Logo UAB
2023/2024

Dret

Codi: 102340 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses FB 1 1
2501573 Economia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Eliseo Sierra Noguero
Correu electrònic:
eliseo.sierra@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha cap requisit previ.


Objectius

Introducció de l'alumne en les principals institucions de Dret mercantil.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Adequar l'activitat professional i la gestió empresarial a la normativa legal vigent.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
  Economia
 • Adequar l'activitat professional i la gestió empresarial a la normativa legal vigent.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar la gestió a la normativa legal aplicable a l'empresa, el comerç i la indústria.
 2. Aplicar el dret mercantil a la gestió responsable de les empreses.
 3. Aplicar el dret mercantil per a una gestió socialment responsable de les empreses.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Contextualitzar el dret mercantil en la societat present, futura i en altres sectors de la realitat (economia, sociologia, etc.), així com el seu abast nacional, comunitari i internacional.
 7. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Relacionar el dret amb les qüestions derivades del tràfic econòmic.
 11. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 12. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 13. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

- Constitució econòmica. Llibertat d'empresa.

- Principis de dret privat aplicables a les relacions mercantils: personalitat jurídica, propietat, obligacions i contractes

- Concepte i fonts del Dret mercantil.

- Estatut jurídic de l'empresari.

- Auxiliars del empresari.

- Registre mercantil.

- Comptabilitat.

- Registre mercantil. 

- Dret de la competència. Defensa de la competència i competència deslleial.

- Dret de la propietat industrial: patents i marques.

- Societats mercantils.

- Dret concursal


Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’alumnat matriculat per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri adequades per tal de facilitar l'estudi i l'aprenentatge de l'alumnat. El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de l'aprenentatge de l'alumnat es fonamenta en les següents activitats formatives:

1. Activitats dirigides: activitats on és el professorat el que desenvolupa la part activa de la classe. Inclou classes magistrals on l'alumnat assoleix les bases conceptuals de la matèria i el seu marc jurídic normatiu i jurisprudencial. També les classes pràctiques, on l'alumnat, de forma individual o en grups reduïts, analitza i resol juntament amb el professorat casos pràctics. També la realització d'activitats en les que l'alumnat desenvolupa individualment o en grups reduïts, amb el suport del professorat orientades a la preparació de les pràctiques avaluables, com ara discussió i resolució de casos, comentaris, debats, simulacions de judicis, entre d'altres.

2. Activitats autònomes: activitats que els estudiants desenvoluparan autonomament. Inclou entre d'altres la cerca i lectura de bibliografia, normativa i jurisprudència, l'estudi, preparació de casos pràctics.

El professorat haurà de destinar aproximadament uns 15 minuts d'alguna classe a permetre que els estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació del'assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teóriques 32,5 1,3 1, 6, 10
Exercicis a classe (pràctiques, casos, comentaris, debats,....) 17 0,68 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 9
Tipus: Autònomes      
Treball i estudi fora de l'aula 90 3,6 1, 2, 4, 5, 6, 11

Avaluació

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Avaluació

Per aprovar l'assignatura, s'ha de participar en les tres activitats avaluatives i haver obtingut una nota mínima de 3,5 a l'examen final. Quan no s'ha assolit aquesta nota mínima a l'examen, la nota obtinguda no es té en compte en el càlcul de la nota del curs i de fet rep un zero per aquesta activitat avaluativa.

Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació.

En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs.

Per aquell alumnat que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació. El professorat de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació).

L'alumnat que no es presenta a cap prova avaluable es considera no avaluable, per tant, el o la alumna que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com "no avaluable”.”

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB).

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13
Lliurament de treballs i pràctiques 30% 1 0,04 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13
Participació activa durant les sessions lectives 20% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Bibliografia

BIBLIOGRAFÍA RECOMANADA

Broseta Pont, M., Manual de Derecho mercantil, 2 vols, Tecnos, última edició. 

Gallego Sánchez y Fernández Pérez, Derecho mercantil, 2nd part, Tirant lo Blanch, última edició, disponible en línia pels usuaris de la UAB

Latorre, A.: Introducción al Derecho, Ariel, Barcelona, 2012.

Muñoz Pérez, A. F., and other authors: Handbook of Spanish Business Law, Cases and Materials, Tecnos, 2020.

Sánchez Calero, F., Principios de Derecho Mercantil, 2 vols., Thomson Reuters Aranzadi, última edició, disponible en línia pels usuaris de la UAB

Sellers, M. (ed.), The rule of law in comparative perspective, Springer, 2010, disponible en línia pels usuaris de la UAB

Sierra Noguero, E., Curso de Derecho Mercantil, 7a edició, Servei de Publicacions de la UAB, disponible en línia pels usuaris de la UAB 

Vicent Chuliá, F., Introducción al Derecho Mercantil, Tirant lo Blanch, última edició.


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.