Logo UAB
2023/2024

Sociologia General

Codi: 102303 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 1
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
María Esther Fernández Mostaza
Correu electrònic:
mariaesther.fernandez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

María Esther Fernández Mostaza

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Aquesta assignatura pretén introduir a l'estudiantat d'Economia i Empresa en la perspectiva sociològica, treballant-ne les característiques principals i les eines conceptuals i teòriques bàsiques. L'objectiu és el de facilitar la reflexió sobre la condició social de l'ésser humà i la comprensió dels fenòmens socials i de les seves dinàmiques de permanència i canvi.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Identificar els agents econòmics que configuren una economia, entendre com s'han interrelacionat fins a la data, com s'interrelacionen actualment i predir comportaments futurs en funció de noves circumstàncies i de la seva influència en una empresa concreta.
 • Identificar millores en el procés intern de gestió per estimular la productivitat de les empreses.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el paper de la regulació en l'ocupació a Espanya.
 2. Aplicar l'anàlisi sociològica a les estructures socials actuals.
 3. Avaluar les interrelacions entre empresa i ocupació.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Identificar possibilitats de millora de les relacions laborals.
 8. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 9. Interpretar els principis bàsics de la sociologia.
 10. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 11. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 16. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 17. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 18. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

Bloc 1. Els clàssics de la disciplina

Els grans clàssics europeus: Marx, Durkheim, Weber. Els temes principals inclouen la classe social i l'alienació; poder i autoritat; el treball i la divisió del treball; religió i cultura; racionalitat i organitzacions burocràtiques; vida urbana i modernitat. 

Bloc 2. Relacions socials i pràctica cultural

Els temes principals inclouen: la presentació de la persona en la vida quotidiana; el capital cultural i social; i la confiança social al context de la globalització i transformació.

Bloc 3. Identitat, desigualtat i discriminació

Els temes principals inclouen:  Identitat i diversitat en el marc de la globalització; la construcció i la desigualtat de gènere; diversitat religiosa; noves desigualtats educatives i sanitàries en temps de pandèmia

Bloc 4. Ciutadania, migració i pertinença 

Els temes principals inclouen: migració i integració; memòria, i processos de socialització.


Metodologia

La docència s'articula a partir de dos tipus de sessions a l'aula: (a) Classes magistrals a càrrec de la docent i (b) seminaris; els seminaris poden ser tant fora com dins de l'aula, en els quals es realitzen exercicis pràctics basats en les lliçons impartides i en les lectures assignades.

Les classes magistrals s'orienten a la presentació per part de la professora dels conceptes i arguments centrals de la matèria seguint el contingut del programa. Totes les classes promouran la participació de l'alumnat a partir de preguntes per al debat.

Els seminaris són espais de treball sobre els continguts de l'assignatura a partir dels continguts teòrics impartits a classe i les lectures assignades amb antelació. S'estructuren al voltant de tres dinàmiques (amb un calendari específic i consensuat): 1. Debats al voltant d'una lectura específica en format de "Club de lectura"; 2. Sortides fora de l'aula, tant per treballar un concepte específic com per aprofundir en el tema del treball de curs; 3. Presentacions orals, en grup, per a cadascun dels blocs de l'assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques i seminaris 17 0,68 2, 4, 9, 17
Classes teoria 32,5 1,3 2, 4, 9, 17
Estudi, lectura de textos 75,5 3,02 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Pensament visual i teoria 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Reunions individuals o en grups reduïts per resoldre dubtes i supervisar el treball oral i escrit. 10 0,4 2, 4, 5, 6, 9, 16

Avaluació

L'assignatura s'avaluarà de la següent manera:

1) Participació i exposició amb un grup d'estudiants d'un text o material audiovisual.

Els criteris d'avaluació s'explicaran a classe i es difondran pel campus virtual. Les evidències seran retornades amb comentaris. Individual/equip. 20% de la nota final.

2) Elaboració d'un assaig original sobre les lectures a partir d'una llista de preguntes que serà facilitada durant el curs.

Els criteris d'avaluació s'explicaran a classe i es difondran pel campus virtual. Les evidències seran retornades amb comentaris. Individual. 40% de la nota final.

3) Examen. És una prova escrita al final del curs. Individual. 40% de la nota final.

AVALUACIÓ ÚNICA:

SÍ contempla l’AVALUACIÓ ÚNICA:

PROVA D’AVALUACIÓ ÚNICA (Art. 265 de la Normativa Acadèmica de la UAB) La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

Presencialitat: La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat. La duració de l’avaluació única s’haurà d’especificar dins les característiques de l’activitat.

El 100% de les evidències s’han de lliurar el dia de l’avaluació única.

Evidència (1) Examen memorístic

Pes a l’avaluació final (100%)

Durada de l’activitat:  2 hores

Es realitza presencialment

RECUPERACIÓ: “En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.”

REVISIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL: “La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada”.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut unaqualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant quees presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Plagi

El plagi consisteix a utilitzar el treball d'altres com si fos propi. Quan s'utilitzin llibres, articles, pàgines d'internet o qualsevol altre material, és obligatori especificar mitjançant l'ús de referències, indicant clarament dins el text quina referència correspon a quina frase. En el cas de citar un fragment paraula per paraula, és imprescindible posar el fragment entre cometes. El plagi és una infracció greu, equivalent a copiar en un examen. Comportarà una nota de zero per a l'assaig. Per a més informació sobre el plagi, podeu mirar la guia sobre "Com s'ha de citar i com evitar el plagi": <http://blogs.uab.cat/suportcampus/files/2018/03/Alumnat.-Citar-per-a- evitar-el-Plagi.pdf>.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 40% 0 0 2, 4, 5, 6, 9, 16
Mapa conceptual 15% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Participació i exposició amb un grup d'estudiants d'un text o material audiovisual 5% 0 0 2, 4, 6, 9, 17
Prova escrita 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7, 9

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Bauman, Z. (2006). Modernidad y Holocausto (3ª. Ed.). Madrid. Sequitur. (seleccions). 

Berger, P. (1986). Invitació a la sociologia: una perspectiva humanística. Barcelona. Herder.

Bourdieu, P i Wacquant L. J. (1994). Per a una sociologia reflexiva. (seleccions)

Cardús, S. (1999). La mirada del sociòleg: què és, què fa, què diu la sociologia. Barcelona. Proa.

Dennis, Kingsley L. (2022), Asalto a la realidad, Barcelona, Blume.

Gracia, Carla (2022), Amb ulls de dona, Barcelona, Univers.

Marx, K i Engels, F. (1997) Manifiesto comunista. Madrid. Akal. (seleccions)

Porte A et al. (2006). La asimilación segmentada sobre el terreno: la nueva segunda generación al inicio de la vida adulta.  Migraciones. (19):7-58 (selecció)

Putnam R. (1995).  Bowling Alone: America’s declining social capital. Journal of Democracy. 65-78 (seleccions)

Putnam, R. (2003). El declive del capital social: un estudio internacional sobre las sociedades y el sentido comunitario. Barcelona. Galaxia Gutenberg.(seleccions)

Ritzer, G. (1996). La 'McDonalización' de la Sociedad: un anàlisis de la racionalización en la vida cotidiana. Barcelona. Ariel. (seleccions)

Roy, O. (2010). La santa ignorancia: el tiempo de la religión sin cultura. Barcelona. Ediciones Península. (seleccions)

Bajo Santos, N. (2007). Conceptos y teorías sobre la inmigración. Anuario jurídico y económico (40) 817-840.

Stolcke, V. i Wolfson, L. (2000). La 'naturaleza' de la nacionalidad. Desarrollo Económico, 40 (157), 23-24.

Sorvari, Marja. (2022). Travelling (Post)Memory: Maria Stepanova’s In Memory of Memory. 10.1007/978-3-030-95837-4_5. 

Weber, M. (1994). L’ética protestant i l’espirit del capitalisme. Barcelona. Edicions 62. (seleccions)

  

MANUALS RECOMANATS I DE CONSULTA

Calhoun, C., Light D, Keller S (2000). Sociología. Madrid. McGraw Hill.

Giddens, A. (1993). Sociología. Madrid. Alianza Editorial.

Heller, A. (2006). Què és la “postmodernitat”? un quart de segle més tard. CCCB

Macionis, J., Plummer, K. (2011). Sociología. Madrid. Pearson.

Rithchart, R. (2020). The power of making thinking visible.US: Jossey-Bass Inc.

Rocher, G. (1973). Introducción a la sociología general. Barcleona. Herder.

Sennet, R. (2000). La corrosión del caràcter: las consecuencias personales del Trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona. Anagrama.

Todorov, T. (2000). Los abusos de la Memoria. Barcelona. Paidós.

Vivas, R. (2021). Visual thinking works. Barcelona. Lunwerg.  


Programari

El Programari es donarà a classe