Logo UAB
2023/2024

Economia Catalana

Codi: 102323 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Trullen Thomas
Correu electrònic:
joan.trullen@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joan Trullen Thomas

Prerequisits

No s'exigeix cap requisit previ.


Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa, de quart curs.

Té per objectiu principal el coneixement de l'economia actual de Catalunya en els contextos espanyol, europeu i internacional. Combina la informació sobre l'evolució recent i el present de l'economia catalana amb l'anàlisi del comportament de les principals variables macroeconòmiques i de la política econòmica. El seu temari apropa els estudiants a la realitat econòmica, que aprenen a diagnosticar d'acord amb la teoria econòmica i els instruments analítics propis de l'economia aplicada.

Els objectius formatius de l'assignatura són els següents:

1. Augmentar l'interès dels alumnes per l'estudi de l'economia.

2. Conèixer el funcionament de l'economia, els mercats i les institucions econòmiques.

3. Aplicar l'anàlisi econòmica a realitats concretes.

4. Entendre empíricament els dilemes econòmics.

5. Valorar la dimensió social de l'economia i la seva relació amb el benestar.

6. Demostar l'adquisició dels coneixements a través de l'expressió escrita, el foment de la capacitat comunicativa i la identificació de la informació rellevant en els diversos àmbits.

 

 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de les institucions internacionals a l'economia.
 2. Aplicar l'anàlisi econòmica als processos d'integració, en general, i al d'integració europea, en particular.
 3. Avaluar el funcionament i la conjuntura actual de l'economia espanyola.
 4. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 7. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 8. Descriure els agents econòmics principals que configuren l'economia espanyola i catalana.
 9. Enumerar les característiques principals del mercat de treball a Espanya.
 10. Examinar la influència i el paper de les institucions públiques espanyoles a l'economia.
 11. Identificar el paper del sector públic en l'economia espanyola.
 12. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 13. Interpretar el procés de globalització econòmica i les seves conseqüències per a l'economia espanyola.
 14. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 15. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 18. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1. Perspectiva històrica de l'economia catalana a finals del segle XX.

Tema 2. L'expansió 1994-2006: canvis en el model productiu, en els moviments migratoris i en les relacions exteriors.

Tema 3. La crisi 2007-13.

Tema 4. L'economia catalana avui i les seves macromagnituds

Tema 5. El mercat de treball

Tema 6. La indústria.

Tema 7. Els serveis.

Tema 8. El sector bancari.

Tema 9. El comerç exterior

Tema 10. El sector públic: el finançament de la Generalitat i el saldo fiscal amb l'Administració central.

Tema 11. L'economia de la regió metropolitana de Barcelona


Metodologia

 

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d'estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les  aules al 50% dàformaent

El desenvolupament de l'assignatura es basa en les activitats següents:

Classes magistrals: són sessions en les quals el professor transmet als alumnes els coneixements bàsics de cadacun dels temes. L'assistència a classe és, per tant, essencial per a adquirir aquests coneixements, que hauran de ser assimilats i objecte d'aprofundiment amb l'estudi personal.

Pràctiques i casos: es tracta d'activitats que realitzen conjuntament l'estudiant i el professor en grups més reduïts. Inclouen la resolució de problemes, la familiarització amb determinades tècniques d'anàlisi econòmica, el debat sobre l'actualitat amb la documentació pertinent i la presentació per part dels alumnes de treballs o pràctiques diverses.

ctivitats autònomes: a diferència de les activitats dirigides o de les supervisades, les autònomes són les que els estudiants desenvolupen per ells mateixos, a través de l'estudi dels textos proporcionats (manuals, lectures i apunts) i la realització d'exercicis.

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccionas a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanit+aries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13
Pràctiques i casos 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Estudi i activitats recomanades 88,5 3,54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
Pràctica sobre l'actualitat 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17
Tutories 2 0,08 2, 3, 8, 10, 11, 13, 15, 16

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera continua al llarg del curs, d'acord amb les valoracions següents:

1. Dues proves escrites o examens parcials: 75%.

2. Pràctica sobre l'actualitat: 10%.

3. Activitats recomanades, assistència a classe i participació: 15%.

 

Per aprovar l'assignatura es requereix que la nota promig de les proves escrites (examens parcials) sigui igual o superior a 3,8, i que la nota global arribi a 5, com a mínim. L'incompliment de la primera condició impedeix ponderar els altres components de la valoració i presentar-se a la reavaluació.

 

Re-avaluació

Per aquells estudiants que en l'avaluació hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i inferior a 5 hi haurà una re-avaluació.En el moment de publicar les qualificacions finals s'anunciarà la modalitat de la mateixa. Aquesta re-avaluació estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

No avaluable

Tindran la condició de no avaluables els alumnes que no hagin realitzat cap dels dos examens parcials.

 

 

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar,tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta provaestarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

 L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificacó en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guies Docents 2023-2024: Avaluació única

 

2 Assignatura o mòdul que SÍ contempla l’AVALUACIÓ ÚNICA:

2.1 PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB)

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

Presencialitat:

 • La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat.
 • El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.
 • Les evidències d’avaluació realitzades presencialment el dia de l’avaluació única han de tenir un pes mínim del 70%.

Ha de constar la següent informació referida a les característiques de l’avaluació única. Suggerim incorporar la següent taula:

Tipologia  Evidència (1)

Pes a l’avaluació final (%) (2)

Durada de l’activitat

L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta?(SÍ/NO) (3)

 Examen

 100

 3 hores

 SÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

100%

 

 

 

(1)    Títol descriptiu de cada evidència (examen, resolució llistes de problemes, anàlisi de casos, activitat realitzades amb un software específic que cal conèixer....)

(2)    Pes de l’evidència en el conjunt de l’assignatura (especificar els percentatges de cada evidència d’avaluació que l’alumne ha de fer i/o presentar)

(3)    Per a cada evidència: L’activitat que dona lloc a l’evidència es realitza presencialment en la data establerta per a  l’avaluació única? SI/NO

2.2 RECUPERACIÓ:

“En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.”

2.3 REVISIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL:

“La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada”.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació activitats recomanades, assistència i participació 15% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Dues proves escrites 75% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
Pràctica sobre l'actualitat 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA DE REFERÈNCIA

 

AMB-IERMB/ (2011): "Per afrontar la crisi: la metròpoli de Barcelona, Cap I Joan Trullén. Anuari Metropolità de Barcelona

AMB-IERMB (2014): "Creixement inclusiu: el gran repte estratègic metropoità", Capi I Joan Trullén, Anuari Metropolità de Barcelona 2014.

BBVA (2007), Economia catalana: reptes de futur, Generalitat de Catalunya.

Cambra de Comerç (2023). Memòria Econòmica de Catalunya.

Cambra de Comerçç de Barcelona (2019). L'economia catalana al Segle XXI. Balanç 2000-2017 i perspectives 2030.

Carreras, Albert, Mas-Colell, Andreu i Ivan Planas (2018): Turbulències i tribulacions. Els anys de les retallades, Edicions 62,2018.

Col·legi d'Economistes de Catalunya, La Catalunya Futura: bases per a un nou model econòmic, (Joan Trullén coordibador) Número monogràfic. Revista Econòmica de Catalunya.Núm 62, 2010

Col.legi d'Economistes de Catalunya (2011) Economia del coneixment i territori, Joan Trullén: "El Projecte Barcelona Ciutat del Coneixment i el 22@Barcelona.

Generalitat de Catalunya, Departament d'Economia i Finances, Nota d'Economia.

Col.legi d'Economistes de Catalunya (2018): Potencial de l'economia catalana. Visió macroeconòmica. 3er Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya, Maig 2018. Joan Trullén et alia : Creixement inclusiu urbà: desigualtat i risc de pobresa a Catalunya i la metròpoli de Barcelona 2006-2016.

Direcció General d'Indíustria (2017): Pacte Nacional per a la Inústria Catalunya ISBN 978 8439395690, lllibre electrònic 9788439395706

Generalitat de Catalunya (2010), Economia catalana: fets estilitzats, Departament d'Economia i Finances.

IERMB (2016): "Megaregions i desenvolupament urbà sostenible. Factors estratègics per a l'àrea metropolitana de Barcelona en el context europeu, Revista Papers, núm 58.

Indústria. Pacte + Indústria (2013): Pacte per a la indústria a Catalunya. Propostes per a un nou impuls a la indústria, Barcelona octubre 2013, ISBN 978-84-695-8808-6.

Revista Econòmica de Catalunya (2020) Núm 78 Ciutat i Innovació.

Revsita Econòmica de Catalunya (2021) Núm 83 Reactivació i transformació del model productiu catala`.

Revista Econòmica de Catalunya (2021) Núm 84 Efectes sobre la cohesió i la desigualtat de la pandèmia COVID-19 i la crisi econòmica.

Revista Econòmica de Catalunya (2021) Núm 85 El futur del treball.

Revista Econòmica de Catalunya (2023)  Núm 87 Els reptes del sistema productiu català.

Trullén, Joan and Vittorio Galletto (2018): "Inclusive Growth from an urban perspective: a challenge for the metropolis of the twenty-first century", Europena Planning Studies, 26. 10, 1901-1919.

Trullén, Joan i Vittorio Galletto (Desembre 2020): Geopolítica y comerç exterior: una mirada econòmico-territorial sobre la metròpolis de Barcelona. Una mutació fonamental , a Patricia García-Durán Huet i Eloi Serrano Robles (eds) Monografías del CIDOB, 79, Desembre 2020.

 

 

 

 


Programari

EXCEL