Logo UAB
2023/2024

Economia de l'Empresa I

Codi: 102343 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses FB 1 1
2501573 Economia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Gispert Pellicer
Correu electrònic:
carles.gispert@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Stefan Felix van Hemmen
Josep Font Cot
Juan Lloret Villota
Yulia Ponomareva Minchenko
Joan Antoni Roncal Borrego

Prerequisits

Es tracta d'una assignatura de formació bàsica de primer curs. Per tant no hi ha cap prerequisit de coneixements previs. 


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els conceptes bàsics de la gestió empresarial i comprendre com aquests interactuen en la creació de valor de les empreses i la seva posterior distribució.

 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar les contribucions positives que les empreses realitzen a la societat desenvolupant una gestió socialment responsable i impulsant el desenvolupament d'instruments objectius que permetin mesurar i valorar les contribucions esmentades.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Identificar els competidors de les empreses, veure com interaccionen entre ells i elaborar d'estratègies òptimes en cada cas per estimular la competitivitat.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les tècniques de negociació.
 2. Calcular fluxos econòmics i financers de l'empresa.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Dissenyar organitzacions des de la perspectiva de la maximització del valor.
 8. Identificar els models d'empresa, tant des de la perspectiva de la propietat com de l'organització interna.
 9. Identificar els principals mecanismes d'incentius utilitzats a les empreses.
 10. Identificar les condicions que afavoreixen la delegació de decisions.
 11. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 12. Liderar equips multidisciplinaris i multiculturals, implementar nous projectes, coordinar, negociar i gestionar els conflictes.
 13. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 14. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 15. Resoldre problemes en la presa de decisions en els diferents nivells funcionals de l'empresa.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 18. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

L'assignatura es composa de dos blocs diferenciats:

BLOC I. L'EMPRESA

Dedicat a descriure les principals característiques del que s'entén com una empresa. Els principals temes abordats al llarg d'aquest bloc seran:

 • Definicions
 • Taxonomies i introducció a l'anàlisi de l'empresa des de diferents perspectives:

              Perspectiva econòmica
              Perspectiva jurídica
              Perspectiva comptable
              Perspectiva financera
            

BLOC II. ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

Dedicat a presentar les principals decisions i dilemes de la gestió de les empreses. Els principals temes abordats de forma introductoria al llarg d'aquest bloc seran:

 • Enumeració i identificació de les principals decisions empresarials
 • Introducció a la presa de decisions:

            Estratègia empresarial
            Selecció de l'estratègia empresarial: Objectius de les empreses
            Implementació de l'estratègia
            Delegació de decisions

 • Decisions i competitivitat empresarial.

             Avantatge competitiva
             Determinants de l'avantatge competitiva
             Les capacitats o habilitats directives
             L' organització interna de l'empresa


Metodologia

Al llarg del curs es desenvoluparan els diferents apartats del programa.

Al mateix al campus virtual hi haurà una sèrie de material de estudi i activitats que l'alumne ha de treballar prèviament a les classes i que serviran per motivar i millorar la comprensió del tema.

Al llarg de cada tema es proposaran una sèrie d'exercicis o activitats per reforçar els continguts esmentats.

Hi haurà unes hores cada setmana (tutories) per atendre de forma individualitzada als estudiants i solucionar els dubtes que puguin tenir.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teoria 32,5 1,3 1, 2, 7, 8, 10, 13, 15, 16
Resolució i discusió d'exercicis 17 0,68 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories i Activitats programades 10 0,4 2, 4, 6, 11, 13, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi de l'assignatura, lectures, exercicis i preguntes proposades 84 3,36 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16

Avaluació

L'avaluació del curs consistirà en:

Examen parcial no eliminatori o exercici parcial de seguiment. S'avalua el contingut del Bloc I, resultant en una nota que representa el 25% de la nota final del curs.

Seguiment del curs. El correcte seguiment del curs exigeix l'assistència a classe i la realització dels exercicis, proves i activitats programades per cada un dels temes. Al llarg del curs s’avaluaran tots aquests aspectes i resultaran en una nota que representarà el 30% de la nota final del curs.

Examen final. S'avaluen tots els continguts de l'assignatura. La nota de l'examen final representa el 45% de la nota final del curs. Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir un mínim de 3,5 a l'examen final. Si la nota de l'examen final és inferior a 3,5 la nota màxima del curs serà de 3,5.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5 la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

Un estudiant que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.

Calendari d’activitats d’avaluació: Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre. La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. "La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB) . Els i les estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió deles qualificacions: Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Irregularitats en actes d’avaluació: Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 45% 2 0,08 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18
Examen parcial 25% 1,5 0,06 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16
Lliurament exercicis, casos d'empresa, debats i lectures 30% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

Per cada tema està prevista l'elaboració d'uns apunts disponibles al campus virtual.

També per cada tema, al final d'aquests apunts hi ha una col.lecció d'exercicis, una bibliografia específica i un glosari dels termes més importants a estudiar.

Altres llibres relacionats:

ALEGRE, L.; C.BERNÉ y C. GALVE (2000): "Fundamentos de economía de la empresa: perspectiva funcional". 2a Ed. Ariel Economía. [Nota: darrera edició identificada]

GARCÍA MÁRQUEZ, F.P. et. al. (2013): "Dirección y gestión empresarial" 1a Ed. McGraw-Hill [Nota: darrera edició identificada]

GARRIDO, S.; CUADRADO, M.R. (2019) "Fundamentos de gestión de empresas" Editorial Universitaria Ramón Areces

GARRIDO, S.; CUADRADO, M.R. (2019) "Casos prácticos de gestión de empresas" Editorial Universitaria Ramón Areces

HEIFETZ, R.; M. LINSKY (2021): "Liderazgo sin límites" Editorial Reverte

KUGLIN, F. A.; J. HOOK. (2007): "Building, Leading, and Managing Strategic Alliances : How to Work Effectively and Profitably with Partner Companies" Ed. AMACOM [Nota: darrera edició identificada]

PIN, J.R.; STEIN, G. (2020): “Liderar personas con inteligencia artificial” 1.ª Ed. Mc Graw-Hill

RANDALL S. KROSZNER AND LOUIS PUTTERMAN (2009): "The Economic Nature of the Firm: A Reader", 3rd Edition. Cambridge [Nota: darrera edició identificada]

TRIADO IVERN, X.M.; APARICIO CHUECA, P.; JARÍA CHACON, N. (2011): "Administración de la empresa. Teoría y práctica". Mc Graw Hill. [Nota: darrera edició identificada]

WORLD BANK (2019) "Doing Business 2020" Document digital accessible a: https://espanol.doingbusiness.org/es/reports/global-reports/doing-business-2020

WORLD ECONOMIC FORUM (2020) "Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery" Document digital accessible a: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020


Programari

No es preveu la utilització de programari específic en aquesta matèria.