Logo UAB
2023/2024

Microeconomia II

Codi: 102336 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 2 2
2501573 Economia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ines Macho Stadler
Correu electrònic:
ines.macho@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ines Macho Stadler
Ausias Ribo Argemi
Ferran Armada Ramírez
Marc Puigmule Sola
Ivanna Marinova Ferdinandova

Equip docent extern a la UAB

Ausias Ribó

Prerequisits

Es recomana haver superat les següents assignatures:

Introducció a la Economia

Matemàtiques I

Matemàtiques II

Microeconomia I


Objectius

L'objectiu de l'assignatura es conèixer les eines bàsiques de l'anàlisi microeconòmica i obtenir la capacitat per a aplicar-les.  

Els temes que es tracten inlcouen ElsMercats (competitius i monopolistics), l'Equilibri i  l'Anàlisi del benestar.


Competències

  Economia
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els determinants de l'oferta.
 2. Analitzar els determinants de la demanda.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Diferenciar els efectes d'equilibri en competència perfecta i imperfecta.
 7. Diferenciar entre diferents estructures dels mercats i analitzar els seus efectes sobre les vendes i els beneficis de les empreses i sobre el benestar dels consumidors.
 8. Formular i solucionar problemes d'equilibri general i reconèixer les cadenes d'interdependències.
 9. Identificar els errors dels mercats i definir els mecanismes correctors de la intervenció pública.
 10. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 11. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 12. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 13. Ponderar la incidència del sector públic sobre l'activitat de les empreses i els consumidors.
 14. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 19. Reconèixer el paper de la incertesa en la presa de decisions de consumidors i empreses.
 20. Resoldre equilibris i interpretar el seu significat.
 21. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 22. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

PROGRAMA MICROECONOMIA II

Remarca: Les referències que apareixen en el programa són als capítols del Varian "Microeconomia intermedia", 9ª  edición, veure Bibliografia

Tema I: Les corbes de costos (cap. 22)

Excloure els següents apartats: Ejemplo: Las curvas de coste marginal de dos fábricas; Curvas de costes en las subastas de Internet;  Valores discretos del tamaño de la planta.

Tema II: Mercats competitius

II.1 La maximització del benefici: funcions de demanda de factors i d'oferta de béns (cap. 20)

II.2 La maximització del benefici i les funcions de costos (cap. 23)

Excloure els següents apartats:  "Costes cuasi fijos".

II.3 Demanda i oferta agregades i elasticitats (cap. 15; cap. 24)

II.4 L'equilibri en un mercat competitiu (cap. 16.1 a 16.5)

II.5 Els excedents dels consumidors i dels productors (cap. 14.1 a 14.7; 14.9 a 14.11)

II.6 L'eficiència d’un mercat competitiu i el paper distorsionador dels impostos (cap. 16.6 a 16.9)

Tema III: Mercats no competitius: Monopoli

III.1 La maximització del benefici (cap. 25)

III.2 Causes, eficiència i regulació dels monopolis (cap. 25)

III.3 La discriminació de preus (cap. 26.1 fins “Ejemplo: La discriminación de precios en las revistas científicas”)

Incloure exemples numèrics senzills de discriminació de preus amb dos tipus de consumidors i dos unitats per consumidor (manca en el Varian) 

Excloure l'apartat "Tarifas en dos partes"

Tema IV: Mercats imperfectament competitius: L'oligopoli i les interaccions estratègiques

IV.1 L'equilibri de Cournot (cap. 28)

IV.2 L'equilibri de Stackelberg (cap. 28)

IV.3 Competència en preus i la paradoxa de Bertrand (cap. 28.6)

Tema V. El model d'equilibri general d'intercanvi pur

V.1 La capsa d'Edgeworth i l'equilibri walrasià (cap. 32)

V.2 Assignacions eficients en el sentit de Pareto i els dos teoremes fonamentals de l'economia del benestar (cap. 32)

Tema VI. Nocions d'economia de la informació

VI. 1 Selecció adversa i senyalització (cap. 38.1 a 38.3, i 38.6)

VI.2 Risc moral (cap.38.4, 38.5 i 38.7)


Metodologia

 • Per als grups que s'imparteixen el 2n semestre(tots excepte el grup 60 d'ADE + Dret)
  • La docència serà presencial.
  • Tot el material docent estarà disponible exclusivament en format digital a l'aula Moodle de el curs
  • La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 • Per al grup 60 (ADE + Dret), que s'imparteix el 1r semestre
  • La docència serà presencial.
  • Tot el material docent estarà disponible exclusivament en format digital a l'aula Moodle de el curs.
  • La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3
Exercicis i discussió de grup 17 0,68
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2
Tipus: Autònomes      
Estudi, preparació i discussió d'exercicis 77,5 3,1
Lectura de textos 13 0,52

Avaluació

Procés d'avaluació

1. Evaluació continua

El procés d'avaluació consistirà en una prova d'avaluació final amb un pes del 50%, un examen parcial, amb un pes del 35% i, com a mínim, una prova d'avaluació addicional. Com a mínim una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus examen escrit i almenys una part d'alguna de les tres (o més) proves d'avaluació ha de ser del tipus test (multiresposta).

Un estudiant que es presenta i lliura qualsevol prova d'avaluació no podrà ser considerat com No Avaluable.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació a 

https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

El professorat escollirà el tipus de prova més adient i eficient per a la reprogramació individual, incloent-hi proves orals.

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Prova de Recuperació (antigament "Reavaluació")

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9 per a presentar-se a recuperació.

La data d'aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

La nota de la Prova de Recuperació serà qualitativa, amb dues possibles opcions: apte o no apte. Si s'obté una nota d'apte, la nota numèrica final de l’assignatura serà igual a 5. Si el alumne o alumna obté un "no apte", no superarà l’assignatura y la seva nota final serà la nota prèvia a la recuperació.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Normes de comportament

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, el/la professor/a podrà minvar la nota mitjana obtinguda en les "activitats d'avaluació addicionals" entre un 1 i 2 punts sobre 10 a aquell/a alumne que de forma reiterada no respecti les indicacions del/de la professor/a quant a normes de comportament a classe.  El/la professor/a anunciarà aquestes normes a principi de curs. 

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

2 Avaluació única:

2.1 PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB)

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

Presencialitat:

 • La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat.
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%.

Ha de constar la següent informació referida a les característiques de l’avaluació única. Suggerim incorporar la següent taula:

Tipologia  Evidència (1)

Pes a l’avaluació final (%) (2)

Durada de l’activitat

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO) (3)

EXAMEN

100%

 

SI

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

100%

 

 

 

(1)    Títol descriptiu de cada evidència (examen, resolució llistes de problemes, anàlisi de casos, activitat realitzades amb un software específic que cal conèixer....)

(2)    Pes de l’evidència en el conjunt de l’assignatura (especificar els percentatges de cada evidència d’avaluació que l’alumne ha de fer i/o presentar)

(3)    Per a cada evidència: L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta per a  l’avaluació única? SI/NO

2.2 RECUPERACIÓ:

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

2.3 REVISIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL:

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres proves avaluatives 15 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22
Examen Final 50 % 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Examen parcial 35 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

Varian, H., Microeconomia Intermedia: Un enfoque actual. ANTONI BOSCH, 9a edició


Programari

No cal cap programari especial.