Logo UAB
2023/2024

Recursos Humans

Codi: 102342 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses FB 2 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Martinez Lizama
Correu electrònic:
carlos.martinez.lizama@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Stefan Felix van Hemmen
Carlos Martinez Lizama
Eduardo Balbuena Longo
Maria Mercedes Magaña Juarez

Prerequisits

L’assignatura requereix un coneixement general de l’empresa. Aquest coneixement s’adquireix en l’assignatura Economia de l’Empresa I.


Objectius

Els recursos humans són un element fonamental de les organitzacions. Això és encara més important per les economies del nostre entorn més proper, orientades cada cop més als serveis. Per altra part, moltes organitzacions presents als nostre entorn són o tenen relacions internacionals, cosa que implica la necessitat d’estudiar la gestió de persones en una situació econòmica i cultural molt més complexa que la es podria trobar fa uns anys.

L’assignatura pretén oferir una visió dels recursos humans en que es considerin els principals aspectes estratègics per permetre una comprensió dels processos que es duen a terme en aquesta àrea de les empreses.

Els objectius de l’assignatura són, per tant:

Entendre el concepte de gestió estratègica dels recursos humans; comprendre els mecanismes de informació i comunicació en l’empresa; analitzar i assimilar qüestions a tenir en compte a l’hora de definir la provisió dels recursos humans. Definir la política de formació i desenvolupament; Plantejar i avaluar la organització i el disseny del lloc de treball; entendre els objectius i els instruments per avaluar l’acompliment i la compensació; compaginar tots els elements previs per tal de dissenyar les carreres professionals i els possibles processos de redimensió de l’organització. Finalment l’estudiant haurà de poder fer una definició de l’estratègia de recursos humans i aplicació de polítiques per a diferents tipus d’organitzacions, en diferents circumstàncies, per tal d’incrementar la generació de valor. Addcionalment, es consideraran i discutiran pràctiques reals de les empreses pel que fa a les polítiques principals de recursos humans, posant èmfasi també en aspectes ètics i de no discriminació per raons de gènere o altres tipus de discriminació.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Delegar la presa de decisions en els col·laboradors i proveir-los dels incentius necessaris perquè les decisions esmentades es prenguin en benefici de l'interès col·lectiu.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Identificar els principals mecanismes d'incentius utilitzats a les empreses.
 3. Identificar les condicions que afavoreixen la delegació de decisions.
 4. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 5. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 6. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

 

1. Gestió estratègica de recursos humans

- Etapes de la funció de recursos humans

- Funcions del departament de recursos humans

- Competències del capital humà (emocionals, intel·lectuals)

- Cultura i ètica organitzativa

2. Organització i disseny del lloc de treball

- Graus de flexibilitat (quantitativa i qualitativa)

- Activitats o tasques del lloc de treball (graus de complexitat)

- Missió, funcions i requisits del lloc de treball

- Valoració qualitativa i quantitativa del lloc de treball

3. Reclutament, selecció, i socialització dels recursos humans

- Reclutament (intern i/o extern) i selecció

- Objectius i procés de socialització

4. Formació

- Identificació de les necessitats formatives

- Tipus de formació (orientada al contingut i/o al procés; segons localització)

- Planificació de la formació

- Avaluació de la formació

5. L’avaluació de l’acompliment

- Objectius de l'avaluació

- Sistemes d'avaluació (per factors i/o per objectius)

- Seguiment del rendiment

6. Compensació i carreres professionals

- Tipus de retribució (directe o indirecte; fixa o variable)

- Objectius de la política retributiva (equitat interna i externa; rendiment individual, d'equip i/o de l'organització)

- Sistemes retributius (grau de centralització i participació en les decisions salarials)

- Criteris retributius (en funció del lloc de treball i/o de l'individu)

- Eines de retribució (basades en les habilitats o en el rendiment observable individual, d'equip o de l'organització)

Annex. Eines digitals de gestio (SAP/altres)

 

 

 

 

 

 

 

 


Metodologia

Per aconseguir els objectius del curs, la metodologia incorporarà:
1. Classes teòriques

L’objectiu de les classes teòriques és oferir una visió de la gestió dels recursos humans en que es considerin els principals aspectes estratègics i s’aprofundeixi en la comprensió dels processos que es duen a terme en aquesta àrea de les empreses.

2. Presentació i discussió de casos

La finalitat és desenvolupar les habilitats necessàries per aplicar els conceptes adquirits en situacions concretes.

3. Revisió d’articles de divulgació econòmica i de gestió empresarial

L’objectiu és desenvolupar les habilitats de reflexió i anàlisi sobre els aspectes actuals més importants en la gestió dels recursos humans.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques amb orientació general 32,5 1,3
Desenvolupament en temes específics 17 0,68
Tipus: Supervisades      
Discussió d'articles i casos preparats pels alumnes 25,5 1,02
Tipus: Autònomes      
Estudi 70,5 2,82

Avaluació

 

L'avaluació té tres components principals:

a) Avaluació continuada  – 30 % de la nota final. Activitats de lectura d'articles sobre recursos humans, casos i exercicis i participació activa en els debats de classe. Desenvolupament d'un treball de la temàtica d'un dels punts del programa amb implicacions en una organització o grup d'organitzacions amb vincles locals. A criteri del professor, aquestes activitats poden ser dutes a terme de forma individual o en grup. En aquest darrer cas, els membres d'un grup que no acreditin suficient participació obtindran un 0 en aquesta part de l'avaluació

b) Examen parcial alliberatori (sempre i quan la nota sigui superior a 4). 30 % de la nota final 

c) Examen Final. Els continguts de tot el curs (a excepció de la part de l'examen parcial pels qui hagin obtingut més d'un 4 en aquella prova) en un examen escrit que es farà seguint el calendari acadèmic que esableixi la Facultat d'Economai i Empresa. Aquest examen té un pes del 40% de la nota final.

PresencialitatL'alumne podrà ser avaluat si assisteix a les classes de forma presencial amb un mínim del 75% de les hores assignades a l'assignatura.

L'assignatura s'aprova mitjançant l’avaluació continuada amb l’obtenció d’una nota final d'un mínim de 5 sobre 10 aplicant les ponderacions de cadascuna de les activitats d'avaluació, sempre i quan el promig ponderat de la nota l’examen parcial i de l’examen final sigui igual o superior a 4 d’una nota sobre 10.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. L'estudiant serà considerat NO AVALUABLE només quan no hagi participat en cap de les activitats d'avaluació del curs. Per tant, un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable"

Per accedir a la re-avaluació els alumnes han d’obtenir una nota mínima promig de totes les activitats d'avaluació de 3,5 sobre 10. Per participar a la re-avaluació l’alumne ha d'haver-se avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. La qualificació final de l'alumne que s'hagi presentat a la re-avaluació serà la de l’examen, sent el 5 la nota màxima en el cas de superar-lo.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquestcas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del períodelectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (NormativaAcadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

 

Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova

Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superadal'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. Per accedir a la re-avaluació els alumnes han d’obtenir una nota mínima promig de totes les activitats d'avaluació igual o superior a 3,5 sobre 10 i inferiora 5. Per participar a la re-avaluació l’alumne ha d'haver-se avaluat en un conjunt d’activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs.  

 


 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

“Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.” 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats individuals i grupals (lectures, notícies, casos d'estudi) + participació a classe 30 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen Final 40 2 0,08 1, 2, 3
Prova parcial 30 1,5 0,06 4

Bibliografia

Bibliografia recomenada

  - GÓMEZ-MEJÍA, L.R.; BALKIN D.B.; CARDY, R.L.: “Gestión de Recursos Humanos”. Prentice Hall. 8ª ed. Madrid 2016. Darrera edició identificada

 link e-book: https://elibro.net/es/ereader/uab/57154

Altra Bibliografia

 - DE LA CALLE DURÁN, Mª. C., ORTIZ DE URBINA CRIADO, M. “Fundamentos de recursos humanos”. E. Pearson-Prentice Hall. 2018. Darrera edició identificada

- DOLAN, S; SCHULLER, R; VALLE, R: La gestión de personas y del talento Mc. Graw Hill, Madrid, 2.014. Darrera edició identificada

 

 

 


Programari

Editor de text i software par a presentacions