Logo UAB
2023/2024

Dret Mercantil II

Codi: 102270 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Gorriz Lopez
Correu electrònic:
carles.gorriz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jorge Miquel Rodríguez
Ramón Morral Soldevila
José Antonio San Martín Prats
Luis Pedrayes Gullon
Joan Carles Codina Campaña
Eduardo Bautista Blazquez
Isabel Soria Rodriguez

Prerequisits

No hi ha cap requisit previ.

Les classes teòriques dels grups 1 i 2 del Grau de Dret són en castellà les del Grup 3 de Dret i 70 de ADE+Dret en català. Els seminaris 12, 13, 22, 23 i 32 de Dret són en castellà. El seminari 33 de Dret i 71 i 72 de ADE+Dret són en català

Professorat

ADE + Dret: la teoria la imparteix el professor Carles Górriz i els grups de seminari els professors Carles Górriz i José Antonio San Martín

Dret. El grup 1 de teoria l'imparteix el professor Jorge Miquel i el grup 3 el professor Ramon Morral. Quant els seminaris, els professors són els següents: grup 12 Luis Pedrayes, 13 Joge Miquel, 22 Joan Carles Codina, 32 Isabel Soria i 33 Ramon Morral. Els professors de la resta de grups encara no s'han determinat.


Objectius

Assolir un bon coneixement de les principals institucions del Dret mercantil relacionades amb els contractes mercantils, els títols-valors i el dret concursal.


Competències

 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Defensar i promoure els valors essencials de l'estat social i democràtic de dret.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contextualitzar el dret mercantil dins de l'ordenament jurídic, la seva funció i la seva utilitat en el tràfic empresarial.
 2. Demostrar coneixements teòrics i pràctics de dret mercantil, utilitzant correctament la terminologia d'aquest àmbit.
 3. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 4. Distingir críticament la trajectòria històrica en l'aprovació de les normes mercantils i en la formació dels usos de comerç, i estar en disposició de preveure solucions jurídiques alternatives.
 5. Exposar públicament casos pràctics i les possibles solucions jurídiques.
 6. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 7. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 8. Identificar l'eficàcia d'incloure o no incloure determinades clàusules en un contracte de societat mercantil, d'agència, de noliejament i en qualsevol altre contracte mercantil.
 9. Oferir una resposta justa i eficaç als casos pràctics que es plantegin a partir dels coneixements adquirits.
 10. Relacionar els coneixements amb les qüestions derivades del tràfic empresarial a l'efecte d'oferir solucions justes i eficaces.
 11. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 12. Sintetitzar els coneixements teòrics i pràctics a l'efecte de redactar contractes i altres instruments mercantils.
 13. Vincular el dret mercantil a la societat present i futura i a altres sectors d'aquesta (política, sociologia, etc.), així com al seu context estatal, comunitari i internacional.

Continguts

 1. Especialitats mercantils de la teoria general de les obligacions i contractes
  • Especialitats de les obligacions mercantils
  • Lluita contra la morositat
  • Especialitats mercantils d ela teoria general dels contractes
  • Condicions generals
  • Contractació internacional
 2. Contractes de compravenda mercantil
  • Normativa aplicable
  • Obligacions del venedor i del comprador
  • Transmissió del risc
  • Compravendes especials
  • Compravendes internacionals
  • Contractes afins a la compravenda
 3. Contractes de col·laboració
  • Comissió
  • Mediació
  • Agència
  • Concessió i franquicia
 4. Contractes de transport i similars
  • Legislació aplicable
  • Parts del contracte de transport
  • Obligacions de les parts
  • Documentació del transport
  • Responsabilitat del transportista
  • Contracte de dipòsit
 5. Contracte d’assegurança
  • Consideracions generals
  • Definició, normativa i classificació
  • Forma
  • Elements personals
  • Elements objectius
  • Obligacions de les parts
  • Assegurances de danys
  • Assegurances de persones
 6. Contractes bancaris i bursàtils
  • Legislació
  • Ordenació
  • Contractació: consideracions generals
  • Operacions Neutres
  • Operacions actives
  • Operacions passives
  • Mercat de valors. Ordenació
  • Contractes mercantils
 7. Valors mobiliaris
  • Títols-valors: origen, concepte i classificació
  • Ttítols-valors: legitimació i transmissió
  • Anotacions en compte
 8. Lletra de canvi, xec i pagaré
  • Lletra: origen, funcions i legislació
  • Concepte i requisits de la lletra de canvi
  • Lliurament, acceptació, transmissió i aval
  • Pagament. Protest. Accions
 9. Dret concursal i preconcursal
  • Introducció. Legislació.
  • Institucions preconcursal (acords de refinançament i acords extrajudicials de pagament)
 10. Declaració i òrgans del concurs
  • Declaració de concrs: sol·licitud i declaració
  • Jutge del concurs
  • Administració concursal
 11. Efectes del concurs
  • Efectes sobre el deutor
  • Efectes sobre les accions individuals
  • Efectes sobre els crèdits
  • Efectes sobre els contractes
 12. Massa activa i massa passiva
  • Composició de la massa activa. Inventari de la massa activa. Conservació i alienació. Reintegració. Reducció
  • Massa passiva: integració, comunicació i reconeixement. Classificació. Llista de creditors
  • Informe de l'administració concursal
 13. Solucions del concurs: conveni concursal i liquidació
  • Conveni
  • Liquidació
 14. Qualificació i conclusió del concurs
  • Qualificació
  • Conclusió i reapertura del concurs
  • Aspectes processals
  • Publicitat del concurs
  • Concursos amb especialitats

Metodologia

Activitats formatives

El procés d’aprenentatge de l’alumnat s’estructura a través de tres tipus d’activitats:

1.      Activitats dirigides

Seran de dos tipus i es desenvoluparan a l’aula:

a) Classes teòriques, que consistiran en l’exposició del temari per part del professorat.

b) Seminaris: aquelles que es duen a terme a l'aula amb un protagonisme compartit del professorat i de l’alumnat.

A Dret, es faran tres activitats avaluables (dos casos pràctics i un comentari o anàlisis de sentències). Dos d’aquestes tres activitats tindran un valor de 1,5 punts i la tercera tindrá un valor de 2 punts. La suma de totes elles computarà un 50% de la nota final-. L'assistencia als seminaris és obligatòria. Les dates de les activitats d’avaluació es faran públiques al començament del semestre a través de l’Espai Docent del Campus Virtual.

A ADE + Dret, a l'avaluació continuada és la suma de la nota de les activitats setmanals. Els seminaris setmanals computaran un 20% de la nota final. El Treball Fora de l'Aula computarà un 30% de la nota final. L'altre 50% serà la nota de l'examen. L'assistència és obligatòria

 

2.      Activitats supervisades

Consistiran en el seguiment de l’assignatura i resolució de dubtes, mitjançant les tutories, individuals o grupals.

 

3. Activitats autònomes

Les activitats autònomes són totes aquelles en les quals l’alumnat organitza el seu temps i esforç de forma autònoma, ja sigui individualment o en grup, com la recerca i l’estudi de bibliografia, l’elaboració d’esquemes o resums, etc. En el marc d’aquesta assignatura la part essencial de les activitats autònomeses vincula al seguiment de les activitats dirigides i a lapreparació de l’examen final teòric.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul. Igualment, es reserven 5 hores per a l’avaluació

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 19,5 0,78 1, 4, 8, 10, 12, 13
Seminaris 19,5 0,78 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 1, 2, 3, 9, 10, 11
Estudi fora de l'aula 50 2 2, 6, 9, 10, 11
Preparació dels seminaris 46 1,84 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13

Avaluació

Per a cada grup es publicarà al Campus Virtual, abans de l'inici de la docència, la data concreta o la setmana de realització de les activitats avaluables, sens perjudici que, excepcionalment i per causes de força major, aquestes puguin, amb preavís i antelació suficient, ser modificades.

La nota dels seminaris es farà pública abans de l'examen final.

Per aprovar la assignatura s'ha d'obtenir un 5 fent la mitjana entre les activitats avaluables i l'examen final (o el de reavaluació) i haver obtingut un mínim de 4 punts tant de mitja a les activitats avaluables com a l’examen final.

Per tant, qui tingui menys d'un 4 fent la mitjana de les activitats avaluables fetes en el marc dels seminaris haurà suspès l'assignatura

Qui tingui menys d'un 4 a l'examen -sempre que tingui un 4 o més a la avaluació continuada- s’haurà de presentar a la reavaluació encara que fent la mitjana amb la avaluació continuada hagi obtingut més d'un 5

Les activitats avaluables es tindran en compte per fixar la nota final resultant tant de l'avaluació, com de la reavaluació

Les activitats dels seminaris que són objecte d'avaluació continuada no seran objecte de reavaluació

La reavaluació es farà en relació a l'examen final i no es requereix haver obtingut cap nota mínima per poder presentar-s'hi

Al grau de Dret es programaran 3 activitats avaluables amb un pes del 50% del total de la nota sumades cada una d’elles. Aquestes activitats es faran en el marc dels seminaris i seran dos casos pràctics i un comentari de sentència. Dos d’aquestes tres activitats tindran un valor de 1,5 punts i la tercera tindrá un valor de 2 punts. La suma de totes elles computarà un 50% de la nota final-. L'assistencia als seminaris és obligatòria. Les dates de les activitats d’avaluació es faran públiques al començament del semestre a través de l’Espai Docent del Campus Virtual.

Al dobe grau ADE + Dret, l'avaluació continuada és la suma de la nota de les activitats setmanals. Els seminaris setmanals computaran un 20% de la nota final. El Treball Fora de l'Aula computarà un 30% de la nota final. L'altre 50% serà la nota de l'examen. L'assistència és obligatòria.

Una persona que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'examen. Una persona que presenti una pràctica en el que hi hagi plagi obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, suspendrà l'assignatura.

 

Avaluació única

Les persones que optin pel sistema d'avaluació única seràn examinades tenint en compte els següents ítems:

            Un 50% de la nota será l'obtinguda en un exàmen test. 

            L’altre 50% de la nota (5 punts sobre 10) s’obtindrà amb la realització de dos activitats diferents que tinguin un contingut equivalent al que s’ha fet en els seminaris. Aquestes consistiran en la resolució d’un cas pràctic (tindrà un valor de 3 punts) i comentari o anàlisis d’una o mes sentencies (2 punts).

Per a la realització de les proves corresponent a les activitats podrà consultar-se lalegislación pertinent en format paper, però no podrà accedir-se a recursos informàtics, ni a apunts ni materials. Només es podrà utilitzar legislació, i sempre que no estigui complementada amb altre informació.

La realització de les proves corresponents a les activitats es realitzarà de manera presencial coincidint amb el dia fixat per la realització de l’examen test.

Per aprovar la assignatura s'ha d'obtenir un 5 fent la mitjana entre les activitats avaluables i l'examen final (o el de reavaluació) i haver obtingut un mínim de 4 punts tant de mitja a les activitats avaluables com a l’examen final.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evaluación continuada 50% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen final 50% 5 0,2 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Broseta Pont, Manuel - Martínez Sanz, Fernando., Manual de derecho mercantil, vol. II, última edició, Madrid, Tecnos.

Jiménez Sánchez, Guillermo - Díaz Moreno, Alberto (dirs.), Derecho mercantil II, última edició, Barcelona-Madrid-São Paulo, Marcial Pons

Menéndez, Aurelio - Rojo, Angel (dirs.), Lecciones de derecho mercantil, vol. II, última edició, Cizur Menor, Thomson Reuters Civitas (Accessible a la biblioteca digital UAB).

Sánchez Calero, Fernando, Instituciones de derecho mercantil, vol. II, 2015, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi (Accessible a la biblioteca digital UAB).

Sierra, Eliseo, Esquemas de derecho de los contratos mercantiles. Incluye los contratos marítimos, quarta edició, 2020, Valencia, Tirant lo Blanc.

Vicent Chulià, Francisco.: Introducción al Derecho mercantil, última edició, Valencia, Tirant lo Blanc (Accessible a la biblioteca digital UAB)


Programari

No s'utilitza cap programari especial