Logo UAB
2023/2024

Dret de la Unió Europea

Codi: 102263 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Pi Llorens
Correu electrònic:
montserrat.pi@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Susana Beltran Garcia
Lluís Cases Pallarés
Carlos Padrós Reig
Joaquim Hernandez Tornil
Lidia Ballesta Marti
Cristina Blasi Casagran

Prerequisits

Per a un correcte seguiment del curs de Dret de la Unió Europea és necessari un bon coneixement de les bases del Dret Internacional Públic.

Els grups s'imparteixen en les següents llengües i professorat:

Grup 1:  Català (teoria i seminaris). Teoria: professor Carles Padrós. Seminari 11: professor Lluís Cases. Seminari 12: professor Joaquim Hernández Tornil. Seminari 13: professor Carles Padrós

Grup 2: Castellà (teoria i seminaris). Teoria: professora Cristina Blasi. Seminari 21: professora Susana Beltrán. Seminari 22: professorat per determinar. Seminari 23: professora Cristina Blasi

Grup 51: Català (teoria i seminaris).Teoria: professora Montserrat Pi. Seminari 51: professora Susana Beltrán. Seminari 52: professora Cristina Blasi. Seminari 53: professora Montserrat Pi

Grup 70: Català (teoria i seminaris).Teoria: professora Lídia Ballesta. Seminari 71: professorat per determinar. Seminari 72: professora Lídia Ballesta

 


Objectius

- Conèixer i analitzar el procés d'evolució de la UE, des dels seus orígens fins ara, identificant la metodologia i la filosofia que l'inspira.

- Descriure i analitzar els elements definitoris de la UE, des d'una perspectiva jurídica, per tal de comprendre'n la naturalesa jurídico-política.

- Comprendre els valors de la UE, els seus objectius i  les seves principals polítiques.

- Comprendre el significat de les condicions i mecanismes que cal seguir per arribar a ser membres de la UE.

- Conèixer l'arquitectura institucional bàsica de la UE i dels mecanismes de presa de decisions.

- Comprendre el sistema de fonts del dret de la UE.

- Conèixer les conseqüències de la primacia i l'efecte directe del dret de la UE.

- Comprendre els mecanismes d'aplicació tant legislativa com administrativa del dret de la UE en l'estat espanyol, tant en l'àmbit central com l'autonòmic.

- Comprendre el sistema de control judicial i el paper central de les jurisdiccions internes en l'aplicació del dret de la UE.


Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 • Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una visió interdisciplinària i integrada dels problemes jurídics en l'entorn internacional.
 2. Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques pròpies del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 3. Construir un raonament o discurs jurídic en l'àmbit del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 4. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 5. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 6. Identificar i conèixer els continguts bàsics de cada una de les especialitats indicades.
 7. Identificar i valorar els canvis i l'evolució de la jurisprudència en un context de pluralitat d'ordenaments.
 8. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 9. Reconèixer i resoldre problemes.
 10. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 11. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 12. Utilitzar els valors constitucionals com a criteri d'interpretació i resolució de conflictes, especialment en cas que es produeixi una contradicció entre els principis fonamentals dels diferents sistemes jurídics.
 13. Valorar els conflictes d'interessos subjacents en les qüestions legals que es plantegen en un entorn internacional.

Continguts

I. INTRODUCCIÓ

 

 

TEMA 1. CREACIÓ I EVOLUCIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

Antecedents. El Pla Schuman i la C.E.C.A. Els Tractats constitutius de la C.E.E i la C.E.E.A. i  les seves modificacions.  L'Acta Única Europea. El Tractat de la Unió Europea. El Tractat d'Amsterdam. El Tractat de Niça. El Tractat que institueix una Constitució per Europa. El Tractat de Lisboa. L’ampliació dels membres. La retirada.

 

TEMA 2. LA UNIÓ EUROPEA: NATURALESA JURÍDICA I REGULACIÓ VIGENT

El Tractat de la Unió Europea. El Tractat de Funcionament de la Unió Europea. La personalitat jurídica de la Unió.

 

TEMA 3. OBJECTIUS I PRINCIPIS DE LA UNIÓ EUROPEA

Els valors de la Unió. Els objectius de la Unió. Les principals polítiques. La ciutadania de la Unió. Els principis fonamentals:  a) el principi de democràcia i respecte dels drets humans, b) el respecte a la identitat nacional dels Estats membres, c) el principi de solidaritat. La flexibilitat: diverses vies i marc jurídic

 

II. LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

 

TEMA 4. INTRODUCCIÓ A LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ EUROPEA

L'estructura institucional. El principi d’equilibri institucional. El principi de transparència. La seu, el personal i el règim lingüístic. Privilegis i immunitats.

 

TEMA 5. EL CONSELL EUROPEU

Composició i funcionament. La Presidència. Funcions.

 

TEMA 6. EL CONSELL 

Composició, organització interna i funcionament. Especial referència al COREPER. Competències. Les relacions amb el Consell Europeu.

 

TEMA 7. LA COMISSIÓ EUROPEA

Composició, organització interna i principis rectors del seu funcionament. Competències: a) iniciativa, b) control, c) normatives: d’execució i de delegació.  

 

 TEMA 8. EL PARLAMENT EUROPEU

Composició, organització interna i funcionament. Competències: a) control polític, b) legislatives, c) pressupostàries, d) en l’acció exterior.

 

TEMA 9. EL BANC CENTRAL EUROPEU

El Banc Central Europeu i el Sistema Europeu de Bancs Centrals. Composició, organització interna i funcionament. Competències.

 

TEMA 10.  LES INSTITUCIONS DE CONTROL: EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LA UNIÓ EUROPEA I EL TRIBUNAL DE COMPTES

El Tribunal de Justícia: a) composició i organització interna, b) competències. El Tribunal General: a) organització, b) competències i la seva relació amb el Tribunal de Justícia. El Tribunal deComptes: a) composició, b) organització i funcionament, c) competències

 

TEMA 11. ÒRGANS

El Comitè Econòmic i Social. El Comitè de les Regions. L'administració per agències.

 

III. L'ORDENAMENT JURÍDIC DE LA UNIÓ EUROPEA

 

TEMA 12. COMPETÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA

El fonament de les competències  de la Unió Europea: el principi d'atribució. La base jurídica. Categories de competències. Els principis que regeixen l'exercici de competències: subsidiarietat, proporcionalitat.

 

TEMA 13. PROCÉS D'ADOPCIÓ DE NORMES

El procediment legislatiu ordinari. Els procediments legislatius especials. Els procediments específics: a) el procediment pressupostari, b) el procediment de celebració d'acords internacionals.

 

TEMA 14. INTRODUCCIÓ A LES FONTS. EL DRET PRIMARI

Introducció a les fonts. Els Principis Generals del Dret. El dret primari: concepte, contingut, característiques i funcions. Àmbit d'aplicació territorial, personal i temporal. Interpretació. Revisió. Adhesió i retirada.

 

TEMA 15. EL DRET DERIVAT

Concepte. Característiques. Els actes obligatoris: a) reglament, b) directiva, c) decisió. Els actes no obligatoris:recomanacions i dictàmens. La distinció entre actes legislatius, delegats i executius.

                                        

TEMA 16. ELS PRINCIPIS QUE REGEIXEN LES RELACIONS ENTRE EL DRET DE LA UNIÓ I ELS DRETS INTERNS

L'aplicabilitat immediata. L'efecte directe. La primacia: el problema dels drets fonamentals. La responsabilitat de l'Estat per incompliment del dret de la Unió.

 

TEMA 17. L'APLICACIÓ LEGISLATIVA I ADMINISTRATIVA DEL DRET DE LA UNIÓ

L'aplicació per les institucions i òrgans de la UE. L'aplicació per les autoritats nacionals. L'aplicació en els Estats territorialment complexes: el cas espanyol.

 

 

            IV. LA GARANTIA JUDICIAL DEL COMPLIMENT DEL DRET DE LA UNIÓ

 

TEMA 18. EL CONTROL JUDICIAL

Les diferents funcions de les jurisdiccions internes i de la Unió. Naturalesa del control del Tribunal de Justícia i criteris classificatoris. Característiques del sistema de recursos. El procediment davant el Tribunal de Justícia i el Tribunal General. El recurs d’anul·lació. El recurs d’incompliment. La sanció a l'Estat incomplidor.

 

TEMA 19. LA QÜESTIÓ PREJUDICIAL

Naturalesa de la qüestió prejudicial. Característiques. Procediment. Efectes.

 

TEMA 20. LES JURISDICCIONS INTERNES  I EL DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

El dret a la protecció jurisdiccional i el principi d'autonomia procedimental. La inaplicació de les normes internes contràries al dret de la Unió i la tutela cautelar davant de les jurisdiccions nacionals.


Metodologia

 
 
NOTA: L’assistència als seminaris, llevat supòsits de causa justificada, serà obligatòria.
 

Durant el curs es realitzaran els següents tipus d’activitats:

1. Activitats dirigides: activitats on el professorat és present durant l’execució de les mateixes i desenvolupa un paper més actiu o de direcció de l’activitat. Es divideixen en dos tipus:

1.1 Classes teòriques: tenen per objecte que l’alumnat assoleixi les bases conceptuals de la matèria.

1.2. Seminaris: com a espai d'aprenentatge on les i els estudiants assumeixen un rol preferentment actiu per a, juntament amb el professor/a, desenvolupar tot un seguit d’activitats que poden consistir, entre d’altres, en comentaris de lectures, debats, simulacions o resolució de casos pràctics. L’assistència als seminaris és obligatòria.

2. Activitats supervisades: Tutories i eventualment activitats que es poden desenvolupar a l’aula, amb la supervisió i suport del professorat.

3. Activitats autònomes: són totes aquelles activitats que fa l'alumnat pel seu compte i d'acord amb les exigències de laassignatura per tal de superar-la amb èxit. Poden ser lectures bàsiques i complementàries, lectura de jurisprudència, estudi dels apunts de classe i dels manuals, preparació dels seminaris, o totes aquelles altres activitats que complementen la formació que s'assoleix en aquest curs.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 39 1,56 6
Seminaris 19,5 0,78 1, 3, 5, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories i activitats a l'aula 18 0,72
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 3, 4, 6
Estudi, lectures, treballs, cerques 141,5 5,66 3, 4, 6

Avaluació

 

L'avaluació consta d'un examen de síntesi (50%), quatre activitats avaluables (40%) i la valoració de la participació (10%). La nota final serà el resultat de calcular la mitjana aritmètica de totes les activitats d'avaluació, sempre i quan s'hagi obtingut una nota mínima de 3 sobre 10 a l'examen de síntesi. L'assistència als seminaris és obligatòria.  

A l'inici del curs cada professor/a responsable del grup informarà de les activitats i la seva programació.

Només les persones que no superin l'assignatura en el seu conjunt i que hagin obtingut un mínim de 3 (sobre 10) de nota final podran presentar-se a la reevaluació. És a dir, la reavaluació està prevista per les persones que no han aprovat l'assignatura, resultant de fer la mitjana de l'examen de síntesi més les activitats avaluables i la participació, sempre i quan s'hagi obtingut una nota mínima de 3 sobre 10. La reavaluació consistirà en un examen de síntesi (100% de la nota).

La persona que copiï o intenti copiar a un examen tindrà un 0 en l'examen. La persona que presenti una pràctica o treball en el que hi hagi plagi o que hagi estat elaborada íntegrament amb instruments d'IA obtindrà un 0 i rebrà una advertència. En cas de reiteració de la conducta, la persona suspendrà l'assignatura.

L'avaluació única (per aqulles persones que l'hagin sol·licitat degudament i els hi hagi estat acceptada) consistirà en tres proves: 1) un examen escrit de coneixements dels continguts de l'assignatura (50% de la nota final), 2) una prova oral on s'examinaran coneixements, competències orals i capacitat de reflexió sobre els continguts de l'assignatura (25% de la not final), 3) resolució d'un cas pràctic, on s'examinarà la capacitat d'aplicar els continguts teòrics de l'assignatura a un supòsit de fet (25% de la nota final). En cas de no assolir el 5 fent la mitjana aritmètica de les tres proves es podrà optar a la reavaluació, sempre i quan s'hagi assolit un mínim de 3 sobre 10 a la nota final. La reavaluació consistirà en un examen de síntesi (100% de la nota). 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat 1 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Activitat 2 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Activitat 3 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Activitat 4 10% 0 0 1, 4, 6, 9, 10
Examen de síntesi 50% 2 0,08 1, 3, 4, 6, 9, 13
Participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

A.- Textos

 -  Tratado de la Unión Europea, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

  B.- Manuals

- GUTIÉRREZ ESPADA, CESÁREO; CERVELL HORTAL, MARÍA JOSÉ; PIERNAS LÓPEZ, JUAN JORGE, La Unión Europea y su derecho, Trotta, 2019. Disponible a la biblioteca digital UAB.

- MANGAS MARTÍN, ARACELI; LIÑÁN NOGUERAS, DIEGO JAVIER, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, 10a ed., Madrid, 2020.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALONSO GARCÍA. RICARDO, Sistema jurídico de la Unión Europea, Civitas, Madrid, 4ª ed.,  2014

- SARMIENTO, DANIEL, El Derecho de la Unión Europea, Marcial Pons, Madrid, 2022

 

 

 

 

 


Programari

L'assignatura no exigeix cap programari específic.