Logo UAB
2023/2024

Sistema Financer

Codi: 102301 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Matas Prat
Correu electrònic:
anna.matas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Daniel Bergadà Gómez

Equip docent extern a la UAB

Daniel Bergadà Gómez

Prerequisits

No s'exigeix cap requisit previ.


Objectius

Es tracta d'una assignatura optativa de quart curs del Grau.

El seu temari ofereix als alumnes l'estudi de la intermediació financera, els mercats financers, les tècniques específiques d'anàlisi i de gestió, i la regulació de les diverses matèries.

 

Els objectius formatius de l'assignatura es poden sintetitzar en els punts següents:

1. Estimular l'interès envers el finançament de l'economia, les empreses i les organitzacions.

2. Aprendre el funcionament del sistema financer en la diversitat de les seves entitats i mercats.

3. Dominar les tècniques bàsiques necessàries per a la pràctica professional i l'anàlisi financera.

 


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es coneix l'estructura de les institucions i de l'estat, la seva evolució futura i les conseqüències de possibles canvis per contribuir constructivament en el debat sobre el paper que desenvolupen en les societats actuals.
 • Gestionar el marc analític i el coneixement empíric que ofereix l'economia en les relacions internacionals i en les àrees dels àmbits econòmics més rellevants.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar el funcionament de la política industrial i els seus efectes en l'economia espanyola.
 2. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 3. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 5. Comparar les pautes del desenvolupament econòmic espanyol durant les dues últimes dècades, el seu marc institucional i l'evolució dels seus mercats.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Identificar els fonaments dels avantatges competitius als diferents sectors de l'economia.
 8. Identificar les principals institucions vinculades amb el món financer, a Espanya i a escala internacional.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Proposar processos de reestructuració productiva.
 11. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 12. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

1. Introducció al sistema financer

2. El sistema creditici

3. El balanç de les entitats de crèdit

4. El compte de resultats de les entitats de crèdit

5. La regulació bancària en matèria de liquiditat i solvència

6. Indicadors de gestió de les entitats de crèdit

7. Els riscos financers

8. Els mercats financers

9. El mercat de renda fixa

10. El mercat de renda variable

11. El mercat de derivats financers

12. La inversió col·lectiva

13. Els plans i els fons de pensions

14. Les assegurances

15. El capital risc

 


Metodologia

El desenvolupament del curs es basa en les activitats següents:

Classes magistrals: en aquestes sessions el professor transmet als estudiants els coneixements bàsics de cadascun dels temes de la matèria. L'assistència a classe és, per tant, essencial per a adquirir aquests coneixements, que els alumnes hauran d'assimilar i d'aprofundir amb l'estudi personal.

Pràctiques i casos: es tracta d'un conjunt d'activitats que realitzen conjuntament els estudiants i el professor en grups més reduïts. Inclouen l'estudi de casos, la familiarització amb determinades tècniques d'anàlisi, el debat sobre l'actualitat amb la documentació pertinent i la presentació per part dels alumnes de treballs o pràctiques diverses.

Activitats autònomes: a diferència de les activitats dirigides i les supervisades, les autònomes són les que els estudiants desenvolupen per ells mateixos, a través de l'estudi dels textos proporcionats (manuals, lectures i apunts) i la realització d'exercicis.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11
Pràctiques i casos 17 0,68 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Pràctica sobre l'actualitat 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tutories 2 0,08 3, 4, 6, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi i activitats recomanades 88,5 3,54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera continua al llarg del curs, d'acord amb les valoracions següents:

1. Dues proves escrites o exàmens parcials: 60%.

2. Treball en grup sobre l'actualitat del sistema financer: 30%.

3. Assistència a classe i participació: 10%.

L'avaluació del contingut teòric de l'assignatura es farà mitjançant dues proves escrites. La primera es farà aproximadament a la meitat del curs i la segona en la data fixada per la facultat per l'examen final. Cadascuna de les proves té el mateix pes a l'avaluació final (30 %).

Per tant, la qualificació mitjana de l'assignatura s'obté com: 30% (nota del primer parcial) + 30% (nota del segon parcial) + 30% (nota treball sobre l'actualitat) + 10% (nota assistència i participació)

 L'assignatura es considerarà superada si es compleixen els dos requisits següents:  

 1. la qualificació mitjana de l'assignatura és igual o superior a 5 i,
 2. la nota mitjana dels dos exàmens parcials és igual o superior a 4
 • Si un/una estudiant compleix el primer requisit però no compleix el segon tindrà una qualificació mitjana de l'assignatura de 4,5 i podrà anar a la prova de re-avaluació d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Procés de Recuperació” que trobareu més endavant.
 • Si un/una estudiant compleix el segon requisit però no compleix el primer, o no compleix cap dels dos,  tindrà la qualificació mitjana de l'assignatura que sorgeixi de l’aplicació directa de les ponderacions anteriors, i podrà anar a la prova de re-avaluació d’acord amb el que s’estableix a l’apartat “Procés de Recuperació” que trobareu més endavant.

 Un / una estudiant que no s’hagi presentat a cap de las dues proves escrites es considerarà no avaluable

 Avaluació única

Un / una estudiant pot sol·licitar l’avaluació única. L’avaluació única consisteix en un examen sobre el contingut de tot el curs i que, per tant, serà el 100% de la qualificació final. La durada de l’examen serà de dues hores i mitja.

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa dins del termini i amb el procediment  que estableix el calendari administratiu d’aquesta Facultat.

La presencia del o de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa i aprovat en Comissió d’Afers Docents i Acadèmics de la Facultat.

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

 

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data de l'examen final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova  https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

Irregularitats en actes d’avaluació  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació assistència i participació 10 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11
Dues proves escrites 60 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball en grup sobre l'actualitat 30 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia

 Manzano, D. i Valero, F.J. (directores) (2019), Guía del sistema financiero español, Analistas Financieros Internacionales, 8a edició.

 Addicionalment, es treballa informació publicada per la CNMV, el Banc d'Espanya i associacions del sector financer disponible en els següents enllaços:

http://www.cnmv.es/Portal/Finanzas-Sostenibles/Indice.aspx

http://www.cnmv.es/Portal/Publicaciones/Guias.aspx

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/

https://www.aebanca.es Associació Espanyola de Banca (AEB): 

https://www.ceca.es Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvi (CECA)

https://www.inverco.es Associació d'Institucions d'Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco)

https://epsv.org Federació d'Entitats de Previsió Social Voluntària

https://www.bmerf.es Mercat de renda fixa

https://www.bolsasymercados.es Mercat de renda variable


Programari

Cap en particular