Traslladar els objetius estratŔgics a programes de comunicaciˇ concrets.
 20. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 21. Valorar els principals conceptes i instruments de comunicaciˇ (offline i online).
 22. Valorar els principals conceptes i instruments del mÓrqueting.
 23. Valorar la importÓncia de les relacions comercials a llarg termini amb els clients (mÓrqueting de relacions).

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

 1. Que inclou el curs. Definició de la distribució
 2. Importància estratègica de la distribució. La circulació pel canal
 3. Organització de  la distribució comercial. Sistemes verticals i horitzontals
 4. Canvis evolutius: creixement, competència, augment del pes del detallista, les TIC, les relacions en la cadena de subministrament, el ECR

2. FORMES COMERCIALS I ANÀLISI ECONÒMICA

 1. El mercat: elements rellevants
 2. Justificació econòmica de la distribució i criteris de rendibilitat. Exemples de control: el DPP
 3. Funcions de distribució (majorista, detallista)
 4. Formes  i formats comercials amb i sense establiment

3. ENTORN DE LA DISTRIBUCIÓ

 1. Conflicte y Poder: capacitats i possibilitats  per exercir-lo
 2. La demanda (el consumidor). Anàlisi del procés de compra i del comportament del consumidor en l’ entorn de canvi
 3. Tecnologies i procediments de control: Planejament, Gestió , el CRM
 4. Entorn institucional i legislatiu
 5. Estructures distributives dels mercats: Dissenyar el sistema distributiu

4. ORGANITZACIÓ DELS SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ

 1. Conèixer al client i produir servei
 2. Assortiment i merchandising. Gestió per categories.
 3. Preu i rendibilitat . Ubicació i localització
 4. Distribució pròpia i Formes de cobrir el mercat
 5. Fidelitat del i pel canal
 6. Utilització estratègica de la marca

5. DISTRIBUCIÓ MULTICANAL I OMNICANAL

 1. Estratègia multicanal
 2. L' ecosistema omnicanal
 3. Estratègia omnicanal
 4. Com els minoristes tradicionals fora de línia i els minoristes en línia més nous han implementat amb èxit estratègies omnicanal.

Metodologia

El curs "Gestió de la Distribució" del 4t curs del Grau té 6 crèdits ECTS, és a dir, un total de 150 hores de dedicació de l'estudiant (25 hores per crèdit). S'estructuren en diferents tipus d'activitats formatives i metodologies que es descriuen a continuació. Combinen un enfocament teòric ben fonamentat amb exercicis pràctics, que permeten una aproximació directa a la realitat de la gestió actual de la distribució.  La docència s'oferirà al campus o en format híbrid remot i presencial, en funció del nombre d'alumnes per grup. Casos pràctics, conferències teòriques, debats, activitats a classe, seminaris. Aquests són els principals exemples metodològics utilitzats en aquest curs.

La participació proactiva de l'alumne es considera un avantatge i, per tant, és fomentada pel professor.  Els fonaments teòrics s'exposaran a les classes teòriques, que estaran obertes en tot moment a la participació dels alumnes per al seu aclariment i debat.  Els fonaments de la teoria es basaran en la lectura de textos i l'estudi autònom, tant del material exposat a les classes com d'altres materials que s'indicaran a classe, o a través del Campus Virtual. El treball d'estudi es complementarà amb exercicis individuals relacionats amb les lectures i els casos del seminari, a partir dels quals es realitzarà un debat entre els alumnes dirigits pel professor.

Durant el curs, hi haurà un total de 4 seminaris. Els seminaris inclouran treballs escrits i presentacions de classe. Es comunicarà a través del Campus Virtual, amb suficient avís, de quines activitats específiques serà cada seminari, i de la preparació necessària per part dels estudiants. El treball d'estudi es complementarà amb exercicis individuals relacionats amb les lectures i casos del seminari. Tots els seminaris seran avaluats, tant pel que fa a les aportacions orals a classe com, si escau, als treballs escrits.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Hores de classe 40 1,6 7, 8, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Seminaris 10 0,4 2, 5, 9, 12, 19, 20, 21
Tipus: Aut˛nomes      
Relacions dins el canal- Hores d' estudi 92 3,68 23

Avaluaciˇ

El procés d'avaluació continuada està compost per: Assistència i participació en classes i seminaris. (absències màximes: 3) - 15%: en cas de més absències sense justificació, la qualificació d'aquesta part de participació és un zero. Quatre seminaris escrits sobre lectures i casos: el 15% de la nota final. Només es consideraran les tres primeres qualificacions. Assignació final de curs (en grup): 35%. Examen final: 35%. Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

• És condició necessària, però no suficient, superar l'examen per aprovar l'assignatura.

• Per aprovar l'assignatura cal superar els seminaris, com a tasca final del curs, com a examen. • Les dates dels seminaris així com les presentacions orals del treball de curs s'especificaran en el marc del programa del curs a través del Campus Virtual.

• Es necessari assistir a les sessions de seminari. Qualsevol absència per problemes mèdics laborals o degudament documentats no tindrà cap efecte en la nota final. Es permet tenir tres absències injustificades al curs. • Els treballs escrits del seminari es presentaran davant la classe corresponent a través del Campus Virtual. Només s'avaluaran si l'estudiant assisteix a la sessió del seminari corresponent, o presenta justificació mèdica o laboral de l'absència.

• L'examen serà al final del semestre, el dia i l'hora fixats per la Facultat, que es farà públicamb temps suficienti que l'estudiant haurà de confirmar a través de la pàgina web de la Facultat.

• L'estudiant haurà de comunicar la composició del grup i el tema triat per al document del curs a través del correu electrònic del professor durant les dues primeres setmanes del semestre. En cas contrari, no se'ls permetrà lliurar-lo.

• Els estudiants que no hagin superat tots els seminaris o l'assignació final del curs o tots dos podran presentar un nou escrit individual, determinat pel professor, per obtenir la qualificació necessària per superar les activitats d'avaluació que havien suspès. El professor especificarà als alumnes en aquesta situació les característiques i data de lliurament del treball corresponent.

• Els estudiants que no hagin superat l'examen tindran l'oportunitat de participar en les activitats de compensació, és a dir, podran tornar a presentar-se a l'examen suspès el dia que la Facultat determini, després de finalitzar el segon semestre.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb lanormativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiantrealitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

<spanid="result_box" lang="ca">

Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 35 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22
Participaciˇ a classe i assistŔncia 15 2 0,08 4, 5, 7, 12, 14, 19, 21
Semniari de Premsa - Individual i en Grup 15 2 0,08 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20
treball final de curs 35 2 0,08 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 23

Bibliografia

BASIC BIBLIOGRAPHY

Palmatier, R. W., Sivadas, E., Stern, L. W., & El-Ansary, A. I. (2019). Marketing Channel Strategy: An Omni-channel Approach. Routledge.

Harris, L. C., Kotler, P., & Armstrong, G. (2020). PRINCIPLES OF MARKETING EIGHTH EUROPEAN EDITION.

Bell, D. R., Gallino, S., & Moreno, A. (2014). How to win in an omnichannel world. MIT Sloan Management Review56(1), 45.

COMPLEMENTARY BIBLIOGRAPHY

Ailawadi, K. L., & Farris, P. W. (2017). Managing multi-and omni-channel distribution: metrics and research directions. Journal of retailing93(1), 120-135.

Berkhout, Constant (2019) Assortment and Merchandising Strategy. Building a Retail Plan to Improve Shopper Experience. Springer.

Brewer, P., & Sebby, A. G. (2021). The effect of online restaurant menus on consumers’ purchase intentions during the COVID-19 pandemic. International Journal of Hospitality Management94, 102777.

Gassenheimer, J. B., Hunter, G. L., & Siguaw, J. A. (2007). An evolving theory of hybrid distribution: Taming a hostile supply network. Industrial Marketing Management36(5), 604-616.

Grewal, D., Noble, S. M., Roggeveen, A. L., & Nordfalt, J. (2020). The future of in-store technology. Journal of the Academy of Marketing Science48(1), 96-113.

Hossain, T. M. T., Akter, S., Kattiyapornpong, U., & Dwivedi, Y. (2020). Reconceptualizing integration quality dynamics for omnichannel marketing. Industrial Marketing Management87, 225-241.

Mendocilla, M., Matamoros, P. M., & Matute, J. (2021). QUICKSERV: a service quality assessment tool for the quick-service restaurant industry. British Food Journal.

Mc Ginn, Daniel: What did 2020 do to retail? Hardvard Business Review. 2020.

Roggeveen, A. L., & Sethuraman, R. (2020). How the COVID-19 pandemic may change the world of Retailing. Journal of Retailing96(2), 169.

Kollmann, T., Kuckertz, A., & Kayser, I. (2012). Cannibalization or synergy? Consumers' channel selection in online–offline multichannel systems. Journal of Retailing and Consumer Services19(2), 186-194.

Steinhoff, L., Arli, D., Weaven, S., & Kozlenkova, I. V. (2019). Online relationship marketing. Journal of the Academy of marketing science47(3), 369-393.

Tsai, T. M., Wang, W. N., Lin, Y. T., & Choub, S. C. (2015). An O2O commerce service framework and its effectiveness analysis with application to proximity commerce. Procedia Manufacturing3, 3498-3505.

Verhoef, P. C., Neslin, S. A., & Vroomen, B. (2007). Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon. International journal of research in marketing24(2), 129-148.

Webb, K. L., & Lambe, C. J. (2007). Internal multi-channel conflict: An exploratory investigation and conceptual framework. Industrial Marketing Management36(1), 29-43.

Zhao, Z., & Balagué, C. (2015). Designing branded mobile apps: Fundamentals and recommendations. Business Horizons58(3), 305-315.


Programari

Bons coneixements de Microsoft Office i també experiencia en la utilització de software per anàlisi estadistics.