Logo UAB
2023/2024

Dret Civil I

Codi: 102300 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret FB 1 2

Fe d'errades

Hi ha hagut canvis en el professorat que impartiran la matèria en els següents grups:

Teoria, s'incorporen:

Grup 2 teoria: Prof. Glòria ORTEGA

Grup 3 teoria: Prof. Guillem IZQUIERDO

Seminaris, s'incorporen:

Grup 1.1 Prof. M. MARTIN

Grup 2.2 Prof. Glòria ORTEGA

Grup 3.2 Prof. Guillem IZQUIERDO

Grup 703 Prof. Isabel GARCIA

Professor/a de contacte

Nom:
Xavier Cecchini Rosell
Correu electrònic:
xavier.cecchini@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Xavier Cecchini Rosell
Mariona Torra Cot
Maria Planas Ballvé
Guillem Izquierdo Grau
Montserrat Martín Bover
Maria Isabel Garcia Ruiz
Olga Villagrasa Aguilar
Glòria Ortega Puente

Prerequisits

I. Per un bon seguiment del curs de Dret civil I és necessari un bon coneixement de les bases del dret romà, dret constitucional i història del dret. Pertinent també és el correcte ús de la terminologia jurídica.

II. Advertència: 

L'alumnat que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'examen. L'alumnat que presenti una pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, l'alumne suspendrà l'assignatura.

Els grups de docència i el professorat assignats són els següents:

 

  102300-DRET CIVIL I
  Grup Professorat Horari Idioma hores
  1 Cecchini dj. 8.30 - 10 h (dll 10,15-11,45h. 3 primeres setmanes)   català 122,58
  2 Izquierdo dj.12-13.30 h (dj. 13,35-15,05h. 3 primeres setmanes)  català 122,58
  3 Ortega dm. 10,15-11,45 h. (dll. 8,30-10h. 3 primeres setmanes)  castellà 122,58
  51 Planas dj.16-17.30 h  (dll. 17,45-19,25h. 3 primeres setmanes)  català 121,77
  Seminaris
  11 Ortega dll. 10.15-11.45 h  català 50,66
  12 Cecchini dll. 10.15-11.45 h  català 50,15
  13 Izquierdo dll. 10.15-11.45 h  català 50,15
  21 Vilagrasa dj.13.35-15.05 h  català 50,66
  22 Izquierdo dj.13.35-15.05 h  català 50,15
  23 Torra dj.13.35-15.05h  català 50,15
  31 dll. 8,30-10 h.   50,66
  32 Ortega dll. 8,30-10 h.  castellà 50,15
  33 Torra dll. 8,30-10 h.  castellà  50,15
  511 Vilagrasa dll. 17.45-19.15 h   50,15
  512 Planas dll. 17.45-19.15 h   50,15
  513 Garcia dll. 17.45-19.15 h   50,15
  70 Cecchini teoría: dx. 8.30-10 h    (dj. 10.15-11,45 h. 3 primeres setmanes)   123,39
  701 Torra dj. 10,15-11,45 h   50,66
  702 Cecchini dj.10,15-11,45 h   50,66
  703 Martín dj. 10,15-11,45 h   50,15

 

Inici de curs i programació de setmanes de docència

El curs començarà el 12 de setembre.

Cada semestre compta amb una programació de 13 setmanes efectives de docència. Per tant, els dies afectats per festius i altres incidències s'han de reprogramar dins de les setmanes 14ª i 15ª de cada període semestral, a fi que cada assignatura tingui les mateixes hores de docència.


Objectius

Dret civil I és una assignatura que s’imparteix al segon quadrimestre del primer any. Es tracta d’una assignatura que serveix per tal que l’alumnat adquireixi nocions bàsiques, per tant, és una matèria essencial dins del Grau. Així, el Dret civil I té la utilitat acadèmica d’obrir els conceptes generals que després seran desenvolupats en les diverses assignatures a càrrec de la unitat de Dret civil. En aquest sentit, el Dret civil I és la base a partir de la qual es desenvoluparà, d’una banda, els Drets civils II, III, IV i, d’altra banda, les assignatures optatives: Dret de família, Dret de successions, Responsabilitat civil. A més a més, aquesta aportació formativa tindrà una incidència molt important en altres assignatures del Grau.

El Dret civil I pretén de l'alumnat l’assoliment de diversos objectius entre els quals destaquen particularment:

- Identificar l’objecte, les fonts i els conceptes fonamentals de la part general del Dret civil I.

- Diferenciar entre els diversos subjectes que interactuen en l’àmbit del Dret civil als efectes de la seva regulació.

- Posar en relleu els elements bàsics del Dret de la persona física i jurídica.

 


Competències

 • Analitzar adequadament les qüestions vinculades amb la igualtat entre homes i dones.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 • Contextualitzar les diferents formes de creació del dret en la seva evolució històrica i en la seva realitat actual.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les institucions pròpies del dret de la persona.
 2. Aplicar els principis i els coneixements bàsics del dret de la persona.
 3. Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 4. Contextualitzar les formes de creació del dret en el moment històric actual.
 5. Definir el context sociojurídic del discurs igualitari.
 6. Definir els termes del llenguatge juridicocivil.
 7. Definir les diferents formes de creació del dret.
 8. Distingir una visió global de les tècniques jurídiques de la part general del dret civil I.
 9. Explicar els conceptes fonamentals en matèria d'igualtat.
 10. Exposar les tècniques jurídiques pròpies de la part general.
 11. Fixar conceptes entorn de la pluralitat d'ordenaments jurídics.
 12. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 13. Identificar el context sociojurídic en el qual neixen les fonts del dret.
 14. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 15. Produir textos orals sobre dret de la persona en què es demostrin capacitats comunicatives específiques.
 16. Produir textos utilitzant la terminologia juridicocivil.
 17. Reproduir les normes d'interpretació i aplicació de les normes jurídiques.
 18. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 19. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Continguts

   

PROGRAMA DE DRET CIVIL I

 

TEMA 1. EL DRET CIVIL I ELS ORDENAMENTS CIVILS

1. Dret Públic i Dret Privat. Concepte de dret civil. Diferència entre Codi i recopilació.

2. El procés codificador europeu. La codificació civil espanyola. El Codi civil espanyol.

3. La codificació de Dret privat català. El Codi Civil de Catalunya.

4. La pluralitat d'ordenaments civils a l'estat espanyol.

5. Competències legislatives de les comunitats autònomes en matèria civil: l'art. 149.1.8 CE.

 

TEMA 2. EL VEÏNATGE CIVIL

1. El veïnatge civil: concepte i caràcters. Els veïnatges civils existents.

2. Adquisició del veïnatge civil.

3. Modificació o exercici d'opció.

4. Conservació, pèrdua i recuperació del veïnatge civil.

5. Veïnatge i nacionalitat.

6. Prova i constància en el registre civil.

 

TEMA 3. LES FONTS DEL DRET CIVIL

1. Concepte i classes de fonts.

2. Competència en matèria de fonts del dret.

3. La llei.

4. El costum.

5. Els principis generals de el dret.

6. La jurisprudència.

7. La supletorietat del Codi civil espanyol.

 

TEMA 4. ÀMBIT, EFICÀCIA I APLICACIÓ DE LA NORMA CIVIL

1. Àmbit espacial de les normes.

2. Eficàcia temporal de les normes: entrada en vigor, pèrdua de vigor, retroactivitat, transitorietat.

3. Eficàcia general de les normes: la subjecció a l'ordenament jurídic i a la llei, la ignorància de la llei, l'error de dret, l'exclusió voluntària de la llei.

4. Eficàcia sancionadora: la nul·litat, el frau de llei.

5. Aplicació de la norma civil.

6. Interpretació: objecte, finalitat i classes. Mitjans d'interpretació. La integració.

7. L'analogia i l'equitat.

 

TEMA 5. EL TEMPS I ELS SEUS EFECTES JURÍDICS EN EL DRET CIVIL

1. El temps: les unitats de temps, còmput.

2. La prescripció extintiva: objecte, caràcters, subjectes, terminis, interrupció, suspensió i renúncia.

3. La caducitat: concepte, objecte, caràcters, classes i règim jurídic.

4. La preclusió.

 

TEMA 6. LA PERSONA FÍSICA. PERSONALITAT I CAPACITAT

1. La persona: caracterització. El naixement. La protecció del concebut. Inscripció del naixement.

2. Capacitat jurídica: concepte i caràcters.

3. Extinció de la personalitat: la mort, commoriència, inscripció de defunció.

 

TEMA 7. L'ESTAT CIVIL I LES CONDICIONS PERSONALS. CONSTÀNCIA REGISTRAL

1. L'estat civil: concepte i caràcters.

2. Els estats civils tradicionals i les condicions personals emergents.

3. Els títols d'estat civil.

4. Constància registral.

 

TEMA 8. ELS DRETS DE LA PERSONALITAT

1. Els drets de la personalitat: concepte, naturalesa i caràcters.

2. Els drets en l'esfera física: el dret a la vida, el dret a la integritat física, el dret a l'autonomia de la voluntat en les intervencions que afecten la salut del pacient.

3. Els drets en l'esfera moral: el dret a el nom; el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge; les llibertats d'expressió i d'informació; el dret derectificació; el dret de protecció de dades de caràcter personal; el dret moral a la propietat intel·lectual.

 

TEMA 9. LA SITUACIÓ DE MINORIA D'EDAT I DE DESEMPARAMENT

1. L'edat.

2. La situació de minoria d'edat: principis rectors, la representació legal.

3. La capacitat de la persona menor.

4. La responsabilitat de la persona menor.

5. L'emancipació: causes i efectes de l'emancipació.

6. El desemparament: concepte, declaració i efectes.

7. Mesures de protecció: la guarda, l'acolliment familiar i acolliment en centre, acolliment preadoptiu, mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personal.

 

TEMA 10. SUPORTS A LA PERSONA AMB  DISCAPACITAT

1. L'adaptació del dret intern a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.

2. Els poders preventius.

3. L'assistència.

4. El patrimoni protegit.

  

TEMA 11. LES INSTITUCIONS DE PROTECCIÓ DE LA PERSONA MENOR

1. La potestat parental: concepte i caràcters, titularitat i exercici, contingut, vicissituds, suspensió i privació.

2. La tutela: constitució, contingut, exercici i extinció. El consell de tutela.

3. La guarda de fet.

4. La defensa judicial.

 

TEMA 12. LA LOCALITZACIÓ DE LA PERSONA

1. Domicili, residència i parador.

2. Situacions d'absència: la situació del desaparegut.

3. L'absència legal. Concepte, terminis i efectes.

4. La declaració de mort. Concepte, terminis i efectes. La revocació de la declaració de mort. Efectes.

5. Constància registral.

 

TEMA 13. LA PERSONA JURÍDICA

1. La persona jurídica: concepte. Classes. La personalitat jurídica. Capacitat. Extinció.

2. Les fundacions: normes reguladores, classes, concepte i estructura. Constitució i adquisició de la personalitat, òrgans i règim, modificacions i dissolució.

3. Les associacions: dret d'associació, normes reguladores, concepte, requisits, constitució, òrgans i funcionament. Modificacions estructurals i dissolució.

4. La societat civil.

 

TEMA 14. LES RELACIONS FAMILIARS I DE PARENTIU

1. Família i famílies.

2. El parentiu: concepte, classes i graus.

3. Els aliments d'origen familiar.

4. La filiació: classes. Determinació. Efectes. Les accions de filiació. L'adopció.

5. El matrimoni: capacitat, consentiment i formes.

6. Efectes personals i patrimonials del matrimoni: relacions econòmiques entre els cònjuges.

7. Separació, divorci i nul·litat matrimonial: caracterització general i efectes comuns.

8. La regulació de la convivència estable en parella.

9. Referència a la mediació familiar.

 

TEMA 15. EL PROCÉS SUCCESSORI

1. Tipus de vocació successòria.

2. L'obertura de la successió. Fases d'adquisició de l'herència.

3. Els principis del dret successori català.

4. Objecte de la successió: l'herència

5. L'hereu i el legatari. L'hereu en cosa certa i el legatari de part alíquota.

6. Testaments, codicils i memòries testamentàries: concepte.

7. La successió intestada: ordres i graus.

8. La llegítima: subjectes, quantia i còmput.

 

 


Metodologia

NOTA 1L’assistència als seminaris, llevat supòsits de causa justificada, serà obligatòria per als estudiants.
 
El procés d’aprenentatge té com a base el treball dels estudiants, qui aprenen treballant, essent la missió del professorat ajudar-lo en aquesta tasca subministrant-li informació i mostrant-li les fonts on es pot aconseguir.

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de la formació de l'alumnat es fonamenta en les següents activitats:

1. Activitats dirigides:

1.1 Classes magistrals: El professor de teoria exposarà els conceptes fonamentals de cada tema per aprofondir i treballar en els seminaris de forma pràctica. L’alumnat assoleix les bases conceptuals de la matèria i seu el marc jurídic normatiu i jurisprudencial. La classe teòrica no necessàriament ha de comportar una posició passiva de l’alumnat doncs es pot construir per totes dues parts o es pot produir el coneixement teòric pels estudiants aplicant la tecnologia, per exemple creant una wiki, la qual cosa permet l’aula moodle. Es poden treballar continguts teòrics a partir de preguntes que formulen a l'alumnat a l’aula o que formula el professorat, a partir d’una notícia que ha aparegut a la premsa, etc...

1.2. Seminaris: El professorat proposarà a l'inici del curs les activitats que consideri pertinents a efectes de l'avaluació continuada mitjançant la publicació a l'aula moodle d'un calendari amb el cronograma d'activitats.Són activitats que l'alumnat desenvoluparà a l’aula, amb la supervisió i suport del professorat. 

El professorat es coordinarà en l'organització dels seminaris.

Es recorda a l'alumnat que l'assistència als seminaris és obligatòria.

El professor de teoria es farà càrrec del grup 2 de Seminari.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, discussió i resolució de pràctiques, simulacions de judicis i de mediacions, exposicions orals. 19,5 0,78 1, 2, 7, 5, 6, 9, 12, 10, 15, 16, 3, 19
Seminaris: discussió i resolució de pràctiques, simulacions de juicis i de mediacions, exposicions orals 19,5 0,78 1, 2, 4, 7, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 10, 15, 16, 17, 11, 3, 19
Tipus: Autònomes      
Avaluacio 5 0,2 2, 7, 8, 15, 3
Cerca de bibliografia i jurisprudencia, estudi, lectures, preparacio i redaccio de treballs 101 4,04 1, 2, 4, 7, 5, 6, 8, 9, 13, 12, 14, 10, 15, 16, 17, 11, 3, 18, 19

Avaluació

SISTEMA D'AVALUACIÓ DE L'ADQUISICIÓ DE LES COMPETÈNCIES I SISTEMA DE QUALIFICACIONS (5 Hores)

SISTEMA D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ ORDINARI:

 

I. Avaluació continuada:

L'avaluació continuada està conformada per tres grans parts:

La primera part és la realització d'activitats pràctiques que es realitzaran a casa i es discutiran a classe. L'alumnat no haurà de presentar res per escrit a no ser que així ho indiqui el professorat. Aquesta part té un valor d'un 20%.

La segona part és la realització d'un examen parcial no lliberatori. El parcial estarà contingut per una primera part tipus test i una segona part de preguntes teòriques a desenvolupar. El valor d'aquesta part és d'un 15%.

La tercera part és l'anomenada docència inversa, on l'alumne haurà de lliurar un vídeo sobre el contingut d'un tema del programa que el professorat li assignarà. El valor d'aquesta part és d'un 15%.

El 50% restant per obtenir l'assignatura aprovada estarà conformat per l'examen final. Examen final es composarà de tres preguntes teòriques a desenvolupar. 

 

II. Examen final 

L'alumnat podrà accedir a l'examen final qualsevol que sigui la nota obtinguda en l'avaluació continuada.

L'assignatura només es superarà si s'obté una nota de 4 sobre 10 o superior de l'examen final.

El tipus concret d’examen final serà escrit. Els estudiants s’examinen de tot el programa de l'assignatura, encara que per raons acadèmiques o extraacadèmiques no s'hagi pogut donar tot el contingut en les sessions magistrals.

 

III. Avaluació única:

Contingut de l’avaluació única

L’avaluació única ha de tenir el mateix nivell de complexitat d’exigència que l’avaluació continuada i en ella l’alumnat haurà de demostrar l’adquisició dels coneixements i competències pròpies de cada assignatura, d’acord amb el que s’estableixi a la guia docent, en la qual s’especificarà el contingut de la prova d’avaluació única.

En tot cas, l’avaluació única, a l’igual que l’avaluació continuada, ha d'incloure un mínim de tres activitats avaluables, de dues tipologies diferents, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació final.

En cas que es requereixi presentar evidències que l’alumnat hagi realitzat de manera autònoma el seu aprenentatge durant el curs acadèmic, en la data d’avaluació única s’ha de verificar que l’alumnat ha adquirit amb la seva realització els coneixements i competències previstos.

L'avaluació única constarà de les següents proves, que hauran de realitzar-se de forma individual i personalitzada per cada estudiant, en la data oficial prevista per l'examen final:

a) la resolució d'un cas pràctic transversal, on l'alumnat haurà de contestar a les preguntes que se li formulin sobre el cas. (40%)

b) la realització d'una prova tipus test de 30 preguntes, (veritable/fals) on les preguntes incorrectes i les deixades en blanc penalitzaran. (20%)

c) la realització d'una prova escrita de contingut teòric, on l'alumnat haurà de demostrar el seu coneixement sobre el programa de l'assignatura. (40%)

 

IV. Qualificació de l'assignatura amb el sistema d'avaluació continuada

La puntuació obtinguda en l'avaluació continuada tindrà un valor del 50% de la qualificació de l'assignatura. La puntuació de l'examen final tindrà un valor del 50% de la qualificació de l'assignatura.

Nota de l'avaluació continuada: constarà de les notes obtingudes en les activitats pràctiques proposades als seminaris, així com de les activitats de docència inversa i dels exàmens parcials realitzats durant el curs.

Nota de l'examen final: per poder aprovar l'assignatura s'ha de superar amb nota mínima d'un 4 sobre 10 l'examen final escrit.

L'assignatura s'aprovarà amb l'obtenció d'un mínim de 5 sobre 10, d'acord amb els percentatges establerts.

 

V. RE-AVALUACIÓ

Per accedir a la re-avaluació s’ha d’obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 de l'assignatura, tant si l'alumnat ha optat per l'avaluació única com per l'avaluació continuada. Els alumnes s’examinen de tot programa de l'assignatura.

Perpoder accedir a la re-avaluació, cal haver-se presentat a l'examen final.

L'assignatura s'aprovarà amb l'obtenció d'un mínim de 5 sobre 10, d'acord amb els percentatges establerts. La nota final serà l'obtinguda en l'examen de re-avaluació.

En l'examen de re-avaluació l'alumne s'examina del 100% de la matèria sense que es tingui en compte la nota de l'avaluació continuada.

L'alumnat que hagin optat per l'avaluació única, tindran la mateixa tipologia d'examen que en l'examen final realitzat en l'avaluació única: ha d'incloure un mínim de tres activitats avaluables, de dues tipologies diferents, cap de les quals pot representar més del 50% de la qualificació final. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació 100 % 5 0,2 1, 2, 4, 7, 5, 6, 8, 9, 13, 12, 14, 10, 15, 16, 17, 11, 3, 18, 19

Bibliografia

 

 MATERIALS LEGALS I BIBLIOGRAFIA: S'espera dels estudiants que es llegeixin i s'estudiïn la bibliografia bàsica recomanada.

 1. Legislació:

- La Legislació Civil Catalana: Codi Civil de Catalunya i legislació complementària

- Codi Civil espanyol

- Llei i Reglament del Registre Civil 

 

2. Bibliografia general obligatòria:

-  Dret civil. Part general i persona, Antoni vaquer Aloy (coord.), Susana Navas Navarro, Esperança Ginebra Molins, Esteve Bosch Capdevila, Josep Ferrer Riba, Albert Lamarca Marquès, Jordi Ribot Igualada, Atelier, Barcelona, 5ª edició, 2022.

- Lliçons de Dret civil català, I. Part general de dret civil, Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera, Judith Solé Resina, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2ª ed. 2018. (disponible en format electrònic) https://biblioteca-tirant-com.are.uab.cat/cloudLibrary/ebook/show/9788413130620 

Lliçons de Dret civil català, II. Dret de la persona, Mª del carmen Gete-Alonso y Calera, Judith Solé Resina, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018. (disponible en format electrònic) http://biblioteca.tirant.com/cloudLibrary/login/login?username=UAB&password=8zM8jgWE&redirectto=/ebook/show/9788491906391

 

3. Bibliografia recomenada

Memoria de Derecho civil, Ferran Badosa Coll, Marcial Pons, Barcelona, 2010.             

-  El nuevo derecho de la persona y de la familia, Martín Garrido Melero, Sergio Nasarre Aznar, Reyes Barrada Orellana, Bosch, Barcelona, 2011.


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.