Logo UAB
2023/2024

Economia de la Informació

Codi: 102339 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 1
2501573 Economia OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 3 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 1
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ines Macho Stadler
Correu electrònic:
ines.macho@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Encara que no sigui obligatori, és recomanable tenir un bon nivell de matemàtiques i de microeconomia, ja que l'assignatura es recolza en instruments d'aquestes disciplines.          


Objectius

Adquirir els instruments bàsics de l'Economia de la Informació que permeten estudiar l'efecte que l'existència d'informació asimètrica té sobre els termes dels contractes.

Presentar els models de risc moral, selecció adversa i de senyalització, per explicar la forma que prenen els contractes en diferents situacions, segons qui tingui més informació i com pugui intentar treure profit d'ella.

Desenvolupar instruments d'anàlisi econòmica i intuïcions econòmiques per entendre el disseny de contractes i els mecanismes de regulació.


Competències

  Economia
 • Analitzar situacions en les quals hi ha asimetria d'informació entre les parts involucrades.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Formular recomanacions de política econòmica que millorin l'eficiència i l'equitat en el funcionament dels mercats.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Història, Política i Economia Contemporànies
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s'han establert en el segle passat entre els diversos agents socials, polítics i econòmics tant en marcs nacionals com regionals i internacionals.
 • Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
 • Identificar els principals actors, estructura i funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional des d'una perspectiva teòrica o aplicada.
 • Identificar els principis analítics fonamentals en economia internacional, la globalització dels mercats i els processos d'integració econòmica.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els fonaments bàsics de l'anàlisi econòmica, tant des d'una perspectiva microeconòmica com a macroeconòmica.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el repartiment de costos davant de la implementació d'un nou servei compartit.
 2. Analitzar les condicions de funcionament dels mercats així com altres formes d'interacció social.
 3. Analitzar les interaccions estratègiques entre participants i els efectes de les seves accions sobre les decisions de tercers.
 4. Aplicar la teoria de jocs a les decisions econòmiques i empresarials.
 5. Aplicar la teoria de jocs al cas d'agents en una negociació, a les subhastes i a les qüestions macroeconòmiques.
 6. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 7. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 8. Demostrar capacitat d'adaptació en entorns canviants.
 9. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 10. Entendre els diferents sistemes de votació i les conseqüències de cada un d'ells.
 11. Identificar els elements bàsics que caracteritzen l'organització d'un mercat.
 12. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics
 13. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics.
 14. Identificar les conseqüències de l'existència d'asimetria d'informació entre diversos agents econòmics sobre la forma en la qual aquests s'organitzen i sobre l'eficiència de la relació que estableixen.
 15. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 16. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 17. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l'ordenació i la planificació.
 18. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 19. Plantejar models formals que permeten estudiar situacions amb asimetria d'informació entre les parts.
 20. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 21. Proposar el disseny òptim de les institucions de regulació dels mercats i del seu instrumental.
 22. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 23. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 24. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 25. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 26. Resoldre els models formulats per a obtenir prediccions testables empíricament.
 27. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 28. Tenir capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, per poder sintetitzar i presentar oralment i per escrit el treball dut a terme.
 29. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.
 30. Utilitzar les eines bàsiques de l'optimització i de la teoria de jocs, i incloure aquests elements en un model teòric.
 31. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 32. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 33. Valorar les conseqüències de canviar un determinat sistema de representació per un altre.
 34. Valorar les diferents propostes d'implementació de béns públics en termes de benestar social.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ

1.a. Introducció

1.b. Elements del problema

1.c. Desenvolupament temporal de la relació i el marc de referència

1.d. Tipologia de problemes d'informació asimètrica

* Risc moral

* Selecció adversa

* Senyalització2. CONCEPTES QUE UTILITZAREM

(REPÀS I/O PRESENTACIÓ DE CONCEPTES BÀSICS ADAPTATS A les NECESSITATS D'AQUESTA ASSIGNATURA)

2.a. Utilitat esperada i valor esperat

2.b. Equilibri seqüencial (perfecció en sub-jocs)

2.c. Mètodes de maximització3. EL MODEL DE BASE

3.a. Introducció

3.b. Descripció del model

3.c. Els contractes en informació simètrica

* El mecanisme òptim de pagaments

* El nivell d'esforç

Exercicis4. EL PROBLEMA DE RISC MORAL

4.a. Introducció

4.b. El cas de dos esforços

4.c. Conseqüències per al contracte de l'existència de risc moral

4.d. Extensions

Exercicis, aplicacions i exemples5. EL PROBLEMA DE SELECCIÓ ADVERSA

5.a. Introducció

5.b. El cas de dos tipus

5.c. Conseqüències per al contracte de l'existència de selecció adversa

Exercicis, aplicacions i exemples6. SENYALITZACIÓ

6.a. Introducció

6.b. El valor de la informació privada i de la senyalització

6.c. El poder informatiu dels contractes

Exercicis, aplicacions i exemples


Metodologia

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries


Dins dels possible, s'intentarà
 combinar les classes teòriques i pràctiques.

Les primeres estaran dedicades a la presentació els models de contractes en informació asimètrica i a la resolució d'aquests models per obtenir de conclusions generals i aplicables a l'estudi de problemes concrets. Les segones resoldran exemples i discutiran l'aplicació a diferents problemes reals d'aquestes conclusions i les seves conseqüències. En aquestes últimes els alumnes hauran de participar en la resolució d'exercicis i temes de discussió.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Discussió i resolució d'exercicis. Presentació d'aplicacions a casos concrets. 17 0,68 2, 6, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 30
Classes Teoria 32,5 1,3 2, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 30
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment dels treballs a realitzar. 42 1,68 6, 7, 14, 15, 18, 19, 20, 26, 30
Tipus: Autònomes      
Estudi. Lectures addicionals. Cerca de documentació. Preparació d'exercicis i aplicacions. 45 1,8 2, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 26, 30

Avaluació

1. Evaluació continuada

L'avaluació es basarà en la participació en classe de l'estudiant, la nota obtinguda en un examen parcial i l'obtinguda en l'examen final (Inclou tota la matèria de curs) tots dos exàmens presencials. La participació en classe inclou les respostes a les llistes d'exercicis i temes de discussió.  El pes de cadascun dels components anteriors en el computo de la nota final és el següent: Examen final 50%, Examen parcial 35%, Exercicis, assistència a classe i altres treballs 15%.

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitatsd’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

Si aplicant els pesos mencionats anteriorment la qualificació de l'alumne és igual o superior a 4 i inferior a 5 tendra dret a la re-avaluació. 

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Calendario de actividades de evaluación

Las fechas de las diferentes pruebas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios en aula, entrega de trabajos, ...) se anunciarán con suficiente antelación durante el semestre.

La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad.

"La programación de las pruebas de evaluaciónno se podrá modificar, salvo que haya un motivoexcepcional y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este caso, las personas responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado afectado, propondrán una nueva programación dentro del período lectivo correspondiente."  Apartado 1 del Artículo 115. Calendario de las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB)  

Los y las estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa que de  acuerdo con el párrafo anterior necesiten cambiar una fecha de evaluación han de presentar la petición rellenando el documento Solicitud reprogramación pruebahttps://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas

Procedimiento de revisión de las calificaciones

Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio en que es publicarán las calificaciones finales. De la misma manera se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de exámenes de acuerdo con la normativa de la Universidad.

Proceso de Recuperación

“Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un conjunto de actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura o módulo.” Apartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB). Los y las estudiantes deben haber obtenido una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.

La fecha de esta prueba estará programada en el calendario de exámenes de la Facultad. El estudiante que se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la misma nota.

Un alumne es considera que es "No avaluable" a la assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats d'avaluació. Per tant, es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot optar a un "No avaluable”.

Irregularidades en actos de evaluación  

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa académica vigente,"en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se pueda instruir. En caso que se produzcan diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura será 0".  Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica UAB).

 

2 La assignatura contempla l’AVALUACIÓ ÚNICA:

2.1 PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB)

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

Presencialitat:

 • La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat.
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%.

Ha de constar la següent informació referida a les característiques de l’avaluació única. Suggerim incorporar la següent taula:

Tipologia  Evidència (1)

Pes a l’avaluació final (%) (2)

Durada de l’activitat

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO) (3)

EXAMEN

100%

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

100%

 

 

 

(1)    Títol descriptiu de cada evidència (examen, resolució llistes de problemes, anàlisi de casos, activitat realitzades amb un software específic que cal conèixer....)

(2)    Pes de l’evidència en el conjunt de l’assignatura (especificar els percentatges de cada evidència d’avaluació que l’alumne ha de fer i/o presentar)

(3)    Per a cada evidència: L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta per a  l’avaluació única? SI/NO

2.2 RECUPERACIÓ:

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluaciócontínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

2.3 REVISIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL:

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final. 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Exàmens parcials. 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Llistes d'exercicis a fer a casa i lliurar, exercicis a classe, participació a classe i temes de discussió. 15% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

MACHO STADLER, Inés y David PEREZ CASTRILLO: Introducción a la Economía de la Información, Editorial ARIEL Economía, 2ª Edición (2005).

A més, en classe es recomanaran lectures per completar la bibiografía. Aquest material i un altre material com les llistes d'exercicis estarà incorporat al campus virtual.


Programari

Sense programari.