Logo UAB
2023/2024

Dret de l'Assegurança

Codi: 102273 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Eliseo Sierra Noguero
Correu electrònic:
eliseo.sierra@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jose Maria Mayor Civit

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ.

Les classes són en castellà. 


Objectius

Assolir un bon coneixement de les institucions principals del dret de l'assegurança


Competències

 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Defensar i promoure els valors essencials de l'estat social i democràtic de dret.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contextualitzar el dret mercantil dins de l'ordenament jurídic, la seva funció i la seva utilitat en el tràfic empresarial.
 2. Contextualitzar les normes mercantils a l'efecte d'aplicar-les als litigis.
 3. Demostrar coneixements teòrics i pràctics de dret mercantil, utilitzant correctament la terminologia d'aquest àmbit.
 4. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 5. Distingir críticament la trajectòria històrica en l'aprovació de les normes mercantils i en la formació dels usos de comerç, i estar en disposició de preveure solucions jurídiques alternatives.
 6. Distingir l'especialitat i la utilitat del dret mercantil en el marc de l'ordenament jurídic.
 7. Exposar públicament casos pràctics i les possibles solucions jurídiques.
 8. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 9. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 10. Identificar l'eficàcia d'incloure o no incloure determinades clàusules en un contracte de societat mercantil, d'agència, de noliejament i en qualsevol altre contracte mercantil.
 11. Identificar, valorar i aplicar el dret mercantil d'acord amb la jurisprudència mercantil espanyola, comunitària i internacional (per exemple, del Tribunal Internacional del Dret del Mar).
 12. Oferir una resposta justa i eficaç als casos pràctics que es plantegin a partir dels coneixements adquirits.
 13. Relacionar els coneixements amb les qüestions derivades del tràfic empresarial a l'efecte d'oferir solucions justes i eficaces.
 14. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 15. Sintetitzar els coneixements teòrics i pràctics a l'efecte de redactar contractes i altres instruments mercantils.

Continguts

- Introducció al Dret de l'assegurança

- Dret públic de l'assegurança

- La Llei 50/1980, de 8 d'octubre, del contracte d'assegurança

- Especial referència a l'assegurança obligatòria de vehicles a motor


Metodologia

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri adequades per tal de facilitar l'estudi i l'aprenentatge de l'alumnat.

El desenvolupament de la docència de l'assignatura i de l'aprenentatge de l'alumnat es fonamenta en les següents activitats formatives:

1. Activitats dirigides: activitats on és el professorat el que desenvolupa la part activa de la classe. Inclou classes magistrals on l'alumnat assoleix les bases conceptuals de la matèria i el seu marc jurídic normatiu i jurisprudencial. També les classes pràctiques, on l'alumnat, de forma individual o en grups reduïts, analitzen i resolen juntament amb el professorat casos pràctics. L'alumnat desevolupar individualment o en grups reduïts, amb el suport del professorat, orientades a la preparació de les pràctiques avaluables, com ara discussió i resolució de casos, comentaris, debats, simulacions de judicis, entre d'altres.

2. Activitats autònomes: activitats que  l'alumnat desenvolupa autonomament. Inclou entre d'altres la cerca i lectura de bibliografia, normativa i jurisprudència, l'estudi, preparació de  3 ó 4casos pràctics.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teóriques 22,5 0,9 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15
Exercicis (pràcticas y casos, comentaris, debats, simulacions de judicis, ...) 22,5 0,9 2, 4, 7, 8, 9, 14
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 1, 3, 6, 13, 15
Treball i estudi fora de l'aula 67,5 2,7 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14

Avaluació

Per a cada grup es publicarà al Campus Virtual, abans de l'inici de la docència, la data concreta o la setmana de realització de les activitats avaluables, sens perjudici que, excepcionalment i per causes de força major, aquestes puguin, amb preavís i antelació suficient, ser modificades. 

La nota de les pràctiques i de la participació a classe es farà pública abans de l'examen final.

Per a aprovar l'assignatura, l'alumnat ha de haver obtingut una nota mínima de 3,5 en el examen final i participat en les altres dues activitats avaluatives.

L'alumnat que no hagin aprovat l’assignatura en l'avaluació poden presentar-se a l'examen de reavaluació, si han obtingut almenys un 3 en cadascuna de les tres activitats avaluatives (examen final, pràctiques i participació a classe). La reavaluació és només de l'examen final.

Les tres activitats avaluatives es tindran en compte per fixar la nota final resultant tant de l'avaluació, com de la reavaluació. Els i les estudiants que facin l'examen de recuperació podran obtenir una nota màxima de 7 a l'assignatura.

En cas d'avaluació única, el dia oficial l'alumnat haurà de entregar 5 pràctiques amb un valor cadascuna de 10%, publicades prèviament, i realitzar un examen d'una duració de dues hores i amb un valor de 50%. Les condicions d'accés a la reavaluació són haver obtingut una nota mínima de 3,5 a l'examen i un 3 a cadascuna de les pràctiques. En cas de reavaluació, l'examen es realitzarà també a la data oficial i tindrà tambè una duració de dues hores. L'examen d'avaluació i reavaluació és diferent del d'avaluació continuada per garantir l'assoliment de les competències de l'assignatura per part de l'alumnat. Els i les estudiants que facin l'examen de recuperació podran obtenir una nota màxima de 7 a l'assignatura.

Un o una alumne que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'assignatura. Qui presenti una pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, suspendrà l'assignatura.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 50% 5 0,2 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15
Lliurament de treballs i pràctiques 30% 5 0,2 1, 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15
Participació activa durant les sessions lectives 20% 22,5 0,9 4, 7, 9, 15

Bibliografia

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

Bataller, Juan (dir.) (2007), Derecho de los seguros privados, Barcelona, Marcial Pons, .

Sánchez Calero, Fernando (dir.) (2010), Comentarios a la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, y a sus modificaciones, Cizur Menor, Aranzadi Thomson Reuters.

Tapia Hermida, Alberto (2003), Derecho de seguros y fondos de pensiones, última edició, Barcelona, Cálamo.

Tapia Hermida, Alberto (2014), Manual de Derecho de seguros y fondos de pensiones, Madrid, Iustel.

Veiga Copo, Abel (2021), Tratado del contrato de seguro, vol. 1, 7ª ed., Madrid, Civitas


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.