Logo UAB
2023/2024

Microeconomia III

Codi: 102335 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francisco Obiols Homs
Correu electrònic:
francesc.obiols@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jesus David Perez Castrillo
Amedeo Stefano Edoardo Piolatto
Francesc Almendros Viladerrams

Prerequisits

Es recomana haver superat les assignatures:

Introducció a l'Economia

Matemàtiques I i II

Microeconomia I i II


Objectius

Aquesta assignatura constitueix l'últim curs de Microeconomia i, per tant, el principal objectiu és aprofundir en els coneixements bàsics mitjançant els conceptes més avançats sobre decisions individuals i mercats.


Competències

  Economia
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 2. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 4. Identificar els errors dels mercats i definir els mecanismes correctors de la intervenció pública.
 5. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 6. Ponderar la incidència del sector públic sobre l'activitat de les empreses i els consumidors.
 7. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 8. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 9. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 12. Reconèixer el paper de la incertesa en la presa de decisions de consumidors i empreses.
 13. Relacionar els aspectes inter-temporals amb els processos de presa de decisions dels agents econòmics.
 14. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.

Continguts

PROGRAMA MICROECONOMIA III

(Nota: En cada tema s'indica el capítol corresponent en el llibre “Microeconomía Intermedia”, 9a edició, veure Bibliografia)

 

TEMA I. Equilibri general amb producció (cap. 33)

I.1. L'economia de Robinson Crusoe

I.2. Consum i Producció

I.3. Equilibri general amb producció i els dos teoremes de l'benestar

I.4. Avantatge comparatiu

I.5. Eficiència en el sentit de Pareto

I.6. Assignació descentralitzada dels recursos

 

TEMA II. Externalitats (cap. 35)

II.1. Externalitats en el consum

II.2. El teorema de Coase

II.3. Externalitats en la producció

II.4. Interpretació de les condicions d'eficiència

II.5 La tragèdia dels béns comunals

 

TEMA III. Béns públics (cap. 37)

III.1. Béns públics i la provisió privada d'un bé públic

III.2. El problema del passatger sense bitllet

III.3. Sistemes de votació

III.4. Els mecanismes de Vickrey, Clarke i Groves

 

TEMA IV. Benestar i elecció social

IV.1. Mesures absolutes de benestar: variació compensatòria i equivalent (cap. 14.8)

IV.2. Preferència revelada, nombres índexs, mesures de desigualtat (cap. 7)

IV.3. Elecció social (cap. 34)

 

TEMA V. Altres models de comportament i de mercat

V.1 Subhastes (cap. 18)

V.2 Economies de xarxa i plataformes (cap. 36)

V.3 Economia del comportament (cap. 31)


Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d' estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d'aforament.

Docència semipresencial (50%) significa que hi haurà grups en que la meitat dels estudiants assistiran a la Facultat en setmanes alternes.

En aquest cas, les classes presencials es dirigiran prioritàriament a la resolució de problemes. 

Tot el material docent estarà disponible exclusivament en format digital a l'aula Moodle del curs.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques (resolució d'exercicis) 17 0,68
Teoria 32,5 1,3
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment 5 0,2
Tipus: Autònomes      
Estudi. Lectures Addicionals. Preparació Exercicis. Treball en grup. 90,5 3,62

Avaluació

Procés d'avaluació

El procés d'avaluació consistirà en una prova d'avaluació final amb un pes del 50%, un examen parcial de tipus pràctic amb un pes del 30%, i la realització i lliurament de diverses llistes de problemes durant el curs amb un pes total del 20%.

Un estudiant que es presenta i lliura qualsevol prova d'avaluació no podrà ser considerat com No Avaluable.

Calendari d'activitats d'avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l'estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d'avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova 

https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

El professorat escollirà el tipus de prova més adient i eficient per a la reprogramació individual, incloent-hi proves orals.

ºProcediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà enque es publicaran les qualificacions finals. De lamateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Prova de Recuperació (antigament "Reavaluació")

"Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul." Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB).

Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l'assignatura entre 3,5 i 4,9 per a presentar-se a recuperació.

La data d'aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

La nota de la Prova de Recuperació serà qualitativa, amb dues possibles opcions: apte o no apte. Si s'obté una nota d'apte, la nota numèrica final de l’assignatura serà igual a 5. Si el alumne o alumna obté un "no apte", no superarà l’assignatura y la seva nota final serà la nota prèvia a la recuperació.

Irregularitats en actes d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir.En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignaturaserà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Normes de comportament

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, el/la professor/a podrà minvar la nota mitjana obtinguda en les "activitats d'avaluació addicionals" entre un 1 i 2 punts sobre 10 a aquell/a alumne que de forma reiterada no respecti les indicacions del/de la professor/a quant a normes de comportament a classe.  El/la professor/a anunciarà aquestes normes a principi de curs. 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB)

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

Presencialitat:

 • La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat.
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%.

 

Tipologia  Evidència (1)

Pes a l’avaluació final (%) (2)

Durada de l’activitat

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta? (SÍ/NO) (3)

 Examen

 100%

 2h i 30 min.

 SI

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

100%

 

 

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres proves avaluatives 20 per cent 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen final 50 per cent 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen parcial 30 per cent 1,5 0,06

Bibliografia

Varian, Hal. Microeconomia. Intermedia Antoni Bosch, ed. 9a edició.


Programari

No cal cap programari especial.