Logo UAB
2023/2024

Simulaciˇ de Gestiˇ

Codi: 102350 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Obis Artal
Correu electr˛nic:
teresa.obis@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits, encara que és recomanable que els alumnes hagin cursat les assignatures Direcció de Màrqueting i Direcció Estratègica I i II.


Objectius

Formar als alumnes en la presa de decisions de màrqueting estratègic mitjançant l'ús d'un simulador o joc d'empreses.

Els alumnes viuen l'experiència pràctica de desenvolupar una estratègia de màrqueting completa. A partir de l'anàlisi de la informació disponible, els alumnes prenen les decisions corresponents i el simulador permet comprovar en temps real l'èxit o el fracàs de l'estratègia plantejada.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Aplicar els coneixements te˛rics per millorar les relacions amb els clients i prove´dors, i identificar els avantatges i inconvenients de les relacions per a ambdues parts: empresa i clients o prove´dors.
 • Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Demostrar que es coneixen els processos d'implementaciˇ d'estratŔgies de les empreses.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Transmetre els objectius de l'empresa, del departament o de la feina que es desenvolupa d'una manera clara.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ.
 2. Aplicar els conceptes de mÓrqueting estratŔgic per a la consecuciˇ d'una organitzaciˇ orientada al mercat.
 3. Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 7. Entendre la importÓncia del mÓrqueting estratŔgic com a font d'avantatges competitius per a l'organitzaciˇ.
 8. Establir estratŔgies d'innovaciˇ i desenvolupament de nous productes.
 9. Formular i dissenyar diferents estratŔgies de creixement i diferenciaciˇ.
 10. Identificar els diferents elements que configuren un pla de comunicaciˇ i elaborar un pla de comunicaciˇ.
 11. Identificar els diferents elements que configuren un pla de mÓrqueting, i elaborar un pla de mÓrqueting.
 12. Identificar les diferŔncies en l'aplicaciˇ del mÓrqueting a diferents sectors econ˛mics o tipologies d'organitzacions.
 13. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 14. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 15. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat Ŕtica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Realitzar una anÓlisi del mercat i de les estructures competitives, i determinar un diagn˛stic estratŔgic per a l'empresa.
 18. ReconŔixer les diferents orientacions que pot adoptar una empresa.
 19. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 20. Traslladar els objectius estratŔgics en programes de mÓrqueting-mix concrets.
 21. Traslladar els objetius estratŔgics a programes de comunicaciˇ concrets.
 22. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 23. Valorar els principals conceptes i instruments de comunicaciˇ (offline i online).
 24. Valorar els principals conceptes i instruments del mÓrqueting.
 25. Valorar la importÓncia de les relacions comercials a llarg termini amb els clients (mÓrqueting de relacions).

Continguts

 1. Formació de grups de treball i descripció general del model MARKSTRAT. Lliurament d'informació inicial i comentari de les lectures obligatòries.
 2. Decisions de prova per familiaritzar-se amb el joc.
 3. Presa de les decisions, de la 1 a la 9/10.
 4. Desenvolupament d'un sistema d'informació per a l'ajuda a la presa de decisions.
 5. Presentació oral i escrita del treball realitzat.
 6. Anàlisi comparativa de les estratègies seguides pels diferents grups i conclusions.

Metodologia

Es tracta d'un joc d'empreses que gira fonamentalment entorn de decisions de Màrqueting i Direcció d'empreses (recerca de mercats, política de preus, publicitat, posicionament, segmentació i constitució de la cartera de productes) estudiant la repercussió d'aquestes decisions mitjançant una anàlisi de la informació comptable i de mercat. Es constitueixen grups d'estudiants i cadascun d'ells gestiona una empresa fictícia. Les empreses entren en competència en un mateix mercat i en funció de les decisions que pren cada grup es configuren les posicions, participacions i resultats econòmics de cada empresa. Al final es fa un estudi dels resultats obtinguts i s'analitzen les decisions preses en funció de la teoria i els conceptes que s'han estudiat en altres assignatures del grau.
 
L'assistència a les classes és obligatòria. En el format no presencial, per assistència s'entendrà l'estar disponible en les connexions proposades. Formeu part del comitè de direcció d'una empresa i no us podeu perdre les decisions que es prenen en cada sessió.
 
El programari utilitzat en aquesta assignatura és el següent:

Makstrat-2: joc d'empresa en el qual es basa l'assignatura.

Excel: ús intensiu d'aquesta eina per a analitzar la informació disponible i millorar la presa de decisions.

Teams: treball en equip i transferència de fitxersentre els estudiants d'un grup i amb el professorat que gestiona el joc. 
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes prÓctiques, anÓlisis de la informaciˇ i presa de decisions 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Classes teˇriques, discussiˇ de casos i presentaciˇ de treballs 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment dels treballs a realitzar i dels casos a preparar 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Tipus: Aut˛nomes      
Lectures relacionades, preparaciˇ de casos i prÓctiques, estudi i elaboraciˇ d'esquemes 69 2,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Avaluaciˇ

* Prova individual sobre el Manual del Markstrat (20%).

L'asistencia es computarà de la següent manera: present = 2 punts, Retràs o Falta justificada = 1, Falta no justificada = 0 punts.

* Resultats obtinguts pel grup en la simulació (40% de la nota).

      - L'alumne/a que no superi el 80% d'asistencia perdrà un 50% de la nota obtinguda pel seu grup en la simulació.

      - L'alumne/a que no superi el 70% d'asistencia perdrà el 100% de la nota obtinguda pel seu grup en la simulació.

* Informe final del grup sobre l'estratègia i els resultats de la seva empresa (15%).

* Presentació d'algun resultat remarcable que s'ha produït en la gestió de la seva empresa (15%)

* Elaboració d'un cuadre de comandament que permeti visualitzar els principals indicadors de gestió (KPI) (10%).

 

Un alumne serà considerat "No avaluable" en l'assignatura, si informa el professor que deixa l'assignatura abans de la setmana 7 del curs.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única. 

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran al campus virtual a l'inici del curs i es realitzaran dins de les setmanes de docència. No hi ha examen final de l'assignatura.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de lesactivitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Al campus virtual s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

En aquest sentit, qualsevol lliurament que s'identifiqui plagiat d'altres companys o de qualsevol altra font comporta un zero en aquesta avaluació. En cas de plagi entre companys del curs el zero serà tant per qui fa el plagi com per qui ho facilita. 

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Creaciˇ d'un quadre de comandament 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Examen Markstrat 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Informe final del grup 15% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Presentaciˇ de resultats 15% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Resultats simulaciˇ 40% 8,5 0,34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BASICA:

Markstrat-2. Manual del Participante. Publicació Interna

Larréché, J. C. y Gatignon, M.: Markstrat-2, Marketing, Strategy Simulation, The Scientific Press, 1990

 

BIBLIOGRAFIA COMLEMENTARIA:

UDIZ GERMAN: "Manual de Dirección Comercial i  Marketing", Ed. Grudiz, (2019 - Última Edició)-Edició Electrònica.

ANTONIO MATEO SANZ, :"Dirección Comercial", Ed. Ommpress, (2019 - Última Edició)

PÉREZ Fabián i SCHEFER Raymon,:"Dirección Comercial Avanzada: Del Análisis a la Propuesta de Valor", Ed. Cengage (2015 - Última Edició) - Edició Electrònica

GRANT, R.M. (2014): Dirección estratégica. Madrid: Civitas.

GUERRAS, L.A.; NAVAS, J.E. (2015): La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. Madrid: Thomson-Civitas.


Programari

Markstrat - 2

Microsoft Excel

Microsoft Teams