Logo UAB
2023/2024

Finances I

Codi: 102329 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 3 1
2501573 Economia OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Antonia Tarrazon Rodon
Correu electrònic:
mariaantonia.tarrazon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Carlota Menendez Plans
Antonio Vila Fernández-Santacruz
Ramon Sanchez Vila
Ramón Prat Casanovas
Paulino Aguilera Malagón

Prerequisits

Requisits generals per arribar al tercer curs de carrera. Se suposa que els alumnes matriculats a aquesta assignatura han desenvolupats les habilitats treballades en els cursos anteriors.


Objectius

Aquesta assignatura conté la formació financera bàsica de les titulacions en les quals s'imparteix. Els estudiants hauran d'aprendre el raonament financer i conèixer les seves diferències i semblances amb el raonament propi de l'economia real.

L'eix del curs és la naturalesa del mercat financer, la formació de valor en aquest mercat i la seva relació amb la creació de valor per part de les empreses. Aquests problemes s'analitzaran des de la doble perspectiva de les finances: el temps i el risc.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bàsics de la gestió del risc.
 2. Aplicar la metodologia de raonament de l'economia financera i distingir-la del seu equivalent en l'economia real.
 3. Avaluar la creació de valor als mercats financers.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 7. Comprendre la formació de valor des de les perspectives dels accionistes.
 8. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 9. Demostrar que coneixen les variables que determinen la formació de valor.
 10. Descriure les característiques i els objectius de la regulació financera des de la perspectiva de l'eficiència del mercat.
 11. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 12. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 13. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 14. Seleccionar i interpretar la informació financera dels mercats i les empreses.
 15. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

1 Tipus d'actius i principis de valoració.
1.1 Actius primitius i actius derivats
1.2 Operacions bàsiques en finances: Inversió, especulació, cobertura i arbitratge
1.3 Els principis de capitalització i actualització.
1.4 La doble dimensió de la valoració financera: Temps i risc.

2 Els mercats financers i la seva funció en la valoració d’actius.
2.1 Concepte i funcions del mercat financer. Mercat primari i mercat secundari
2.2 El funcionament de la borsa i dels mercats de renda fixa.
2.3 El funcionament dels mercats de derivats.
2.4 Introducció a l’aplicació dels derivats al control del risc.

3 Propietats de la diversificació i selecció de carteres
3.1 La rendibilitat i el risc de les accions: Mesura.
3.2 La rendibilitat i el risc de les carteres.
3.3 La capacitat de la diversificació per a reduir risc.
3.4 El model de selecció de carteres de Markowitz.

4 Model d'equilibri del mercat financer (CAPM): implicacions per a l'a valoració d’actius
4.1 La incorporació de la taxa lliure de risc a la selecció de carteres. El teorema de la separació.
4.2 La cartera del mercat i la línia del mercat de capitals.
4.3 La línia del mercat de títols.
4.4 Risc sistemàtic i risc específic: propietats i conseqüències sobre la rendibilitat exigida.

5 L'eficiència dels mercats financers.
5.1 Concepte i propietats d’un mercat financer eficient.
5.2 Anomalies i soroll.
5.3 Bombolles i crisis.
5.4 La regulació dels mercats financers.
5.5 L’ètica en els mercats financers

6 Valoració d'actius financers: obligacions i accions.
6.1 Rendibilitat exigida i primes per el risc-
6.2 Valoració d'obligacions.
6.3 Valoració d'accions: benefici i dividends.
6.4 Valoració d'accions: les oportunitats de creixement.

7 Introducció a la valoració d'opcions i contractes de futurs.
7.1 Conceptes d’opció de compra i opció de venda
7.2 La relació de paritat entre l’opció de compra i l’opció de venda
7.3 Valoració binomial: La cartera de rèplica
7.4 Introducció a la formació dels preus dels contractes de futurs


Metodologia

El 65.66% dels crèdits (32.5 hores) serà de teoria i el 34.34% (17 hores) pràctics.

La part teòrica s'exposarà mitjançant classes magistrals.El professorat presentarà els temes fomentant la participació dels alumnes valent-se de preguntes i comentaris. L'exposició dels temes no es limitarà al seu contingut directe sinó que abastarà també l'anàlisi dels mètodes de raonament aplicats. Alguns temes, per la seva rellevància, es desenvoluparan en dues parts: la primera versarà sobre el contingut i la segona sobre la metodologia.

La part pràctica constarà de resolució de problemes, anàlisi d'informació dels mercats financers i les empreses, i lectura i anàlisi d'articles. Es treballarà amb software adequat als continguts de l'assignatura.

Els alumnes participaran activament resolent exercicis i analitzant notícies i articles. Es fomentarà que els alumnes es familiaritzin amb la informació sobre els mercats financers disponible a la xarxa, en particular les pàgines institucionals de borsa, mercats de derivats, mercats de renda fixa i empreses, En la resolució d'exercici a classe s'utilitzarà software (principalment, llibres Excel) i es fomentarà que els alumnes l'utilitzin.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14
Resolució d'exercicis a l'aula i anàlisi de casos 17 0,68 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutoria 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 12 0,48 6, 8, 11, 14, 15
Estudi 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Resolució de supostos (exercicis i casos) 41 1,64 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Avaluació

L'avaluació de Finances I és el resultat d'una avaluació contínua que consta de tres proves de dues tipologies diferents. L'examen final pondera un 50% i el parcial un 25%. Les activitats que determinen el 25% restant les definirà, a l'inici de l'assignatura, el professorat responsable. La nota final serà la mitjana ponderada  de les tres notes que formen l'avaluació continua, segons els percentatges ja indicats. 

És obligatòria la participació en totes les proves d'avaluació per superar l'avaluació contínua. 

Si aplicant les ponderacions indicades, la qualificació de l'alumne és igual o superior a 5.0, l'assignatura es considera superada i no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Si la nota de curs sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5, l'estudiant podrà presentar-se a la prova de recuperació, sempre i quan compleixi la normativa acadèmica de la UAB.  

La recuperació de l'assignatura consistirà en un nou examen sobre el contingut de tota l'assignatura i es regirà per la normativa de la Facultat d'Economia i Empresa.

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

 

NORMATIVA DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I EMPRESA SOBRE AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran al principi del semestre.

Les dates de l'examen parcial i de l'examen al final del semestre estan programades en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret quehi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzarun acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 264. Calendari de les activitats d’avaluació. Normativa Acadèmica UAB.  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova

https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/nou-reprogramacio-de-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 2 de l'Article 261. La recuperació. Normativa Acadèmica UAB. Els estudiants i les estudiants han d'haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9 per poder accedir a la recuperació.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari, mantindrà la nota obtinguda durant el curs.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 266. Resultats de l'avaluació. Normativa Acadèmica UAB.

 

Normativa de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la qualificació "No avaluable":

Un estudiant rebrà la qualificació de "No avaluable" quan es consideri que no ha pogut aportar prou evidències d'avaluació al llarg de l'assignatura. 

Un estudiant es considera “No avaluable” de l’assignatura Finances I quan no es presenta a l'examen de final del semestre.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen al final del semestre 50% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14
Primera prova d'avaluació continuada 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Segona prova d'avaluació continuada 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

BODIE, Z.; A. KANE; A. J. MARCUS. Investments. 12th edition. New York: McGraw-Hill, 2021. En espanyol, traduït el llibre introductori Principios de inversiones. 5a edició. 2004.

BREALEY, R.; S.C. MYERS; F. ALLEN. Principios de finanzas corporativas / Principles of Corporate Finance, 13th edition. Madrid, Nova York: McGraw-Hill, 2020.

HULL, J. Introducción a los mercados de futuros y opciones. 8a edición. 2015 / Fundamentals of Futures and Options Markets. 9th edition. Pearson. 2017.

MALKIEL, B.G. Un paseo aleatorio por Wall Street. 12a edició. Madrid: Alianza, 2020 / A Random Walk Down Wall Street. 12th edition. New York: W.W. Norton, 2020.

ROSS, S.A.; R.W. WESTERFIELD; J. JAFFE; B.JORDAN. Finanzas corporativas. 12a edició. / Corporate Finance. 12th edition. Madrid, Nova York: McGraw-Hill, 2019.

SUÁREZ SUÁREZ, A.S. Decisiones óptimas de inversión y financiación. 22a edició. Revisió i actualització per J. ROJO SUÁREZ i P. SUÁREZ GARCÍA. Pirámide. Madrid, 2014.

 

Bibliografia complementària:

LEE, Cheng-Few; LEE, Alice C. (eds.). Encyclopedia of Finance. 2nd edition. e-book. Springer, 2013. UAB catàleg electrònic.

REUVID, J. Corporate Finance Handbook. Kogan Page Publisher. 2002. UAB catàleg electrònic.

The New Palgrave Dictionary of Economics. Macmillan. e-book. 2018. UAB catàleg electrònic.


Programari

Excel

L'assignatura compta al Campus Virtual amb diversos arxius en Excel dissenyats específicament per a 'Finances I' pel professorat de l'assignatura.