Logo UAB
2023/2024

Dret del Comerç Internacional

Codi: 102261 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Rafael Arenas Garcia
Correu electrònic:
rafael.arenas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Roger Canals Vaquer
Josep Suquet Capdevila

Prerequisits

No n'hi ha

Llengua: anglès


Objectius

L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'alumnat es familiaritzi amb la problemàtica específicament jurídica dels negocis internacionals, conegui la normativa bàsica en la matèria, sigui capaç d'interpretar-la i aplicar-la als supòsits més comuns en el comerç internacional. S'intentarà que aquest apropament al comerç internacional sigui des d'una perspectiva crítica i integrada, considerant les implicacions que el tràfic internacional té en diversos àmbits i amb atenció a la perspective de gènere


Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Incorporar els mecanismes necessaris per conèixer, valorar i aplicar les reformes legislatives així com per seguir els canvis que es produeixen en una determinada matèria.
 • Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una visió interdisciplinària i integrada dels problemes jurídics en l'entorn internacional.
 2. Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques pròpies del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 3. Construir un raonament o discurs jurídic en l'àmbit del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 4. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 5. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 6. Identificar i conèixer els continguts bàsics de cada una de les especialitats indicades.
 7. Identificar i valorar els canvis i l'evolució de la jurisprudència en un context de pluralitat d'ordenaments.
 8. Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials, i contextualització del fenomen jurídic a l'entorn internacional.
 9. Memoritzar i utilitzar la terminologia pròpia del dret internacional públic, del dret internacional privat i del dret de la Unió Europea.
 10. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 11. Reconèixer i resoldre problemes.
 12. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 13. Treballar en àmbits multidisciplinaris i interdisciplinaris.
 14. Valorar els canvis i les reformes legislatives en un context de pluralitat d'ordenaments.
 15. Valorar els conflictes d'interessos subjacents en les qüestions legals que es plantegen en un entorn internacional.

Continguts

PROGRAMA

 

TEMA 1

Objecte, contingut i fonts del Dret del comerç internacional. El comerç internacional: antecedents, evolució i situació actual. Comerç internacional, dret dels negocis internacionals, dret internacional econòmic, dret mercantil i dret internacional privat. Les fonts de regulació del Dret del comerç internacional: Dret convencional, dret institucional, dret autònom, la lex mercatoria.

 

TEMA 2

Bens inmaterials, dret de la competència i responsabilitat extracontractual. Propietat industrial i intelectual. Competència deslleial. Dret de defensa de la competència. La responsabilitat extracontractual en matèries específiques, responsabilitat per productes defectuosos i danys al medi ambient.

 

TEMA 3

Societats. Constitució de societats. Establiment de societats fora de l'Estat de la seva constitució. Mobilitat i transformació internacional de societats. Competència judicial internacional en matèria societària.

 

TEMA 4

Contractació comercial internacional. Fonts de regulació del contracte. Formació i contingut del contracte. Solució de controversies davant dels tribunals estatals. Règim jurídic del contracte internacional.

 

TEMA 5

Compravenda internacioal de mercaderies. Regulació de la compravenda internacional de mercaderies: el Convenio de Viena de 1980. Formació del contracte. Obligacions del comprador. Obligaciones del venedor. Règim de l'incumpliment.

 

TEMA 6

Transport internacional de mercaderies. Els diferents supòsits de transport. Transport marítim. Transport aeri. Transport per carretera. Transport per ferrocarril. Tranpsort multimodal.

 

TEMA 7

Mitjans de pagament, garanties i financiació. Mijans de pagament: xec, transferència bancària, ordre de pagament, crédit documentari. Garanties en la contractació: fiança, garanties autònomes o a primera demanda, cartes de patrocini, garanties reals. Contractes de financiació. Contractes d'assegurança.

 

TEMA 8

Contractes de col·laboració. Distribució comercial. Transferència de tecnologiai propietat industrial. Comerç electrónic i serveis de la societat de la informació. 

 

TEMA 9

Procedimients concursals. Presupostos del concurs. Obertura del concurs. Desenvolupament del concurs. Eficàcia extraterritorial del concurs i coordinació entre procediments.

 

TEMA 10

L'arbitratge al comerç internacional. Configuració de l'activitat arbitral. Conveni arbitral. Procediment arbitral. Intervenció judicial al procedimient arbitral. La llei aplicada pels àrbitres. Control jurisdiccional del laude arbitral. Exequátur del laude arbitral. L'arbitratge d'inversions.

 


Metodologia

METODOLOGIA DOCENT

 

El procés d'aprenentatge dels/les alumnes s'organitza a partir de tres tipus d'activitas formatives:

 

1. ACTIVITATS DIRIGIDES
Aquestes activitats són les que es desenvolupen a l'aula, en els horaris previstos per a l'assignatura i sota la direcció del professor. Inclouen exposicions per part del professor, formulació de preguntes per part dels i les estudiants, formulació de preguntes per part del professor i altres activitas orientades a que els i les alumnes assoleixin els elements bàsics de la matèria

Les classes es basen en l'exposició per part del professor o de la professora dels temes que configuren el temari. La lectura prèvia a la classe  dels materials que es facilitin mitjançant el Campus Virtual es recomenable. Durant el desenvolupament de les classes s'analitzarà la normativa pertinent.

La classe inclou la interrelació amb l'alumnat. A la classe es formularen preguntes i es plantejaran casos per a la seva resolució i debat per tal d'ajudar a la comprensió. L'actitud a la classe per part de l'alumne i de l'alumna ha de ser activa i participativa.

El Dret del comerç internacional no és un conjunt desordenat de normes sinó un sistema. Això implica que tot es relaciona amb tot, de tal manera que no és possible seguir una part de les classes, deixar-les i desprès retornar. Probablement si es fa això a la tornada a les classes l'alumne/a no entendrà res del que s'està parlant. L'assistència a classe no es controlarà; però la docència està programada de tal forma que només amb una assistència continuada es podrà assolir una comprensió suficient de la matèria.

A classe es desenvolupen també activitats que han de realitzar els alumnes i les alumnes individualmente o en grup. Inclouen l'anàlisi específic de normativa o jurisprudència, la resolució de casos (emissió de dictàmens) i la redacció d'escrits forenses o jurídics en general sobre la matèria. Els materials es facilitaran mitjançant el Campus Virtual i la seva lectura prèvia és imprescindible.

No solament es desenvoluparan les competències específiques de la matèria (comprensió dels problemes i normativa pròpies del dret internacional privat) sinò també les d'expressió oral i escrita, lectura i anàlisi de texts jurídics, organització del treball i treball en equip.

2. ACTIVITATS SUPERVISADES

Tutories individuals i en grup quan calgui

3. ACTIVITAS AUTÒNOMES

Les activitats autònomes són totes aquelles en les quals els/les alumnes s'organitzen el seu temps i esforç de forma autònoma, individualment o en grup. Aquesta activitat es concreta en la lectura i estudi dels manuals i resta de materials, la cerca dels materials necessaris per a la preparació de les classes i de les proves i el treball en equip necessari per a una i altra activitat.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 22,5 0,9 1, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15
Treball a l'aula 22,5 0,9 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Estudi 70 2,8 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Lectura de manuals i documents 25 1 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15

Avaluació

AVALUACIÓ ORDINÀRIA

 

a) Durant el curs es realitzaren dues proves pràctiques a les dates que s'anunciaren al començament de curs al Campus Virtual. Cadascuna d'aquestes proves serà un 12,5% de la nota final (1,25 punts sobre 10).

b) Es realitzarà un examen final teòric amb dues preguntes. La qualificació d'aquest examen serà un 50% de la nota final (5 puntos sobre 10).

c) Hi haurà un examen pràctic durant el curs. La seva data s'anunciarà al començament del curs mitjançante el Campus Virtual. Aquesta prova pràctic serà un 25% de la nota final (2,5 punts sobre 10).

d) La nota final serà la que resulti de considerar l'obtinguda a les proves indicades als apartats a), b) i c). No és necessària cap qualificació al apartat a) per concorrer a les proves previstes als apartats b) i c).

 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

 

PROCEDIMENT DE REVISIÓ DE LES QUALIFICACIONS

 

a) La publicació de les qualificacions finals inclourà la informació sobre la data de revisió de la mateixa. Aquesta revisió inclourà totes les proves avaluables que es van realitzar durant el curs.

 

b) Durant el desenvolupament del curs les i els alumnes podran demanar entrevista amb el professor per tal de ser informatas o informades de les raons de la qualificació i de la valoració feta pel professor o professora. En cap cas aquestes entrevistes durantel curs impedeixen realitzar la revisió ordinària que es preveu a l'apartat a).

 

 

 

REAVALUACIÓ

 

 

 

Els i les alumnes que no hagin superat l'assignatura a la avaluació ordinària podran accedir a la reavaluació si han participat en activitas que suposin al menys un 66% de la avaluació. La reavaluació inclourà una prova teòrica, amb les mateixes característiques que la prova teòrica de l'avaluació ordinària (apartat "a)" anterior) i una prova pràctica (apartat "b)" anterior). Les qualificacions obtingudes en aquesta prova teòrica i en aquesta prova pràctica de reavaluació comptaran un 75% de la nota final. El 25% restant serà el corresponent a les dues pràctiques realitzades durant el curs (apartat "c") de l'avaluació ordinària, que no seran objecte de reavaluació.

 

Si el alumne o l'alumna ho desitja, pot realitzar només la reavalució de la part pràctica o de la part teòrica, de tal manera que es conserva per a la calificació final la nota de l'avaluació ordinaria de la part que no es objecte de reavalució.

CONDUCTES FRAUDULENTES

Qualsevol conducta fraudulenta en una activitat d'avaluació serà comunicada a les autoritats acadèmiques. Si es detecta una conducta fraudulenta a una prova d'avaluació, aquesta prova d'avaluació serà qualificada amb un 0

 

AVALUACIÓ ÚNICA

L'avaluació única constarà de les següents parts:

1- Prova pràctica amb materials corresponent a les lliçons 1-5 (totes dues incloses). 25% dela nota final.

2- Prova pràcrica amb materials corresponent a les lliçons 6-10 (totes dues incloses). 25% de la nota final.

3- Prova teòrica (lliçons 1-10). Sense materials. 50% de la nota final.

Recuperació: les mateixes proves que per l'avaluació única. Només es farà recuperació de aquelles parts que estiguin suspeses (menys de 5/10).

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final teòric 50% (5 punts sobre 10) 1 0,04 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Examen pràctic 25% (2,5 punts sobre 10) 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Resolució de supòsits pràctiques 25% (2,5 punts sobre 10) 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

No hi ha un manual en anglés que tracti totes les matèries objecte del programa. Durant el curs es facilitaran materials pel estudi mitjançant el moodle.

És útil llegir aquests materials complementaris:

-J.C.T. Chuah, Law of International Trade, Sweet & Mawwell/Thomson Reuters, 6ª ed. 2019 (https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2032408) (Jason Chuah)

- R.A. August/D. Mayer/M. Bixby, International Business Law, Pearsons Education, 6 ed. 2013 (https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2032411) (Ray A. August/Don Mayer/Michael Bixby)

I en castellà:

- José Carlos Fernández Rozas/Rafael Arenas García/Pedro Alberto de Miguel Asensio, Derecho de los Negocios Internacionales, Madrid, Iustel, 6ª ed. 2020 (https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb2092028).

 També és útil llegir els següents materials:

- Regulation (EUI) 1215/2012

- Regulation (EU) 593/2008

- Regulation (EU) 864/2007

- UN Convention of 1980 on Contracts for the International Sale of Goods


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.