Logo UAB
2023/2024

Finances II

Codi: 102328 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OB 3 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carlota Menendez Plans
Correu electrònic:
carlota.menendez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Antonio Vila Fernández-Santacruz
Ramon Sanchez Vila
Florina Raluca Silaghi
Paulino Aguilera Malagón

Prerequisits

Requisits generals per arribar al tercer curs del grau i haver cursat Finances I. 


Objectius

Aquesta assignatura conté la formació bàsica per desenvolupar un estudi de viabilitat de nous projectes d'inversió. A partir dels conceptes i raonaments apresos a Finances I continuem analitzant i estudiant algunes de les decisions que ha de prendre un directiu financer. Totes les empreses es troben implicades en noves inversions de les que  cal analitzar i estudiar la seva viabilitat econòmica i financera. En aquesta assignatura estudiarem les tècniques existents, la seva aplicació,  la seva interpretació i la seva adaptació a la realitat. Com que no hi ha inversió sense finançament també estudiarem les característiques de les principals fons de finançament que pot utilitzar l'empresa.

L'eix del curs és la creació de valor per part de les empreses a l'economia real mitjançant la selecció de nous projectes d'inversió, relacionats amb la seva estratègia. La interacció inversió i finançament és molt important per a l'empresa per assolir els seus objectius de rendibilitat,  sense perdre de vista la seva rendibilitat mínima exigida o cost de capital, que es fixa  en funció del risc. L'important paper del risc, ja analitzat i estudiat en Finances I, continua present per determinar si una nova inversió és econòmica i financerament viable.   Per crear valor cal fer projectes d'inversió que siguin capaços de crear valor i això depèn de la inversió,  de la seva rendibilitat i també del seu risc y del cost de capital.

 

 

 

 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els coneixements teòrics de les finances per a millorar les relacions amb les fonts de finançament i identificar les diferents formes de finançament i els avantatges i inconvenients tant per a les empreses com per als seus proveïdors.
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Gestionar els conflictes d'interessos, en particular sobre propostes justes de distribució del valor generat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els principis bàsics de la gestió del risc.
 2. Aplicar la metodologia de raonament de l'economia financera i distingir-la del seu equivalent en l'economia real.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Comprendre la formació de valor des de les perspectives dels accionistes.
 7. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Formular polítiques d'endeutament i de dividends.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 11. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 12. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 13. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
 14. Valorar les oportunitats d'inversió des d'una perspectiva estratègica.

Continguts

 

1 Projectes d'inversió, projectes de finançament i projectes agregats.

1.1 Estructuració del projectes d'inversió

1.2 Estructuració del projecte de finançament 

1.3 Estructuració del projecte agregat. 

 

2 Tècniques per l'estudi de la viabilitat dels nous projectes d'inversió: aplicació i criteris de decisió.

2.1El Valor Actual Net (VAN) 

2.2 La Taxa de Rendibilitat Interna (TRI)i el Màxim cost de capital  

2.3 El Valor Final Net (VFN)

2.4 Altres criteris complementaris: Índex de rendibilitat, Pay-back actualitzat, Quota Anual Equivalent. 

2.5 Altres aspectes a considerar: Anomalies en l'anàlisi de projectes i alternatives completes

 

2.6 Anàlisi de projectes d'inversió per teoria d'opcions: Opcions Reals  

3 El risc i la incertesa en la selecció de projectes d'inversió.

3.1 Risc, incertesa, previsions i objectius

3.2 Valor esperat,   prima pel risc i rendibilitat mínima exigida: Aplicació al projectes d'inversió.

3.3 Introducció a l'anàlisi de sensibilitat. 

 

 

4 La inflació en l'estudi de viabilitat

4.1 La inflació prevista i la taxa d'adaptació.

4.2 Projecte d'inversió, projecte de finançament i projecte agregat en unitats monetàries nominals

 

5 Decisions d'inversió i estratègia empresarial

5.1 La creació de valor com a objectiu de l'anàlisi de viabilitat de noves inversions 

5.2 Avantatge competitiva: viabilitat de nous projectes

5.3 Decisions d'inversió étiques. Decisions d'inversió socialment responsables. 

  

Fonts de finançament.

6.1 Finançament propi i finançament aliè

6.2 Les ampliacions de capital

6.3 Anàlisi del finançament propi intern.

 

7 Introducció a l'estructura financera de l'empresa i la política de dividends. 

7.1 Efectes de l'endeutament sobre l'empresa i els accionistes 

7.2 Efectes de la distribució de dividends sobre l'empresa i els accionistes 

7.3 Política financera i creació de valor 

 

 

 

 

 

 

 


Metodologia

La docència serà presencial.

 

Les activitiats dirigides es realitzen en 49.5 hores de docència presencial, distribuïdes un 65.66% en docència teòrica i la resta, en docència pràctica. La part teòrica s'exposarà mitjançant classes magistrals actives on el professorat explicarà els conceptes relacionats amb el tema però en les que serà necessària la participació de l'estudiant per comprendre, entendre i saber aplicar. El professor incentivarà la participació de l'estudiant en el procés d'aprenentatge mitjançant el plantejament de preguntes i/o petits casos o escenaris a debatre i a analitzar.  La part pràctica consistirà en resoldre exercicis i/ o petits casos tant a l'aula, com a l'aula d'informàtica. 

 

"La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitaries"

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 2, 4, 6
Resolució d'exercicis a l'aula i anàlisi de casos 17 0,68 1, 2, 4, 6, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 10,5 0,42 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 10 0,4 5, 7, 9, 11, 12
Estudi 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Resolució de suposts (exercicis i casos) 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació de Finances II és el resultat d'una avaluació contínua que consta de tres proves de dues tipologies diferents. L'examen final pondera un 50% i el parcial un 25%. Les activitats que determinen el 25% restant les definirà a l'inici de l'assignatura el professor/a responsable.  La nota final serà la mitjana ponderada  de les tres notes que formen l'avaluació continua, segons els percentatges ja indicats. És obligatòria la participació en totes les proves d'avaluació per superar l'avaluació contínua. 

Els primers dia de classe el professor/a establirà les dates de les  proves que configuren l'avaluació contínua i que no són l'examen final ni el parcial. 

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. Si la nota de curs de l'alumne és 5 o superior, es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà ser objecte d'una nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 3,5, l'estudiant haurà de repetir l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants que la nota de curs  sigui igual o superior a 3,5 i inferior a 5 podran presentar-se a la prova de recuperació, sempre i quan hagi participat en les proves d'avaluació continuada el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. 

Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà d’APROVAT essent la nota numèrica màxima un 5. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5, la qualificació final de l’assignatura serà de SUSPENS essent la nota numèrica la nota de curs (i no la nota de la prova de recuperació)

Un alumne es considera "No avaluable" de  l'assignatura Finances II quan decideix no presentar-se a l'examen final.   

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

 Les dates de les diferents proves d'avaluació (exercicis en aula, entrega de treballs, ...) que configuren el 25%  s'anunciaran a l'inici del semestre o amb suficient antelació. 

 La data de l'examen parcial, final i de recuperació de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

 

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les personesresponsables de lestitulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

 

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

 Procediment de revisió de les qualificacions

 Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

  

Procés de Recuperació

 “Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres partsde la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificaciómitjana de l’assignatura entre 3,5 i4,9.

 La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. Encas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

 Irregularitats en actes d’avaluació  

 Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primera prova de l'avaluaci? continua 25% 1,5 0,06 1, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 13
Segona prova de l'avaluaci? continua 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14
Tercera prova de l'avaluaci? continua 50% 2 0,08 1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

 •  BREALEY, R., S.C. MYERS i F. ALLEN. Principios de finanzas corporativas. 13 edició (2020). Madrid: McGraw-Hill, 
 •  BREALEY, R., MARCUS i MYERS. Fundamentos de Finanzas Corporativas.5ED.(2014)  Madrid: McGraw-Hill. ISBN:9788448197766
 •  BREALEY, R. S.C. MYERS and  A.J.MARCUS . Fundamentals of Corporate Finance (2019) 10ª edition. EBOOK
 •  DAMODARAN, A. Applied Corporate Finance. 4th. Edition John Wiley&Sons. 2015. ISBN-13:978-1118808931. (http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/)
 •  DAYANANDA,D., IRONS, R., HARRISON,S., HERBOHN,J. I P.ROWLAND. Capital Budgeting Financial Appraisal of Investment Projects. ebook Cambridge University Press. Online Publication. 2010. online ISBN: 978011753701
 •  HILLIER,D.; S.ROSS, R.W.WESTERFIELD, J. JAFFE and B.D.JORDAN. Corporate Finance. 4ª edition. (2020)
 •  SHILLER, R.J. Las finanzas en una sociedad justa. Deusto (2012)
 •  SHAPIRO,A.C. Capital Budgeting and Investment Analysis. Prentice Hall. 2005. ISBN-13: 978-0130660909
 •  VERNIMMEN,P., Y.L. FUR, M.DALLOCHIO, A.SALVI, P.QUIRY. Corporate Finance: Theory and Practice. 5ª edition. J.Wiley & Sons (2017) ISBN: 9781119424482. https://onlinelibrary-wiley-com.are.uab.cat/doi/book/10.1002/9781119424444

 

Altre bibilografia: 

 • BIERDMAN, H. S.SMIDT. The Capital Budgeting Decision:. Economic Analysis of Investment Projects. 9ª edició. Great Britain. Routledge. 
 • MUHAMMAD YUMUS. Las empresas socialesMadrid. Paidós. 2011 
 • ROSS, S.A.; R.W. WESTERFIELDi J. JAFFE. Modern Financial Management (9ª edició). Nova York: McGraw-Hill, 2009.

Programari

Pel desenvolupament d'aquesta assignatura farem servir el full de càlcul Excel