Logo UAB
2023/2024

Econometria II

Codi: 102307 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Luca Gambetti
Correu electrònic:
luca.gambetti@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

 

És altament recomanable que l'estudiant hagi superat les Matemàtiques I, II i l'Estadística I i II. Tenir assolits
els continguts d'aquestes assignatures és imprescindible per poder seguir amb èxit l'Econometria I.

És altament recomanable que l'estudiant hagi superat les Matemàtiques I i II,  l'Estadística I i II, i l'Econometria I. Tenir assolits els continguts d'aquestes assignatures és imprescindible per poder seguir amb èxit l'Econometria II.


Objectius

 

L'Econometria I es centra en l'estudi i aplicació del model de regressió lineal, eina bàsica per l'anàlisi
empírica de les relacions entre variables econòmiques. El curs comença amb el model de regressió simple,
presentat a l'assignatura d'Estadística II, i s'estén al model de regressió múltiple, considerant tant variables
explicatives quantitatives com qualitatives.
L'objectiu és que l'estudiant aprengui a extreure informació de les dades utilitzant el model de regressió
lineal bàsic, sabent valorar rigorosament les seves avantatges i limitacions. Es posarà especial èmfasi en
que l'estudiant assimili de la forma més intuitiva possible els aspectes teòrics de l'anàlisi economètrica. Al
llarg del curs es presentaran nombroses aplicacions, treballant amb dades reals i software economètric, amb
l'objectiu de que l'estudiant valori els aspectes pràctics de les eines presentades.
Globalment, aquesta assignatura té com objectiu proporcionar a l'estudiant els fonaments bàsics de l'anàlisi
de dades econòmiques, que continua amb les assignatures d'Econometria II i Models Economètrics i de
Previsió.

L'Econometria II avança en l'estudi i aplicació del model de regressió lineal, introduïnt l'estudi de problemes que poden afectar el model basic, com per exemple, problemes d'autocorrelació i/o d'heteroscedasticitat, o problemes d'endogeneitat. L'objectiu és que els alumnes aprenguin els límits del model clàssic de regressió lineal, i com es pot adaptar aquest model i els métodes asociats per tractar dades amb característiques més generals. Amb el mateix objectiu, s'introduiex el métode d'estimació máxim versemblant, per fer posible l'estimació de models no-lineals, com per exemle models logit/probit.  Es posarà especial èmfasi enque l'estudiant assimili de la forma més intuitiva possible els aspectes teòrics de l'anàlisi economètrica. Al llarg del curs es presentaràn nombroses aplicacions, treballant amb dades reals i software economètric, amb l'objectiu de que l'estudiant valori els aspectes pràctics de les eines presentades. Globalment, aquesta assignatura té com objectiu proporcionar a l'estudiant un coneixement més profund d'alguns del principals métodes econometrics.

 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar els processos d'analitzar i sistematitzar la informació empresarial i aprendre sobre la cadena de valor de l'empresa de manera rigorosa i científica.
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar i aplicar la metodologia economètrica adequada per donar resposta als problemes que apareixen en l'estudi empíric d'algunes dades econòmiques.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
  Economia
 • Aplicar els fonaments estadístics per a millorar els processos d'analitzar i sistematitzar la informació empresarial i aprendre sobre la cadena de valor de l'empresa de manera rigorosa i científica.
 • Aplicar els fonaments estadístics per millorar la capacitat de treball en situacions de risc, entendre'n l'origen i desenvolupar possibles estratègies per reduir-ne o mitigar-ne els efectes.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Identificar i aplicar la metodologia economètrica adequada per donar resposta als problemes que apareixen en l'estudi empíric d'algunes dades econòmiques.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el comportament de sèries temporals econòmiques i fer-hi prediccions.
 2. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Especificar models, mètodes d'estimació i inferència.
 5. Identificar i aplicar la metodologia economètrica adequada per donar resposta als problemes que apareixen en l'estudi empíric d'algunes dades econòmiques.
 6. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 8. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 11. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 14. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 15. Utilitzar les tecnologies de la informació disponibles i adaptar-se als nous entorns tecnològics.
 16. Utilitzar programes informàtics per a l'anàlisi quantitativa de les dades.
 17. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1: Casos estudi per a la revisió del model de regressió múltiple

 • Resultats principals
 • Heteroscedasticitat i Autocorrelació

Tema 2: Anàlisi de regressió amb dades de panell

 • Dades de panell amb dos periodes de temps
 • Model d'efectes fixos
 • Casos d’estudi

Tema 3: Endogeneïtat i estimació amb variables instrumentals

 • Models amb variables explicatives endógenas.
 • L’estimador de Variables Instrumentals
 • Casos d’estudi: experiments i quasi-experiments

Tema 4: Models de regressió amb dades de sèrie temporal

 • Característiques de les sèries temporals
 • Mètodes d’estimació i inferència
 • Casos d’estudi

Metodologia

La docència serà presencial o semipresencial depenent del nombre d’ estudiants matriculats per grup i de la capacitat de les aules al 50% d’aforament.

Les activitats que ha de seguir l'estudiant per poder assimilar correctement els continguts d'aquesta
assignatura són les següents:
1. Classes teòriques
En les anomenades classes teòriques, el professor presentarà els principals conceptes i mètodes.
Aquesta presentació anirà sovint acompanyada d'exemples per facilitar l'aprenentage del material
exposat.
2. Classes a l'aula d'informàtica
Per una millor assimilació dels conceptes presentats esrealitzaran classes a les aules
d'informàtica. El software economètric que donarà suport a aquestes classes serà principalment
Gretl, software de lliure accés ja utilitzat en l'assignatura d'Estadística II. L'estudiant es familitzarà
en nous aspectes d'aquest software, com és l'ús d'opcions adicionals dels seus menús o la
utilització de guions d'instruccions.
3. Resolució d'exercicis i aplicacions per part de l'estudiant
Cada tema tindrà associat una llista de problemes que els estudiants hauran de treballar pel seu
compte. Aquesta activitat és crucial per tal de que l'estudiant assimili tant els aspects teòrics com
aplicats de les eines presentades. El professor seleccionarà algun d'aquests exercicis per ser
entregats, de forma individual, com a activitat d'avaluació. Alguns d'aquests exercicis podran
aparéixer dins dels examens parcials o l'examen final.
4. Classes de resolució d'exercicis i aplicacions
Aquesta activitat té com objectiu comentar i resoldre dubtes que hagin pogut sorgir en alguns dels
exercicis i aplicacions inclosos en l'activitat formativa 3.
5. Tutories presencials
L'alumne disposarà d'unes hores on els professors de l'assignatura podran resoldre dubtes
puntuals. L'horari específic d'aquestes tutories es podrà consultar en el Campus Virtual o en el
mitjà indicat pel propi professor.
6. Estudi
Les activitats anteriors, ocupen només un terç del temps que l'estudiant ha de dedicar a aquesta
assignatura. La resta està ocupada pel treball autònom del pròpi estudiant (estudi, consulta dels
manuals de referència, resolució de problemes i aplicacions, pràctiques amb el software
indicat,....). Aquesta darrera activitat és un element puntal en la formació i assimilació de la
matèria.
Important :
Per poder superar amb èxit el curs l'estudiant ha d'assistir al 100% de les classes.
Pel bon funcionament de la classe: No es pot arribar tard, ni entrar ni sortir de l'aula durant la classe.
Pel bon funcionament de la classe: No es pot tenir el telèfon mòbilconectat durant la classe. 
Les activitats que ha de seguir l'estudiant per poder assimilar correctement els continguts d'aquesta
assignatura són les següents:
1. Classes teòriques
En les anomenades classes teòriques, el professor presentarà els principals conceptes i mètodes.
Aquesta presentació anirà sovint acompanyada d'exemples per facilitar l'aprenentage del material
exposat.
2. Classes a l'aula d'informàtica
Per una millor assimilació dels conceptes presentats esrealitzaran classes a les aules
d'informàtica. El software economètric que donarà suport a aquestes classes serà principalment
Gretl, software de lliure accés ja utilitzat en l'assignatura d'Estadística II. L'estudiant es familitzarà
en nous aspectes d'aquest software, com és l'ús d'opcions adicionals dels seus menús o la
utilització de guions d'instruccions.
3. Resolució d'exercicis i aplicacions per part de l'estudiant
Cada tema tindrà associat una llista de problemes que els estudiants hauran de treballar pel seu
compte. Aquesta activitat és crucial per tal de que l'estudiant assimili tant els aspects teòrics com
aplicats de les eines presentades. El professor seleccionarà algun d'aquests exercicis per ser
entregats, de forma individual, com a activitat d'avaluació. Alguns d'aquests exercicis podran
aparéixer dins dels examens parcials o l'examen final.
4. Classes de resolució d'exercicis i aplicacions
Aquesta activitat té com objectiu comentar i resoldre dubtes que hagin pogut sorgir en alguns dels
exercicis i aplicacions inclosos en l'activitat formativa 3.
5. Tutories presencials
L'alumne disposarà d'unes hores on els professors de l'assignatura podran resoldre dubtes
puntuals. L'horari específic d'aquestes tutories es podrà consultar en el Campus Virtual o en el
mitjà indicat pel propi professor.
6. Estudi
Les activitats anteriors, ocupen només un terç del temps que l'estudiant ha de dedicar a aquesta
assignatura. La resta està ocupada pel treball autònom del pròpi estudiant (estudi, consulta dels
manuals de referència, resolució de problemes i aplicacions, pràctiques amb el software
indicat,....). Aquesta darrera activitat és un element puntal en la formació i assimilació de la
matèria.
Important :
Per poder superar amb èxit el curs l'estudiant ha d'assistir al 100% de les classes.
Pel bon funcionament de la classe: No es pot arribar tard, ni entrar ni sortir de l'aula durant la classe.
Pel bon funcionament de la classe: No es pot tenir el telèfon mòbil conectat durant la classe.

Les activitats que ha de seguir l'estudiant per poder assimilar correctement els continguts d'aquesta assignatura són les següents:

1. Classes teòriques

En les anomenades classes teòriques, elprofessor presentarà els principals conceptes i mètodes. Aquesta presentació anirà sovint acompanyada d'exemples per facilitar l'aprenentage del material exposat.

2. Classes amb ordinadors

Per una millor assimilació dels conceptes presentats es realitzaran classes amb ús d'ordinadors i software d'econometria. El software economètric que donarà suport a aquestes classes serà principalment Gretl, software de lliure accés ja utilitzat en l'assignatura d'Econometria I. L'estudiant es familitzarà en nous aspectes d'aquest software, com és l'ús d'opcions avançats i métodes d'estimació avançats.

3. Resolució d'exercicis i aplicacions per part de l'estudiant

Cada tema tindrà associat una llista de problemes que els estudiants hauran de treballar pel seu compte. Aquesta activitat és crucial per tal de que l'estudiant assimili tant els aspects teòrics comaplicats de les eines presentades. El professor seleccionarà algun d'aquests exercicis per ser entregats, de forma individual, com a activitat d'avaluació. Alguns d'aquests exercicis podràn aparéixer dins dels examens parcials o l'examen final.

4. Tutories presencials

L'alumne disposarà d'unes hores on els professors de l'assignatura podran resoldre dubtes puntuals. L'horari específic d'aquestes tutories es podrà consultar en el Campus Virtual o en el mitjà indicat pel propi professor.

5. Estudi

Les activitats anteriors, ocupen només un terç del temps que l'estudiant ha de dedicar a aquesta assignatura. La resta està ocupada pel treball autònom del pròpi estudiant (estudi, consulta dels manuals de referència, resolució de problemes iaplicacions, pràctiques amb el software indicat,....). Aquesta darrera activitat és un element puntal en la formació i assimilació de la matèria.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Important :

 • Per poder superar amb èxit el curs l'estudiant ha d'assistir al 100% de les classes.
 • Pel bon funcionament de la classe: No es pot arribar tard, ni entrar ni sortir de l'aula durant la classe.
 • Pel bon funcionament de la classe: No es pot tenir el telèfon mòbil conectat durant la classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 32,5 1,3 1, 4, 5, 13, 15
Sessions de laboratori 17 0,68 1, 4, 5, 7, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi i Resolució d'exercicis i aplicacions 93 3,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

 

Elements d'avaluació

1. Un examen parcial sobre el contingutdels Temes 1 i 2

En aquesta prova escrita s'avaluarà a l'estudiant sobre el contingut del Tema 1 i 2. Durant la prova no es permetrà consultar cap tipus de material d'ajuda. Aquesta prova NO allibera matèria.La nota vindrà donada sobre 10. Aquesta prova representa el 30% de la nota final del curs

2. Un examen final sobre tota la matèria de curs (Tema 1, 2,3,4)

S'avaluarà a l'estudiant sobre el contingut del Tema 1, 2, 3 i 4. Durant l'examen no es permetrà consultar cap tipus de material d'ajuda. La nota vindrà donada sobre 10. Aquesta prova representa el 50% de la nota final del curs.

3. Lliurament d'exercicis

Els estudiants lliuraran ocasionalment alguns exercicis. El professor pot demanar que aquests exercicis es resolguin durant les classes, durant una sessió d'avaluació o de la manera que consideri oportuna. La nota vindrà donada sobre 10. La nota dels exercicis representa el 20% de la nota final del curs.

Criterisd'avaluació:

a. Un cop publicades les qualificacions de l'examen final, es publicarà també la nota final del curs. La nota final de l'estudiant ve donada per:

NOTA FINAL =  0,2*EXERCICIS +0,3*PARCIAL 1 + 0,5*FINAL

b. L'assignatura es considera superada si la nota final és igual o superior a 5.

c. Un estudiant que no hagi participat en cap de les activitats d'avaluació descrites (examens parcials, finals o exercicis lliurats) rebrà la qualificació de "No Avaluable".

d. Tots els estudiants han de respectar les dates de realització dels examens parcials i finals, així com les dates de lliurement dels exercicis. En cap cas es realizaran proves fora de les dates marcades ni s'acceptaran exercicis lliurats fora de termini.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, dataihora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Examen parcial 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17
Treball lliurat (Exercicis i aplicacions) 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

Llibre recomanat:

Stock J.H. & Watson M.W.Introduction to Econometrics.  3 edition , En castellano: Introducción a la Econometría, Pearson Education. 3 edición

Altres llibres:

Wooldridge, J. M., Introductory Econometrics: A Modern Approach. En castellà: Introducción a la Econometría, Cengage Learning.

Gujarati, D.Basic Econometrics. 5 ed, 2010. McGraw-Hill. Darrera versió en castellà: Econometria. Quarta edició. 2004.

Maddala, G.S., Introduction to Econometrics. 4ed, 2009. Wiley. Darrera versió en castellà: Introducción a la econometría, 2ed, 1996. Prentice Hall

Verbeek, MA Guide to Modern Econometrics. 3ed, 2008. Wiley.


Programari

Gretl, R