Logo UAB
2023/2024

Dret Penal III

Codi: 102245 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Rafael Rebollo Vargas
Correu electrònic:
rafael.rebollo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joan Baucells Llados
Margarita Bonet Esteva
Maria Jose Rodriguez Puerta
Josep Riba Ciurana
Antoni Cardona Barber
Victor Muñoz Casalta
Maria Jesus Guardiola Lago
Jose Lopez Sanchez

Prerequisits

Per a una comprensió i un seguiment correctes de les pautes d'aprenentatge d'aquesta assignatura és recomanable haver superat les dues assignatures obligatòries prèvies (“Dret penal I” i “Dret penal II”) i, pel que fa a d'altres matèries objecte d'estudi a primer curs, també és especialment útil un bon assoliment dels coneixements dels programes de “Teoria del dret” i de Dret constitucional.

Grup 01: Rafael Rebollo Vargas  

Seminari 1: Rafael Rebollo Vargas 

Seminari 2: Margarita Bonet Esteva 

Seminari 3: Pep López Sánchez 

Grup 02: María José Rodríguez Puerta 

Seminari 1: María José Rodriguez Puerta 

Seminari 2: Joan Baucells Lladós 

Seminari 3:  Víctor Muñoz Casalta  

Grup 51:  Margarita Bonet Esteva 

Seminari 1: Margarita Bonet Esteva 

Seminari 2: Josep Riba Siurana

Seminari 3: Víctor Muñoz Casalta 

Grup Dret+ADE:  María Jesús Guardiola Lago 

Seminari 1: María Jesús Guardiola Lago 

Seminari 2: Rafael Rebollo Vargas 

Seminari 3: Antoni Cardona Barber  


Objectius

L’objecte de l'assignatura es correspon amb el llibre II del Codi penal, és a dir, l’estudi de l’anomenada “part especial” del dret penal i, en especial, els grups de delictes que arriben més sovint als nostres tribunals, i els principals problemes dogmàtics que presenta la seva aplicació.

Per tant, tractant-se de la darrera assignatura obligatòria de dret penal, té per objectiu que els alumnes assoleixin les habilitats metodològiques per a la resolució de casos penals, i en concret, aprendre a:

a) identificar els elements penalment rellevants d'un supòsit de fet. 

b) aplicar la teoria jurídica del delicte com a mètode per a la resolució de casos. 

c) treballar l’argumentació jurídica. 


Competències

 • Adquirir els coneixements bàsics de les diferents dogmàtiques jurídiques i exposar-los en públic.
 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar que es comprenen i es coneixen les principals institucions polítiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt amb els seus respectius.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
 • Exposar les reformes legislatives i els canvis jurisprudencials.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar els conflictes d'interessos subjacents en litigis i casos reals.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 • Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments, legislacions, etc.).
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
 • Tenir habilitat per prendre decisions.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 • Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir els coneixements bàsics de la dogmàtica penal.
 2. Argumentar l'aplicació de normes penals en la resolució de problemes penals.
 3. Buscar sentències penals en les bases de dades.
 4. Definir estratègies de defensa dels interessos jurídicopenals.
 5. Definir la vinculació del dret penal amb els principis i els valors constitucionals.
 6. Definir les principals institucions penals.
 7. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 8. Distingir la connexió important que hi ha entre el dret penal substantiu i el dret penal processal.
 9. Distingir les relacions de dependència i autonomia entre el dret penal i la resta de branques de l'ordenament jurídic (civil, laboral, administratiu i financer).
 10. Exposar oralment i per escrit les reformes legislatives i els canvis jurisprudencials que es duguin a terme en matèria penal.
 11. Exposar oralment la resolució de qüestions dogmàtiques penals.
 12. Fonamentar l'aplicació de les normes penals en la resolució de problemes penals.
 13. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 14. Identificar els conflictes d'interessos subjacents en un litigi penal en concret.
 15. Identificar els conflictes d'interessos subjacents en un litigi penal en general.
 16. Identificar i conèixer els principis limitadors del dret penal.
 17. Identificar i valorar la jurisprudència de les audiències provincials i el Tribunal Suprem en matèria penal.
 18. Identificar, conèixer i aplicar els principis interpretatius del dret penal.
 19. Interpretar les normes penals com decisions de política criminal.
 20. Memoritzar i utilitzar la terminologia específicament penal.
 21. Planificar i organitzar: gestió del temps, dels recursos, etc.
 22. Prendre consciència de la importància del compromís ètic de l'advocat en el procés penal.
 23. Presentar a l'aula la defensa o l'acusació de casos penals.
 24. Reconèixer i resoldre problemes.
 25. Redactar escrits específicament de contingut penal vinculats al procés, fonamentalment de conclusions provisionals, recursos i sentències.
 26. Redactar resolucions de casos penals.
 27. Resoldre els problemes d'interpretació i aplicació que presenten les normes penals.
 28. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 29. Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de les decisions que es prenen.
 30. Tenir habilitat per prendre decisions.
 31. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 32. Trobar la normativa aplicable entre el Codi penal i les normes penals especials.
 33. Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació.
 34. Utilitzar els arguments de la jurisprudència penal i constitucional per a resoldre problemes penals.
 35. Utilitzar els principis i els valors constitucionals com a eina d'interpretació de les normes penals.

Continguts

El programa es divideix en temes obligatoris i facultatius. Dels temes facultatius el/la professor/a responsable de cada grup n'indicarà un màxim de dos que, conjuntament amb els temes obligatoris configuraran el programa del curs.

Temes obligatoris bàsics

1.- INTRODUCCIÓ: Sistematizació dels béns jurídics protegits en els delictes. DELICTES CONTRA LA VIDA HUMANA. A) Delictes contra la vida humana independent: Homicidi. Assassinat. Inducció i auxili al suïcidi, amb especial referència a l'eutanàsia. B) Delictes contra la vida humana independent: avortament.

2.- DELICTES CONTRA LA SALUT I LA INTEGRITAT FÍSICA. Lesions: tipus bàsics i qüalificats. L'art. 153 i la polèmica sobre la lluita contra la violència familiar i de gènere. Participació en baralla. Problemàtica del consentiment. Lesions al fetus. El tràfic d'òrgans.

3.- DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT. Detencions il·legals i segrestos.- Amenaces.- Coaccions.- Stalking

4.- DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL. Exercici de violència habitual a l'àmbit familiar i de gènere. Assetjaments morals. Tortures. Trata de persones.

5.- DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT I LA INDEMNITAT SEXUAL. Agressions sexuals. Abusos sexuals.- Assetjament sexual.- Delictes d'agressions i abusos sexuals a menors de 16 anys.- Delictes d'exhibicionisme i provocació sexual.- Delictes relatius a la prostitució. Disposicions comuns.

6.- DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, EL DRET A LA PROPIA IMATGE I LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI. Descobriment i revelació de secrets.- Violació de llar, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic.

7.- DELICTES CONTRA EL PATRIMONI. Bé jurídic protegit.- Concepte de patrimoni.- Delictes patrimonials d'enriquiment amb apoderament.- Furt i circumstàncies modificatives.-Robatori amb força a les coses.- Robatori amb violència o intimidació en les persones.-Referència a l'extorsió, el robatori i furt de vehicles de motor i la usurpació.

8.- DELICTES PATRIMONIALS D'ENRIQUIMENT AMB DEFRAUDACIÓ. Defraudacions: concepte i consideracions generals.- Estafa: concepte, elements i circumstàncies.- Apropiació indeguda.- Administració deslleial.

9.- DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA. La tipificació de conductes generadores de risc. Especial referència al tràfic de drogues. Aspectes generals dels delictes contra la seguretat vial.

10.- FALSEDATS. Problemàtica del bé jurídic. Concepte i requisits de la falsedat.- Classificació de les falsedats. A) Falsedats documentals: Concepte i classes de document; Principals modalitats de falsedat documental.- B) Falsedats personals: lntrusisme

 

Temes facultatius

1.-MANIPULACIONS GENÈTIQUES.

2. OMISSIÓ DEL DEURE DE SOCORS.

3. DELICTES CONTRA L'HONOR. Problemes constitucionals.- Calúmnies.- Injúries.- Disposicions comuns.

4. DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS. Matrimonis il·legals.- Suposició de part i alteració de la paternitat, estat o condició del menor.- Delictes contra els drets i deures familiars: impagament de pensions.

5.- DELICTES CONTRA EL PATRIMONI (Continuació). Frustració de l'execució.- Insolvències punibles.- Danys: concepte i modalitats.

6.- DELICTES CONTRA L'ORDRE SOCIO-ECONÒMIC. Delictes relatius als drets d'autor i la propietat industrial.- Referència a la receptació i el blanqueig de diners. Alteració de preus.-Delictes relatius al mercat i als consumidors.- Delicte de corrupció en els negocis.- Referència a la sostracció de cosa pròpia a la seva utilitat social.- Delictes societaris.

7.-DELICTES DE FINANÇAMENT IL.LEGAL DELS PARTITS POLÍTICS.

8.- DELICTES CONTRA LA HISENDA PÚBLICA I LA SEGURETAT SOCIAL. Frau fiscal.- Referència a l'estafa i la malversació de subvencions.- Referència als delictes contra la Seguretat Social.

8.- DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS. 

10.- DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS CIUTADANS ESTRANGERS.

11.- DELICTES RELATIUS A L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARTÍSTIC I EL MEDI AMBIENT. Referència als delictes sobre l'ordenació del territori i sobre el Patrimoni Històric.- Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient.- Referència als delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna.

12.-DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ PUBLICA. A) Prevaricació.- B) Suborn.- C) Malversació de cabals públics.- D) Violació de secrets.- E) Desobediència.- F)Tràfic d'influències.- G)La utilització d'informació privilegiada.

13.- DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA. A) Prevaricació judicial.- B) Acusació i denúncia falses.- C) Simulació de delicte.- D) Fals testimoni: conceptes comuns a les diferents modalitats.- E) Encobriment.- F) Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional.-G) Omissió d'impedir delictes.- H) Trencament de condemna.

14.- DELICTES CONTRA LA CONSTITUCIÓ: Classificació dels delictes compresos en aquest títol.- Especial consideració a: A) Rebel·lió.- B) Delictes relatius a l'exercici de drets fonamentals: associació il·lícita.- C)Delictes comesos per funcionaris públics contra les garanties constitucionals.

15.- DELICTES CONTRA L'ORDRE PÚBLIC: Consideracions sobre el bé jurídic.- Classificació.- Especial consideració a: A) Atemptats, resistència i desobediència.- B) Terrorisme.

16.- DELICTES DE TRAÏCIÓ, CONTRA LA PAU O LA INDEPENDÈNCIA DE L'ESTAT I RELATIUS A LA DEFENSA NACIONAL. Classificació i conceptes generals.- DELICTES CONTRA LA COMUNITAT INTERNACIONAL. 


Metodologia

El treball que haurà de realitzarse per a l'adequat aprenentatge dels continguts tractats en aquesta assignatura requereix de la realització de dos tipus d'activitats.

1.- Activitats dirigides. Aquestes activitats es realitzen a l'aula i consisteixen:

 • Classes magistrals impartides pel professorat en les quals s'exposaran els continguts teòrics de l'assignatura (50% temps)
 • Seminaris: Una vegada presentats els continguts fonamentals de cadascun dels temes de l'assignatura es treballen en els seminaris. L'activitat duta a terme en aquests serà eminentment pràctica i consistirà en la lectura de textos, resolucions dels tribunals i exposicions sobre temes complementaris que es faran en grup per preparar les prove d'evaluació. (50% del temps).

2.- Activitats autònomes. Aquestes activitats complementen les anteriors i persegueixen que l'alumnat treballi de manera individual i en grup els continguts de l'assignatura. Aquestes activitats són de dos tipus:

 • Treball en grup dels materials que s'analitzaran als tallers/seminaris de forma setmanal. Es realitzaran diversos treballs en grup que s'exposaran oralment als seminaris.
 • Treball individual dels temes i lectures als seminaris. L'alumnat hauran d'estudiar la matèria i realitzar treballs individuals i en grup que hauran de lliurar-se per escrit  a través del Moodle.

La metodologia que s'utilitzarà en aquesta assignatura en el doble grau de Dret +ADE pot variar. El professor responsable concretarà quan i com es realitzaran les activitats pràctiques i els seminaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 19,5 0,78 2, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 27, 35
Seminaris 19,5 0,78 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals o en grup 0 0
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2
Estudi 56 2,24 1, 5, 6, 9, 10, 17, 20, 21, 27, 28, 30, 32
Realització de resums, esquemes i mapes conceptuals 10 0,4 1, 6, 20, 21, 30, 32
Redacció d'activitats dels seminaris (individuals i en grup) 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

Avaluació

 

1. Model d'avaluació continuada

Les classes comencen i acaben puntualment, no s'admetrà l'entrada després del començament de la classe ni la sortida abans de la finalització.

L'activitat d'avaluació es durà a terme al llarg del quadrimestre, per a això es requereix l'assistència regular de l'alumnat a les classes (80%) i la realització de les activitats que es detallen a continuació.

 • Avaluació continuada (valor sobre la nota final: 50%).Les activitats d'avaluació continuada són de dos tipus:
  • Les activitats individuals consistiran en la resolució de 2 grups de casos. El primer amb un valor del 15% i el segon del 25% sobre la nota final.
  • Les activitats en grup dels seminaris (valor sobre la nota final: 10%). A cada seminari es proposarà una activitat per preparar abans del seminari o per entregar després, que podrà consistir en la cerca de jurisprudència, lectura i comprensió de sentències i realització de judicis simulats. També es realitzaran i resoldran casos pràctics per preparar les proves d'avaluació.
  • Prova final de conjunt:tipus test (valor sobre la nota final: 50%)

Si algú no es presenta a alguna de les activitats d'avaluació individuals, aquesta solament podrà recuperar-se si la falta és justificada.

2. Avaluació única

L'alumnat que opti per l'avaluació única haurà de superar un examen que constarà de 2 activitats a realitzar en el mateix dia en 3 hores, el dia previst per a realitzar la prova final:

 • Un test d'opció múltiple, igual que l'alumnat que realitza l'avaluació continuada (50%). 1 h
 • La resolució de 2 casos (50%). 2 h

Igual que la resta de l'alumnat, l'alumnat que opti per l'avaluació única tindrà dret a sol·licitar l'atenció del professorat responsable de l'assignatura, al llarg de tot el semestre, en l'horari establert per a les tutories.

3. Normes per superar l'assignatura i revaluació

Per a superar l'avaluació és necessari obtenir una nota de 5 de les diverses proves (tant en el model d'avaluació continuada com única).

Per a poder-se sumar les notes és necessari haver aconseguit, com a mínim, una nota de 2/5 en el test. Si la nota del test és inferior a 2 s'haurà de revaluar.

Si la nota del test és igual o superior a 2 i la suma amb la nota d'avaluació continuada no arriba a 5, s'haurà de fer la revaluació. Per a això es proposarà la realització d'un cas/casos i/o el test.

En cas que durant un examen es detecti la presència d'alumnat copiant quedaran automàticament suspesos sense possibilitat d'accés a la recuperació. En cas de plagi en la redacció de treballs, es valorarà cada cas i, en cas extrem, es considerarà l'opció de suspens directe sense opció a recuperació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova de conjunt final 50% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35
Treballs individuals (solució casos amb jurisprudència, comentaris de sentencia o articles doctrinals) 50% 3 0,12 1, 5, 6, 10, 16, 18, 20

Bibliografia

 

Manuales (bibliografia obligatoria):

Es proposen tres manuals per estudiar l'assignatura. Qualsevol d'ells resulta adecuat.

 Per preparar els seminaris es facilitarà bibliografiía específica i complementària via Moodle.


Programari

Westlaw i altres bases de dades de jurisprudència.