Logo UAB
2023/2024

Seminari Programa Universitat Empresa

Codi: 102346 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Marimon Fabregas
Correu electrònic:
juan.marimon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

L’assignatura 102346 Seminari Programa Universitat Empresa és una assignatura impartida en el marc del programa Cooperació Educativa en alternança PROGRAMA UNIVERSITAT EMPRESA (PUE) (www.eco.uab.cat/ue)

"Aquesta assignatura només està disponible pels estudiants dels graus d'ECONOMIA
i ADE en catàla/castellà"

L’assignatura “102346 Seminari Programa Universitat Empresa ” optativa de 6 ECTS recull la docència d’informàtica de “mans al teclat” per tal que els alumnes tinguin un domini realment ampli i pràctic de la utilització i aplicacions dels fulls de càlcul, molt ajustat i adaptat a les necessitats reals de l’ús que cal fer-ne tant en la seva futura pràctica professional, com en la seva aplicació en altres matèries dels seus estudis.

Al ser una assignatura del Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa que possibilita l’obtenció de la menció PUE al grau corresponent, el desplegament acadèmic fa possible i necessari un nivell del Seminari PUE (habilitats informàtiques) suficient i adequat al perfil de les pràctiques a empreses i institucions. El Seminari PUE té docència al primer quadrimestre abans de l’inici del primer període de pràctiques.

 

Requisits previs a l’inici de l’assignatura:

Haver estat admès per la Comissió d’Admissió a la Menció PUE establerta a la Facultat d’Economia i Empresa aplicant els criteris de mèrit acadèmic que inclouen expedient acadèmic, nombre de ECTS superats,  competència lingüística  i idoneïtat de l’alumne als perfils de pràctiques.

El contingut d’aquest seminari pressuposa que l’estudiant ja té uns coneixements previs de matèria relacionada amb els “Sistemes d’Informació”, bé perquè els ha adquirit en altres assignatures o per d’altres vies. És per aquest motiu que la present Guia d’Estudi s’inicia amb el primer capítol, que té per objectiu definir i exposar els coneixements que l’estudiant ha de conèixer prèviament a la realització d’aquesta Assignatura.


Objectius

El seminari està dissenyat per aconseguir que, a la seva finalització, els estudiants tinguin un domini realment ampli i pràctic de la utilització i aplicacions dels fulls de càlcul i l’anàlisi i gestió eficient de dades, molt ajustat i adaptat a les necessitats reals de l’ús que cal fer-ne tant en la seva futura pràctica professional, com en la seva aplicació en altres matèries dels seus estudis.

A continuació s’exposa una relació dels principals objectius del seminari: 

- Objectius generals

-   Preparar l’estudiant per a què pugui utilitzar amb facilitat els fulls de càlcul en altres disciplines del seu Pla d’Estudis que requereixin de la seva utilització.

-   Aconseguir que l’estudiant conegui aplicacions reals i pràctiques dels fulls de càlcul utilitzades en les empreses.

-   En definitiva, proporcionar als estudiants amplis coneixements i criteris d’utilització pràctica que els permetin aplicar les eines que proporcionen els fulls de càlcul en qualsevol necessitat que es trobin, tant en els seus estudis com a la pràctica professional.

- Objectius concrets

-   Preparar l’estudiant per a què sigui capaç d’utilitzar amb facilitat i agilitat fulls de càlcul ja creats.

-   Proporcionar-li els coneixements necessaris per planificar, dissenyar, crear i editar models de full de càlcul.

-   Ensenyar-li a utilitzar la llibreria de funcions que ens proporciona un full de càlcul, així com aprendre a combinar aquestes funcions per aconseguir plantejar fórmules complexes.

-   Explicar-li les opcions que permeten optimitzar l’edició i utilització dels fulls de càlcul.

-   Donar-li amplis coneixements per al domini de les eines d'anàlisi i gestió de dades que ens proporcionen els fulls de càlcul, i que ens permeten manipular i analitzar grans volums de dades. Especial èmfasi en el domini de les taules dinàmiques.

-   Instruir-lo en l’anàlisi i presentació dels resultats obtinguts mitjançant fulls de càlcul.  

-   Introduir-lo en el coneixement de la programació de macros.

-   En definitiva, proporcionar uns amplis coneixements que permetin a l’estudiant treure el màxim rendiment dels fulls de càlcul, amb eficiència i productivitat, així com saber resoldre qualsevol necessitat que calgui plantejar amb un full de càlcul. 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 3. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 4. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 5. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 6. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

TEMA 1. Treballant amb un full de càlcul

-      Mètodes optimitzats de desplaçament per un full de càlcul

-      Selecció optimitzada de rangs

-      Edició avançada: variants de copiar, moure, inserir i eliminar rangs de cel·les

-      Opcions d’enganxar continguts prèviament copiats: “Pegado especial”

-      Organització de finestres. Immobilitzar i dividir panells

-      Generació de sèries de dades

-      Inserir comentaris

-      Ordenar dades

-      Validacions

-      Formats condicionals

-      Opcions de protecció

-      Formats de cel·la personalitzats

TEMA 2. Fórmules i gràfics

-      Prioritats de càlcul en una fórmula

-      Donar nom a cel·les i rangs

-      Les referències relatives i absolutes; la seva aplicació

-      Fórmules amb referències a d’altres fulls de càlcul del mateix llibre o d’altres llibres. Referències 3D. Vincles

-      Conceptes essencials per crear un gràfic

-      Minigràfics

-      Auditoria de fórmules

TEMA 3. Les funcions condicionals

-      Les condicions. Concepte i lògica. Combinació de condicions

-      La funció SI

-      Funcions condicionals múltiples i enllaçades

-      Altres funcions condicionals: CONTAR.SI, SUMAR.SI, CONTAR.SI.CONJUNTO, ...

-      Funcions de tractament d’errors

-      Introducció a les fórmules matricials i al concepte de matrius dinàmiques

TEMA 4. Les funcions de text i data

-      Descripció de les funcions de text més rellevants

-      Aplicació combinada de les funcions de text

-      Descripció de les funcions de data més rellevants

-      Aplicació combinada de les funcions de data

-      Aplicació de les funcions de text i data en validacions i formats condicionals

TEMA 5. Treballant amb dades. Taules, llistes, bases de dades

-      Les taules, element fonamental en l’organització i gestió de dades. Edició i càlculs en taules

-      Filtres i filtres avançats

-      L’opció “Quitar duplicados”

-      Consolidar dades

-      Esquemes i subtotals

-      Anàlisi d’hipòtesis: “Buscar Objetivo”, Generació de taules de dades, Escenaris

-      El Solver

TEMA 6. Les funcions de cerca i referència

-      Descripció de les funcions de cerca i referència més rellevants

 • Les funcions BUSCARV i BUSCARX
 • La funció COINCIDIR
 • La funció INDICE
 • LA funció INDIRECTO

-      Aplicació combinada de les funcions de cerca i referència, i amb d’altres funcions.

TEMA 7. Les taules dinàmiques

-      Creació i disseny de taules dinàmiques

-      Opcions de les taules dinàmiques

-      Opcions de filtre a les taules dinàmiques: segmentacions i escales de temps

-      Càlculs en les taules dinàmiques

-      Gràfics dinàmics

TEMA 8. Les macros

-      Concepte de macro

-      Creació de macros de teclat

-      Referències relatives i absolutes al crear una macro

-      L’editor VBA: modificacions simples d’una macro creada

-      Com assignar una macro a un botó, controls de formulari i objectes


Metodologia

En tractar-se d’un contingut eminentment pràctic, realitzat en la seva totalitat a les aules d’ordinadors, els alumnes apliquen de manera constant i immediata els coneixements adquirits en els exercicis i pràctiques que es van realitzant a l’aula. Aquest plantejament permet realitzar una avaluació continuada de l’evolució dels estudiants, facilita la detecció de possibles dificultats que pugui tenir els estudiants en alguna matèria o tema, dona la possibilitat de resoldre els dubtes, permet recomanar exercicis complementaris de reforç si es considera necessari.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68 4, 5
Classes teòriques 32,5 1,3 4, 5
Tipus: Autònomes      
Treball individual i/o en grup per a la preparació d'exercicis proposats a les classes 96,5 3,86 1, 2, 3, 4, 5

Avaluació

L’avaluació final és el resultat d’un examen, també pràctic, en el qual els estudiants hauran de realitzar una sèrie d’exercicis similars als que s’han anat realitzant a les sessions del seminari i els que s’han anat proposant per resoldre fora de l’aula, dins del temps que cada estudiant ha de dedicar al treball personal.

El pes de l’avaluació continuada (elaboració de pràctiques) i seguiment de classes (10%), i avaluació parcial (80%), és d’un 90%.

L’avaluació final té un pes del 10% en la qualificació final de l’assignatura.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora dela revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim dedues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a les classes 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen final 10% 1 0,04 1, 3, 4, 5
Examen parcial 1 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5
Examen parcial 2 40% 1,5 0,06 1, 3, 4, 5

Bibliografia

Donada la constant evolució i actualitzacions d’Excel (hi ha actualitzacions mensuals), la documentació escrita (llibres) no pot reflectir de manera actualitzada totes les possibilitats d’Excel. És per aquest motiu que es recomana la consulta directa als propis enllaços a documentació, suport i tutorials que proporciona Microsoft, des de la pròpia ajuda d’Excel.

Un enllaç inicial que obre la porta a centenars d’articles i tutorials, estructurats per temàtiques, és:

https://support.microsoft.com/es-es/excel

A més de l’enllaç oficial de Microsoft a la xarxa es poden trobar centenars de referències a temes específics d’Excel, només introduint el concepte desitjat al buscador.


Programari

Microsoft Excel, versió 365