Logo UAB
2023/2024

Hist˛ria Econ˛mica Mundial

Codi: 102330 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses FB 1 1
2501573 Economia FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alberta Toniolo
Correu electr˛nic:
alberta.toniolo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Xavier Cusso Segura
Montserrat Llonch Casanovas
Roser Nicolau Nos
Anna Maria Aubanell Jubany
Lei Shi
Anna Sole del Barrio

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit oficial per a seguir correctament l'assignatura. No obstant, és recomanable que l'alumnat tingui una base mínima d'Economia, Història i Geografia, per tal de poder treure el màxim profit de les lliçons, lectures i exercicis.


Objectius

- Analitzar la complexitat i la dinàmica dels processos econòmics.

- Identificar i explicar els principals determinants que han fet possible períodes de creixement, estabilitat econòmica, recessió i crisis a escala nacional i internacional. 

- Establir els factors explicatius dels processos de globalització econòmica.

- Analitzar les causes i conseqüències de la desigualtat entre països i entre individus generada pel desenvolupament econòmic capitalista.

- Estudiar les revolucions tecnològiques i el seu impacte en l'economia i en l'organització empresarial.

- Avaluar i comparar la sostenibilitat dels models històrics de desenvolupament econòmic.

- Detectar les diferències i discriminacions de gènere en l'estructura del mercat laboral, en l'accés als recursos econòmics i en el benestar general.


CompetŔncies

  Administraciˇ i Direcciˇ d'Empreses
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l?impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Contextualitzar els problemes econ˛mics en termes hist˛rics.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econ˛miques nacionals i internacionals, la seva evoluciˇ i les conseqŘŔncies que en poden derivar per a una empresa.
 • Identificar els agents econ˛mics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funciˇ de noves circumstÓncies i de la seva influŔncia en una empresa concreta.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
  Economia
 • Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 • Contextualitzar els problemes econ˛mics en termes hist˛rics
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econ˛miques internacionals, la seva evoluciˇ i les conseqŘŔncies que es poden derivar per a una empresa.
 • Identificar els agents econ˛mics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funciˇ de noves circumstÓncies i de la seva influŔncia en una empresa concreta.
 • Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 • Mostrar una motivaciˇ per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqŘŔncies en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 • Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromÝs Ŕtic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de forma integrada els fluxos financers i fÝsics de l'economia, a partir de diferents experiŔncies hist˛riques.
 2. Analitzar de forma integrada els fluxos financers, de treballadors i fÝsics de l'economia, a partir de diferents experiŔncies hist˛riques.
 3. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?Ómbit integrant-hi les dimensions social, econ˛mica i mediambiental.
 4. Analitzar en termes hist˛rics els problemes econ˛mics actuals, per avaluar millor les possibilitats evolutives dels sistemes econ˛mics.
 5. Capacitat d'adaptaciˇ a entorns canviants.
 6. Capacitat de comunicaciˇ oral i escrita en catalÓ, castellÓ i anglŔs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 7. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera aut˛noma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves Órees de coneixement.
 8. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 9. Descriure els aspectes dinÓmics de l'activitat econ˛mica, prenent com a referŔncia les fases principals del creixement econ˛mic contemporani, i identificar els factors principals que l'han condicionat.
 10. Distingir els aspectes dinÓmics de l'activitat econ˛mica, prenent com a referŔncia les principals fases del creixement econ˛mic contemporani i identificar els principals factors que l'han condicionat.
 11. Explicar els models te˛rics d'economia prenent com a referŔncia diferents casos hist˛rics.
 12. Explicar els models te˛rics d'economia, en relaciˇ amb els seus sup˛sits de partida, prenent com a referŔncia diferents casos hist˛rics.
 13. Identificar els problemes a quŔ s'enfronten els agents econ˛mics quan han de prendre decisions en condicions d'incertesa, a partir de diferents experiŔncies hist˛riques.
 14. Iniciativa i capacitat de treballar aut˛nomament quan la situaciˇ ho demani.
 15. Mostrar una motivaciˇ per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqŘŔncies en el medi ambient i en la societat.
 16. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiˇ del temps i a la seva ordenaciˇ i planificaciˇ.
 17. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 19. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessÓries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 20. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 21. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 22. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes destacats d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 23. Seleccionar i generar la informaciˇ necessÓria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciˇ.
 24. Treballar en equip i ser capaš d'argumentar les propostes pr˛pies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 25. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.
 26. Valorar el compromÝs Ŕtic en l'exercici professional.

Continguts

TEMA 1. L'ECONOMIA PRE-INDUSTRIAL

1.1. Els límits al creixement de la població: el "sostre malthusià"

1.2. Agricultura, comerç i manufactura

TEMA 2. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL. ELS CANVIS ESTRUCTURALS EN LA SOCIETAT I L'ECONOMIA

2.1. La revolució agrària

2.2. La transició demogràfica

2.3 Condicionants de la revolució industrial

2.4. Canvi tècnic i organitzatiu en la Primera Revolució Tecnològica

2.5. Creixement econòmic modern i nivells de vida

TEMA 3. LA DIFUSIÓ DE LA INDUSTRIALITZACIÓ  (1830-1913)

3.1. La difusió de la industrialització a Europa

3.2. L'eclosió de la Segona Revolució Tecnològica

3.3. L'auge dels EUA

TEMA 4. LA FORMACIÓ D'UNA ECONOMIA INTERNACIONAL (1860-1913)

4.1. La revolució en el transport i les comunicacions

4.2. Els processos migratoris regionals i transcontinentals

4.3. Les relacions comercials

4.4. Els mercats de capitals

4.5. La formació d'un sistema monetari internacional

4.6. Les divergències en el procés de desenvolupament econòmic mundial

TEMA 5. LA CRISI DEL CAPITALISME LIBERAL (1914-1945)

5.1. La Primera Guerra Mundial (1914-18): factors i repercussions econòmiques

5.2. El creixement desequilibrat dels anys 1920

5.3. La Gran Depressió de 1929-33 i les polítiques anticrisi

5.4. La Segona Guerra Mundial (1939-45): factors i repercussions econòmiques

5.5. El paper dels Estats Units en la recuperació econòmica d'Europa Occidental

TEMA 6. EL NOU ORDRE MUNDIAL I ELS FACTORS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC (1945-1973)

6.1. Els Acords de BrettonWoods i el nou ordre econòmic internacional

6.2. Les economies capitalistes avançades en l'època daurada del capitalisme de mercat

6.3. Les economies del bloc socialista: de l'expansió a la crisi

6.4. Descolonització i subdesenvolupament al Tercer Món

TEMA 7. CANVI ESTRUCTURAL, TERCERA REVOLUCIÓ TECNOLÒGICA I SEGONA GLOBALITZACIÓ (1973- 2020)

7.1. La crisi econòmica de 1973-84: causes i reaccions

7.2. Nous protagonistes de l'economia mundial

7.3. Tercera Revolució Tecnològica, globalització i desequilibris


Metodologia

1. Lliçó magistral

El/la professora realitzarà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cada un dels temes d'estudi. L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar la transmissió de coneixements i la motivació per a l'anàlisi històrica, que s'enfoquen per tal de potenciar un aprenentatge actiu i cooperatiu.

2. Sessions pràctiques

L'objectiu d'aquestes sessions és fomentar, a més dels coneixements específics de l'assignatura, la millora i l'adquisició de diverses competències transversals per part de l'estudiant. A l'aula es treballaran problemes o qüestions plantejades en relació amb diferents aspectes del temari que cada alumne haurà treballat prèviament amb les lectures o materials indicats.

3. Treball individual dels alumnes a partir de lectures i recerca d'informació.

El treball dirigit es complementa amb el treball individual o en grup autònom. L'objectiu d'aquesta activitat és potenciar la independència de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i dotar d'eines analítiques que fomentin la seva capacitat crítica.

4. Tutories

El/la professora de l'assignatura estarà a disposició dels alumnes en els horaris establerts per a resoldre dubtes.

5. Campus Virtual de l'assignatura

En el Campus Virtual es troba tota la informació rellevant per al seguiment de l'assignatura i els diferents tipus de materials que el professor considera bàsics per avançar en el procés d'aprenentatge.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes prÓctiques 17 0,68 5, 6, 7, 14, 16, 23, 24
Classes te˛riques 32,5 1,3 2, 4, 9, 10, 11, 13
Tipus: Supervisades      
Tutoria 10,5 0,42 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 23
Tipus: Aut˛nomes      
Lectura i estudi 55 2,2 2, 4, 9, 10, 11, 13
Preparaciˇ d'exercicis prÓctics 31,5 1,26 5, 6, 7, 14, 16, 23, 24

Avaluaciˇ

L'avaluació consistirà en la realització de:

- Quatre exercicis pràctics. Pes de la nota de cada exercici = 5% de la nota de curs. Els exercicis pràctics puntuats NO es poden reprogramar.

- Un examen parcial format per dues parts que valen cadascuna el 50% de la nota de l'examen. La primera part consisteix en vint preguntes de test que puntuaran: 0,5 punts si la resposta és correcta; -0,17 punts si la resposta és incorrecta; 0 punts si no es respon la pregunta. La segona part consta de 4 preguntes amb respostes d'extensió limitada amb una nota màxima de 2,5 punts cadascuna. Pes de la nota de l'examen parcial = 40% de la nota de curs.

- Un examen final format per dues parts que valen cadascuna el 50% de la nota de l'examen. La primera part consisteix en vint preguntes de test que puntuaran: 0,5 punts si la resposta és correcta; -0,17 punts si la resposta és incorrecta; 0 punts si no es respon la pregunta. La segona part consta de 4 preguntes amb respostes d'extensió limitada amb una nota màxima de 2,5 punts cadascuna. Pes de la nota de l'examen final = 40% de la nota de curs. 

Les preguntes se centraran en la matèria explicada a les sessions de teoria i de pràctiques i el contingut dels materials docents indicats pel professorat.

Prova de síntesi: Els/les estudiants repetidors/es que vulguin optar per la prova de síntesi l'hauran de sol·licitar via mail al/a la professor/a del grup abans del dia 1 d'octubre de 2023. L'examen de síntesi es realitzarà el dia de l'examen final fixat per la Facultat. Aquesta prova consistirà en 40 preguntes de test i 8 preguntes amb respostes de extensió limitada relatives a la part teòrica i pràctica de l'assignatura.

ATENCIÓ:

1. Un/a estudiant es considera "No Avaluable" en aquesta assignatura sempre i quan no hagi participaten cap de les activitats d'avaluació. "La qualificació de NO AVALUABLE implica exhaurir tots els drets inherents a la matrícula de l'assignatura".

2. Es poden reprogramar només els exàmens parcials i finals, sempre de forma excepcional i després d'haver obtingut el vist i plau explícit del Coordinador de Grau. Tots els altres tipus de proves realitzades durant el curs NO es reprogramaran.

3. Aquesta assignatura No preveu el sistema d'avaluació única.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates dels quatre exercicis pràctics seran comunicades amb antelació per a el/la professor/a responsable de la docència de pràctiques del grup. No assistir a la classe de l'exercici pràctic puntuat comporta la pèrdua irreversible de la nota de la prova, que en cap cas pot ser reprogramada.

Les dates dels exàmens parcial, final i de recuperació es troben en els calendaris d'exàmens de la Facultat disponibles al web.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova

https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Examen de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

L'estudiant que es presenti a l'examen de recuperació i el superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5,0. En cas contrari mantindrà la nota final.

L'examen de recuperació consta de dues parts que valen cadascuna el 50% de la nota de l'examen. La primera part consisteix en vint preguntes de test que puntuaran: 0,5 punts si la resposta és correcta; -0,17 punts si la resposta és incorrecta; 0 punts si no es respon la pregunta. La segona part consta de 4 preguntes amb respostes d'extensió limitada amb una nota màxima de 2,5 punts cadascuna.

 

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació.(Normativa Acadèmica UAB)


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% de la nota final 2 0,08 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23
Examen parcial 40% de la nota final 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26
Exercici prÓctic 1 5% de la nota final 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26
Exercici prÓctic 2 5% de la nota final 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26
Exercici prÓctic 3 5% de la nota final 0 0 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25
Exercici prÓctic 4 5% de la nota final 0 0 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 26

Bibliografia

Comín, Francisco (2011) Historia Económica Mundial. De los orígenes a la actualizad, Madrid: Alianza Editorial.

Feliu, Gaspar i Sudrià, Carles (2013) Introducció a la història econòmica mundial, València: Publicacions de la Universitat de València. En línia

Palafox, Jordi (ed.) (2014) Los tiempos cambian. Historia de la economía, València: Tirant Humanidades. https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=2217426&site=eds-live

Zamagni, Vera (2016) Una historia económica. Europa de la Edad Media a la crisis del euro, Barcelona: Crítica.


Programari

Excel, Word i PowerPoint.