Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa II

Codi: 102347 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Guallarte Nuez
Correu electrònic:
carlos.guallarte@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Victor Manuel Gimenez Garcia
Joan Llonch Andreu
Maria Teresa Obis Artal
Inmaculada Vilardell Riera
Ana Maria Arza Jauregui
Sergio Cadena Abadias

Prerequisits

L’assignatura 102347 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa II és una assignatura impartida en el marc del programa Cooperació Educativa en alternança PROGRAMA UNIVERSITAT EMPRESA (PUE)  que té una durada de dos cursos acadèmics.

Correspon a una assignatura Optativa de 12 ECTS que recull el desplegament i valoració del segon període de practiques a empreses i/o institucions del PUE.

Com a requisit previ caldrà tenir superada l’assignatura 102348 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa I d’aquest Programa.

Aquesta assignatura només està disponible pels estudiants dels graus d'ECONOMIA i ADE en catàla/castellà

 


Objectius

Els objectius fonamentals son:

  - Facilitar la professionalització de l'estudiant mitjançant la seva formació pràctica a l'empresa.

  - Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en les diferents matèries cursades durant el grau i així poder complementar la formació acadèmica rebuda.

  - Facilitar a l'estudiant un acostament directe al món professional i empresarial que li permeti identificar el perfil professional mes idoni a les seves habilitats i competències adquirides durant la seva formació acadèmica.

 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 3. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 4. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 5. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 6. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

Aquest segon  període de pràctiques recollit a l’assignatura 102347 Pràctiques Externes Programa Universitat Empresa II ofereix a l'estudiant la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements derivats del seu primer període de pràctiques  i rebuts a la Universitat, afavorint i refermant l'adquisició de competències que el preparin per l'exercici professional, facilitant la seva inserció en el mercat de treball i fomentat la seva capacitat emprenedora.

L'empresa participant en el PUE acull estudiants prèviament seleccionats segons expedient acadèmic i amb el perfil adient per a realitzar les tasques previstes en el projecte formatiu.

L’assignació del projecte formatiu en el segon període ve determinat pel resultat del primer període.  A indicació dels tutors, el segon període de pràctiques pot coincidir, ser en diferent secció (país) o realitzar-se en altra entitat.

Aquesta assignatura forma part de la Menció PUE (30ECTS)

Aquestes pràctiques són supervisades per un/a tutor/a de l'empresa; conjuntament amb el tutor acadèmic vetllen pel desplegament del perfil de pràctiques planificat previament.

Completen la formació especifica del  PUE el  Seminari PUE (6 ECTS) i les activitats PUE, inclouen principalment conferencies i seminaris impartits per professors i experts de les empreses del Programa.


Metodologia

S'ofertaran un màxim de 65  places de pràctiques curriculars en funció de l'interès i necessitats de les empreses col·laboradores.

El nombre d'hores s'interpreta en terme de mínims del període de pràctiques de quatre mesos de dedicació a temps complert dins del marc del programa de formació en alternança.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Pràctiques a empreses 296,5 11,86 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es determinarà en un 60% en funció de l'informe del tutor d'empresa contrastat i homogeneïtzat d'acord amb el seguiment fet pel tutor acadèmic (40%) en base l’autoinforme realitzat per l’alumne.

Una qualificació per sota de cinc implica la impossibilitat de repetir l'assignatura en cursos posteriors.

Aquesta assignatura no és objecte d'equiparació amb altres assignatures i/o experiències de tipus laboral.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació període de pràctiques: externa 60% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6
Avaluació període de pràctiques: interna 40% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

A determinar en cada cas.


Programari

Microsoft Office, Excel avançat, power BI, tableau, SAP