Logo UAB
2023/2024

Introducció a la Psicologia

Codi: 102305 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Adrián Pérez Aranda
Correu electrònic:
adrian.perez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Adrián Pérez Aranda

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Context:

L’assignatura d’Introducció a la Psicologia s’imparteix per professorat de la Facultat de Psicologia, com a optativa de la Facultat d'ADE. És el primer contacte que tenen els alumnes de grau amb continguts psicològics que els puguin ajudar a entendre la conducta de les persones en el món empresarial i laboral.

Objectius:

Conèixer alguns dels processos psicològics bàsics que tenen implicacions en l’àmbit empresarial i laboral: motivació, emoció, aprenentatge, memòria, sensació i percepció. Comprendre la importància d’aquests processos per a explicar la conducta de les persones en l’àmbit empresarial i laboral. Saber analitzar els aspectes psicològics en les interaccions entre les persones i en les dinàmiques dels grups en aquests àmbits. Conèixer la importància dels processos d’estrés laboral en la salut dels treballadors.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 3. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 4. Identificar possibilitats de millora de les relacions laborals.
 5. Interpretar els principis bàsics de la psicologia.
 6. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 7. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

Tema 1: Què és la Psicologia?

 1. És una ciència?
 2. D'on prové la psicologia?
 3. La psicologia moderna.
 4. La psicologia contemporània.
 5. No val amb el sentit comú?
 6. Descriure, correlacionar i experimentar.
 7. Per què necessitem l'estadística?
 8. Preguntes rellevants sobre la psicologia.

Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Pròleg, Cap. 1, Cap.3)

Complementari: Lafuente Niño, E., Loredo Narciandi, J.C., Castro Tejerina, C., & Pizarroso López, N. (2017). Historia de la psicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Fontes de Gracia, S. et al. (2015). Fundamentos de investigación en psicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Tema 2: Sensació i percepció.

 1. Principis bàsics de la sensació.
 2. La visió.
 3. L'audició.
 4. L'atenció selectiva.
 5. L'organització perceptiva.
 6. La interpretació perceptiva.
 7. Com es poden utilitzar les il·lusions perceptives?

Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 5, Cap. 6)

 

Tema 3: Aprenentatge i memòria.

 1. Habilitats innates?
 2. El condicionament clàssic.
 3. El condicionament operant.
 4. L'aprenentatge basat en l'observació.
 5. Codificar la informació.
 6. Emmagatzemar la informació.
 7. Recuperar la informació.
 8. Millorar la memòria.

Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 8, Cap. 9)

Complementari: Pellón Suárez de Puga, R. et al. (2015). Psicología del aprendizaje. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

 

Tema 4: Pensament, intel·ligència i personalitat.

 1. Què és el pensament?
 2. Què és la intel·ligència?
 3. Influències genètiques i ambientals.
 4. Psicoanàlisi i personalitat.
 5. Els trets de la personalitat.
 6. La perspectiva sociocognitiva.
 7. La cultura i la personalitat.

 Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 11, Cap. 15)

Complementari: Bermúdez Moreno, J. et al. (2011). Psicología de la personalidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

 

Tema 5: Trastorns psicològics i psicoteràpia.

 1. Què és un trastorn psicològic i què no?
 2. Com es poden classificar?
 3. La psicoteràpia.
 4. Trastorns d'ansietat.
 5. Trastorns depressius.
 6. Trastorn obsessiu compulsiu.
 7. Trastorns de l'alimentació.
 8. Trastorns d'adicció.
 9. L'espectre esquizofrénic i psicòtic.
 10. Trastorn bipolar.
 11. Trastorns relacionats amb traumes i estrès.
 12. Trastorns de la personalitat.

 Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap. 16, Cap. 17)

Complementari: Barraca Mairal, J. (2014). Técnicas de modificación de conducta: una guía para su uessa en práctica. Madrid: Editorial Síntesis.

 

Tema 6: Estrès i salut.

 1. Què és el estrès?
 2. Causes de l'estrès.
 3. Estrès i malalties.
 4. Com afrontar l'estrès.
 5. Combatre el tabaquisme.
 6. L'alimentació i el control del pes.

Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap.14)

Complementari: Frankl, V. (2015, 3a edició). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herber Editorial.

 

Tema 7: Motivació i emoció.

 1. Conceptes motivacionals.
 2. La gana.
 3. La motivació sexual.
 4. La necesitat de pertànyer.
 5. Teories de l'emoció.
 6. L'emoció en el cos.
 7. L'expressió de les emocions.
 8. L'experiència emocional.

Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap.12 i 13)

 

Tema 8: Psicologia en el treball.

 1. La psicologia de les organitzacions.
 2. L'entrevista de treball.
 3. La motivació i el rendiment.
 4. El lideratge.
 5. Relacionar-se amb persones.
 6. Gestionar conflictes.
 7. Negociar.
 8. Comunicar.

Bibliografia:

Myers, D.G.(2011, 9ª edició). Psicologia. Madrid: Editorial Médica Panamericana. (Cap.13 i 18)

Complementario: Alcover de la Hera, C.M. et al. (2012). Psicología del trabajo. Universidad Nacional de Educación a Distancia.


Metodologia


La docència planificada és una docència presencial.

Metodologia docent basada en:

 1. Activitats dirigides: Classes teòriques i pràctiques amb suport de TICs. Cada classe proposarà una part teòrica seguida d'una pràctica on l'estudiant haurà d'aplicar conceptes treballats durant la primera part i on s'inclourà que l'estudiant presenti síntesis crítiques d’articles científics i de divulgació vinculats amb la temàtica de l’assignatura.
 2. Activitat supervisada: consistent en l’assistència a tutories i la realització d'un treball grupal sobre un tema relacionat amb el contingut de l'assignatura.
 3. Activitat autònoma individual: comprendrà la part d’estudi personal de l’alumne (estudi de la bibliografia bàsica, lectures complementàries, recerca d’informació, etc.).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68 5
Classes teòriques 32,5 1,3 5
Tipus: Supervisades      
Realització de treballs pràctics o aplicats 26,5 1,06 1
Tutories 6 0,24 4, 5
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació en revistes, llibres i Internet 12 0,48 6
Lectura de texts i estudi 50 2 1, 6

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Les competències d'aquesta matèria seran avaluades per mitjà de: proves escrites; informes escrits i participació activa en les diferents activitats; i presentacions orals dels treballs en grup realitzats.
El sistema d'avaluació recomanat inclou els següents aspectes, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la qualificació final:
• EV1: Prova escrita individual: 50%.
• EV2: Informes escrits i participació activa en les diferents activitats: 10%.
• EV3: Presentacions orals dels treballs en grup realitzats: 40%.
Es considera l'assignatura superada quan l'alumne assoleix un total d'almenys 5 punts en l'avaluació final, amb un mínim de 4,5 punts (en una escala 0-10) en les evidències EV1 i EV3. En cas de no assolir aquests requisits la nota màxima que es pot obtenir és de 4.9 punts. Si l’alumne no arriba als mínims exigits, es podrà presentar a la recuperació si ha obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura d'almenys 3,5.
Es considera estudiant avaluable tot aquell que hagi acumulat almenys un 40% del pes de les evidències d'aprenentatge.
Es considera estudiant no-avaluable tot aquell que no hagi acumulat almenys un 40% del pes de les evidències d'aprenentatge.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qualno es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de laFacultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1: Prova escrita individual 50% 2 0,08 1, 4, 5, 6
EV2: Informes escrits entregats a classe i participació. 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7
EV3: Presentacions orals dels treballs en grup 40% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Manual bàsic de l’assignatura:

Myers, D.G.(2011, 9ª edición). Psicología. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1853213__Sa%3A%28myers%29%20%28psicologia%29%20l%3Aspa__Orightresult__U__X4?lang=cat&suite=def

 

Material complementari:

Barraca Mairal, J. (2014). Técnicas de modificación de conducta: una guía para su uessa en práctica. Madrid: Editorial Síntesis.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2089696__S%28psicologia%29%20f%3Az%20l%3Aspa%20y%3A%5B2010-2020%5D__Ff%3Afacetmediatype%3Az%3Az%3ALlibre%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__P2__Orightresult__U__X3?lang=cat&suite=def

 

Frankl, V. (2015, 3a edició). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herber Editorial.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2093254__S%28psicologia%29%20f%3Az%20l%3Aspa%20y%3A%5B2010-2020%5D__Ff%3Afacetmediatype%3Az%3Az%3ALlibre%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__P3__Orightresult__U__X3?lang=cat&suite=def

 

Alcover de la Hera, C.M. et al. (2012). Psicología del trabajo. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1995867__S%28psicologia%29%20f%3Az%20l%3Aspa%20y%3A%5B2010-2020%5D__Ff%3Afacetmediatype%3Az%3Az%3ALlibre%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__P1__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def

 

Bermúdez Moreno, J. et al. (2011). Psicología de la personalidad. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1995866__S%28psicologia%29%20f%3Az%20l%3Aspa%20y%3A%5B2010-2020%5D__Ff%3Afacetmediatype%3Az%3Az%3ALlibre%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__P1__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def

 

Lafuente Niño, E., Loredo Narciandi, J.C., Castro Tejerina, C., & Pizarroso López, N. (2017). Historia de la psicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2000591__S%28psicologia%29%20f%3Az%20l%3Aspa%20y%3A%5B2010-2020%5D__Ff%3Afacetmediatype%3Az%3Az%3ALlibre%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def

 

Pellón Suárez de Puga, R. et al. (2015). Psicología del aprendizaje. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1997520__S%28psicologia%29%20f%3Az%20l%3Aspa%20y%3A%5B2010-2020%5D__Ff%3Afacetmediatype%3Az%3Az%3ALlibre%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def

 

Fontes de Gracia, S. et al. (2015). Fundamentos de investigación en psicología. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1997718__S%28psicologia%29%20f%3Az%20l%3Aspa%20y%3A%5B2010-2020%5D__Ff%3Afacetmediatype%3Az%3Az%3ALlibre%20en%20l%C3%ADnia%3A%3A__Orightresult__U__X6?lang=cat&suite=def


Programari

- Power Point

- Word